Sitges de les persones

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Acció de govern > Pla de Mandat > Sitges de les persones

Sitges de les persones

Índex

 

Benestar i familia

El #GoverndeSitges té el compromís de seguir prioritzant l'eix principal d'actuació municipal enfocat a les persones, per aquest motiu, Benestar iFamília és de les regidories més importants de l'Ajuntament. La reflexió política de la realitat social implica tenir en compte la singularitat de les persones. Dins d'una mirada global cap a la ciutadania, cal a la vegada unaproximitat i singularitat que vagi més enllà d'ajudes puntuals i processos estandaritzats.

Volem conduir els objectius de Benestar i Família d'una política assistencial a unes noves polítiques estructurals per a tota la població. Ho farem desenvolupant projectes concrets per assolir el Benestar d'una població que no només tingui els recursos econòmics sinó uns recursos globals que garanteixin la seva qualitat de vida, el seu benestar personal i la convivència.

Treballarem per esdevenir una vila inclusiva que englobi i s'enriqueixi en la seva diversitat de nacionalitats en un entorn de convivència.

Un Sitges inclusiu amb una mirada especial cap els col·lectius mésvulnerables i que pugui minvar el risc d'exclusió social.

Un Sitges inclusiu on es potenciï el valor de la igualtat posant tota la nostraatenció en l'exclusió de les noves formes de masclisme que segueixencolpejant a les Dones i tota LGTBIfòbia.

Un Sitges inclusiu que doni lloc a totes les persones que pateixin algunadiscapacitat, a nivell de participació, autonomia, formació i feina.

Des de la Regidoria de Benestar i Família es vol donar un impuls de serveique arribi a la totalitat de la seva població en general. Treballar per a totes les persones i amb les persones on han de ser troncals els projectes de prevenció, les polítiques familiars, la dinamització de barris i el treball en xarxa de cooperació i col·laboració estreta amb totes les entitats socials i col·lectius implicats.


Repte

Treballem per aconseguir una actuació més propera a les necessitats de les persones per aquest motiu el nostre centre d'acció han de ser els barris. Desenvoluparem plans comunitaris que permetin una visió global del municipi i que alhora fomenti el treball en xarxa i fluït amb les entitats. El treball s'orienta a les necessitats de les persones de Sitges prioritzant els programes preventius. Així mateix tractarem de manera transversal la xacra de la violència masclista en totes les seves expressions, des de les subtils a les violentes.

Essent l'objectiu global el benestar de la població en el seu conjunt, posarem al centre de les nostres accions els col·lectius més vulnerables.


Objectius generals

 • Assolir una vila inclusiva posant l'accent en la globalitat detota la població en general, des de la diversitat denacionalitats, els col·lectius vulnerables amb risc d'exclusiósocial, les persones discapacitades, les dones, els joves iels infants
 • Treball de cooperació i col·laboració amb entitats, associacions i col·lectius socials
 • Aplicar polítiques que desenvolupin projectes de prevenció i de dinamització de barris
 • Continuïtat i ampliació a nivell de recursos de tots els programes d'ajudes socials existents


Objectius específics

 • Desenvolupar el Sitges Inclusiu, amb la creació d'un “Consell per a les Persones” que englobi consellsespecífics o taules sectorials
 • Millorar la qualitat de vida de les persones que perceben la pensió no contributiva
 • Desenvolupar el treball comunitari de barris (convivència veïnal, mapa de necessitats i actuacions per zones, posar el treballador social al servei de la comunitat)
 • Millorar els serveis propis i els vinculats a entitats (servei d'atenció domiciliària, centre de dia, menjador, banc d'aliments...)


Polítiques (1)

Polítiques prioritàries

 • Potenciar el treball comunitari de barris
 • Crear el Consell de les Persones
 • Treball en xarxa amb les diferents entitats socials


Polítiques estructurals

 • Posada en marxa del centre obert
 • Desenvolupar un projecte estratègic d'atenció a la gent sense sostre, l'objectiu és que no hi hagi cap persona sense sostre
 • Dinamització de parcs infantils com espais familiars
 • Redactar i executar un projecte integral de no violència (prevenció i mediació)
 • Disposar de pisos d'emergència social


Polítiques sectorials
 
· Desenvolupament del pla de drogues.


