Educació infantil (0 a 3 anys)

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Educació infantil (0 a 3 anys)

Educació infantil (0 a 3 anys)

Índex

 

Llar d'Infants El Cercolet

Centre educatiu:
Llar d'Infants de 1r Cicle d'Educació Infantil (0-3 anys)

Titularitat:
Ajuntament de Sitges, Departament de Formació i Joventut, Servei d'Ensenyament.

Gestió administrativa:
Educare XXI, S.L.

Edat:
A partir de les 16 setmanes als 3 anys

Lengua vehicular:
Català

Horari lectiu:
De 9'00 a 12'00 i de 15'00 a 17'00

Calendari escolar:
Del 7 de Setembre al 22 de Juliol. Durant el mes de Juliol l' horari és intensiu de 9'00 a 15'00. Vacances de Nadal i Setmana Santa. Dies festius i/o lliure disposició pendents d'aprovació.

Període d'adaptació per a alumnes de nova matrícula:
Del 7 al 19 de Setembre. L'horari durant el període d'adaptació és més reduït i es va ampliant progressivament segons les característiques del grup-classe, tenint en compte sempre les necessitats individuals dels infants. Durant aquest període no s'oferirà el servei de menjador, ni el servei d'acollida. A partir del 21 de setembre el centre funcionarà amb normalitat, és a dir, que tots els infants podran utilitzar els serveis no lectius (Serveis d'acollida i menjador).

Nivells línies-ràtio:
1 grup-classe- Nadons de 0-1 any de 8 infants
2 grup-classe -Lactants de 1-2 anys de 13 infants
3 grup-classe -Caminants de 2-3 anys de 20 infants
*Segons la demanda durant el període de preinscripció, aquestes es poden veure modificades.

Equipament:
6 Aules ordinàries, sala polivalent, sala de professors, cuina, sala material, garatge de cotxets, despatx-direcció i patis.

Equip educatiu:
12 educadores i Direcció.

Comunitat educativa:
Equip educatiu (claustre), Consell Escolar de centre, representants pares i mares i/o AMPA, les famílies i el personal no-docent.

Servei d'acollida de matí:
Aquest servei s'ofereix fora per donar la possibilitat a les famílies d'entrar al centre abans de l'horari lectiu. S'oferirà sempre que hi hagi un mínim de 10 famílies que el sol·licitin. Les famílies sol·licitants hauran d'abonar una quota. L'horari del servei és: El Cercolet, de 7.45 a 8.45h, i a La Moixiganga, de 8 a 9h.
 
Relació amb serveis externs:
Els centres tenen contacte directe i mantenen una estreta relació amb els diferents serveis relacionats amb la petita infància, tant a nivell municipal com comarcal, com Serveis Socials de Sitges, EAP (Equip d'Assessorament i Orientació pedagògica) i CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç).


Quotes del curs 2015-2016:
Quota Matrícula: l'import és de 80 euros. L'abonaran les famílies de nova inscripció en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant la domiciliació bancària durant el mes de Juny.

Quota Material: S'abonaran trimestralment(Setembre,Gener i Abril). Aquestes varien de preu segons grup-classe. La quota és per fer front a les despeses de materials fungibles que s'utilitzen a la llar tant per la cura higiènica com les activitats educatives.    Nadons (P-0) 15 euros/trimestre i Maternals i Caminats (P-1/P-2) 30 euros/trimestre.

Quota Escolaritat: seran mensualitats de Setembre a Juny, varien de preu segons grup-classe.
Nadons(P-0) 194 euros/mes; Maternals i Caminants (P-1/P-2) 161 euros/mes.

Quota mes de Juliol: aquesta és reduïda, donat que només inclou les tres primeres setmanes del mes i l'horari és intensiu. Lactants 100 € / Caminats i Maternals 86€


Quota Servei Acollida: Varia el preu segons el tipus de servei. Servei acollida fix és de 35 euros/mes i es cobrarà a principi de mes. Servei acollida esporàdic 3'30 euros/dia i es cobrarà a mes vençut.

Quota Servei Menjador: aquest servei es cobrarà sempre a mes vençut, el seu import dependrà de la utilització del servei.

