Pressupost municipal

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Acció de govern > Pressupost municipal

Pressupost municipal

Índex

 

Xifres del Pressupost General 2015

Pressupost de l'Ajuntament de Sitges

Pressupost Consolidat Ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes24.275.000,00 
2. Impostos indirectes250.000,00  
3. Taxes, Preus públics i altres ingressos 6.354.535,00  
4. Transferències corrents9.352.000,00 
5. Ingressos patrimonials1.251.650,00  
                   Total ingressos de corrent...41.483.185,00  
6. Alienació inversions reals--                       
7. Transferències de capital13.000,00  
8. Actius financers100.000,00 
9. Passius financers--
                    Total ingressos de capital...113.000,00 
Total ingressos41.596.185,00  

Pressupost Consolidat Despeses
DespesesImport
1. Despeses de personal

14.573.714,57

2. Despeses de béns i serveis15.458.016,43  
3. Despeses financeres 1.389.650,00 
4. Transferències corrents 2.679.024,00  
5. Fons de contingència i altres imprevistos630.000,00 
                       Total despesa de corrent...34.730.405,00  
6. Inversions reals1.832.300,00 
7. Transferències de capital232.000,00  
8. Actius financers100.000,00 
9. Passius financers4.425.480,00 
                       Total despesa de capital...6.589.780,00  
Total despeses41.320.185,00  

Resultat pressupostati previst276.000,00


Pressupost Ajuntament Ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes24.275.000,00
2. Impostos indirectes250.000,00
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 5.422.300,00
4. Transferències corrents9.351.000,00
5. Ingressos patrimonials1.014.150,00
                   Total ingressos de corrent...40.312.450,00
6. Alienació d'inversions reals--
7. Transferències de capital13.000,00
8. Actius financers100.000,00
9. Passius financers--
                    Total ingressos de capital...113.000,00
Total ingressos40.425.450,00

Pressupost Ajuntament Despeses
DespesesImport
1. Despeses de personal14.099.176,57
2. Despeses de béns i serveis                  14.842.619,43
3. Despeses financeres 1.211.150,00
4. Transferències corrents3.117.724,00
5. Fons de contingència i altres imprevistos630.000,00
                           Total despesa de corrent...33.900.670,00
6. Inversions reals1.831.300
7. Transferències de capital233.000,00
8. Actius financers380.000,00
9. Passius financers4.080.480,00
                          Total despesa de capital...6.524.780,00
Total despeses40.425.450,00

Resultat pressupostati previst                   


Pressupost de Sitges Model XXI

Pressupost ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes                   --
2. Impostos indirectes--
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 893.735,00
4. Transferències corrents--
5. Ingressos patrimonials237.500,00
                   Total ingressos de corrent...1.131.235,00
6. Alienació inversions reals--
7. Transferències de capital--
8. Actius financers--
9. Passius financers--
                    Total ingressos de capital...--
Total ingressos1.131.235,00

Pressupost despeses
DespesesImport               
1. Despeses de personal275.045,00
2. Despeses corrents en béns i serveis336.690,00
3. Despeses financeres 88.500,00
4. Transferències corrents--
5. Fons de contingéncia i altres imprevistos--
                          Total despesa de corrent...700.235,00
6. Inversions reals   --
7. Transferències de capital--
8. Actius financers--
9. Passius financers155.000,00
                         Total despesa de capital...155.000,00
Total despeses855.235,00

Resultat pressupostati previst 276.000,00Pressupost de l'Agència de Promoció Turisme de Sitges

Pressupost ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes--
2. Impostos indirectes--
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 38.500,00
4. Transferències corrents425.700,00
5. Ingressos patrimonials--
                   Total ingressos de corrent...464.200,00
6. Alienació inversions reals-- 
7. Transferències de capital1.000,00
8. Actius financers--
9. Passius financers--
                    Total ingressos de capital...1.000,00
Total ingressos465.200,00

Pressupost despeses
DespesesImport       
1. Despeses de personal199.493,00
2. Despeses corrents de béns i serveis264.707,00
3. Despeses financeres --
4. Transferències corrents--
5. Fons de contingència i altres imprevistos--
                        Total despesa de corrent...464.200,00
6. Inversions reals1.00,00
7. Transferències de capital--
8. Actius financers--
9. Passius financers--
                          Total despesa de capital...1.00,00
Total despeses465.200,00


