Protocol de Carnaval

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Protocol de Carnaval

Protocol de Carnaval

Índex

 

1.- La Comissió de Carnaval

L'Ajuntament de Sitges és el titular responsable de l'organització del Carnaval, de la seva dotació i administració econòmica, de la seva seguretat, de la prestació de la infraestructura municipal, així com de prestar a la Comissió Municipal del Carnaval (en endavant la Comissió) el suport i l'assessorament necessaris dels diferents serveis i professionals de l'Ajuntament, molt especialment pel que fa a la producció tècnica de la festa.

A fi i efecte de mantenir el tarannà participatiu de la societat civil en totes les festes sitgetanes, l'Ajuntament delega aquestes funcions en la Comissió, en la forma i condicions que es descriuen en els apartats següents:

1.1. - Els membres de la Comissió

Estarà formada pel President/a, pels vocals i per un Secretari/a.

1.1.1 – El President/a de la Comissió

L'elecció del President/a de la Comissió es farà a proposta de la regidoria de Tradicions i Festes. Un cop elegida, ho informarà a la Junta de Govern Local, i elevarà la proposta per a la seva aprovació.

El seu nomenament es formalitzarà per acord de Ple, i el seu mandat serà de dos anys, prorrogables com a màxim per dos anys més.

Les funcions principals del President/a seran:

o Ostentar, dins dels límits de la delegació efectuada per l'Ajuntament, la representació pública, administrativa i organitzativa del Carnaval.
o Convocar, presidir i aixecar les reunions de la Comissió.
o Dirigir les deliberacions de la Comissió, decidint, si s'escau fer votació, i en cas d'empat, utilitzant el vot de qualitat.
o Efectuar les gestions externes necessàries, en coordinació amb la regidoria corresponent, per al bon fi de l'organització de la festa.
o Administrar, en coordinació amb la regidoria corresponent, el pressupost de la festa.
o Proposar les persones que han de conformar la Comissió com a vocals.
o Delegar funcions en qualsevol dels vocals.
o Vetllar per al correcte compliment dels acords de la Comissió.
o Informar puntualment al/la Regidor/a competent del desenvolupament de les sessions de la Comissió, i de l'estat de les gestions organitzatives.

1.1.2 – Els Vocals de la Comissió

Els vocals de la Comissió estaran repartits de la següent manera:

- 3 vocals proposats per la Societat Recreativa el Retiro
- 2 vocals proposats pel Casino Prado Suburense
- 1 vocal proposat per l'Associació Grup Independent
- 1 vocal proposat per les colles del Club Natació Sitges i de Cases Noves

El President/a de la Comissió tindrà la potestat de proposar fins a 4 vocals que també formaran part de la Comissió. Les seves funcions principals seran les de deliberar, ajudar al President/a en la conformació de criteri per a prendre decisions, així com prestar-li el seu recolzament.
Un cop elegits pel President/a, caldrà informar-ne a la Regidoria, que haurà de donar el seu vist i plau, i elevar la proposta per a la seva aprovació.

El nomenament de tots els vocals es formalitzarà per acord de Ple, i el seu mandat serà de dos anys, prorrogables com a màxim per dos anys més.

1.1.3 – El Secretari/a

La regidoria de Tradicions i Festes escollirà entre els seus treballadors/es un Secretari/a, que farà les tasques d'enllaç i coordinació amb els serveis municipals.

1.2. - De les tasques de la Comissió

Com a funcions principals delegades, la Comissió serà l'encarregada de:

 • Confeccionar el Programa Oficial d'Actes, en el que es podrà incloure, a més dels actes organitzats directament per la Comissió, tots aquells actes i activitats que privadament organitzin entitats i col•lectius de la Vila i que en proposin la seva incorporació al programa.
 • Dissenyar i la triar el suport gràfic i publicitari de la festa (programa, pòsters, etc.), tenint cura de la seva imatge i continguts.
 • Programar els actes oficials (arribo, rues, etc.), coordinant amb els serveis competents de l'Ajuntament tots aquells actes previs i posteriors, que comportin afectació a la via pública.
 • Consensuar amb les colles o grups organitzadors els espais i els horaris dels actes d'Arribo i enterrament de S.M. Carnestoltes i de la presentació de la Reina del Carnaval, procurant respectar la proposta de la colla o grup organitzador.
 • Decidir l'itinerari i els horaris de les rues del Carnaval, d'acord amb la regidoria corresponent i tenint en compte les recomanacions dels cossos de prevenció i seguretat.
 • Gestionar els recursos econòmics destinats a la festa, amb el suport dels serveis municipals pertinents. La Comissió també procurarà l'obtenció de subvencions i/o esponsoritzacions, sota la tutela i suport institucional.
 • Organitzar en general tots els actes oficials/públics del Carnaval, comptant amb el suport tècnic i material dels serveis municipals pertinents, sobretot pel que fa a la seva producció tècnica.
 • Organitzar un equip de voluntaris/col•laboradors, per a les tasques auxiliars d'informació i control de les rues. Aquestes persones caldrà que comptin amb una acreditació identificativa.
 • Donar el vist i plau i lliurar acreditacions als responsables de les colles de les entitats, que exerciran el control intern de les seves colles.
 • Decidir sobre tots aquells assumptes i/o imprevistos que sorgeixin en el global o en el detall de l'organització i desenvolupament dels actes de la festa.
 • Elaborar una memòria o informe valoratiu de la festa, que lliurarà a la Regidoria competent i que restarà a disposició de les comissions venidores.

1.3. - Del funcionament de la Comissió

La Comissió és convocada pel President/a. La convocatòria contindrà, mínimament, lloc, data, hora i ordre del dia. El sistema de notificació de la convocatòria pot ser per escrit, per correu electrònic o missatge al mòbil, sempre que es pugui constatar la constància de la seva rebuda. Cal comunicar-la amb un mínim de cinc dies abans de la data de reunió, si bé, excepcionalment, quan la reunió tingui el caràcter d'urgència, es podrà convocar amb una antelació mínima de 24 hores.

Les decisions s'intentaran prendre sempre per consens, en cas de no arribar a un consens, s'adoptaran per votació amb majoria simple. En cas d'empat, el vot del President/a és qualitatiu.

Vots:

 1. President/a: 1 vot que en cas d'empat serà qualitatiu
 2. Fins a 4 vocals: 1 vot cadascú
 3. Societat Recreativa el Retiro: 3 vots
 4. Casino Prado Suburense: 2 vots
 5. Associació Grup dels Independents: 1 vot
 6. Club Natació Sitges i Cases Noves: Amb veu però sense vot
 7. Secretari/a: Amb veu però sense vot

En totes les sessions que se celebrin, el Regidor/a hi pot assistir i participar de les deliberacions, exposant els seus criteris i opinions.

Les reunions les presideix el President/a, qui en dirigeix les deliberacions. El Secretari/a aixecarà acta de la reunió, en la que hi constarà un resum dels temes tractats, el text dels acords concrets adoptats, el resultat de les votacions (quan així s'escaigui), així com la resta de formalitats inherents a actes d'aquesta mena. A l'inici de cada reunió, es llegirà l'Acta de la sessió anterior per a la seva aprovació.

A més a més de les reunions formals de la Comissió, el President/a pot convocar i celebrar reunions de treball, sectorials, monogràfiques o genèriques, amb tots o una part dels membres de la Comissió, de mutu acord amb els vocals. D'aquestes reunions no caldrà aixecar-ne acta tot i que s'informarà dels acords a tots els vocals de la Comissió.

 

2.- Dates del Carnaval

El darrer dia del Carnaval, i primer de la Quaresma (Dimecres de Cendra), cau 40 dies abans del Diumenge de Rams. Aquest diumenge és el de la setmana anterior a la primera lluna plena després de l'equinocci de primavera (al voltant del 21 de març). El dijous anterior al Dimecres de Cendra, és Dijous Gras.

El Carnaval de Sitges comença oficialment el Dijous Gras (entre el 29 de gener i el 4 de març), amb l'Arribo de S.M. Carnestoltes, i es clou el Dimecres de Cendra (entre el 4 de febrer i el 10 de març), amb l'Enterro del personatge.

En el Programa Oficial, no obstant, hi poden figurar tots aquells altres actes i/o activitats i esdeveniments que celebrin i/o organitzin les entitats privades, tant previs com posteriors a les dates assenyalades.

 

3.- Els Personatges

Els principals personatges del Carnaval de Sitges són Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval. Aquests personatges són responsabilitat de la Comissió, que encomanarà la seva organització a una entitat, colla o col•lectiu del poble.


