Pla Local de l'Habitatge

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Oficina Local de l'Habitatge de Sitges > Pla Local de l'Habitatge

Pla Local de l'Habitatge
Índex

 

Anàlisi i diagnosi del Pla Local de l'Habitatge de Sitges

 

Descarrega el document en pdf

Descarrega el pdf

 

1. Emmarcament: encàrrec i redacció del PLH de Sitges

L'Ajuntament de Sitges, que ja disposava d'un PLH redactat l'any 2.005 (en una situació socioeconòmica i immobiliària totalment diferent a l'actual), té interès en disposar d'un instrument de planificació que orienti la seva política d'habitatge en els propers anys, en un context de certa reactivació de l'activitat immobiliària i amb l'objectiu d'atendre adequadament les necessitats residencials de la seva població.

A l'efecte, va demanar suport a la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitat de la Diputació de Barcelona per a la redacció del seu Pla Local d'Habitatge (en endavant, PLH), ja que dita institució ofereix des de fa molts anys als ens locals, dins de l'àmbit del Disseny de polítiques locals d'habitatge per aquest tipus de treballs.

L'elaboració d'aquest PLH es va adjudicar per part de la Diputació, després del corresponent procés de licitació a l'equip pluridisciplinar liderat per l'empresa CMT Arquitectes Associats S.L. P. La redacció del document s'efectua sota la direcció del tècnic gestor de la Diputació de Barcelona David Mongil Juárez.

 

2. Naturalesa i enfocament del PLH de Sitges

El Pla Local d'Habitatge és el document tècnic que, partint de l'anàlisi i diagnosi de la situació de l'habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d'organització municipal, etc.), defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar des del govern local amb l'objecte de fomentar l'assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d'un habitatge digne en condicions assequibles.

També, i d'acord amb la seva definició en la Llei 18/2007 de 28 de desembre del Dret a l'Habitatge, és l'instrument que determina les propostes i compromisos municipals en política d'habitatge i constitueix la proposta marc per a concertar polítiques d'habitatge amb l'administració de la Generalitat.

El PLH es planteja com un document de caràcter analític (en analitzar i diagnosticar la problemàtica municipal en matèria d'habitatge), estratègic (en definir les directrius d'actuació municipal) i de contingut operatiu (en desenvolupar i proposar programes i actuacions).

Amb caràcter general, el contingut i determinacions del PLH s'adequarà al definit per a aquest tipus de Plans en la Llei pel Dret a l'Habitatge i a la resta de legislació i normativa sobre habitatge i urbanisme vigent a Catalunya. De forma específica, per la definició del contingut i metodologia s'utilitza com a referència el document Guia Metodològica per a la redacció de Plans Locals d'Habitatge (2014).

 

3. Fases del PLH de Sitges

Els treballs objecte de desenvolupament es concreta en les següents fases:

Fase 1: PLA de TREBALL, que inclou l'anàlisi de la documentació i el contrast d'informació amb els interlocutors municipals, la recerca bàsica per identificar requeriments i especificitats del PLH, i la valoració per part de l'ajuntament i la GSHUA de les consideracions i propostes en contingut i metodologia proposades per l'equip redactor. Aquesta primera fase va finalitzar i ser informada al ple municipal durant la primavera de 2015.

Fase 2: L'ESTAT DE L'HABITATGE AL MUNICIPI. ANÀLISI I DIAGNOSI, que inclou la coordinació i el desenvolupament dels treballs d'anàlisi i diagnosi relacionats amb:

- L'EMMARCAMENT URBÀ I TERRITORIAL, que inclou:

• La descripció de la situació del municipi dins de Catalunya i del seu encaix dins de les divisions territorials d'àmbit superior o supramunicipals significatives.
• La descripció de l'estructura residencial del municipi i, si s'escau, dels nuclis de població existents.
• La identificació del rol i la funció del municipi en el model i el mercat residencial del seu entorn.

- LES PERSONES, que inclou:

• La caracterització de la població i de la dinàmica demogràfica i residencial.
• La caracterització del mercat de l'habitatge, en especial de les condicions i possibilitats d'accés.
• La identificació de les problemàtiques i necessitats d'habitatge assequible i social dels col•lectius amb dificultats.

- EL PARC D'HABITATGES, que inclou:

• La caracterització general del teixit residencial,
• La valoració de la qualitat del parc residencial: estat, accessibilitat, eficiència energètica i situacions d'infrahabitatge,
• La caracterització de l'ús del parc: principal/secundari, vacant/ocupat, i potencialment sobreocupat.

- EL PLANEJAMENT, que inclou:

• La identificació i caracterització del planejament d'aplicació o referència.
• L'estat d'execució i desenvolupament del sòl residencial.
• El potencial i les previsions de creixement residencial.
 
- ELS RECURSOS I LES INICIATIVES EXISTENTS, que inclou:

• La identificació i caracterització dels recursos municipals relacionats amb l'habitatge.
• La caracterització del patrimoni municipal relacionat amb les polítiques d'habitatge.
• Les iniciatives en matèria d'habitatge executades durant els darrers anys al municipi. 

