Sitges, vila emprenedora

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Acció de govern > Pla de Mandat > Sitges, vila emprenedora

Sitges, vila emprenedora

Índex

 

Turisme i platges

El turisme és un factor fonamental de l'economia sitgetana. Per aquest motiu, el govern de Sitges li dóna un tractament diferenciat i específic per tal de que els seus beneficis arribin a tothom, tant als que hi viuen d'ell com els que no.

Com a vila referent del turisme, volem continuar ser capdavanters i oferir noves fórmules que garanteixin el futur i la sostenibilitat d'aquesta activitat i de la marca Sitges. Com és el cas del turisme esportiu, familiar, cultural i gastronòmic, així com del turisme derivat de les xarxes socials.

La municipalització del servei de Turisme de Sitges ens permetrà una millor gestió i impulsar de forma més eficient la visió política del #GoverndeSitges en aquesta activitat cabdal per a la nostra vila.

Així mateix, volem formalitzar les relacions d'aquesta regidoria amb el sector privat per a treballar de forma conjunta i participativa en totes les accions turístiques que es portin a terme a la vila.


Repte

El principal repte a què ha de fer front la nostra vila com a destinació turística és el d'equilibrar la relació entre visitant i ciutadania, impulsant els seus efectes positius, atraient un turisme responsable que permeti assegurar-ne la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental del Sitges d'avui. Així mateix, cal vetllar per la identitat sitgetana, posant en valor el territori, les nostres tradicions, la cultura, el patrimoni, l'oci nocturn, les platges... A nivell intern, tenim el repte del trasllat de la regidoria a Can Milà per aconseguir oferir uns serveis a l'alçada de Sitges.


Objectius generals

 • L'objectiu és aplicar les polítiques públiques per aconseguir un turisme sostenible i respectuós
 • Aconseguir l'equilibri entre el turisme i els ciutadans de la vila. Fomentar les complicitats i oportunitats, tant pels que hi viuen directament d'aquest sector com pels que no hi viuen
 • Una regidoria de Turisme forta que lideri i que treballi conjuntament amb els sector privat amb un pla d'accions vinculants i que impulsi la marca Sitges


Objectius específics

· Promocionar per sectors turístics estratègics
· Obtenir la certificació Biosphere de turisme sostenible.
· Continuar amb la desestacionalització del mercat.
· Cercar complicitats d'agents implicats en la promoció de Sitges.


Polítiques prioritàries

 • Es vol obtenir la certificació de turisme sostenible Certificat Biosphere
 • Continuar fent del Convention Bureau un organisme per atraure turisme de congressos.
 • Promoure noves modalitats de turisme, com l'esportiu


Polítiques estructurals

· Trasllat a Can Milà per centralitzar el servei de la regidoria alhora que es podrà gaudir d'un espai polivalent tant d'ús públic com privat.
· Crear una Taula de Turisme que representi a tots els sectors (públics i privats) i que en participin en el seu funcionament i presa de decisions.
Estudi per a la creació d'un centre logístic per a la distribució de mercaderies.


Polítiques sectorials

 • Pla de qualitat turística com a guia del sector
 • Recuperar les Banderes Blaves a la nostra costa
 • Estudiar alternatives i cercar complicitats amb d'altres administracions per a l'estabilització de les platges


Accions

 • Signatura del compromís que certifica que la nostra vila sigui una destinació “Sostenible”
 • Municipalització del servei de promoció Turística
 • Presència de Sitges en les Fires de Turisme de Congressos
 • Cerca d'esdeveniments internacionals esportius
 • Redacció del projecte d'acondicionament del recinte de Can Milà
 • Fer reglament de funcionament on s'especifiqui el Pla d'accions de la Taula de Turisme
 • Cercar la ubicació òptima pel nou centre logístic
 • Execució del Pla de qualitat turística
 • Mantenir, millorar i ampliar el mobiliari urbà de les platges
 • Millorar el servei de vigilància a les platges: nou contracte, més temporada, material nou
 • Impulsar noves formules d'oci a les nostres platges a través d'un procés de participació
 • Donar un nou impuls a l'oci nocturn per prestigiar aquest sector i alhora trobar la bona convivència amb el vilatans