3.1. - Sa Majestat Carnestoltes

Personatge que encarna el Rei del Carnaval. En tractar-se d'un monarca, el nom propi (o «sobrenom»), que és diferent cada any, s'acompanya del títol reial, que sempre és el mateix: «Sa Majestat Carnestoltes».

El personatge encarna la simbolització de la festa: disbauxa, sàtira, abundor, alegria, picaresca, inversió, transgressió, etc. Així mateix, encarna la màxima autoritat de la vila durant la setmana del seu regnat, i per això dicta normes estrafolàries, mana i ordena tota mena de disbarats, i espera que els sitgetans l'obeeixin, que per això és «el rei dels poca-soltes».

Presidirà i/o assistirà a tots els actes oficials, actes d'entitats privades i  esdeveniments que pertoqui, en consens amb la Comissió.

Pot ésser representat per una persona, major d'edat, disfressada (o vàries, en funció de l'argument triat per a la seva representació), i pot anar acompanyat del seu govern, cohort o seguici.

La seva organització i escenificació, sota la tutela de la Comissió va a càrrec d'una entitat, colla o col•lectiu del poble.


3.2. - La Reina del Carnaval

Personatge que presideix amb Sa Majestat Carnestoltes els actes principals del Carnaval i encarna la vistositat, elegància, fantasia i sensualitat del Carnaval.

També assistirà als actes oficials, actes d'entitats privades i esdeveniments que pertoqui, en consens amb la Comissió.

Pot ésser representada per una o vàries persones disfressades, majors d'edat, i pot anar acompanyada de la seva cohort o seguici.

La seva organització i escenificació, sota la tutela de la Comissió, va a càrrec d'una entitat, colla o col•lectiu del poble.


3.3. - L'elecció dels personatges

Les colles de les entitats participants en el Carnaval són les que principalment poden organitzar els personatges del Carnestoltes i la Reina, si bé la presentació de candidatures està oberta a qualsevol entitat o col•lectiu del poble.

Els grups interessats en organitzar els personatges del proper any, ho han de sol•licitar formalment a la Regidoria competent, presentant instància al registre general de l'Ajuntament.

La data límit per a la presentació de candidatures serà de 40 dies a comptar desprès del Dimecres de Cendra.

En la sol•licitud cal fer constar:

a)   Personatge que volen representar.
b) Identificació del grup (entitat, colla, altre mena de col•lectiu), amb especificació del número de components i una breu explicació de la seva trajectòria dins la festa.

De les instàncies presentades, se'n farà arribar còpia a la Comissió, així com als membres del Jurat.

Per a decidir l'adjudicació dels personatges, es formarà un Jurat de 8 persones, cadascuna amb 1 vot, la composició de la qual serà la següent:

 • El Regidor/a competent
 • El President/a de la Comissió Municipal del Carnaval
 • Un representant de la Societat Recreativa El Retiro
 • Un representant del Casino Prado
 • Un representant del Grup Independents
 • Un representant del Club Natació i Cases Noves
 • Tres persones independents (alienes a l'organització del Carnaval) de reconeguda vàlua i experiència en les arts escèniques o teatre, espectacles de carrer, coreografia, escenografia, producció tècnica d'espectacles, cultura popular en el seu vessant festiu, i/o coneixements similars, consensuats entre la Comissió i la Regidoria competent o escollits per majoria simple

Les tres persones expertes caldrà proposar-les de nou cada any, si bé poden tornar a ser nombrades les mateixes de l'any anterior o d'altres anys.

El Secretari/a de la Comissió Municipal del Carnaval (amb veu i sense vot) assistirà a les reunions i aixecarà les actes pertinents.
Abans de finalitzar la segona quinzena de maig, el Jurat citarà els representants de les candidatures per a que exposin el seu projecte, i puguin contestar les qüestions que el Jurat els hi pugui plantejar sobre:

 • Els espais on es desenvoluparan els actes del personatge, sobretot pel que fa a les ocupacions de la via pública.
 • Descripció acurada de l'acte (Arribo o Presentació), amb enumeració de les necessitats tècniques, d'infraestructures, d'espais o edificis per a assajar i/o maquillar-se, canviar-se de roba, etc.
 • Argument sobre el què es basarà el personatge, amb enumeració de les «performances» previstes temporalització prevista per a les representacions
 • Pressupost estimatiu, amb la previsió detallada del seu finançament; i totes les dades i particularitats que siguin necessàries per a una correcta valoració del projecte.