Servei de menjador:
Cuina pròpia a ambdós centres, gestionada per SERHS Food Service. El servei de menjador ofereix el dinar i el berenar als infants que ho sol·licitin. Els menús s'adapten segons l'edat dels infants(lactants, menú d'impàs o triturat). En el cas de patir qualsevol al·lèrgia i/o intolerància també es realitzen menús adaptats, sempre i quan siguin per prescripció mèdica. 

A. Servei Menjador Lactància (aula de nadons). L'abonaran els infants que encara es troben en període de lactància (alimentació basada en llet), i per tant no poden seguir els menús adaptats del centre durant el servei de menjador (12 a 13h o bé 12 a 15h). Una vegada acabat el període de lactància (fins als 9 mesos aprox. de l'infant) les famílies que utilitzin el servei de menjador (12 a 13h o bé 12 a 15h) hauran de seguir els menús del centre.

· Menjador esporàdic:
d'1 a 9 dies al mes: 3,5 euros/dia
Més de 9 dies al mes: 3 euro/dia
· Menjador fix: 60 euros mes.


B. Servei Menjador esporàdic
Dinar:
· D'1 a 9 dies al mes per 7.50 euros/dia
· Més de 9 dies al mes 7 euros/dia

Berenar:
· D'1 a 9 dies/mes: 1 euro/dia
· Més de 9 dies /mes 0.80 euro/dia

C. Servei menjador fix:
Dinar+berenar: 155 euros/mes

Ajudes socials /Bonificacions

Existeix la possibilitat de que les famílies matriculades al centre puguin optar a les bonificacions atorgades per l'Ajuntament.  Es realitzarà un estudi sobre les rendes de la unitat familiar sol·licitant, segons el resultat es concedirà una tarifa reduïda o bé una altre. Durant el període de preinscripció se us facilitarà la sol·licitud i la documentació necessària que haureu de presentar en el moment de formalitzar la matrícula. Les quotes socials aprovades són:

                                            TARIFA 1        TARIFA 2
Lactants                                   78 €             136 €
Caminants/Maternals                65 €            113 €


Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

 

Llar d'Infants La Moixiganga

Llar d'infants La MoixigangaCentre educatiu:
Llar d'Infants de 1r Cicle d'Educació Infantil (0-3 anys)

Titularitat:
Ajuntament de Sitges, Departament de Formació i Juventut, Servei d'Ensenyament. 

Gestió administrativa:
Educare XXI, S.L.

Edat:
A partir de les 16 setmanes als 3 anys

Llengua vehicular:
Català

Horari lectiu:
De 9'00 a 12'00 i de 15'00 a 17'00

Calendari escolar:
Del 7 de Setembre al 22 de Juliol. Durant el mes de Juliol l' horari és intensiu de 9'00 a 15'00. Vacances de Nadal i Setmana Santa. Dies festius i/o lliure disposició pendents d'aprovació.

Període d'adaptació per a alumnes de nova matrícula:
Del 9 al 19 de Setembre. L'horari durant el període d'adaptació és més reduït i es va ampliant progressivament segons les característiques del grup-classe, tenint en compte sempre les necessitats individuals dels infants. Durant aquest període no s'oferirà el servei de menjador, ni el servei d'acollida. A partir del 21 de setembre el centre funcionarà amb normalitat, és a dir, que tots els infants podran utilitzar els serveis no lectius (Serveis d'acollida i menjador).

Nivells línies-ràtio:
1 grup-classe- Nadons de 0-1 any de 8 infants
2 grup-classe -Lactants de 1-2 anys de 13 infants
3 grup-classe -Caminants de 2-3 anys de 20 infants
*Segons la demanda durant el període de preinscripció, aquestes es poden veure modificades.

Equipament:
6 Aules ordinàries, sala polivalent, sala de professors, cuina, sala material, garatge de cotxets, despatx-direcció i patis.

Equip educatiu:
12 educadores i Direcció.

Comunitat educativa:
Equip educatiu (claustre), Consell Escolar de centre, representants pares i mares i/o AMPA, les famílies i el personal no-docent.

