Educació infantil (3 a 6 anys) i primària (6 a 12 anys)

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Educació infantil (3 a 6 anys) i primària (6 a 12 anys)

Educació infantil (3 a 6 anys) i primària (6 a 12 anys)

Índex

 

Escola Agnès de Sitges

Escola Agnès Sitges
Línies:

Escola de P3 a 6è de Primària.

Aules i espais específics:
Aula de psicomotricitat i educació física, aula de joc simbòlic, aula d'ordinadors, menjador i biblioteca-mediateca. Altres espais són: pati i zona de joc infantil.
Totes les aules disposen de connexió a Internet i equips multimèdia.

Horari:
De 9.00 a 12.30 i de 15.00 a 16.30 h.

Idiomes:

La nostra escola és des de la seva creació plurilingüe, ja que acull nens i nenes de diferents nacionalitats i per tant compta amb una gran riquesa lingüística.

Es fa la introducció de la llengua anglesa a P3. A partir de 1r de primària es treballarà sistemàticament la llengua castellana i d'acord amb l'evolució de l'escola i l'alumnat es planteja la introducció d'una segona llengua estrangera, la llengua francesa, al cicle superior.

Projecte educatiu:

Una escola oberta a tothom que ofereixi als diferents sectors de la Comunitat Educativa canals de participació propis, i capaç de respondre als principis de respecte i pluralisme de la societat actual, promovent els valors humans, cívics, ecològics i democràtics.

Una escola capaç d'actualitzar-se i que proporcioni a l'alumnat les eines necessàries per desenvolupar-se en les societats de la informació i del coneixement, afavorint el contacte dels infants amb les noves tecnologies.

Una escola arrelada al seu medi, on la llengua catalana sigui la vehicular i s'asseguri una bona competència en altres llengües en finalitzar l'ensenyament obligatori, on es treballi el contingut i significat de les festes tradicionals, on es potencii la sensibilitat mediambiental i la coneixença i el respecte del nostre entorn també a nivell històric, social i cultural.

Una escola que eduqui integralment, desenvolupant i perfeccionant els diferents àmbits ( físic, emocional, intel.lectual, artístic, social i moral) i que alhora sigui capaç de donar resposta a les diferents característiques personals de cada infant, treballant a partir dels coneixements previs del nostre alumnat i adequant els aprenentatges a les seves capacitats, mitjançat un tracte personalitzat.

Una escola que l' infant senti seva i que el faci sentir bé interiorment; un lloc on es treballa i es juga, tant individualment com en grup... un ambient que li fomenta l'autoestima i enriqueix la seva autonomia personal.

La metodologia es fonamenta en que els aprenentatges es van assimilant d'una manera progressiva i global des de les diferents àrees de treball, fent un tractament dels continguts basat en l'activitat dels nens i de les nenes.

Contempla l'ús de diferents tipus de llenguatges (gràfic, gestual, plàstic, musical...) per tal d'oferir la possibilitat de millorar la comunicació de tot l'alumnat i en sentit ampli.

Es pensa que és important treballar en diferents contextos i escenaris per motivar a aprendre i interactuar, tant a l'escola com fora d'ella.

Altres serveis:

Menjador escolar, transport escolar gestinat per el Consell Comarcal i Ajuntament de Sitges, (servei d'acollida per germans d'alumnat de primària), servi psicopedagàgic  de l'Equip d'Assessorament psicopedagògic EAP.

Activitats complementaries

Sortides: excursions, teatre, tallers... en fem de mig dia i de dia sencer.
Festes: celebració de les festes amb la participació quan s'escau de tota la comunitat educativa (Castanyada, Nadal,   Dia de la Pau, Carnaval, Dia de la Diversitat, Sant Jordi, Fi de cirs).
Participem en el Programa Educatiu de l'Ajuntament i treballem l'Assignatura Sitges.