El mateix dia el Jurat farà la deliberació definitiva i escollirà els grups responsables d'organitzar els personatges. Si no hi ha consens per a fer l'elecció, es procedirà a votació. En cas d'empat, el vot del President/a serà qualitatiu.

En cas de declarar-se deserta l'elecció, o bé en el cas de no presentar-se cap candidatura, la Comissió podrà proposar una entitat, colla o col•lectiu del poble a qui encarregar la representació dels personatges.

El mateix dia es notificarà a un/a representant de cadascuna de les colles que s'hagin presentat, quines són les colles escollides.

 

4.- L’Arribo de Sa Majestat Carnestoltes

Se celebra el Dijous Gras a la tarda, i el lloc i l'hora es consensuarà entre la Comissió i el grup organitzador del personatge, d'acord amb el projecte elegit.

El grup encarregat de representar el personatge de S.M. Carnestoltes prepara la cerimònia de l'Arribo. En aquesta primera aparició pública del personatge, S.M. Carnestoltes, farà la seva exposició satírica de la situació, proclamarà la seva intenció de prendre el poder, i predisposarà al públic per anar tots plegats en desfilada cap a l'Ajuntament.

Finalitzat l'Arribo, S.M. Carnestoltes, acompanyat del seu govern, cohort o seguici, anirà a l'Ajuntament on prendrà simbòlicament el poder i comandament del poble, de mans de l'Alcalde, en un acte protocol•lari al Saló de Plens, i sortirà al balcó de la Casa Consistorial per a declamar el seu Predicot.

 

5.- El Predicot

Text literari, en forma de prèdica, en vers o en prosa, que declama S.M. Carnestoltes des del balcó de l'Ajuntament, el to general serà satíric, fent al•lusions, amb crítica i ironia, a fets i personatges de la vida política i social de la Vila (i/o de l'entorn o del món sencer), procurant que la seva irreverència no ultrapassi els límits de l'excepcionalitat satírica que comporta la festa del Carnaval.

El Predicot és un dels elements imprescindibles per a seguir els tradicionals i principals preceptes de la festa: la sàtira i el bon humor.

 

6.- La presentació de la Reina del Carnaval

És opcional i consisteix en un text literari, que elaborarà la colla organitzadora del Carnestoltes, en forma d'edicte, amb un seguit de manaments o articles burlescos, anunciant la presa de poder de S.M. Carnestoltes, i fent una declaració d'intencions o exposició programàtica del seu regnat, ordenant, manant i fent una crida a la subversió i als excessos carnavalescs.

S'edita en forma de cartell i es distribueix per tot el poble el mateix Dijous Gras, hores abans de l'Arribo.

 

7.- Visites institucionals

Se celebra el Dijous Gras a la tarda, i el lloc i l'hora (sempre posterior a l'Arribo de S.M. Carnestoltes) es consensuarà entre la Comissió i el grup organitzador del personatge, d'acord amb el projecte elegit.

El grup encarregat de representar el personatge de la Reina del Carnaval, prepara la cerimònia de Presentació, que buscarà l'espectacularitat.

Finalitzada la Presentació, la reina del Carnaval, acompanyada de la seva cohort o seguici, podrà anar a l'Ajuntament per assistir a la presa de poder de S.M. Carnestoltes, i el podrà acompanyar al balcó de la Casa Consistorial, on S.M. declama el seu Predicot.

 

8.- Festa infantil

El divendres, S.M. Carnestoltes i la Reina visitaran les escoles, els instituts d'ensenyament i les residències de gent gran i els casals d'avis de la vila.

El dissabte visitaran el Mercat Municipal.

Els horaris d'aquestes visites, i les d'altres entitats benèfiques o socials, o centres o establiments de la Vila, es consensuaran amb la Comissió i són modificables segons les necessitats i circumstàncies de cada moment.

 

9.- Les Rues

Són desfilades de carrosses i de colles de disfresses de les diverses entitats vinculades al Carnaval, pels carrers principals de la Vila.

Van acompanyades de música, bé per reproducció mecànica, en aparells instal•lats a les plataformes, bé per grups de música en viu.

Les rues se celebren el diumenge de carnaval (la rua infantil i la rua de la Disbauxa), i el dimarts de Carnaval (la rua infantil i la rua de l'Extermini).

Les rues les obren S.M. Carnestoltes i la tanca la Reina del Carnaval.