Accions

 • Mapa de necessitats dels barris i actuacions perzones
 • Difusió de les tasques dels treballadors socials als barris
 • Creació d'un Consell que englobi i faci propostes d'intervenció en els diferents sectors socials
 • Suport directe a projectes i actuacions de les entitats
 • Disseny del projecte de centre obert, licitació i obres
 • Creació de l'alberg per a les persones sense sostre
 • Protocol d'accions d'acollida per a persones sense sostre
 • Actuacions d'emergència per a persones sense sostre (cerca d'habitatge, treball i suport sanitari), amb la col·laboració totes les entitats implicades
 • Programació d'activitats familiars i dotació de recursos lúdics i espai d'intercanvi de jocs
 • Activitats de sensibilització, prevenció i d'acompanyament contra la violència
 • Execució de les accions contemplades al Pla deDrogues

 

Polítiques (2)

Polítiques prioritàries

 • Estudiar l'aplicació d'una renda mínima bàsica
 • Programes d'inclusió cultural


Polítiques estructurals

 • Impuls al Servei d'atenció a la Dona
 • Desplegament efectiu de la Llei 11/2014 contra la LGTBIfòbia
 • Creació d'indicadors específics que ens posin alerta de les situacions de pobresa
 • Atenció específica a les persones amb discapacitat


Polítiques sectorials

 • Projectes de formació ocupacional pels col·lectius vulnerables i persones amb discapacitat
 • Difusió de polítiques preventives que orientin en la bona gestió per a l'optimització dels recursos propis


  Accions
 • Suport econòmic per a les persones que perceben una pensió no contributiva
 • Ampliació de les prestacions del Carnet Blau en matèria cultural
 • Actualització del Pla d'Igualtat i execució de les actuacions que se'n deriven
 • Aconseguir un descens dels indicadors
 • Activitats que promoguin la participació social de forma inclusiva
 • Noves ajudes econòmiques per a col·lectius amb discapacitat
 • Xerrades informatives sobre la llei de la dependència i els serveis i recursos a conèixer
 • Tornar a col·laborar amb el projecte Timol d'àmbit comarcal
 • Creació d'oportunitats laborals per a persones amb discapacitat
 • Projecte que ofereixi eines de reducció de despeses quotidianes a través de tallers, campanyes de sensibilització i xerrades
 • Nova concessió del control de dutxes i per a persones sense sostre
 • Grups d'ajuda mútua que evitin l'exclusió social


Polítiques (3)

Polítiques prioritàries

 • Ampliació d'ofertes de lleure i esportives per infants amb risc d'exclusió
 • Projecte per a persones grans soles sense suport social ni emocional (amb la col·laboració de les entitats)


Polítiques estructurals

 • Polítiques socioeducatives preventives i atenció especialitzada per a infants que ho necessiten i de suport als Centres educatius i altres serveis implicats en l'atenció a la infància
 • Millorar i ampliar els canals bidireccionals de comunicació de la ciutadania amb Serveis Socials
 • Coordinació amb tots els nivells d'administració implicats amb l'atenció a les persones


Polítiques sectorials

 • Treballar per assolir un Sitges saludable emocionalment


Accions

 • Beques esportives per infants amb risc d'exclusió (econòmica, discapacitat)
 • Sitges intergeneracional: atenció específica a la infància i la gent gran
 • Revisió i dinamització de les activitats als casals de gent gran: promoció d'alfabetització digital i hàbits saludables (esport) entre altres
 • Difusió i suport a la llei de la dependència
 • Adherir-nos al programa de la UNICEF de ciutats amigues de la infància
 • Formació per a pares i dinamització d'activitats per a joves i infants
 • Tractament d'aspectes psicosocials que afecten al benestar d'infants i joves (bullying, depressions, addiccions, sexualitat...)
 • Noves tasques de coordinació i treball en xarxa en benefici a la millora de l'atenció a les persones
 • Activitats de creixement personal i d'ajuda mútua

 

Joventut

Una de les prioritats d'aquest Govern és posar els Joves al centre de les decisions que es prenguin. Tenint com a referent la inclusió de tot el col·lectiu juvenil en l'àmbit social, educatiu i laboral, treballarem de manera intensa i propera per assolir un jovent cohesionat.