 

Projectes estratègics

La projecció i el creixement de Sitges requereix de la planificació estratègica i d'una visió global de la vila per tal d'adaptar-nos als continus canvis del nostre entorn: l'atracció d'esdeveniment de projecció internacional, el creixement turístic, la transició a la societat del coneixement i desenvolupament de les TIC, entre d'altres.

Des d'un punt de vista de la projecció exterior, Sitges disposa d'un calendari estable d'esdeveniments culturals, socials i d'oci, que permeten dibuixar un circuit anual: cinema, jazz, patchwork, publicitat, medi ambient, intercanvis culturals, etc.

En els darrers anys, aquest mapa ha rebut noves incorporacions, com el Sitges Next, el Jazz Antic, el Creative Connexions, la Posidònia i, al mateix temps, han estat calendaritzats de tal manera que convisquessin entre si i s'ordenessin en el calendari per tal que generessin activitat durant gairebé els dotze mesos de l'any.

Arribats al punt actual, especialment en matèria de grans infraestructures culturals, cal planificar estratègicament els sectors en què s'ha d'incidir en el futur i impulsar les infraestructures culturals que permetin la màxima rendibilitat social d'aquestes importants manifestacions socials, culturals i turístiques que tenen lloc a la nostra vila.


Repte

Impulsarem el creixement i projecció de la nostra vila per tal de convertir Sitges en refent del Turisme cultural, de congressos i d'innovació, aplicant la planificació estratègica al calendari d'esdeveniments i dotant-la de les infraestructures necessàries. Caldrà cercar l'equipament adequat, com un recinte firal o de congressos adaptat al tipus d'esdeveniments que es fan a la nostra vila i que ens interessa atraure.


Objectius generals

 • Rendibilitzar al màxim les oportunitats de Sitges i liderar l'impacte econòmic, urbanístic i social
 • Garantir un desenvolupament econòmic, turístic, social i cultural de Sitges de forma estable que suposi un valor afegit de qualitat de vida per als sitgetans i sitgetanes i per als visitants
 • Impulsar programes de millora en les zones de la vila caracteritzades per la seva capacitat d'atracció turística i cultural, així com impulsar projectes de conservació del patrimoni arquitectònic


Objectius específics

 • Incentivar la projecció exterior de Sitges, tant a nivell metropolità, català com internacional
 • Millora de la seva competitivitat a través de les possibilitats derivades de la ubicació de Sitges
 • Atracció de nous tipus de visitants, amb estades de durada superior a un dia
 • Millora i diversificació dels serveis i productes de la vila
 • Increment de la confiança mútua entre ciutadans, associacions, sector privat i Ajuntament
 • Suport a les iniciatives empresarials, artístiques i creatives amb voluntat d'innovació i de projecció internacional


Polítiques prioritàries

 • Reforç del calendari estable de festivals i esdeveniments, dotant-lo d'unitat, coherència i visió estratègica
 • Creació d'un centre multifuncional, que permeti completar i complementar el mapa d'instal·lacions actual i facilitar-ne el creixement. Aquest centre hauria d'actuar com auditori de format mig / gran i, al mateix temps, com a recinte congressual per cobrir les necessitats actuals


Polítiques estructurals

· Liderar projectes específics de caràcter cultural, històric o commemoratiu que ofereixin a l'exterior una imatge singular de la vila i que permetin, al seu torn, la realització d'accions i inversions de caràcter permanent.
· Impuls a la internacionalització de les manifestacions en les quals participi l'ajuntament i que siguin estratègiques per al municipi, com és el cas del Sitges Next, el Festival de Jazz antic o el Festival de Cinema.