L'ordre de desfilada de les carrosses de les entitats serà consensuat cada any entre els representants de les dues principals entitats participants que més nombre de carrosses hi aporten, i la Comissió, si bé queda com a norma principal que l'entitat que diumenge va davant, dimarts passa a anar última, alternança que s'aplicarà l'any següent.

Les carrosses i colles de la resta d'entitats ocuparan el tram central del seguici.

En casos excepcionals, la Comissió podrà modificar l'ordre de les desfilades.

El seu itinerari i horaris serà decidit per la Comissió, en consens amb la regidoria corresponent i tenint en compte les recomanacions dels cossos de prevenció i de seguretat.

 

10.- Les carrosses i les colles participants a les rues

10.1.- Nombre de carrosses

El nombre màxim de carrosses que poden sortir a les rues de la Disbauxa i de l'Extermini són 50, distribuïdes de la següent manera:

Societat Recreativa El Retiro: 25
Casino Prado Suburense: 16
Grup d'Independents: 7
Cases Noves: 1
Club Natació: 1

En el cas que els personatges de S.M. Carnestoltes i/o de la Reina estiguin organitzats per una colla de les integrades a alguna de les entitats participants abans esmentades, el nombre de carrosses d'aquesta entitat serà d'una (o dues) menys, a fi i efecte de no sobrepassar el màxim de 50.

Només en el cas excepcional que els personatges de S.M. Carnestoltes i/o de la Reina estiguin organitzats per un grup que no formi part de cap de les entitats, es podrà augmentar el nombre màxim de carrosses fins a 51 o 52.

En el cas de les rues infantils hi haurà un màxim de 30 carrosses.

10.2. - De la confecció i condicions de les carrosses

Els decorats de les carrosses seran originals, lluïts i vistosos, en concordança amb el motiu de la disfressa de la colla que acompanyi la carrossa.

En cas que, amb motiu d'un patrocini particular a una entitat o carrossa, calgui incloure-hi un logotip publicitari, aquest no desmillorarà l'estètica de la carrossa i s'haurà d'obtenir el vist i plau de la Comissió.

A més, és obligat seguir les normes mínimes següents:

 • Es prohibeix portar a la carrossa aparells que puguin provocar foc, com planxes, estufes, etc.
 • La instal•lació elèctrica de les carrosses compliran amb la normativa vigent.
 • Es prohibeix qualsevol tipus de líquid inflamable al costat del generador, com benzina i, fins i tot, begudes alcohòliques.
 • En recarregar els generadors, cal observar escrupolosament les normes genèriques de seguretat.
 • Cal portar extintors, que han de ser accessibles, i anar situats en un lloc visible i a mà del conductor.
 • Els conductors dels tractors hauran de complir amb totes les normes de circulació.


10.3. - Sortida i tornada a les naus del carnaval

Les sortides i tornades de les diferents carrosses des del lloc on es confeccionen, engalanen i guarden, es farà sempre seguint les indicacions de la Comissió Municipal i de la Policia Local (sota el seu pilotatge), i en els horaris i en les condicions que s'indiquin cada any.


10.4. - Dels participants

En tot moment, tant els responsables del control intern de les colles de les entitats, com qualsevol participant a les rues, hauran d'atendre les indicacions del personal de seguretat, sanitari i dels membres de la Comissió o dels seus col•laboradors/auxiliars de control de rues.

Les colles que acompanyin les carrosses, hauran d'estar formades per un mínim de 25 components, i un màxim de 100. En cas que una colla superi els 100 components, l'entitat a la qual pertany haurà d'informar a la Comissió i aquesta prendrà una decisió al respecte.

No es permet que els menors de 3 anys surtin a les rues infantils del carnaval de Sitges.

Les persones entre 16 i 18 anys que vulguin participar en les rues de la Disbauxa i de l'Extermini, caldrà que presentin un document d'autorització signat pel pare, mare o tutor/a legal, a l'entitat de la qual depengui el grup o colla.

En cas d'incompliment, pel que fa a les normes referides als menors d'edat, i/o de derivar-se'n conseqüències indesitjades, les entitats que hagin permès (expressament o per negligència) la seva participació, hauran d'assumir la seva responsabilitat.

Els acompanyants de les colles hauran d'anar degudament acreditats. La Comissió es reserva el dret de restringir l'accés als itineraris de les rues en qualsevol moment i a qualsevol acompanyant, per motius de seguretat i d'organització.