Des de la Regidoria, a partir de la creació del nou Consell de Joves, com a paraigües sota el qual s'agruparan les propostes fetes en aquest àmbit, es treballarà per a que el Servei de Joventut continuï vitalitzant l'Espai jove i el Pla de Joventut 2015-2019 resultat d'un procés participatiu. Per això, impulsarem noves propostes i activitats amb la participació activa dels propis protagonistes i amb l'objectiu d'aconseguir l'emancipació juvenil.

Es treballarà de forma coordinada i tranversal dins del Departament de Formació i Joventut desenvolupant accions i programes entre educació i ocupació, per tal d'aconseguir l'autonomia i la independència del jovent.

Cal motivar als joves per a que trobin espais d'oci saludables i de participació social i cultural i d'inclusió laboral, activant al màxim la participació i l'associacionisme.


Repte

Aconseguir la inclusió social, laboral i educativa dels joves amb més dificultats de formació, d'orientació i capacitació laboral de la nostra vila. Per això prioritzarem un programa d'activitats atractiu i proper als interessos als joves en general per aconseguir que els joves siguin el centre de les nostres decisions i una de les prioritats que alhora ens apropa a un objectiu de cohesió social vital per una convivència òptima.


Objectius generals

Col·laborarem amb tots els centres educatius de la vila per tal d'afavorir l'èxit i la reducció del fracàs escolar, especialment entre els joves, tant en l'etapa obligatòria com post obligatòria.

Afavorirem programes d'entorn vinculats amb el món laboral, de formació professional i de transició al treball per a joves.


Objectius específics

 • Recerca d'espais d'oci nocturn alternatius i saludables
 • Impulsar activitats esportives i lúdiques en els espais escolars fóra del seu horari habitual


Polítiques (1)

Polítiques proritàries

 • Atendre les necessitats dels joves en tot el seu cicle vital
 • Recerca d'espais d'oci nocturn alternatius
 • Dinamització de l'Espai Jove


Polítiques estructurals

 • Apostem per la millora de l'Espai Jove, per tal que tingui una funció social i educativa més àmplia
 • Impulsarem la creació del Consell municipal de joves per potenciar la participació
 • Adequació de l'entorn del Parc del Rocar per a usos esportius i d'activitats per a joves (skatepark, pistes i circuïts a l'aire lliure, plaça cívica davant la piscina municipal, etc.)
 • Preus especials per a infants, joves i estudiants per als Museus de Sitges i tarifes reduïdes per al transport públic

Polítiques sectorials

Promoció de plans formació per a nous emprenedors joves
Promourem conjuntament amb els agents culturals de la vila, esdeveniments periòdics adreçats als joves, amb la finalitat d'introduir-los en els diferents camps de la cultura


Accions

 • Protocol d'usos múltiples per a desenvolupar activitats esportives i lúdiques en els espais escolars fora de seu horari habitual
 • Jornades d'orientació educativa adreçades a tots els agents de formació
 • Potenciar entitats juvenils i arribar a que el Consell estigui el 40% representat per joves
 • Realitzar un pla d'accions per reactivar l'Espai Jove
 • Propostes formatives a partir dels plans de garantia juvenil
 • Calendarització d'activitats culturals atractives pels joves amb la coordinació de les entitats

 

Ensenyament

Treballarem per a la qualitat i el prestigi del sistema escolar com a eina per a la igualtat d'oportunitats efectiva, al llarg de tota la vida. Amb la llengua i la cultura catalanes com a pal de paller d'una educació que consideri la diversitat d'orígens i d'identitats personals com a factor positiu d'enriquiment individual i col·lectiu.

