Pressupost municipal

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > La institució > Acció de govern > Pressupost municipal

Pressupost municipal

Índex

 

Pressupost General 2018 (Aprovat inicialment)


Pressupost Consolidat Ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes26.833.000 
2. Impostos indirectes1.660.000  
3. Taxes, Preus públics i altres ingressos 6.751.450  
4. Transferències corrents9.961.175,14 
5. Ingressos patrimonials1.134.677,75  
                   Total ingressos de corrent...46.340.302,89  
6. Alienació inversions reals--                       
7. Transferències de capital15.800  
8. Actius financers100.000 
9. Passius financers1.000
                    Total ingressos de capital...116.800 
Total ingressos46.457.102  

Pressupost Consolidat Despeses
DespesesImport
1. Despeses de personal

16.060.602,89

2. Despeses de béns i serveis19.368.899,05  
3. Despeses financeres 158.189,18 
4. Transferències corrents 3.428.852,48  
5. Fons de contingència i altres imprevistos300.000
                       Total despesa de corrent...39.316.543,60  
6. Inversions reals2.733.500 
7. Transferències de capital1.647.013,04  
8. Actius financers100.000
9. Passius financers2.660.046,25 
                       Total despesa de capital...7.140.559,29  
Total despeses46.457.102,89  

Resultat pressupostati previst-


Pressupost Ajuntament Ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes26.833.000
2. Impostos indirectes1.660.000
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 6.687.413,11
4. Transferències corrents9.961.175,14
5. Ingressos patrimonials1.100.952,75
                   Total ingressos de corrent...46.242.541
6. Alienació d'inversions reals--
7. Transferències de capital15.800
8. Actius financers100.000
9. Passius financers1.000
                    Total ingressos de capital...116.800
Total ingressos46.359.341

Pressupost Ajuntament Despeses
DespesesImport
1. Despeses de personal16.009.331
2. Despeses de béns i serveis                  19.304.458,13
3. Despeses financeres 101.463,21
4. Transferències corrents3.428.852,48
5. Fons de contingència i altres imprevistos300.000
                           Total despesa de corrent...39.144.104,82
6. Inversions reals2.733.500
7. Transferències de capital1.647.013,04
8. Actius financers380.000
9. Passius financers2.454.723,14
                          Total despesa de capital...7.215.236,18
Total despeses46.359.341

Resultat pressupostati previst                    --


Pressupost de Sitges Model XXI

Pressupost ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes                   --
2. Impostos indirectes--
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 64.036,89
4. Transferències corrents--
5. Ingressos patrimonials33.725
                   Total ingressos de corrent...97.761,89
6. Alienació inversions reals--
7. Transferències de capital--
8. Actius financers--
9. Passius financers--
                    Total ingressos de capital...--
Total ingressos97.761,89

Pressupost despeses
DespesesImport               
1. Despeses de personal51.271,89
2. Despeses corrents en béns i serveis46.490
3. Despeses financeres --
4. Transferències corrents--
5. Fons de contingéncia i altres imprevistos--
                          Total despesa de corrent...97.761,89
6. Inversions reals   --
7. Transferències de capital--
8. Actius financers--
9. Passius financers--
                         Total despesa de capital...
Total despeses97.761,89

Resultat pressupostati previst --Pressupost del Consorci Club Natació Sitges

Pressupost ingressos
IngressosImport 
1.Impostos directes--
2.Impostos indirectes--
3.Taxes, preus públics i altres ingressos --
4.Transferències corrents--
5.Ingressos patrimonials--
                         Total ingressos de corrent...--
6.Alienació inversions reals--
7.Transferències de capital--
8.Actius financers280.000
9.Passius financers--
                         Total ingressos de capital...280.000
Total ingressos280.000

Pressupost despeses
DespesesImport
1.Despeses de personal--
2.Despeses corrents de béns  i serveis17.950,92
3.Despeses financeres 56.725,97
4.Transferències corrents--
5. Fons de contingència i altres imprevistos--
                         Total despesa de corrent...74.676,89
5.Inversions reals-- 
6.Transferències de capital--
8.Actius financers--
9.Passius financers205.323,11
                          Total despesa de capital...205.323,11
Total despeses280.000

Resultat pressupostati previst --            

 

Pressupost General 2017

Pressupost de l'Ajuntament de Sitges

Pressupost Consolidat Ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes25.308.000 
2. Impostos indirectes978.000  
3. Taxes, Preus públics i altres ingressos 5.953.960  
4. Transferències corrents9.492.000 
5. Ingressos patrimonials1.214.433  
                   Total ingressos de corrent...42.946.393  
6. Alienació inversions reals--                       
7. Transferències de capital10.500  
8. Actius financers100.000 
9. Passius financers--
                    Total ingressos de capital...110.500 
Total ingressos43.056.893  

