Criteris d'admissió

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Ensenyament > Oficina Municipal d'Escolarització (OME) > Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

(Criteris d'admissió de les llars d'infants i centres d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional)

1) Criteris específics de prioritat

S'han de consultar en els centres.

2) Criteris generals de prioritat
Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin
- Quan l'alumne/a té pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts 

La proximitat del domicili de l'alumne/a al centre o, si s'escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne/a quan sigui major d'edat:

- Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
- Quan a instància del pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne/a major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
- En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.
- Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.

La renda anual de la unitat familiar, tenint en compte les especificitats que per al seu càlcul s'apliquin a les famílies que tinguin la condició legal de família nombrosa.
- Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

La discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.
- Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

En el cas del batxillerat, l'expedient acadèmic.
- Quan l'alumne/a demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne/a encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

3) Criteris complementaris
- Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental, 15 punts.
- Pel fet de tenir una malaltia crònica de l'alumne o alumna que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, 10 punts.
- Pel fet que hagi tingut el pare, la mare, els tutors o els germans escolaritzats, en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals, al centre per al qual es presenta la sol·licitud, 5 punts. 

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 09/03/2016