Qualitat de vida sostenible

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Acció de govern > Pla de Mandat > Qualitat de vida sostenible

Qualitat de vida sostenible

Índex

 

Medi ambient i salut pública

L'abordatge dels riscos ambientals com a instrument per protegir la salut humana des de fa anys forma part de les agendes de les agències sanitàries internacionals.

L'aprovació a l'any 1989 de la Carta Europea sobre el Medi Ambient i la Salut, va significar el punt de partida d'un seguit d'iniciatives polítiques i legislatives destinades a la protecció del medi ambient com instrument de protecció de la salut.

Des del Govern treballem i desenvolupem de manera global l'Estratègia de Medi Ambient i Salut amb l'objectiu general de reduir a Sitges les malalties que provoquen els factors ambientals.

Per això, continuarem executant el programa “Sitges, municipi cardioprotegit”, amb la dotació de desfibril·ladors DEA per l'espai urbà i a les principals instal·lacions municipals.

La Regidoria emprarà l'escolta activa i el colideratge ciutadà tot impulsant el Consell Municipal de Medi Ambient, com a eina de participació per canalitzar les iniciatives socials. Establirem un calendari d'actuacions que definirà gran part de l'agenda ambiental del municipi.


Repte

Per garantir la qualitat de vida que tots volem pels sitgetans, cal mantenir unes condicions ambientals i de salut pública sota control. La percepció de benestar passa per trobar-se bé un mateix així com en equilibri amb el seu entorn. Davant els riscs propis d'una societat desenvolupada hem de promoure mecanismes de control que permetin una vida de qualitat pels nostres ciutadans.


Objectius generals

 • Preservar i desenvolupar de manera sostenible les condicions adequades del nostre entorn natural pel gaudi dels ciutadans i visitants actuals i per les futures generacions
 • Col·laborar amb la sensibilització i la prevenció de malalties, en especial les vinculades al sistema cardiovascular i a les diferents tipologies de càncer


Objectius específics

 • Col·laborar amb les diverses administracions i entitats amb competències i missions vinculades amb la salut humana i animal
 • Vetllar pel manteniment de les condicions de salubritat en instal·lacions, activitats econòmiques i habitatges


Polítiques prioritàries

 • Promoure la preservació i l'ús dels ecosistemes naturals
 • Avançar en el desenvolupament del projecte "Sitges, municipi cardioprotegit”
 • Promoure la participació ciutadana i la cerca de consens en temes relacionats amb el medi ambient i els animals que ens afecten a tots
 • Col·laboració en els plans de Restauració de les Pedreres

Accions

 • Millorar el coneixement i gaudi dels ciutadans de l'entorn natural del Parc del Garraf
 • Participar activament en el Consorci Colls Miralpeix
 • Confraria de Pescadors: col·laborar amb el manteniment de la pesca tradicional al municipi
 • Instal·lació desfibriladors a la via pública i les instal·lacions municipals
 • Desenvolupar projectes de vida saludable (alimentació, antitabaquisme, etc
 • Creació i reactivació dels Consells Municipals de Medi ambient i d'Animals


Polítiques estructurals

 • Potenciar de la creació de nous espais verds al casc urbà i a futurs desenvolupaments urbanístics
 • Coordinar interdepartamental en temes que afecten la salut de les persones
 • Garantir la qualitat de vida dels animals i compatibilitzar la seva tinença cívica


Polítiques sectorials

 • Programa d'actuació sobre els ecosistemes naturals de la vila
 • Programes de protecció de la salut
 • Programes de qualitat de vida dels animals
 • Programa de control de la tinença de gossos i prevenció de conductes incíviques d'alguns propietaris


Accions

 • Habilitació d'espais verds com Can Ferratges, Bòbila II, Parc de Santa Bàrbara, pati del Patronat ASC, etc
 • Desplegament del Pla de Drogues (col·laboració amb Serveis Socials)
 • Programa d'inspeccions sanitàries (legionelosi, plagues, mosquit tigre, etc.)
 • Desplegament de les accions vinculades amb el compliment de l'Ordenança sobre la tinença i protecció dels animals
 • Potenciació del Pla Especial de la Riera de Ribes
 • Desplegament del conveni de col·laboració amb l'Associació Contra el Càncer de Sitges i altres
 • Participació activa en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Garraf
 • Accions pedagògiques dirigides a escoles sobre alimentació saludable, etc
 • Creació d'una nova zona d'esbarjo de gossos
 • Programa de racionalització de les colònies de gats, aus, etc
 • Potenciació del Cens de gossos i desplegament del Projecte DNA

 

Territori i habitatge social

L'ordenació urbanística estableix la pauta de l'evolució social, econòmica, cultural i ecològica de Sitges amb l'objectiu d'avançar cap a un desenvolupament més racional i sostenible del territori i de garantir la qualitat de vida de les persones de la Vila, del Poble de Garraf i de Les Botigues.