Polítiques sectorials

 • Cercar, amb els agents apropiats, la implantació de nous festivals o manifestacions que tinguin vocació nacional i internacional i que s'adaptin al perfil d'economia productiva i consum cultural que persegueix el municipi


Accions

 • Impuls a les manifestacions culturals, que, en ocasions, tenen dificultats per celebrar-se a Sitges, com determinats concerts, projeccions, representacions o escenificacions
 • Potenciar les relacions internacionals i institucionals de l'Ajuntament de Sitges
 • Fomentar la participació pública i privada en el disseny i impuls dels projectes estratègics, com el recinte congressual
 • Donar suport a aquells projectes transversals que puguin tenir projecció internacional de Sitges en totes les matèries
 • Potenciar els agermanaments existents i afavorir l'activitat que se'n derivi
 • Impulsar Sitges com a ciutat candidata per acollir nous esdeveniments prestigiosos de caràcter nacional i internacional

 

Economia

Els municipis són l'administració pública més propera a la ciutadania, però són també l'administració que té menys capacitat per regular els seus pressupostos. En efecte, una part considerable de les finances dels governs locals està regulada per la “Ley espanyola Reguladora de las Haciendas Locales”, i per tant no pot ésser modificada pels municipis. D'altra banda, una part significativa del pressupost prové de transferències de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

El full de ruta de la política fiscal d'aquest mandat serà la de prioritzar la despesa en els serveis que afectin a les persones i a l'activitat econòmica, reduir l'endeutament i equilibrar els tributs per a què tinguin un menor impacte en les famílies.

Per tant, seguirem treballant amb rigor per rebaixar la xifra del deute públic i alhora no minvi la possibilitat d'utilitzar els romanents dels diferents exercicis, sobretot, per destinar-lo preferentment a finançar inversions sostenibles.

Hem augmentat el pressupost en despesa social ja que és el pilar fonamental de la nostra acció política. Contenció de la despesa, sí, però afavorint la possibilitat de dur a terme inversions sostenibles i necessàries per a la vila.

I finalment, vetllarem per una fiscalitat progressiva fent els ajustos necessaris per moderar les càrregues fiscals i inclourem bonificacions per aquells col·lectius que més ho necessiten, com els emprenedors, la petita i mitjana empresa o les entitats del tercer sector.


Repte

El principal repte d'aquest pla de mandat és augmentar la despesa social, la que genera activitat econòmica i la creació i manteniment de llocs de treball, i el manteniment dels serveis públics i dels nostres barris i al mateix temps seguir reduint el deute municipal i l'amortització dels préstecs. Aquesta reducció del deute ens permetrà disposar de millors condicions financeres i d'un estalvi en la despesa corrent que allibera recursos que es destinen a altres projectes que beneficien els sitgetans.


Objectius generals

 • Augmentar el pressupost en despesa social i generadora d'activitat, pilar fonamental de la nostra acció política
 • Reducció del deute municipal i amortització dels préstecs
 • Anàlisi de la situació dels impostos i taxes per assolir una fiscalitat més equitativa


Objectius específics

· Implantació de la facturació electrònica en la seva
totalitat.
· Aplicar els criteris de transparència que marca la nova
llei.
· Estudi de bonificacions fiscals per a sectors estratègics.


Polítiques prioritàries

 • Estalvi en el pagament del deute per alliberar recursos econòmics
 • Afavorir la possibilitat de realitzar inversions sostenibles i necessàries
  per a la vila
 • Implantar el nou model de facturació electrònica a la gestió diària de
  l'administració

Polítiques estructurals

 • Vetllar perquè les diferents ordenances fiscals d'aquest mandat tinguin menys impacte econòmic i fiscal per a les famílies
 • Acomplir les sentències judicials derivades de les actuacions d'anteriors legislatures
 • Aplicar les polítiques de transparència en la gestió financera de l'ajuntament


