Govern obert

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Acció de govern > Pla de Mandat > Govern obert

Govern obert

Índex

 

Organització, administració electrònica i recursos humans

La modernització administrativa i la qualitat dels serveis de l'Ajuntament de Sitges és un objectiu prioritari de l'actual equip de govern, que treballa per transformar l'organització i gestió municipal cap a la millora contínua, adaptant-se a les necessitats dels treballadors públics.

Els Recurs Humans entenent-los com el conjunt de professionals i treballadors públics que presten els seus serveis a la ciutadania, necessiten d'una adequada organització que faciliti una valorització de les seves tasques amb les millors condicions laborals possibles. Un dels eixos de la modernització ha de passar necessàriament per a la formació continuada molt vinculada i arrelada als procediments administratius.

L'horitzó obert per la irrupció de les TIC presenta oportunitats inqüestionables, tant en l'àmbit de la gestió dels serveis públics com en el govern de l'ajuntament, i al voltant d'aquestes, tot un nou marc d'oportunitats de negoci i de desenvolupament econòmic.

Així, avui és possible integrar les TIC a qualsevol àmbit de la gestió municipal, des de la tramitació d'expedients electrònics fins la plena relació electrònica de les administracions públiques amb els ciutadans.

Estem treballant perquè la transparència, el treball en equip, el servei a la ciutadana, la il·lusió, la implicació i la innovació i millora siguin considerats els valors del nostre ajuntament i orientar tota la nostra acció per posar en el centre de les decisions a la ciutadania.


Reptes

Des del govern municipal treballem per satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Sitges mitjançant la prestació de serveis públics de qualitat i la gestió eficient dels recursos. Volem ser un Ajuntament que els seus ciutadans valorin per la seva proximitat i actuació orientada a la qualitat de vida i benestar social, mitjançant la millora contínua dels serveis municipals. També promourem i establirem un codi ètic en la contractació municipal (clàusula ètica), així com una simplificació de procediments pel que fa a la contractació.


Objectius

Objectius generals

Impulsar una nova cultura de processos, com a via a l'eficiència, a l'excel·lència en la gestió pública, i a una cultura professionalitzada de mesurament, autoavaluació i millora de totes les unitats municipals.

Redefinició dels processos de l'ajuntament per situar a la ciutadania en el centre de les polítiques públiques, amb les TIC com a eina central.

Canviar les estructures per poder treballar orientats a projectes i a l'assoliment d'objectius.


Objectius específics

 • Millorar l'atenció i informació a la ciutadania
 • Millorar l'organització administrativa i els processos de treball
 • Implantar sistemes i tècniques de qualitat dels serveis
 • Promoure projectes relacionats amb l'administració electrònica
 • Flexibilitzar els tràmits i gestions, introduint les TIC, facilitant-les i tenint en compte les necessitats de les persones
 • Intensificar la comunicació interna i externa
 • Millorar la gestió interna i la interoperabilitat


Polítiques d'organització i administració electrònica

Polítiques prioritàries

 • Establir la clàusula ètica i social en els plecs de la contractació municipal
 • Plataforma per a la millora de la gestió integral
 • Elaboració del Catàleg de serveis de l'Ajuntament de Sitges
 • Impuls de les eines necessàries per a la tramitació electrònica: registre electrònic, notificador telemàtic o arxiu digital, etc


Polítiques estructurals

 • Implementació de la Gerència municipal i les Direccions públiques professionals en l'organització de l'Ajuntament
 • Catalogació dels procediments administratiu de l'Ajuntament de Sitges
 • Ordenança d'Administració Electrònica
 • Auditoria de l'estructura orgànica i funcional


Polítiques sectorials

 • Creació de la Comissió de Qualitat
 • Creació i constitució de grups de millora
 • Estudi i revisió del sistema actual de "Suggeriments i reclamacions"