 

11.- L'enterro de S.M. Carnestoltes

El Dimecres de Cendra per la tarda hi haurà una comitiva que durà el cos difunt de S.M. Carnestoltes a enterrar.

La comitiva s'iniciarà des d'on s'hagi instal•lat la capella ardent, on es farà l'exposició del cos difunt i on es repartirà l'Esquela, en cas que s'hagi fet, amb motiu de la seva mort, i s'acabarà al lloc de l'enterrament. Els llocs, itinerari i l'horari, es consensuaran entre la Comissió i el grup organitzador del personatge, d'acord amb el projecte elegit.

En aquesta darrera aparició del personatge es procurarà l'espectacularitat, fent paròdia d'una cerimònia d'enterrament, i acabant amb la lectura del Testament de S.M. Carnestoltes.

 

12.- L'Esquela

És opcional i consisteix en un text literari, imprès en un format fet a imatge i semblança de les tradicionals esqueles, en el qual s'anuncia la mort de S.M. Carnestoltes, i es fa paròdia dels excessos que l'han menat a tal fi.

El fa la colla que organitza el Carnestoltes i es reparteix a la capella ardent i durant l'itinerari de l'Enterro.

 

13.- El Testament

Text literari satíric, on es llegiran les darreres voluntats carnavalesques. Fent una paròdia dels testaments, S.M. Carnestoltes llega les seves pertinences, propietats i tresors, en forma de crítica als personatges i als esdeveniments més rellevants ocorreguts durant la festa, i el llegeix un component del grup organitzador del personatge, en arribar la comitiva al lloc de l'enterro.

 

14.- La seguretat

Els diferents cossos de seguretat, prevenció i auxili, preparen els dispositius més adients per a assegurar el bon desenvolupament de la festa.

Es redactarà un Pla d'Emergència o Pla d'Autoprotecció, el qual s'implementarà i es donarà a conèixer als responsables representants de les entitats i col•lectius que participen en els actes del Carnaval, i a la Comissió, per a que compleixin i facin complir els seus preceptes i recomanacions.

A instàncies dels cossos de seguretat, la Comissió informarà als responsables dels principals agents participants en els actes públics del Carnaval, dels procediments a seguir, en cas d'emergència amb caràcter general.

 

En tot moment, tant els membres de la Comissió, com tots els participants en el Carnaval, estan obligats a complir les indicacions rebudes dels responsables de la seguretat.

 

15.- Altres activitats

En el present Protocol s'hi protocol•litzen només els actes i circumstàncies de competència de l'estament públic (Ajuntament/Comissió Municipal del Carnaval), si bé obliguen els tercers que hi participen, doncs el titular responsable de l'organització d'aquests actes, a tots els efectes jurídics i legals, és l'Ajuntament de Sitges.

Com ja s'ha establert, podran figurar en el Programa Oficial tots aquells actes i activitats que privadament organitzin entitats i col•lectius de la Vila i que en proposin la seva incorporació al programa.

Atès l'esperit transgressor i la pròpia idiosincràsia de la festa, són molts els actes efímers que s'han anat celebrant històricament i que se seguiran celebrant, i les activitats noves i originals que s'hi han anat incorporant. Alguns han desaparegut en poc temps, i d'altres s'han anat consolidant. Entre els que s'han consolidat, organitzats per entitats privades, però amb un caràcter d'espectacle públic i que es desenvolupen a la via pública, cal destacar la Cursa de Llits Disfressats, del Dissabte de Carnaval, i l'arribada de La vella Quaresma, el Dimecres de Cendra, tots just després de l'Enterro.

En aquests dos actes, i atenent la seva consolidació i acceptació popular, la Comissió del Carnaval hi prestarà el seu suport logístic i d'infraestructures, així com coordinarà amb els cossos responsables, els temes inherents a la seva seguretat i correcte desenvolupament a la via pública.

Igualment s'han consolidat, els típics sopars i xatonades que organitzen les entitats a les seves seus.

 

16.- Revisió

La modificació o revisió d'aquest Protocol, per adaptació a noves circumstàncies, per incorporació de nous elements o actes, per proposta motivada de la Comissió Municipal del Carnaval o de qualsevol agent implicat en la festa, correspon estudiar-la i aprovar-la al Ple de l'Ajuntament.
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 19/04/2016