Des de Sitges col·laborarem amb el Parlament de Catalunya i amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat per tal de conformar un model propi d'escola catalana, basada en la tradició de renovació pedagògica del nostre país.

Desenvoluparem una gestió política eficaç, racional i transparent de les competències municipals en matèria educativa, mitjançant la informació pública i la interlocució amb tots els sectors de la comunitat educativa de Sitges.

Amb aquestes línies de treball volem assolir una relació de proximitat, entesa i diàleg continu amb tots els agents implicats en l'ensenyament sitgetà.


Repte

El nostre àmbit d'actuació se centrarà en la reducció del fracàs escolar des d'una política de proximitat, diàleg i consens,
amb tots els centres de la Vila. Volem fer de la política pública a Sitges un model comú que uneixi els centres entre sí i els connecti amb un nou model de país.


Objectius generals

 • Implicar Sitges en un nou model general de país lligat a l'educació i al territori
 • Desenvoluparem una gestió política eficaç, racional i transparent de les competències municipals en matèria educativa, mitjançant la informació pública i la interlocució amb tots els sectors implicats
 • Elaborarem un pla de millora, adequació i actualització de les instal·lacions dels centres públics escolars
 • Col·laborarem amb els centres educatius de la vila per tal d'afavorir l'èxit i la reducció del fracàs escolar, especialment entre els joves, tant en l'etapa obligatòria com post obligatòria


Objectius específics

 • Afavorirem programes d'entorn vinculats amb el món laboral, de formació professional i de transició al treball
  per a joves
 • Ubicació estable de l'escola de música
 • Millorar la gestió de la llars d'infants
 • Elaboració d'una proposta viable i sostenible a partir de l'escolta activa dels diversos agents socials per a la
  possible reobertura del centre obert
 • Adequació o reubicació de l'escola d'Adults


Polítiques prioritàries

 • Elaborarem un pla de millora, adequació i actualització de les instal·lacions escolars dels centres públics de la vila
 • Aconseguir les instal·lacions definitives de l'escola pública Agnès de Sitges
 • Ubicació estable per a l'escola de música


Polítiques estructurals

 • Dinamitzarem el Consell Escolar Municipal, amb representació de tots els estaments educatius, com a òrgan de consulta i assessorament i de participació i coordinació democràtica de la comunitat educativa
 • Pla per a la dinamització de l'ús social de la llengua catalana a Sitges

Polítiques sectorials

 • Alliberament dels patis escolars per a activitats diferents a l'habitual
 • Impulsarem projectes de recerca i d'investigació sobre la realitat actual i històrica de Sitges per tal de ser incorporades en els plans d'estudis locals
 • Crearem programes d'aprenentatge de servei a la comunitat i de foment de la lectura impulsats des dels mateixos centres educatius, en el marc de l'autonomia de centre
 • Adequació o reubicació de l'escola d'adults


Accions

 • Jornades de reflexió i participació educativa adreçada a tots els agents educatius
 • Adequació dels terrenys a on ha d'anar ubicat el nou edifici de l'escola Agnès
 • Trobar un emplaçament definitiu per a l'Escola de Música i acompanyar en el trasllat de la mateixa
 • Proposta d'estudi per a l'adequació o reubicació de l'escola d'adults
 • Amb el suport de l'oficina de normalització lingüística, elaborar un pla amb un procés participatiu amb els agents socials, culturals i comercials
 • Establirem un protocol d'usos públics dels espais escolars (patis, biblioteques, etc.) en horaris extraescolars.
 • Campanya als centres de sensibilització per a la lectura
 • Concurs de “Bones pràctiques educatives”

 

Formació ocupacional

Actualment el servei d'ocupació està sota l'àrea de presidència i serveis a les persones i la regidoria de Recursos Humans, Ensenyament, Joventut i Ocupació.