Accions

 • Afegir un membre de l'oposició en la taula de contractació municipal
 • Reenginyeria de processos i generalització de l'expedient electrònic
 • Accions de capacitació tecnològica per a la ciutadania
 • Obligatorietat d'ús de procediments electrònics per a la relació amb empreses
 • Implantació del “correu intern digital
 • El procés de sel·lecció de la Gerència i les Direccions
 • Impuls de la Contractació Electrònica
 • Implantació dels procediments de contractació electrònics
 • Renovació del sistema de seguiment on-line de factures per a proveïdors
 • Implantació d'un sistema de Business Intelligence per a la millora en la presa de decisions
 • Elaboració del Pla de formació en qualitat
 • Elaboració i revisió periòdica de la Guia d'informació i serveis municipals

Reptes en Recurosos Humans

L'enfocament de la gestió dels recursos humans de l'Ajuntament de Sitges es planteja des del convenciment que s'ha de compatibilitzar l'adequada prestació dels diferents serveis públics amb la millora de les condicions laborals dels empleats i empleades del nostre consistori. Posar en valor l'experiència i el talent de les persones que treballen a l'Ajuntament de Sitges és essencial perquè el consistori estigui a l'alçada de les necessitats i demandes de la ciutadania.


Objectius generals

Implantar un procés de planificació integral dels recursos humans que permeti avançar cap a un model de gestió modern, eficaç i eficient orientat a oferir un servei excel·lent tant a nivell intern com extern.

Assegurar la formació de la plantilla de l'Ajuntament per garantir que tots els empleats i empleades tinguin els coneixements i les competències que requereixen per desenvolupar les seves tasques amb la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència necessària.


Objectius específics

 • Promoure el desenvolupament personal i professional del personal de l'Ajuntament
 • Impulsar la funció directiva professional
 • Avançar cap a un model de direcció del desenvolupament professional de la plantilla que permeti disposar en tot moment dels perfils professionals necessaris per l'Ajuntament de Sitges per respondre a les seves necessitats, i que impulsi la motivació i promoció dels empleats i empleades públiques
 • Vetllar per a què els treballadors desenvolupin la seva tasca professional en les condicions laborals més òptimes
 • Incentivar la qualificació i millora dels resultats amb l'acompliment d'objectius


Polítiques en Recursos Humans

Polítiques prioritàries

 • Impulsar un model d'organització i gestió estratègica de la funció de recursos humans
 • Impulsar un procés de simplificació burocràtica i d'agilització dels processos i circuits administratius interns del consistori en el marc de les noves tecnologies


Polítiques estructurals

 • Pla Anual de Formació de l'Ajuntament
 • Dissenyar, aprovar i executar l'estratègia per a la gestió del lideratge i el talent a l'Ajuntament
 • Implantar, per a la presa de decisions, sistemes de comunicació i informació interna, revisió i control, mitjançant la modernització tecnològica i informàtica


Polítiques sectorials

 • Mantenir l'espai de diàleg, negociació col·lectiva i consens amb els legítims representants sindicals
 • Planificar i adequar els recursos humans necessaris, així com millorar la seva promoció, desenvolupament de la carrera professional i avaluació dels resultats
 • Desenvolupar i millorar els aspectes relacionats amb seguretat i salut en el treball dels empleats públics


Accions

 • Participació de tots els agents i les àrees de l'Ajuntament en els processos d'identificació de necessitats de formació i desenvolupament, control i seguiment
 • Potenciar la Intranet com a eina de comunicació
 • Elaboració d'estudis de clima laboral a l'Ajuntament, i plans de millora
 • Impulsar i millorar els processos de formació, dirigits a millorar les competències i qualificacions dels empleats i la seva adequació a les necessitats derivades de la prestació dels diferents serveis públics
 • Implantar progressivament tècniques i eines de qualitat dels serveis: cartes de compromisos, mapes de processos, certificacions de qualitat, avaluació de les unitats de gestió, etc
 • Elaboració del Pla d'Acollida que serveixi com a manual i guia per facilitar la incorporació i integració dels empleats al Ajuntament

 

Comunicació

L'Ajuntament de Sitges treballa per promoure una ciutadania informada i per impulsar la cultura de la transparència, a través de la comunicació de les actuacions que es porten a terme des dels diferents àmbits i que sigui un reflex de la pluralitat política municipal.

En aquest sentit, la comunicació institucional ha de respondre a la necessitat de satisfer el dret a la informació de la ciutadania.