Pressupost del Consorci Club Natació Sitges

Pressupost ingressos
IngressosImport 
1.Impostos directes--
2.Impostos indirectes--
3.Taxes, preus públics i altres ingressos --
4.Transferències corrents14.000,00
5.Ingressos patrimonials--
                         Total ingressos de corrent...14.000,00
6.Alienació inversions reals--
7.Transferències de capital--
8.Actius financers280.000,00
9.Passius financers--
                         Total ingressos de capital...280.000,00
Total ingressos294.000,00

Pressupost despeses
DespesesImport
1.Despeses de personal--
2.Despeses corrents de béns  i serveis14.000,00
3.Despeses financeres 90.000,00
4.Transferències corrents--
5. Fons de contingència i altres imprevistos--
                         Total despesa de corrent...104.000,00
5.Inversions reals-- 
6.Transferències de capital--
8.Actius financers--
9.Passius financers190.000,00
                          Total despesa de capital...190.000,00
Total despeses294.000,00

Resultat pressupostati previst --            

 

Documents del Pressupost 2015

. Bases Execució Pressupost 2015
. Estat de Consolidació 2015
. Estat de les despeses
. Estat dels ingressos
. Estat resum per capitols d'ingressos i despeses Ajuntament Sitges
. Programa Inversions 2015

 

Liquidació del Pressupost 2015

· Acord Ple liquidació pressupost 2015
· Decret Batlle Aprovació liquidació pressupost 2015
· Acta Arqueig


· Estat de la liquidació de despeses. Exercici corrent
· Estat de la liquidació de despeses. Exercici tancat

· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici corrent
· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici tancat I
· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici tancat II

· Operacions no pressupostaries. Deutors
· Operacions no pressupostaries. Creditors
· Operacions no pressupostaries. Partides pendents de cobrament
· Operacions no pressupostaries. Partides pendents de pagament

· Resultat Pressupostari
· Romanent de Tresoreria
· Estat del Deute 2015

 

Liquidació del Pressupost 2014

· Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2014
· Acta d'arqueig


· Estat de la liquidació de despeses. Exercici corrent
· Estat de la liquidació de despeses. Exercici tancat

· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici corrent
· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici tancat


· Estat del romanent de tressoreria
· Operacions no pressupostàries
· Resultat pressupostari

 

Liquidació del Pressupost 2013

· Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2013
· Acta d'arqueig

· Estat de la liquidació de despeses. Exercici corrent
· Estat de la liquidació de despeses. Exercici tancat

· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici corrent
· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici tancat

· Estat del romanent de tressoreria
· Operacions no pressupostàries
· Resultat pressupostari

 

Indicadors econòmics


Despeses de bens corrents i serveis
AnyEuros
201010.937.475,37
200914.848.551,40
200816.638.628,21
200714.277.128,54
20069.077.613,11
20059.040.826,45
20049.040.826,45
20037.755.007,44
20026.365.658,64
20015.811.421,66
20005.138.160,28


Transferències corrents (Subvencions)
AnyEuros
20105.561.960,67
20094.982.301,79
20084.730.054,09
20074.201.542,02
20063.482.795,29
20053.545.256,31
20043.995.193,24
20033.719.741,43
20023.423.500,72
20012.840.569,98
20002.377.626,21


Impostos indirectes
AnyEuros
2010353.125.04
2009944.876,10
20082.608.300,56
20072.126.317,68
20063.064.542,76
20051.364.296,16
20041.762.837,53
20031.444.462,99
20021.479.675,07
20011.167.088,23
20002.404.450,92


Evolució immobilitzat material
AnyEuros
201048.887.260,34
200945.619.664,55
200838.228.096,59
200732.303.845,82
200623.698.505,21
200526.518.768,62
200422.411.056,75
200321.094.192.12
200224.027.055,88
200122.929.344,98
200014.923.571,57


Rati deute viu
AnyEuros
201098,61%
2009118,48%
2008120,81%
200786,65%


Estalvi net
AnyEuros
2010-15,59%
2009-16,63%
2008-15,56%
20071,44%


Romanent de tressoreria ponderat
AnyEuros
2010-21.939.295,98
2009-24.256.715,24
2008-15.030.180,73
2007-5.538.796,47

 

Pressupost Participatiu

El Pressupost Participatiu vol millorar els canals de comunicació entre les institucions locals i la ciutadania i generar espais de reflexió col·lectiva entorn de les demandes i necessitats del municipi, pròpies dels governs oberts.

El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar, debatre i votar sobre la destinació d'una part del pressupost de l'ajuntament, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

L'Ajuntament de Sitges ha destinat una part del capitol d'inversions del pressupost municipal:

  • Pressupost 2015: 1.000.000€


Més informació:

> Web del Pressupost Participatiu

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 06/06/2016