- DIAGNOSI que inclou:

• El resum integral  i interrelacionat de la situació de l'habitatge al municipi.
• La interpretació relacional de les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats identificades.
• La identificació sintètica dels elements claus per a la definició de la política local d'habitatge.


Fase 3: EL PLA D'ACCIÓ: OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I PROPOSTES, que formularà la dimensió propositiva del pla sobre la base del següent esquema:

- DIRECTRIUS, que inclou:

• La formulació dels objectius generals, es a dir, l'establiment de les finalitats municipals en matèria d'habitatge que han d'assenyalar la direcció cap a on s'encaminarà la política local d'habitatge dels propers 6 anys.
• La formulació de les estratègies, es a dir, la identificació de la forma en què es pretenen assolir els objectius generals del pla.

- DESPLEGAMENT, que inclou:

• La concreció dels objectius específics, es a dir, l'establiment de les fites mesurables que expressin i concretin els resultats finals a aconseguir. 
• La justificació, descripció i caracterització dels programes i actuacions a desenvolupar per assolir els objectius plantejats.
• La descripció integrada i sintètica del calendari de desplegament, així com dels possibles agents i fonts de finançament dels programes i actuacions proposats.

- EXECUCIÓ, que inclou:

• La identificació del rol que l'ajuntament vol donar a altres agents amb possible incidència en la política d'habitatge municipal per a l'execució del pla.
• La descripció de les estructures, persones responsables i mecanismes de gestió del pla. 
• La formulació dels mecanismes de seguiment i avaluació del Pla, incloent un sistema d'indicadors.
 
- EXEMPLE DE PROGRAMACIÓ ANUAL (opcional), si és voluntat municipal, i que inclouria:

• La proposta de pressupost dels programes i actuacions a desenvolupar al llar del primer any de desenvolupament del pla.
• Les funcions i responsabilitats a assumir pels departaments i persones de l'ajuntament implicades en l'execució dels programes i actuacions del primer any.  


Fase 4: TRAMITACIÓ, que inclou dues subfases i tasques diferenciades:

• D'una banda, l'exposició pública del documents resultant de la Fase 3, la preparació de la resposta a les al•legacions que es produeixin, i la incorporació de les modificacions, correccions o esmenes que es considerin oportunes com a resultat de dit procés d'exposició pública per a l'aprovació del document per part del ple municipal.
• D'una altra, el lliurament del document aprovat pel ple municipal al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i la incorporació de les modificacions, correccions o esmenes que es considerin oportunes o siguin necessàries com a resultat de dit procés.

 

4. Participació en el PLH de Sitges

El procés de redacció del PLH  s'acompanya d'un procés de participació en el qual es desitja integrar el coneixement i opinió tant dels principals agents públics, socials i econòmics del municipi com dels seus ciutadans.

En aquest sentit, durant la fase d'anàlisi i diagnosi s'han previst diverses accions per integrar l'opinió dels agents experts municipals en el document. En aquest sentit:

- Es va realitzat taller amb els diferents tècnics municipals relacionats amb la qüestió habitatge a finals d'abril.

- Es van realitzar durant la darrera quinzena del mes de setembre reunions individuals amb representants d'alguns dels actors socials i econòmics més representatius al municipi per canalitzar la seva opinió i coneixement respecte a les necessitats i problemàtiques en matèria d'habitatge existent al municipi.

Una vegada elaborat el document d'anàlisi i diagnosi, es preveu realitzar per part de l'ajuntament durant la segona quinzena de novembre i les setmanes de desembre anteriors a festes, sessions específiques dirigides als representants polítics, als col•lectius implicats,  i a la ciutadania en general, per compartir i validar la diagnosis realitzada, i per identificar objectius, reptes, i propostes pel pla.

Finalment, amb caràcter previ a l'aprovació i tramitació del pla per part de l'ajuntament (es a dir, probablement a la primavera de 2016) s'exposarà i sotmetrà a consulta dels representants polítics, els  agents econòmics i socials i la ciutadania el document de propostes.

 

5. Estat i continuació dels treballs de redacció del PLH de Sitges

• El passat 20 de novembre, la Diputació de Barcelona va lliurar el document d'anàlisi i diagnosi validat tècnicament per dita corporació, així com pels interlocutors tècnics i polítics en la matèria de l'ajuntament.

• Des d'aquets moment i fins a finals de 2015:

- S'està difonent i informant per part de l'ajuntament del document d'anàlisi i diagnosi per compartir i validar la diagnosis realitzada, i per identificar objectius, reptes, i propostes pel pla. Dins d'aquestes tasques cal destacar i integrar la sessió participativa del 15 de desembre.

- S'està començant a treballar en la formulació dels objectius, estratègies, criteris i línies d'acció que contindrà el document propositiu, en el que s'integraran les aportacions polítiques, tècniques i ciutadanes recollides durant les sessions celebrades a finals de 2015.

• A partir de 2016 s'afrontarà la redacció del document de propostes, que s'espera lliurar per a la seva tramitació i consulta durant la primavera de 2016.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 09/12/2015