L'ajuntament de Sitges vol impulsar un nou concepte de desenvolupament formatiu de les persones tot lligant formació, joventut i ocupació. L'educació i la formació es produeixen al llarg de tota la vida i van lligades estretament. Volem per això enfortir aquest nexe per desenvolupar una ocupació de qualitat a través d'una formació de valor.

En aquest sentit, els joves, que actualment són els que més pateixen la crisi, conscients que l'entrada al món laboral és determinant per les expectatives professionals, Sitges vol ser capdavantera en la integració laboral amb els joves per ser capaços d'oferir una oportunitat digna evitant la precarització gràcies a una bona formació.

Les polítiques d'ocupació però, aniran orientades a qualsevol col·lectiu, de tal manera, que puguem complementar i coordinar espais de formació per generar noves capacitats competencials de caràcter transversal per a una inclusió laboral més òptima.


Repte

Oferir una formació ocupacional i de millora professional adequada a les necessitats pròpies de la societat de l'actual societat de la informació i la comunicació. El principal repte del servei d'ocupació consistirà en adaptar-se dins la nova organització general per tal d'optimitzar en recursos i ser més eficaç alhora de desenvolupar les polítiques i els programes de formació ocupacional. En el mateix sentit, ens comprometem a millorar els circuïts de comunicació i diàleg entre Nivell 10, els centres formatius, les persones desocupades i les empreses


Objectius generals

 • Facilitar des de l'administració municipal la millora de les competències professionals dels nostre ciutadans i del teixit empresarial, mitjançant la formació a l'empresari i al nou emprenedor
 • Apropar als demandants d'ocupació a les empreses, amb l'objectiu d'aprofitar i invertir el talent professional i el cabal formatiu en el propi territori
 • Afavorir la millora de les competències professionals dels demandants d'ocupació per tal d'apropar-los a les necessitats laborals de les empreses, i afavorir un mercat laboral més estable
 • Facilitar la qualificació i/o l'acreditació professional, amb processos formatius que permetin accedir a la formació professional i acadèmica. Entenent la formació com un procés continu de millora personal, social i laboral


Objectius específics

 • Organitzar, planificar i oferir cursos i accions formatives en funció de les necessitats detectades en el territori per a la millora de la inserció laboral
 • Millorar l'autoestima i la motivació de les persones en situació de risc d'exclusió laboral i social, amb l'objectiu de reiniciar un procés de inserció professional


Polítiques prioritàries

 • Pla anual de formació que permeti millorar les competències laborals i/o potenciar el creixement professional, facilitant un camí de la formació ocupacional a la formació reglada


Polítiques estructurals

 • S'han de treballar projectes transversals amb els tres serveis implicats en la mateixa regidoria (ensenyament, joventut i ocupació)
 • Treballar els projectes transversals amb ocupació, promoció econòmica i altres regidories que comparteixen objectius comuns
 • Millorar els recursos estructurals (espai, personal, etc.) per poder oferir els serveis adients. Com, per exemple, homologar aules de formació pels certificats de professionalitat que corresponguin


Polítiques sectorials

 • Mantenir els serveis bàsics d'ocupació
 • Col·laborar amb altres administracions (Generalitat, Diputació, Consell comarcal, etc.) per tal de desenvolupar programes i plans de formació i ocupació
 • Adequar la gestió de la intermediació laboral i les ofertes de treball a través de les competències professionals dels demandants de feina


Accions

 • Es buscaran els recursos amb altres administracions per desenvolupar Plans d'Ocupació en els propers anys
 • Es desenvoluparan programes entre demandants d'ocupació i les empreses
 • Es potenciaran espais de trobada entre les persones en procés de recerca de feina
 • S'establirà un punt d'informació periòdic de cara a la població de totes les accions i serveis que s'ofereixen des dels diversos departaments de la Regidoria d'Ensenyament, Joventut i Ocupació

 

Esports

L'activitat física i l'esport poden ser valuoses eines de cohesió i de vida saludable. L'esport té un gran potencial motivador i es converteix en un catalitzador que afavoreix el contacte entre educadors o educadores i el jovent. Junt amb altres actuacions, l'esport afavoreix: la promoció de la responsabilitat personal, pel fet d'haver de seguir unes normes, o tenir unes tasques assignades; la responsabilitat social, pel fet d'haver de resoldre conflictes (integració intercultural, tolerància, solidaritat) i la participació.