Servei d'acollida de matí:
Aquest servei s'ofereix fora per donar la possibilitat a les famílies d'entrar al centre abans de l'horari lectiu. S'oferirà sempre que hi hagi un mínim de 10 famílies que el sol·licitin. Les famílies sol·licitants hauran d'abonar una quota. L'horari del servei és: El Cercolet, de 7.45 a 8.45h, i a La Moixiganga, de 8 a 9h.
 
Relació amb serveis externs:
Els centres tenen contacte directe i mantenen una estreta relació amb els diferents serveis relacionats amb la petita infància, tant a nivell municipal com comarcal, com Serveis Socials de Sitges, EAP (Equip d'Assessorament i Orientació pedagògica) i CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç).


Quotes del curs 2015-2016:
Quota Matrícula: l'import és de 80 euros. L'abonaran les famílies de nova inscripció en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant la domiciliació bancària durant el mes de Juny.

Quota Material: S'abonaran trimestralment(Setembre,Gener i Abril). Aquestes varien de preu segons grup-classe. La quota és per fer front a les despeses de materials fungibles que s'utilitzen a la llar tant per la cura higiènica com les activitats educatives.    Nadons (P-0) 15 euros/trimestre i Maternals i Caminats (P-1/P-2) 30 euros/trimestre.

Quota Escolaritat: seran mensualitats de Setembre a Juny, varien de preu segons grup-classe.
Nadons(P-0) 194 euros/mes; Maternals i Caminants (P-1/P-2) 161 euros/mes.

Quota mes de Juliol: aquesta és reduïda, donat que només inclou les tres primeres setmanes del mes i l'horari és intensiu. Lactants 100 € / Caminats i Maternals 86€.

Quota Servei Acollida: Varia el preu segons el tipus de servei. Servei acollida fix és de 35 euros/mes i es cobrarà a principi de mes. Servei acollida esporàdic 3'30 euros/dia i es cobrarà a mes vençut.

Quota Servei Menjador: aquest servei es cobrarà sempre a mes vençut, i dependrà de la utilització del servei.


Servei de menjador:
Cuina pròpia a ambdós centres, gestionada per EDUCARE XXI S.L. El servei de menjador ofereix el dinar i el berenar als infants que ho sol·licitin. Els menús s'adapten segons l'edat dels infants(lactants, menú d'impàs o triturat). En el cas de patir qualsevol al·lèrgia i/o intolerància també es realitzen menús adaptats, sempre i quan siguin per prescripció mèdica. 

A. Servei Menjador Lactància (aula de nadons). L'abonaran els infants que encara es troben en període de lactància (alimentació basada en llet), i per tant no poden seguir els menús adaptats del centre durant el servei de menjador (12 a 13h o bé 12 a 15h). Una vegada acabat el període de lactància (fins als 9 mesos aprox. de l'infant) les famílies que utilitzin el servei de menjador (12 a 13h o bé 12 a 15h) hauran de seguir els menús del centre.

 · Menjador esporàdic:
d'1 a 9 dies al mes: 3,5 euros/dia
Més de 9 dies al mes: 3 euro/dia
· Menjador fix: 60 euros mes.

B. Servei Menjador esporàdic
Dinar:
· D'1 a 9 dies al mes per 7.50 euros/dia
· Més de 9 dies al mes 7 euros/dia

Berenar:
· D'1 a 9 dies/mes: 1 euro/dia
· Més de 9 dies /mes 0.80 euro/dia

C. Servei menjador fix:
Dinar+berenar: 155 euros/mes
Ajudes socials /Bonificacions

Ajudes socials / Bonificacions:

Existeix la possibilitat de que les famílies matriculades al centre puguin optar a les bonificacions atorgades per l'Ajuntament.  Es realitzarà un estudi sobre les rendes de la unitat familiar sol·licitant, segons el resultat es concedirà una tarifa reduïda o bé una altre. Durant el període de preinscripció se us facilitarà la sol·licitud i la documentació necessària que haureu de presentar en el moment de formalitzar la matrícula. Les quotes socials aprovades són:

                                            TARIFA 1        TARIFA 2
Lactants                                   78 €             136 €
Caminants/Maternals               65 €             113 €

Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 14/07/2015