Però també ha d'estar al servei de la rendició de comptes, informant sobre les actuacions del govern municipal i promoure actituds cíviques i el sentiment de pertinença. Els mitjans de comunicació municipals són el pilar fonamental per assolir-ho.

Estem en un moment de transició davant els canvis i el desenvolupament de noves eines. El web 2.0 i les xarxes socials estan transformant la manera de relacionar-se amb el públic.

Amb el ple desenvolupament d'aquestes eines, des de l'Ajuntament de Sitges avançarem en transparència, capacitat d'escolta, rigor i proximitat amb la ciutadania.


Repte

Des del govern muncipal treballarem per què la comunicació institucional de l'Ajuntament de Sitges contribueixi a enfortir els vincles entre l'ajuntament, els empleats públics, la ciutadania, les entitats, empreses i organizacions, i que promogui la rendició de comptes, la transparència i la pluralitat política i social.


Objectius generals

· Fomentar i promoure la comunicació interna i externa com a eina estratègica a l'Ajuntament de Sitges.

· Establir els canals de comunicació i implementar les eines necessàries per tal d'abordar un procés de canvi cultural cap a una major transparència i participació dels empleats municipals i de la ciutadania.

· Situar a l'Ajuntament de Sitges com una institució propera a la ciutadania i transparent en les seves actuacions, especialment a través de les xarxes socials.


Objectius específics

 • Potenciar el coneixement i la difusió del projecte municipal i el seu desenvolupament
 • Incrementar el coneixement de la visió, missió i els principals projectes estratègics de l'Ajuntament de Sitges
 • Oferir informació d'interès, afavorint el coneixement dels serveis municipals i de les activitats que es desenvolupen a Sitges
 • Impulsar espais presencials i online de diàleg, debat i propostes per a la ciutadania


Polítiques prioritàries

 • Elaboració del Pla de Comunicació de l'Ajuntament de Sitges
 • Impuls a la web corporativa de l'ajuntament
 • Vetllar per la pluralitat política en la comunicació institucional, així com la seva presència en en els mitjans


Polítiques estructurals

Disseny del Pla de Comunicació Intern
Pla Municipal de Xarxes Socials: auditoria i planificació de la presència de l'ajuntament a les xarxes socials
Creació d'espais de coordinació interna entre els mitjans municipals i en matèria de comunicació
Ampliació i millora de la cerca de patrocinis


Polítiques sectorials

 • Impulsar les accions de relacions públiques i protocol
 • Establiment d'un sistema d'avaluació de les accions de comunicació
 • Actualització de la Benvinguda per a la nova ciutadania

Accions

 • Elaboració del manual d'identitat visual corporativa i vetllar pel seu compliment
 • Impúls i redisseny del material corporatiu: fulletons, presentacions, material gràfic i audiovisual
 • Planificació i gestió de la marca i l'arquitectura de marques de l'Ajuntament de Sitges
 • Elaboració la memòria anual d'activitats de l'Ajuntament
 • Elaboració de la Guia d'ús de les xarxes socials de l'ajuntament
 • Impuls i renovació de l'agenda municipal
 • Suport als mitjans de comunicació locals i comarcals
 • Continuïtat i impuls en l'espai online en a web corporativa de “La veu dels grups municipals”
 • Creació d'espais de trobada i diàleg amb el personal de l'Ajuntament (audiències internes)
 • Potenciar l'ús de les apps mòbils
 • Creació d'una revista interna de l'ajuntament

 

Transparència i participació

Un ajuntament obert ha d'establir una conversa constant amb els ciutadans i ciutadanes per tal d'escoltar el què diuen i sol·liciten, facilita la col·laboració dels ciutadans i funcionaris en el desenvolupament dels serveis que presta i comunica tot el que decideix i fa de forma oberta i transparent.

La implantació del Govern Obert té com a objectiu situar a Sitges en aquest nou escenari en el que cal garantir el diàleg constant entre l'ajuntament i la ciutadania, així com la presa de decisions públiques tenint en compte les necessitats dels sitgetans i sitgetanes.