Activitats extraescolars:

L'AMPA del'escola organitza activitats extraescolars que es planifiquen en funció de les demandes de les famílies a inici de cada curs escolar. L'oferta es concreta en Hípica, Manualitats, Cuina i Taekwondo.
Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

 

Escola Esteve Barrachina

Línies:

Dues línies des de P3 a 6è de primària

Aules i espais específics:

Aules d'educació especial i U.E.E., aula de música, aules d'anglès, aula d'informàtica, aula de psicomotricitat, aula de plàstica, biblioteca, sala d'actes, menjador i cuina, . Instal.lacions esportives: gimnàs, pistes esportives i pati d'infantil. Gairebé totes les aules ja disposen de pissarres digitals amb connexió a internet. 


Horari:

Infantil i primària: De 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30 hores.

Llengues:

L'aprenentatge de les àrees es fa en català, les classes s'imparteixen en aquesta llengua.  A patir de 1r de primària es treballa sistemàticament el castellà i s'inicia l'aprenentatge de la primera llengua estrangera: l'anglès. Per potenciar sobretot l'ús oral d'aquest idioma l'escola participa en el programa eTwinning que és una plataforma per desenvolupar projectes de col·laboració entre escoles de diversos països Europeus. Així mateix s'imparteix la plàstica alcicle superior en aquesta llengua.

Especialitats:

Anglès, música, educació especial i educació fisica (amb activitats aquàtiques: natació als cicles inicials i mitjà i vela (al C. Superior).

Activitats extraescolars:

Organitzades per l'AMPA: Tallers de pintura, anglès, robòtica... 
Organitzades per la SEA (Secció Esportiva de l'AMPA): Batuka, Hip-Hop, Escacs, "Futbito" i Handbol ( Competicions a la Lliga esportiva).

Altres serveis:

Menjador escolar (Cuina pròpia), Acollida matinal de 8 a 9 h. 
Servei de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic del Garraf).

Activitats complementàries:

A cada nivell s'organitzen activitats i sortides complementaries de les diversess àrees i a final de cicle es fan colònies. Participació en activitats festives i tradicionals.

Projecte Educatiu:

El nostre projecte Educatiu de centre es basa principalment en els següents aspectes:

1.- Integració d'alumnat amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials específiques, adaptant els aprenentatges a llurs necessitats. Com escola Inclusiva entenem l'atenció a les necessitats educatives d'aquest alumnat des d'una prespectiva global de centre facilitant la seva participació en l'entorn ordinari.

2.- Enfocament competencial de les llegües. Creiem en la importància de la competència comunicativa lingüística com a eix vertebrador de tots els aprenentatges. Ser competent en comprensió lectora, és un requisit indispensable per participar en la societat actual. Cal saber llegir per aprendre i seguir aprenent. Un alumne que té un bon hàbit lector millora els seus resultats escolars, millora l'expresssió escrita, i augmeneta el seu nivell de coneixements generals.

En aquest sentit:

  • Propiciem el gust per la lectura, dinamitzant la nostra biblioteca i desenvolupem estratègies de comprensió lectora.
  • Participem en el projecte “Llegim en Parella” de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Fem acompanyament lector mitjançant el Programa “Lècxit” de la Fundació Bofill


3.- Educació en valors. Foment d'habilitats socials i interpersonals, hàbits saludables i consciència solidària amb el medi  i l'entorn

El diàleg és el mecanisme més potent de prevenció o de reconciliació de conflictes de convivència. És l'eina imprescindible per adoptar decisions , fer crítiques constructives, empatitzar amb l'altre, respectar opinions diferents. A través del diàleg  es desenvolupa el llenguatge, s'estructura el pensament i es reforça la seguretat i l'autoestima.


 

4.-Implicació i participació de la família i  de  la comunitat del nostre entorn més proper, en l'educació dels infants.