Polítiques sectorials

 • Promourem unes ordenances amb major progressió fiscal que les actuals
 • Disminuirem la pressió fiscal per aquells col·lectius que generen ocupació i riquesa


Accions

 • Renegociar el pagament del deute en millors condicions financeres
 • Pla de formació interna per adoptar els procediments necessaris per a la facturació electrònica
 • Informació als proveïdors de l'ajuntament per ajudar-los en l'adaptació a la factura electrònica
 • Reducció progressiva de l'IBI, brossa domèstica i brossa comercial
 • Publicitar les dades econòmiques a través de la nova web de Dades Obertes de l'ajuntament
 • Bonificacions per emprenedoria juvenil i ocupació, activitats econòmiques cooperatives i empresarials contractació d'aturats

 

Empresa i emprenedoria

El Govern de Sitges està compromès amb les persones que tenen el somni d'obrir el seu negoci i amb les que lluiten dia a dia per tirar endavant la seva empresa. Només una societat amb empenta i innovadora pot créixer i desenvolupar-se de la millor manera. Per això, seguirem donant suport en totes les fases i tràmits necessaris per a la constitució d'una societat mercantil i altres d'activitat empresarial d'una manera àgil i eficient.

Des de l'àrea d'Empresa i emprenedoria treballarem amb tots els sectors que desenvolupin riquesa i oportunitats laborals al municipi. Però a més, creiem estratègic impulsar l'empresa cultural i creativa com a nou model econòmic de la vila així com les empreses compromeses amb responsabilitat social.

Fer de Sitges un municipi atractiu per a la implantació d'empreses és una motivació prioritària pel Govern. D'aquesta manera fomentarem els valors de l'emprenedoria entre els joves per a què trobin a la vila un espai on desenvolupar les seves aspiracions laborals.


Reptes

Seguir acompanyant i assessorant a les empreses i als emprenedors en les necessitats que tenen i treballar per a la connectivitat entre els sectors per a la creació de noves oportunitats de negoci. Dotar d'un centre d'empreses a l'alçada de les necessitats de la població sitgetana emprenedora.


Objectius

Objectius generals

 • Apropar l'administració municipal a l'empresari i al nou emprenedor per tal de facilitar els tràmits i fer més àgils les gestions
 • Facilitar i coordinar activitats empresarials
 • Oferir espais, mitjans tècnics, organitzatius i de contactes


Objectius específics

· Cercar alternatives d'ubicació al centre d'empreses i emprenedoria o millorar-ne les condicions actuals.
· Recolzament a les empreses compromeses amb la responsabilitat social, que inclou els drets laborals, el respecte al medi ambient i compromeses amb el territori.
· Potenciar la indústria cultural i creativa com a nou model econòmic de la vila.


Polítiques prioritàries

 • Millorar les condicions de funcionament del centre d'empreses
 • Impulsar les accions de les associacions de “Dones Empresàries”
 • Treballar de manera transversal amb les associacions empresarials de la Comarca del Garraf


Polítiques estructurals

 • Fer un pla de comunicació per explicar el servei i l'assessorament de la Regidoria pels empresaris i emprenedors
 • Potenciar les trobades entre empreses i emprenedors per a la generació de noves oportunitats
 • Facilitar la creació i l'establiment a Sitges d'empreses amb responsabilitat social


ítiques sectorials

 • Convertir Sitges en un lloc atractiu per a les empreses
 • Donar suport als emprenedors com a generadors de llocs de
  treball


Accions

 • Modificar el reglament d'usos del Centre d'Empreses per a la seva flexibilització
 • Periodicitat de les Jornades de Dones empresàries
 • Potenciar les trobades empresarials comarcals per a establir relacions comercials amb el territori
 • Campanyes de difusió adreçades a les empreses i emprenedors de Sitges
 • Continuïtat dels “Esmorzars d'empresa” per a diferents sectors de l'economia
 • Crear una “Jornada d'empresa social” per tal d'explicar els beneficis
 • Establir bonificacions per les empreses que es vulguin implantar a la vila
 • Establir ajudes per joves i per empreses que donin feina a aturats

