Tauler d'anuncis

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Oficina Local de l'Habitatge de Sitges > Tauler d'anuncis

Tauler d'anuncis

Índex

 

Ajuts al pagament de lloguer just 2018

Presentació de sol·licituds:

· Del 30 de maig al 30 de juliol
· Oficina d'Atenció Ciutadana de Sitges


Requisits:

a) Acreditar la residència legal a Sitges durant deu  anys
b) Estar en risc d'exclusió social
c) Ser titulars del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent
d) No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 800 euros.
e) Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
f) Estar al corrent del pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
g) Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador o propietari de l'habitatge o finca

Quantia:

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària, lloguer concertat, i l'import que hauria de pagar, lloguer just.

L'import mensual de la prestació és d'un màxim de 200,00 euros i d'un mínim de 20,00 euros, quan el resultat dels càlculs que determinen l'import sigui inferior a aquesta quantitat.


> Anar al tràmit


Documents:

· Bases de les subvencions per a autònoms (Pdf)
· Bases de les subvencions a la contractació (Pdf)

 

Regularització d'habitatges d'ús turístic

Habitatges turístics

Beneficis de la regularització

 • Regularitzar el sector
 • Evitar la competència deslleial
 • Garantir un servei de qualitat dels habitatges
 • Contribuir a l'oferta turística


La regularització en 6 pasos

1. Acomplir els requisits
2. Realitzar el tràmit de comunicació d'activitat d'habitatge d'ús turístic, a les oficines d'atenció ciutadana
3. Realitzar la liquidació de la taxa
4. L'Ajuntament inscriu l'habitatge en el registre de la Generalitat de Catalunya
5. L'Ajuntament rep la conformitat
6. El titular pot iniciar l'activitat


Requisits dels habitatges

 • Cal que el sol·licitant disposi de DNI/NIE en el cas de persones físiques o CIF  en el cas de persones jurídiques.
 • Cal que l'habitatge disposi de cèdula d'habitabilitat.
 • L'habitatge no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
 • Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per la seva ocupació immediata.
 • Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d'una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
 • Cal disposar d'un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
 • L'habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació.
 • Cal donar d'alta l'activitat al servei municipal complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.
 • Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l'interior de l'habitatge, el número d'HUTB atorgat per la Generalitat de Catalunya.
 • La destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibit per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.


Marc legal

 • Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'Establiments d'Allotjament Turístic i Habitatge d'üs Turístic
 • Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, de Dret a l'Habitatge


Més informació:

> Tràmit / Comunicació prèvia relativa a l'activitat d'habitatge d'ús turístic

 

Ajuts adreçats a persones aturades de llarga durada per pagar el lloguer o la hipoteca

Les persones aturades de llarga durada ja poden sol·licitar un ajut per pagar el lloguer o la hipoteca. La nova línia de prestacions que ofereix el Govern de la Generalitat té una dotació pressupostària de 7 milions d'euros i s'estima que podrà beneficiar unes 4.000 famílies, que tenen els seus membres en situació d'atur de llarga durada.


Què son aquests ajuts d'urgència?

Es tracta d'ajuts destinats a evitar el desnonaments i per afavorir el col·lectiu d'aturats de llarga durada,


Qui pot sol·licitar-la?

La prestació la poden sol·licitar les unitats de convivència que tinguin el titular o algun membre de la unitat en situació d'atur de llarga durada i constin inscrits com a demandants d'ocupació al Servei d'Ocupació de Catalunya, amb un mínim de dotze mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.


Condicions bàsiques d'accés a les prestacions

Les unitats de convivència que acreditin que el lloguer o la quota mensual que es paga mensualment no supera els límits establerts per la convocatòria.

Igualment,la unitat de convivència no podrà superar  en 1,5 vegades l'Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), ponderat en funció dels membres que la composin  de la població on es troba l'habitatge.


SITGES - A 

 • 1 membre: 1.327,96 eu
 • 2 membres: 1.369,03 eu
 • 3 membres: 1.427,91 eu
 • 4 membres: 1.432,99 eu

Com es pot sol·licitar?

Cal demanar cita prèvia a l'Oficina Local d'Habitatge a través del telèfon 010 / 93 811 48 04, per tal de concertar dia i hora a l'Oficina Local d'Habitatge. Aquesta oficina informarà sobre la documentació a aportar i les condicions d'accés, i tramitarà la sol·licitud.


Quan es pot sol·licitar?

El termini de presentació de sol·licituds  ja està iniciat i finalitza el 30 de setembre de 2014.

 

Condicions per a l'accés a les prestacions


A més de les condicions bàsiques d'accés a les prestacions, els sol·licitants hauran de complir amb les següents:

• Acreditar uns ingressos mensuals de la unitat de convivència que, juntament amb l'ajut a percebre, siguin iguals a l'import del lloguer o de la quota d'amortització hipotecària.

• Ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge o d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix la seva residència habitual i permanent, entenent-se com a tal el que consta com a domicili en el padró municipal corresponent. En el cas de contractes de lloguer formalitzats a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar la inscripció del contracte i el dipòsit de la fiança, de conformitat amb Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el seu Reglament.

• Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.

• Pagar el lloguer de l'habitatge o la quota hipotecària per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca.

• No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 600 euros.

• No tenir la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l'ús i gaudi.

· No tenir les persones arrendatàries parentiu per vincle de matrimoni o altre relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat, fins al segon grau, amb les persones arrendadores. Aquest mateix criteri s'aplicarà a la relació entre la persona arrendadora i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels seus socis, de les seves sòcies o partícips.
• No ser arrendatari o arrendatària d'habitatges gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Documentació a aportar

I. Les persones interessades han de presentar, juntament amb la sol·licitud degudament emplenada i signada, la documentació següent:

1. DNI/NIE vigent de la persona sol·licitant i de tots els membres que formen la unitat de convivència en edat laboral. Si algun dels membres de la unitat de convivència no disposa de DNI/NIE, aportarà document identificatiu de què disposi. En el cas de persones nouvingudes que han obtingut el DNI, també han de fer constar en la sol·licitud el NIE que tenien abans d'obtenir el DNI.

2. Informe socioeconòmic favorable emès pels serveis bàsics d'atenció social o d'atenció especialitzada sobre la situació de la unitat de convivència.

3. Certificat de convivència actualitzat a la data de presentació de la sol·licitud, que acrediti que la residència a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència.

4. Certificació lliurada pel Servei d'Ocupació de Catalunya, acreditativa de la data d'inscripció com a demandant d'ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a dotze mesos a la data de la sol·licitud.

5. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que integren la unitat de convivència que estiguin en edat laboral. Cal acreditar els ingressos amb la documentació següent:

A. Les persones en situació d'atur han d'acreditar els seus ingressos amb la presentació de certificat/s de l'oficina corresponent del Servei d'Ocupació de Catalunya, acreditatiu de l'import a percebre durant l'any en curs.

B. Les persones perceptores de pensions han d'acreditar els seus ingressos amb la presentació de certificat/s emès/emesos per l'òrgan o òrgans pagadors de l'import a percebre durant l'any en curs.

C. Les persones en actiu han d'acreditar els seus ingressos amb la presentació de l'original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de les tres últimes nòmines prèvies a la data de presentació de la sol·licitud.

6. Informe de vida laboral.

7. Llibre de família, si escau.

8. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el supòsit de lloguers no documentats mitjançant contracte, per acreditar la condició de llogater de la persona sol·licitant n'hi haurà prou amb la presentació dels rebuts dels pagaments mensuals.

9. Escriptura de compravenda de l'habitatge.

10. En els casos de dones víctimes de violència masclista que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la  prestació si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer o de la quota d'amortització hipotecària de l'habitatge.

11. L'últim rebut del lloguer o de la quota d'amortització hipotecària pagat.

12. Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència majors d'edat perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i el seguiment de la sol·licitud a l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a la Tresoreria General de la Seguretat Social, al Padró municipal corresponent, al Departament de Benestar Social i Família, al Departament d'Empresa i Ocupació i a la Direcció General de la Policia.

13. Imprès normalitzat, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació.

A. Número de compte bancari de la persona propietària de l'habitatge o qui la representi, on es paga el lloguer, si el sistema de pagament del lloguer és la transferència, si escau.

B. Rebut de lloguer on constin les dades següents: referència, NIF de l'emissor i el sufix, en el cas que el sistema de pagament del lloguer sigui el rebut domiciliat, si escau.

14. En supòsits de violència de gènere, mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

15. Les persones que no han pogut obtenir l'ampliació del període de subsidiació del tipus d'interès del préstec hipotecari qualificat, resolució per la qual l'Agència de l'Habitatge de Catalunya reconeix que compleixen els requisits per poder-la obtenir.

II. No cal que aportin la documentació dels apartats I.1), 3), 4), 5.A) 5.B) i 15) les persones sol·licitants que autoritzin a l'òrgan gestor l'obtenció de les dades necessàries per a la tramitació i valoració de les sol·licituds per mitjans electrònics.

III. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes prestacions, documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

 

Inspeccions Tècniques dels Edificis ITE Revisió obligatòria de pisos de més 45 anys

L'OLHS recorda la necessitat revisar els pisos de més de 45 anys amb l'objectiu de mantenir-los en bones condicions i evitar situacions de risc, instaurant un sistema de control periòdic de l'estat dels edificis i establir un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles. Més informació a l'enllaç:

> Inspecció Tècnica dels Edificis a www.gencat.cat

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 31/05/2018