La família és el  primer referent educatiu i responsable de l'educació dels seus fills, Es necessari per tant dur a terme un treball conjunt escola- família que permeti una acció coherent  i coordinada.
Comunitat educativa:

Està formada per docents, famílies, personal no docent i Ajuntament, integrats tots ells en el Consell Escolar i en  les diverses comissions de treball que d'aquest se'n deriven.
Per tal de potenciar la participació i la comunicació establim reunions tant amb la Junta de l'AMPA, com amb l'alumnat delegat de cada classe (a partir de tercer de primària). Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila 

 

 

Escola Miquel Utrillo

Tipus d'ensenyament:

Nivells: De P-3 a 6è primària. 
Línies: dos grups classe per a cada nivell
Mestres: 28

Especialitats:

Educació musical, educació física (natació a 1r i 2n i vela 5è i 6è),golf a 5è, competència digital a primària, ràdio a 4r, empreneduria a 5è, educació especial, anglès i projecte 1x1 de tablets a l'aula des de 4r de primària.Aules ordinàries:

18 aules

Aules específiques:

1 de música, 1 d'audiovisuals, sala d'actes, 2 d'anglès, 2 d'educació especial, 2 d'informàtica, 1 aula reforç-religió, 1 ludoteca, 1 biblioteca, 1 de plàstica, 1 de pricomotricitat, 1 estudi de ràdio, 1 aula de joc simbòlic, 1 per fer la migdiada els alumnes de P3,1 menjador amb cuina pròpia,  Instal·lacions esportives: pistes esportives i gimnàs. Superfície del centre: 17.691 m2 (Sup. construïda: 3.913,29m2)"

Horari:

Educació Infantil i Primària: de 9:00 a 12:30 i de 15:00 a 16.30 hores

Idiomes:
 
Anglès: des  de P4.

Eixos Transversals:

Activitats extraescolars:

  • Organitzades per l'AMPA: anglès en moviment, tallers de juny, la Ludo, robòtica, ioga i reforç.
  • Organitzades per la Secció Esportiva AMPA (SEA): multiesport (bàsquet, fulbol sala, handbol, béisbol, volei, korfball i hoquei), Tai-jitsu i batuka.
  • Organitzades pel Servei d'Esports: psicomotricitat, pre-esport, gimnàstica rítmica, bàdminton.
  • Organitzades per altres entitats esportives: bàsquet, futbol-sala, ....

Altres serveis:

Menjador escolar, transport escolar gestionat pel Consell Comarcal i l'Ajuntament de Sitges, a càrrec de l'AMPA. Servei psicopedagògic de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic EAP, Logopeda del CERDA.
Servei d'acollida: de 7:45 a 9:00 hores i servei de ludoteca: de 16:30 a 19:00, a càrrec de l'AMPA.

Projecte de centre

Tres d'identitat:

      - Que vetlla per l'educació integral de tot l'alumnat
      - Compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat integral
      - Que fomenta la cultura emprenedora
      - Adaptada a la societat 2.0


- Que fomenta el progrés, l'esforç i la superació personal

- Que prioritza els valors de la democràcia, el civisme i la tolerància


Projecte de cultura emprenedora:

L'escola Miquel Utrillo és pionera a Catalunya en el desenvolupament d'aquest projecte.

En els moments actuals de crisi econòmica es necessiten persones que tinguin idees originals i que es mostrin segures d'elles mateixes. Persones que sàpiguen treballar en equip, que siguin responsables i que siguin capaces d'expressar i defensar la seva opinió respectant la dels altres. En definitiva, vivim un temps on és fonamental promoure la competència d'autonomia i iniciativa personal.

Una de les maneres de desenvolupar aquestes capacitats i actituds és a través del “Projecte de Cultura Emprenedora” que duen a terme a l'escola amb els alumnes de cinquè. És un projecte innovador fomentat, avalat i coordinat per la Diputació de Barcelona seguint les directrius europees. En línies generals es tracta que els nens i nenes formin una cooperativa per, seguint uns passos establerts, dissenyar, elaborar i distribuir un producte concret.

Una de les maneres de desenvolupar aquestes capacitats i actituds és a través del “Projecte de Cultura Emprenedora” que duen a terme a l'escola amb els alumnes de cinquè. És un projecte innovador fomentat, avalat i coordinat per la Diputació de Barcelona seguint les directrius europees. En línies generals es tracta que els nens i nenes formin una cooperativa per, seguint uns passos establerts, dissenyar, elaborar i distribuir un producte concret.