En els últims anys, amb l'eclosió de fenòmens importants com són la migració o l'augment de la mobilitat, s'intensifiquen els reptes i objectius que se'ns plantegen, com el foment de l'habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l'autonomia local.

La política urbanística i d'habitatge és una prioritat social que necessàriament suposa equilibrar els interessos privats dels propietaris amb les necessitats col·lectives locals. Treballem per un territori sostenible, ordenat i equilibrat entre sectors residencials, equipaments públics, vialitat, zones verdes i façana marítima.


Repte

El desenvolupament urbanístic del futur proper no pot tornar a caure en actuacions especulatives i descontrolades, sinó que ha de fonamentar-se en un creixement sostenible tant des del punt de vista econòmic com social. Cal articular mecanismes que permetin arribar a la vila al seu punt d'equilibri urbanistic i demogràfic de manera progressiva i coordinada.


Objectius generals

 • Evitar la marxa dels joves que han d'abandonar el municipi per la manca d'habitatge assequible i garantir la seva voluntat d'emancipació
 • Fomentar l'accessibilitat a un habitatge a les famílies més necessitades. Promoure un desenvolupament urbanístic ordenat i sostenible


Objectius espeífics

 • Col·laborar amb les entitats urbanístiques, juntes de compensació, entitats socials, etc
 • Posar en valor el patrimoni arquitectònic de la vila


Polítiques prioritàries

 • Política d'Habitatge Social i per a joves
 • Consolidació de la trama urbana al municipi


Polítiques estructurals

 • Política de preservació i protecció del patrimoni arquitectònic, ambiental i cultural
  Revistar les assumpcions demogràfiques i les conclusions del Pla general (POUM, 2006)


Polítiques sectorials

 • Ordenar l'espai públic i els equipaments del municipi
 • Vetllar per les construccions energèticament sostenibles i per la rehabilitació d'habitatges
 • Col·laboració amb projectes ad hoc d'especial rellevància per la vila


Accions

 • Enllestir i impulsar el Pla Local d'Habitatge i potenciar el funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH)
 • Convocatòria d'ajuts per al lloguer Dissenyar el model d'habitatge social, en especial a les fiques derivades de la reparcel·lació de la Plana i Santa Bàrbara
 • Promoure la construcció d'habitatge social per a joves i famílies necessitades
 • Creació del Parc d'habitatge d'Emergència Impuls de la urbanització de la Plana i Santa Bàrbara per fases
 • Reordenació de la Plaça de la Fragata i d'altres indrets d'especial interès
 • Desenvolupar el Pla Especial de Protecció del Patrimoni (PEPPAC) i de les Masies
 • Jornada de debat en el 10è aniversari del POUM
 • Elaboració del Pla Director d'Equipaments
 • Programa de bonificacions, ajuts i sensibilització envers la construcció energèticament sostenible
 • Suport als projectes d'expansió d'entitats singulars com Fundació Ave Maria, Escola Pia, Fundació Pere Stämpfli, entitats esportives, etc

 

Serveis urbans

La política de serveis urbans ha de ser un referent de planificació i ordenació de prioritats. Impulsarem un replantejament estratègic a través del Pla de Barris per aconseguir una actuació on la proactivitat sigui la norma.

Aquest departament és l'encarregat de gestionar les intervencions a la via pública. Per a cada una de les tipologies de tasques, es realitza una previsió d'actuació, amb el qual els cicles de manteniment es planifiquen i s'executen periòdicament.

A tall d'informació, serveis urbans actualment gestiona la mobilitat (transport urbà, taxis), els cementiris, l'enllumenat, la jardineria, el clavegueram, les instal·lacions cablejat (fibra òptica o aigua) la neteja urbana i totes les accions de la brigada municipal.

Des d'aquest departament es vol donar respostes a les necessitats dels residents i dels barris així com dels esdeveniments i visitants.

Però això no és tasca senzilla. Per tant, al llarg d'aquest mandat ens dotarem dels equipaments necessaris per mantenir la qualitat del nostre entorn i la neteja dels nostres carrers.


Repte

Aconseguir un canvi en la política de serveis urbans: passar de les actuacions reactives a unes de proactives. Planificar estratègicament els serveis urbans que requereix el Sitges d'avui mitjançant eines com el Pla de Barris. Amb tot, volem liderar una política pública que equilibri les urgències amb les accions estratègiques. A més, tenim el repte de fer visible la feina que fa la Brigada a tot el territori de Sitges.