Pressupost Consolidat Despeses
DespesesImport
1. Despeses de personal

15.114.354

2. Despeses de béns i serveis17.849.784,12  
3. Despeses financeres 217.538,30 
4. Transferències corrents 3.210.099,98  
5. Fons de contingència i altres imprevistos200.000
                       Total despesa de corrent...36.591.776,40  
6. Inversions reals1.806.419,45 
7. Transferències de capital648.680,41  
8. Actius financers100.000,00 
9. Passius financers3.501.725,74 
                       Total despesa de capital...6.056.825,60  
Total despeses42.648.602  

Resultat pressupostati previst408.291


Pressupost Ajuntament Ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes25.308.000
2. Impostos indirectes978.000
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 5.141.500
4. Transferències corrents9.492.000
5. Ingressos patrimonials988.433
                   Total ingressos de corrent...41.907.933
6. Alienació d'inversions reals--
7. Transferències de capital10.500
8. Actius financers100.000
9. Passius financers--
                    Total ingressos de capital...110.500
Total ingressos42.018.433

Pressupost Ajuntament Despeses
DespesesImport
1. Despeses de personal14.900.000
2. Despeses de béns i serveis                  17.458.033,16
3. Despeses financeres 155.200
4. Transferències corrents3.210.099
5. Fons de contingència i altres imprevistos200.000
                           Total despesa de corrent...35.923.333,14
6. Inversions reals1.806.419,45
7. Transferències de capital648.680,41
8. Actius financers380.000
9. Passius financers3.260.000
                          Total despesa de capital...6.095.099,86
Total despeses42.018.433

Resultat pressupostati previst                    --


Pressupost de Sitges Model XXI

Pressupost ingressos
IngressosImport
1. Impostos directes                   --
2. Impostos indirectes--
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 812.460
4. Transferències corrents--
5. Ingressos patrimonials226.000
                   Total ingressos de corrent...1.038.460
6. Alienació inversions reals--
7. Transferències de capital--
8. Actius financers--
9. Passius financers--
                    Total ingressos de capital...--
Total ingressos1.038.460

Pressupost despeses
DespesesImport               
1. Despeses de personal214.354
2. Despeses corrents en béns i serveis373.800
3. Despeses financeres 1.550
4. Transferències corrents--
5. Fons de contingéncia i altres imprevistos--
                          Total despesa de corrent...589.704
6. Inversions reals   --
7. Transferències de capital--
8. Actius financers--
9. Passius financers40.465
                         Total despesa de capital...40.465
Total despeses630.169

Resultat pressupostati previst 408.291Pressupost del Consorci Club Natació Sitges

Pressupost ingressos
IngressosImport 
1.Impostos directes--
2.Impostos indirectes--
3.Taxes, preus públics i altres ingressos --
4.Transferències corrents--
5.Ingressos patrimonials--
                         Total ingressos de corrent...--
6.Alienació inversions reals--
7.Transferències de capital--
8.Actius financers280.000
9.Passius financers--
                         Total ingressos de capital...280.000
Total ingressos294.000

Pressupost despeses
DespesesImport
1.Despeses de personal--
2.Despeses corrents de béns  i serveis17.950,96
3.Despeses financeres 60.788,30
4.Transferències corrents--
5. Fons de contingència i altres imprevistos--
                         Total despesa de corrent...78.739,26
5.Inversions reals-- 
6.Transferències de capital--
8.Actius financers--
9.Passius financers201.260,74
                          Total despesa de capital...201.260,74
Total despeses280.000

Resultat pressupostati previst --            Documents:

Estat resum per capítols d'ingressos i despeses

Estat d'ingressos per classificació orgànica
Estat d'ingressos per classificació econòmica

Estat de despeses per classificació orgànica
Estat de despeses per classificació per programes
Estat de despeses per classificació econòmica

Annex del pla d'inversions 2017
Annex de programes de finançament de les inversions per 4 anys
Annex de l'estat del deute 2017
Annex de beneficis fiscals en tributs locals
Annex del pla estratègic de subvencions

Estat de consolidació 2017
Bases d'execució del pressupost 2017
Certificat de l'aprovació definitiva del pressupost general 2017
Publicació al BOP de l'aprovació definitiva del pressupost general i plantilla del personal 2017

 