En aquest sentit, la transparència i la participació han de servir per què es produeixi un retiment de comptes de la gestió del govern municipal, mitjançant processos de participació i diàleg, com són el futur Portal de Transparència de l'Ajuntament de Sitges i les ja establertes audiències públiques del Batlle i del Govern.


Repte

L'aplicació del govern obert a Sitges vol donar resposta a les expectatives i demandes socials i legislatives de major transparència i bon govern. Un govern municipal més obert és una oportunitat per implicar a la ciutadania i fomentar la participació en processos d'informació, de consultes ciutadanes i de l'elecció directe dels representants institucionals a Garraf i Les Botigues. En definitiva, apostem per una Governança compartida.


Objectius generals

 • Promoure un major accés a la informació i difondre de forma activa les accions del govern municipal, per tal de donar compliment a la Llei 19/14 de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern
 • Reforçar la presència a internet de l'Ajuntament a través del Portal de Govern Obert, amb una seu digital més innovadora
 • Fomentar la participació ciutadana en el debat i presa de decisions i en la realització, el seguiment i l'avaluació de les accions municipals


Objectius específics

 • Publicar les dades sobre la despesa pública, el desenvolupament de les activitats i els serveis municipals
 • Proporcionar activament informació municipal, incloses les dades obertes, en formats reutilitzables
 • Crear mecanismes de participació i col·laboració que permetin una major interrelació entre l'ajuntament, les entitats i les empreses
 • Fomentar la participació de les entitats i les empreses per tal d'identificar pràctiques eficaces i enfocaments innovadors mitjançant les TIC, empoderar a les persones i promoure la transparència en l'ajuntament


Polítiques prioritàries

 • Impuls a l'estructura de la Regidoria de Govern Obert
 • Implantació del Portal de Transparència
 • Renovació de la web municipal per adaptar-la als estàndards del Govern Obert

Polítiques estructurals

 • Elaboració del Pla Municipal de Govern Obert de l'Ajuntament Sitges
 • Aprovació del Codi de Conducta pel Bon Govern
 • Consolidació de les Audiències públiques del Batlle
 • Creació de l'App Mòbil de l'Ajuntament de Sitges
 • Dotar de major contingut i pes específics als consells municipals existents
 • Elecció directe dels representants institucionals del Poble de Garraf i de Les Botigues
 • Debat polític i social sobre la possibilitat de segregació de Les Botigues


Accions

 • Pla de formació en matèria de govern obert pels empleats i empleades municipals
 • Promoció d'accions de sensibilització com jornades, tallers i conferències per donar a conèixer les actuacions de l'ajuntament en matèria de govern obert
 • Establiment de col·laboracions amb altres administracions per tal d'avançar en la implantació del govern obert
 • Promoció de modificacions puntuals del ROM per tal d'afavorir la participació dins dels òrgans de participació i representació establerts
 • Creació de la figura del Síndic de la ciutadania
 • Impuls als Consells Municipals existents, dotant-los de major contingut i pes específic i avançar en matèria d'autogestió.
 • Revisió del Projecte de Pressupost Participatiu per tal de proposar un nou format pactat amb tots els grups amb representació municipal
 • Procés de participació ciutadana per elegir representants institucionals a Garraf i Les Botigues
 • Possibilitat de convocar una consulta sobre la segregació de Les Botigues


Polítiques sectorials

 • Elaboració de l'Ordenança de Govern Obert i Transparència
 • Creació del Grup de Treball pel Govern Obert
 • Disseny de l'Estratègia Municipal de Dades Obertes
 • Creació del registre local de grups d'interès
 • Revisió i actualització del Reglament de Participació Ciutadana
 • Disseny i execució de l'estratègia de participació ciutadana en el marc del Pla de Barris
 • Revisió dels pressupostos dels processos participatius


Accions

 • Convocatòria del premi “Sitges Participa” per premiar aquelles iniciatives en participació ciutadana de la societat civil sitgetana
 • Creació del Lab Sitges, plataforma online de crowdsourcing per a canalitzar propostes i idees ciutadanes
 • Creació de l'App de notificació d'incidències a la vida pública
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 03/12/2015