Per això l'àrea d'esports, per una banda, vol ser un eix vertebrador i actiu de les polítiques esportives de la vila pel desenvolupament personal. Entenem l'esport com a eina lúdica de salut i de formació de les persones, per això, es vol treballar de forma cooperativa amb els diferents clubs esportius per tal d'atendre a les necessitats diàries i estratègiques de l'esport a Sitges.

Per l'altra banda, es vol desenvolupar una política estructural que converteixi Sitges en una destinació referent pel turisme esportiu, per això amb col·laboració a la regidoria de turisme, es desenvoluparan accions que facin realitat aquest objectiu per a finals de mandat.


Repte

Els principals reptes de l'esport al municipi de Sitges corresponen a una doble vessant, l'estructural i de dotació d'infraestructura i la humana. Per una banda es vol desenvolupar un teixit fort enfocat a les persones i una qualitat de vida sostenible i per l'altra dotar al municipi d'una promoció adequada i d'unes infraestructures suficients per poder desenvolupar les diferents activitats.


Objectius generals

 • Elaborar un pla municipal per a la promoció i suport de l'esport de base i les activitats obertes a l'aire lliure que tingui en compte les necessitats del municipi i dels sitgetans i les sitgetanes
 • Promocionar l'esport per tal de convertir Sitges en un referent turístic esportiu
 • Dotar d'infraestructures i donar suport a les entitats i clubs esportius


Específics

 • Elaboració d'un projecte de promoció de la vela que inclogui la proposta d'una futura escola de vela
 • Garantir la rendibilitat social de les instal·lacions esportives
 • Garantir la viabilitat de la piscina municipal
 • Millorar la sostenibilitat econòmica de les instal·lacions esportives
 • Sensibilitzar col·lectius i usuaris cap a la coresponsabilitat
 • Garantir una oferta plural d'interès social dels 0 als 100 anys
 • Impulsar el treball tranversal amb els altres departaments


Polítiques prioritàries

 • Potenciar l'activitat del Consell Municipal de l'Esport
 • Gestionar el futur de les instal·lacions públiques de piscina
 • Estudi de les inversions en nous equipaments esportius
 • Actualització de la normativa d'us dels equipaments esportius

Polítiques estructurals

 • A nivell estructural, el departament establirà nous mecanismes de comunicació per permetre el treball transversal amb les diferents regidories de l'ajuntament per tal de facilitar el desenvolupament efectiu de les polítiques esportives
 • Reorganitzar el departament buscant una major eficiència
 • Millora i manteniment de les instal·lacions municipals


Polítiques sectorials

· Afavorir la pràctica esportiva a les persones amb situació de risc.
· Potenciar el Parc Natural del Garraf com a lloc de pràctica esportiva.
· Potenciar el foment de l'esport de base i, especialment, l'esport femení, així com l'esport federat i de competició.


Accions

 • Activar la creació del Consell Municipal de l'Esport
 • Crear la comissió de seguiment que ha de vetllar per l'execució del pla de viabilitat de la Piscina Municipal
 • Trasllat del Camp de Rugby
 • Millores en el Camp de Fútbol d'Aiguadolç
 • Aprovació ordenança reguladora de l'ús de les instal·lacions esportives i signatura de concessions d'ús i convenis
 • Nomenar un Cap d'Esports i reestructurar les tasques per projectes
 • Instal·lació de calefacció als vestuaris del Pavelló municipal d'esports
 • Conveni amb serveis socials per l'accés de les persones amb situació de dificultat econòmica
 • Fer un conveni amb la Diputació de Barcelona per a les pràctiques esportives al PN del Garraf
 • Fer una campanya de promoció de l'esport a les escoles
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 03/12/2015