 

Comerç, mercats i consum

El comerç és una activitat socioeconòmica prioritària a Sitges. Vetllar per a la qualitat, l'equilibri de sectors i el diàleg permanent amb els comerciants és garantia d'èxit. És prioritat d'aquesta regidoria promocionar l'associacionisme dels comerciants per tal d'establir una interlocució comuna i d'aquesta manera alinear els interessos i les necessitats del col·lectiu.

Pel què fa als Mercats, la Regidoria treballa per acompanyar un model que passa per un important procés de modernització i donarà impuls a una sèrie de canvis que busquen un mercat municipal més competitius i una especialització en els mercats no sedentaris.

L'acompanyament i l'assessorament als consumidors és un servei que des de l'OMIC de Sitges seguirem impulsant per donar tota la informació sobre els drets de les persones consumidores i usuàries. El Govern prioritzarà un consum responsable entre la població. A més, es posarà en valor l'oficina pel què fa a l'assessorament també als comerciants i d'aquesta manera convertir a l'OMIC en l'aliada necessària.


Repte

L'activitat comercial que es desenvolupa als nostres barris és un dels altres atractius de Sitges, amb una gran i variada oferta. En els darrers anys ha variat significativament el mapa d'establiments, així com l'oferta comercial, el que ens obliga a revisar la normativa vigent i a ser més curosos en la seva aplicació per evitar riscos en la convivència, ja sigui a nivell de sorolls com de l'ocupació de la via pública per les terrasses. Un altre àmbit que volem protegir des d'aquesta regidoria són els mercats, com a patrimoni local i una peça clau per l'activitat comercial diària dels nostres veïns i veïnes.


Objectius

Objectius generals

 • Buscar l'equilibri necessari per a la bona convivència entre l'activitat comercial i els drets dels residents
 • Potenciar i defensar el comerç urbà com a mecanisme que afavoreix la dinamització i la vitalitat de la vila
 • Difusió dels drets i deures del consumidor responsable amb la compra conscient


Objectius específics

 • Afavorir la col·laboració del comerç en els diferents esdeveniments de la vila
 • Fer del comerç i del mercat un atractiu turístic d'interès tan nacional com internacional
 • Promoure l'ús de la llengua catalana en el comerç, com un valor afegit a la qualitat de servei


Polítiques

Polítiques priotitàries

Protegir i impulsar l'activitat comercial a Sitges
Començar un procés de reordenació comercial, sobretot del Casc Antic
Impulsar l'activitat comercial responsable amb l'entorn


Polítiques estructurals

 • Especialització en els mercats no sedentaris i cercar nous emplaçaments
 • Avançar en la vianalització
 • Promoció del Mercat municipal de Sitges
 • Donar més difusió pública a l'Oficina de Consum

Polítiques sectorials

 • Activitats de promoció del comerç local
 • Promocionar turísticament els mercats i el comerç


Accions

 • Impulsar la promoció comercial
 • Fomentar l'associació entre els comerços
 • Execució de la nova ordenança d'establiments cannàbics
 • Modificació del pla d'usos del Casc Antic
 • Fer un mapa de terrasses
 • Aplicar la nova ordenança de sorolls
 • Impulsar un mercat de segona mà
 • Estudiar la creació d'un Mercat no sedentari a Les Botigues de Sitges
 • Jornades de proximitat “Vine al mercat”
 • Crear una campanya de comunicació sobre els drets i deures dels ciutadans com a consumidors
 • Campanyes de “Consum responsable” adreçades a diferents sectors
 • Impuls del “Shopping Night”, “Botiga al carrer”, “Circuit Festival”, etc...
 • Fer tríptics informatius dels mercats per a difondre'ls entre els Hotels i establiments turístics
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 03/12/2015