Projecte de ràdio

Una manera engrescadora de treballar alguns aspectes de la llengua és mitjançant el desenvolupament de programes de ràdio. Els alumnes de quart, realitzen un projecte on han de preparar, gestionar, narrar i enregistar diferents programes (entrevistes, notícies, anuncis, contes...) Els alumnes acaben dominant el llenguatge radiofònic així com la utilització dels diferents aparells emprats. Mitjançants aquest projecte de treball interdisciplinari pretenem fomentar totes i cadascuna de les competències bàsiques.Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

 

 

Escola Maria Ossó

Tipus de formació:

Educació Infantil i Primària. Nivells: De P3 a 6è de primària
Línies: 2

Espais específics:

Gimnàs. Pista poliesportiva. Aula de música. Aula de plàstica. Laboratori. Biblioteca. Aula d'informàtica. Aula polivalent.

Horari:

Educació infantil i Primària: De 9:00 a 12:30 h i de 15:00 a 16:30 h. Menjador de 12:30 h. a 15:00 h. Servei d'acollida matinal: de 8:00 h a 9:00 h.

Llengua d'ús:

Català. Idiomes: Català, Castellà des de Cicle Inicial i anglès des de P-4, Pla experimental de llengües estrangeres (Introducció a l'anglès en Educació Infantil i diferents blocs de continguts en algunes àrees de Primària)

Activitats extraescolars:

De dilluns a divendres,  de 12:30h a 14:30h i de 17:00h a 18:00h, gestionades per l'AMPA i l'Ajuntament.

Altres serveis:

Menjador escolar. Transport escolar gestionat Consell Comarcal, Ajuntament i famílies. Servei psicopedagògic de l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic EAP. 

Projecte educatiu:

Es vol que la convivència en la diversitat respecti totes les ideologies democràtiques treballant els principis de sociabilitat, autonomia personal i el respecte al medi ambient.

Dintre d'un marc educatiu europeu on la diversitat de cultures, història, art i llengües integra en forma d'eixos transversal al nostre currículum, es vol fomentar els valors de la solidaritat dintre de la cultura de l'esforç mitjançant l'experimentació i el joc valorant les respostes creatives, a través dels projectes d'aula, tallers d'aprenentatge...

Es vol oferir un ensenyament funcional i significatiu, potenciant que els nens i nenes siguin actius, autònoms, amb criteri i capaços d'elegir, que aprenguin a cooperar amb els altres i generalitzar progressivament els aprenentatges...

Projecte pedagògic:

Projecte de llengues estrangeres, continguts de les àrees curriculars de Mahts i Science a Primària en anglès.
Intel·ligències múltiples aplicades a l'àrea de matemàtica des de P3 fins a 3r.
Projecte d'emprenadoria a 6è.

Comunitat educativa:

Nens i nenes, pares i mares, mestres i personal no docent conformen la comunitat educativa que integrada al Consell Escolar vetlla pels interessos del nostre centre.

L'AMPA, gestiona i organitza:

- Menjador escolar
- Servei d'acollida
- Activitats extraescolars
- Col·labora amb l'escola donant suport material, festes de l'escola
- Festes locals: Catifa de Corpus, carrossa de Carnaval...
- Assessorament a les famílies setmanalment
- La Junta es reuneix un cop al mes amb l'equip directiu per treballar conjuntament


Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

 

CI Escola Pia Sitges (Concertada per la Generalitat de Catalunya)

Formació:

- Educació Infantil 3-6
- Educació Primària
- ESO i BatxilleratLínies:
- 2 grups per curs

Idiomes:
Anglès: de P3 a 2n de batxillerat. Projecte plurilingüe. AICLE's i auxiliar de conversa nadiu des de P3.
Grups reduïts en llengua anglesa.
Intercanvis lingüístics d'anglès i francès.
Projectes Multilaterals Comenius a l'ESO.