Liquidació del Pressupost 2016

· Acta donar compte al Ple de la liquidació pressupost   
· Decret de liquidació 
· Acta arqueig   

· Estat liquidació de despeses. Exercici corrent   
· Estat liquidació de despeses. Exercici tancat   
· Estat liquidació d'ingressos. Exercici corrent   
· Estat liquidació d'ingressos. Exercici tancat I
· Estat liquidació d'ingressos. Exercici tancat II

· Operacions no pressupostàries. Deutors
· Operacions no pressupostàries. Creditors   
· Operacions no pressupostàries. Partides pendents de cobrament 
· Operacions no pressupostàries. Partides pendents de pagament

· Resultat pressupostari  
· Romanent tresoreria     
· Estat del deute 2016

 

Liquidació del Pressupost 2015

Compte General / Exercici 2015

· Ajuntament de Sitges / Balanç de situació
· Ajuntament de Sitges / Compte de resultat econòmic - patrimonial consolidat
· Ajuntament de Sitges / Execució del pressupost consolidat
· Ajuntament de Sitges / Estat de canvis en el patrimoni net
· Ajuntament de Sitges / Esta d'ingressos i despeses reconeguts
· Ajuntament de Sitges / Memòria del compte general

· Sitges Model XXI / Balanç de situació
· Sitges Model XXI / Compte de guanys i pèrdues
· Sitges Model XXI / Comptes anuals

· Turisme de Sitges / Comptes anuals

· Sitges Esdeveniments / Comptes anuals i memòria 2015
Liquidació / Exercici 2015

· Acord Ple liquidació pressupost 2015
· Decret Batlle Aprovació liquidació pressupost 2015
· Acta Arqueig


· Estat de la liquidació de despeses. Exercici corrent
· Estat de la liquidació de despeses. Exercici tancat

· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici corrent
· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici tancat I
· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici tancat II

· Operacions no pressupostaries. Deutors
· Operacions no pressupostaries. Creditors
· Operacions no pressupostaries. Partides pendents de cobrament
· Operacions no pressupostaries. Partides pendents de pagament

· Resultat Pressupostari
· Romanent de Tresoreria
· Estat del Deute 2015

 

Liquidació del Pressupost 2014

· Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2014
· Acta d'arqueig


· Estat de la liquidació de despeses. Exercici corrent
· Estat de la liquidació de despeses. Exercici tancat

· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici corrent
· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici tancat


· Estat del romanent de tressoreria
· Operacions no pressupostàries
· Resultat pressupostari

 

Liquidació del Pressupost 2013

· Decret d'aprovació de la liquidació del pressupost 2013
· Acta d'arqueig

· Estat de la liquidació de despeses. Exercici corrent
· Estat de la liquidació de despeses. Exercici tancat

· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici corrent
· Estat de la liquidació d'ingressos. Exercici tancat

· Estat del romanent de tressoreria
· Operacions no pressupostàries
· Resultat pressupostari

 

Indicadors econòmics


Despeses de bens corrents i serveis
AnyEuros
201010.937.475,37
200914.848.551,40
200816.638.628,21
200714.277.128,54
20069.077.613,11
20059.040.826,45
20049.040.826,45
20037.755.007,44
20026.365.658,64
20015.811.421,66
20005.138.160,28


Transferències corrents (Subvencions)
AnyEuros
20105.561.960,67
20094.982.301,79
20084.730.054,09
20074.201.542,02
20063.482.795,29
20053.545.256,31
20043.995.193,24
20033.719.741,43
20023.423.500,72
20012.840.569,98
20002.377.626,21


Impostos indirectes
AnyEuros
2010353.125.04
2009944.876,10
20082.608.300,56
20072.126.317,68
20063.064.542,76
20051.364.296,16
20041.762.837,53
20031.444.462,99
20021.479.675,07
20011.167.088,23
20002.404.450,92


Evolució immobilitzat material
AnyEuros
201048.887.260,34
200945.619.664,55
200838.228.096,59
200732.303.845,82
200623.698.505,21
200526.518.768,62
200422.411.056,75
200321.094.192.12
200224.027.055,88
200122.929.344,98
200014.923.571,57


Rati deute viu
AnyEuros
201098,61%
2009118,48%
2008120,81%
200786,65%


Estalvi net
AnyEuros
2010-15,59%
2009-16,63%
2008-15,56%
20071,44%


Romanent de tressoreria ponderat
AnyEuros
2010-21.939.295,98
2009-24.256.715,24
2008-15.030.180,73
2007-5.538.796,47

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 19/12/2017