Objectius

Objectius generals

 • Es vol aprendre de l'anàlisi de la feina feta per planificar i desenvolupar accions més eficients que neixin del coneixement de les necessitats reals
 • Fer de Sitges una vila més neta, més ecològica i més solidària
 • Desenvolupar el Pla de Barris


Objectius específics

 • Elaborar un Pla director de Parcs i Jardins que englobi uns objectius a llarg termini, així com els manteniment adient
 • Millora dels manteniments de l'Espai Urbà (Enllumenat, paviments, clavegueram)
 • Rehabilitació del patrimoni municipal, especialment dels cementiris municipals
 • Anàlisi de millora del transport urbà


Polítiques

Polítiques prioritàries

 • Crear un Pla de Barris
 • Millora i racionalització de la neteja i recollida d'escombraries
 • Executar el Pla de Mobilitat amb participació ciutadana
 • Planificar les intervencions a la via pública a partir d'un estudi de necessitats reals
 • Vianalització del centre urbà


Polítiques estructurals

 • Articular i fer possible el compliment de les ordenances en diferents àmbits
 • Treballar transversalment la comunicació entre regidories
 • Implementació de les noves polítiques de Govern Obert


Polítiques sectorials

 • Campanyes de sensibilització, informació i conscienciació
 • Rehabilitació d'edificis patrimonials i de panteons del Cementiri Sant Sant Sebastià
 • Fer visible la tasca de totes les brigades municipals


Accions

 • Crear un mapa de barris on es recullen les necessitats i demandes des d'una perspectiva global
 • Nova concessió del servei de neteja amb un plec de condicions per cercar el millor servei adaptat a la realitat municipal
 • Implantació d'una deixalleria mòbil
 • Revisar el servei d'aigua
 • Coordinació amb la Diputació de Barcelona pel Pla de Mobilitat
 • Fer un manteniment sostenible i racionalitzat de manera integral de tots els serveis de la Regidoria
 • Fer el projecte tècnic de vianalització dels carrers
 • Millora de vials i de passos per sota la via
 • Crear una unitat per vetllar pel compliment de les ordenances municipals
 • Crear una campanya de conscienciació cívica i ecològica
 • Fer programes de treball del reciclatge amb els infants
 • Elaboració d'un catàleg de Patrimoni
 • Memòria d'Activitats de les Brigades

 

Governació

L'escala de necessitats de les persones es descriu com una piràmide de cinc nivells. El primer i el segon nivell són les anomenades necessitats de supervivència. La Seguretat n'és una d'elles. I és per això que aquesta àrea està liderada políticament pel primer nivell, l'Alcaldia de Sitges. Així mateix, des del Govern de Sitges posem tot l'esforç en vetllar per la cura dels agents de la Policia Local per a què estiguin en les condicions òptimes per desenvolupar la seva tasca.

La seguretat dels sitgetans i les sitgetanes és l'altra cara de la moneda de la qualitat de vida que tenim. Aquest mandat prioritzarem la coordinació de cossos, ja que des del municipi tenim competències compartides en aquest àmbit. Per això és tant important l'entesa i la planificació amb la resta de forces de seguretat i cossos d'emergència.

Des de Governació també entenem que hem de fomentar els valors i la conscienciació ciutadana mitjançant la divulgació del Civisme. Els conflictes de convivència, de vulneració dels drets dels veïns o d'actituds incíviques es combatran amb l'objectiu final de contribuir a millorar les relacions interpersonals, preservar i tenir cura dels espais públics i privats, on tothom pugui desenvolupar les seves activitats amb respecte a la dignitat i als drets dels altres.


Repte

La planificació estratègica, la coordinació i l'abastiment d'eines necessàries pel bon funcionament dels cossos de seguretat i emergències és el repte que tenim. El manteniment dels indicadors favorables referents a la reducció d'actes delictius a Sitges, n'és la priorització. A més, seguirem lluitant per a la divulgació del civisme i pel manteniment de la convivència local.


Objectius

Objectius generals

 • Treballar en la prevenció més que en la reacció per garantir la seguretat ciutadana
 • Garantir la convivència entre l'activitat turística i l'activitat residencial
 • Intensificar la coordinació entre els diferents cossos de seguretat i d'emergències


Objectius específics

 • Continuar en la reducció de fets delictius al municipi
 • Actualització de l'Ordenança Municipal de Civisme


Polítiques

Polítiques prioritàries

 • Ampliar els resultats positius en matèria de seguretat ciutadana
 • Controlar el compliment de les ordenances municipals


Polítiques estructurals

 • Impulsar les funcions de coordinació de la Junta Local de Seguretat
 • Fer del civisme el centre de la convivència ciutadana
 • Ampliació de la dotació per a equipament i material de la Policia Local


Polítiques sectorials

 • Potenciar la policia de proximitat a través de les patrulles comunitàries
 • Coordinació i seguiment sobre la venda ambulant amb les regidories implicades, l'empresariat, els veïns i els cossos policials
 • Implicar a la ciutadania en les tasques de seguretat ciutadana


Accions

 • Manteniment del patrullatge diari a la Vila, a Garraf i a Les Botigues
 • Intensificació del control dels Apartaments d'Ús Turístic
 • Coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Local
 • Adquisició de nous vehicles i de material de protecció individual per als agents de Policia Local
 • Dotar amb equipament policial específic per al control d'estupefaents
 • Reforçar la plantilla de la Policia Local amb agents d'estiu
 • Millora en les instal·lacions i material del Parc de Bombers Voluntaris
 • Creació del cos local de Voluntaris de Protecció Civil
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 01/04/2016