Horari:
Educació Infantil i Primària: 9:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00.
ESO de 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:00 (tardes de dijous i divendres no lectives).
Batxillerat: 8:00 a 14:00 (dilluns de 1r. fins a les 15:15)

Serveis:
Menjador (cuina pròpia), Acollida de 8:00 a 9:00
Extraescolars migdia i a la tarda a partir 17:15(teatre, idiomes, guitarra, hip-hopdance, aeròbic, taekwon-do, ioga, francès, etc.).

Infantil:
L'objectiu d'aquesta etapa és oferir als infants una formació integral i sòlida perquè cada nen i nena aprengui a ser i actuar de manera cada vegada més autònoma, a pensar i a comunicar-se, a descobrir i tenir iniciativa i a conviure i habitar el món.

En aquesta edat els infants s'estan formant a nivell cognitiu, motriu, social, emocional i afectiu. Alhora que desenvolupen la seva pròpia personalitat. Des de l'escola els oferim un espai acollidor amb recursos i situacions d'ensenyament-aprenentatge que estimulen aquest desenvolupament, satisfent les seves necessitats i respectant el seu ritme maduratiu.

Som un equip de persones conscients de la importància de la nostra tasca docent, amb una formació pedagògica, específica per a aquest àmbit, i amb una formació continua que millora la nostra feina diària.

Som una escola que sap que la base d'un bon creixement és la relació i en té molta cura i la valora. Considerem preferent la relació amb els infants i amb les famílies, i és per això, que la comunicació és una de les nostres prioritats. A l'escola us acompanyem en aquest camí, on el vostre fill o filla és el i la protagonista del seu propi aprenentatge.

Seguim unes metodologies actives basades en la participació, l'observació i l'experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu.

Generem activitats que fomenten el diàleg, el sentit crític, la responsabilitat i que tenen ben en compte les diferents intel·ligències.

Què i com ho fem?
Un dels eixos del treball d'aquesta etapa són els hàbits. Unes pautes de comportament que ens permet ser autònoms, fer possible la convivència i adquirir nous aprenentatges. A més, aporten seguretat, tranquil·litat, equilibri i ganes d'aprendre als infants.

Projectes i centre d'interès. Partim dels seus coneixements previs, formulem noves preguntes sobre què volem saber, investiguem individualment o en grups per trobar les respostes i arribem a unes conclusions sobre què hem après. 

Racons i Tallers. Organitzem l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada. Poden ser de treball o de joc. D'aquest manera els nens i les nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Aquesta manera de fer ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen i nena, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

Projecte Plurilingüe. Comencem a fer i a aprendre en anglès. Jocs, cançons, manualitats i rutines ens introdueixen en la seva fonètica i ús.

Projecte de psicomotricitat. El moviment, la coordinació, l'equilibri, l'esforç, la frustració, la socialització... són habilitats i actituds imprescindibles per a la maduració i que treballem, d'acord amb l'edat, ballant, jugant, fent circuits, contes motors i relaxació.

Projecte de Llenguatge Musical. Els nens i nenes van aprenent a cantar, ballar, escoltar, parar atenció, observar i a adquirir cultura musical.

Projecte d'Animació a la Lectura. Activitats per fomentar l'hàbit lector i el plaer de llegir. Les Maletes viatgeres, els Exploradors de llibres i les biblioteques d'aula ens ajuden a treballar-ho.

Projecte de Dimensió Interior, Emocional i social. Treballem amb tot l'alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de maner sistemàtica, dins i fora de l'aula, per millorar la relació amb un mateix, la convivència i assegurar un clima d'escola harmònic i serè. 

Departament d'Orientació Escolar. Som una psicòloga i dues mestres d'educació especial i logopedes. Entrem a les aules i observem i actuem per a prevenir i detectar i, quan procedeix, reforçar les necessitats educatives especials dels nens i nenes. Assessorem el professorat i les famílies que així ho requereixin. Disposem d'una aula de reforç on els infants que ho necessiten poden treballar en petit grup o individualment amb la mestra d'educació especial.

Primària.
És l'etapa més llarga del sistema educatiu, on l'alumnat experimenta canvis evolutius i de configuració de la seva personalitat notables. Els nens i nenes consoliden la seva identitat, comencen a tenir consciència de les seves capacitats i limitacions i es perceben i situen en el medi social i cultural.

L'objectiu principal d'aquests sis cursos és continuar proporcionant la formació integral necessària perquè cada nen i nena segueixi desenvolupant les seves capacitats intel·lectuals, motrius, d'equilibri personal i de relació social i asseguri l'assoliment de les competències bàsiques.

A l'escola els acompanyem en aquest camí tot treballant, a la vegada, els valors que els ajuden a consolidar la seva personalitat i a viure en societat des del compromís i el respecte mutu.

L'alumne és el protagonista del seu aprenentatge i li respectem els ritmes d'aprenentatge treballant per a optimitzar les capacitats de cadascú.

Triem metodologies actives basades en la participació, l'observació, l'experimentació, la manipulació i el treball cooperatiu amb coherència amb activitats que fomenten el diàleg, el sentit crític i la responsabilitat.

Què i Com ho Fem?
Un dels eixos del treball d'aquesta etapa és el desenvolupament de les competències bàsiques per a construir coneixement tot aplicant les habilitats per aprendre: recercar, resoldre, comunicar i expressar i transferir allò aprés. 

Projectes i Centre d'Interès. Basem el treball en les metodologies més adients per a fomentar la col·laboració i aplicar les habilitats a partir de projectes o centres d'interès

Competències Digitals. Fem ús dels recursos tecnològics d'informació i comunicació per a treballar les competències digitals i com a eina per construir coneixement. Comptem amb dues aules d'informàtica i una aula mòbil de portàtils. Cada aula està equipada amb projectors i/o pissarra digitals.

Tallers. Fem tallers de llengües, de matemàtiques, de medi social i natural, de plàstica tot desdoblant els grups per a reduir-ne el nombre assolint una ràtio de qualitat alumne/mestra.

Projecte Plurilingüe. Continuem aprenent i fent en català, castellà i anglès des de 1r de primària. Incorporem l'Aula d'anglès com espai específic per a facilitar la immersió i, cada setmana, es treballa l'anglès amb grup partit. Comptem amb un professional nadiu que actua a tota l'etapa com Auxiliar de conversa. Preparem les proves i gestionem la presentació als exàmens oficials de Cambridge.

Projecte d'Activitats Físiques. Iniciem la pràctica de diferents esports i seguim ballant i jugant, d'acord amb cada edat, per a desenvolupar les habilitats i les actituds mitjançant el moviment i la coordinació del cos, l'equilibri, l'esforç, la gestió positiva de la frustració i el treball en equip. 

Projecte de Llenguatge Musical. Els alumnes aprenen a cantar, a ballar, llenguatge musical, a tocar la flauta i cultura musical. Grup de coral al cicle superior.

Projecte d'Acció Tutorial. a tots els cursos fem una hora setmanal de tutoria amb activitats programades (valors, mediació, hàbits d'estudi, celebracions escola...).

Projecte d'Animació a la Lectura. Activitats per fomentar l'hàbit lector i el plaer per llegir. Maletes viatgeres, exploradors de llibres i biblioteques d'aula.

Projecte de Dimensió Interior, Emocional i Social. Treballem amb tot l'alumnat els aspectes emocionals, de dimensió interior i les habilitats socials de manera sistemàtica, dins i fora de l'aula, per millorar la convivència i aconseguir un clima d'escola harmònic i serè. 

Departament d'Orientació Escolar. Al departament som una psicòloga i dues mestres d'educació especial i logopedes. Nosaltres entrem a les aules i prevenim, detectem i reforcem les necessitats educatives especials dels nens i nenes. També assessorem el professorat i les famílies que així ho requereixin. També disposem d'una aula de reforç on els alumnes que ho necessiten poden treballar en petit grup o individualment amb la mestra d'educació especial.


Consulteu les adreces i dades de contacte al Directori de la Vila

 

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 28/07/2015