24 hores de futbol sala de Sitges

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Esports > 24 hores de futbol sala de Sitges

24 hores de futbol sala de Sitges

24 hores Futbol Sala 2015Índex

 

Premis

  • 1r Classificat: Punt Segona Mà - Paradís Ribes 
  • 2n Classificat: Pinturas Losada
  • Equip més Esportiu: Pinturas Losada
  • Equip més Golejador: Punt Segona Mà
  • Equip menys Golejat: Pinturas Losada
  • Millor Jugador del Torneig: Sergio Ximenez

 

Normativa de competició 24 Hores Futbol Sala Vila de Sitges 2015

NORMES DE COMPETICIÓ

Durada dels partits
•Els partits tindran una durada de 2 parts de 20 minuts a temps seguit
• Cada equip disposarà d'un temps mort d'1 minut, a cronòmetre aturat en cada part.
Aquests s'hauran de sol·licitar als anotadors de taula, no a l'àrbitre.
• La final es jugarà a un sol partit, en dues parts de 20 minuts a temps seguit.
• Els partits hauran d'iniciar-se obligatòriament amb 5 jugadors en pista per cada
equip. En cas contrari es considerarà l'equip com a no presentat.
• L'àrbitre podrà esperar fins a cinc minuts, en el cas que falti algun/a jugador/a a l'hora
fixada.
• La no presentació d'un equip a jugar un partit, en qualsevol de les fases, significarà
l'expulsió de la competició.
• En el cas d'expulsió o retirada de competició d'un equip, aquest perdrà tots els drets.
• En el cas que un equip es quedi a la pista amb només 3 jugadors/es, una vegada
iniciat el partit (sigui per absència, lesió o expulsió), l'equi perdrà el partit per 5 a 0. i
perdrà 2 punts de la classificació general.

Classificació
• La primera fase es disputarà per sistema de lligueta: Atorgant 3 punts per partit
guanyat, 1 punt a cada equip en cas d'empat i 0 punts a l'equip perdedor.
• En cas d'empat a punts a efectes de classificació final, es tindrà en compte: (per
ordre).
a) Major diferència entre gols a favor i en contra (gol average) i després el general.
b) Més gols marcats.
c) Menys gols rebuts.
d) Menys amonestacions rebudes.
• En la segona fase, en cas d'acabar un partit eliminatori en empat, cada equip
llençarà alternativament, tres (3) xuts des del punt de penal. Es classificarà qui
marqui més gols. Cas de persistir l'empat, llençarà un xut cada equip, fins desfer-se
la igualada.
• El partit corresponent al 3r i 4t lloc no es jugarà.

Sancions
S'estableix la mateixa classificació de faltes lleus, greus i molt greus, que es té en
compte a la Lliga de Futbol Sala Vila de Sitges.

Targeta groga: (considerada falta lleu) El jugador que la rebi, pot seguir jugant. Cas de
rebre'n una segona en el mateix partit, significarà l'expulsió del mateix, podent ser substituït
a la pista, comportant-li un partit afegit de sanció.
Les targetes grogues són acumulatives; per tant rebre dues comporta un partit de sanció.
Les targetes rebudes a la primera fase, no seran acumulatives per a la segona fase.

Targeta vermella: (considerada falta molt greu) El jugador que la rebi, no podrà ser
substituït, si està a la pista, i quedarà expulsat de la competició.

Quan un partit s'hagi de suspendre per l'actitud negligent o antiesportiva d'un dels dos
equips, l'infractor perdrà el partit per 5 a 0 i se'ls descomptarà dos (2) punts de la
classificació final.

Si l'actitud fos imputable a ambdós equips, es donarà validesa el resultat existent en aquell
moment i se'ls descomptarà dos (2) punts de la classificació final, en el cas d'esdevenir-se a
la 1ª fase. En el cas, que això s'esdevingui a la 2ª fase ambdós equips quedaran eliminats
de la competició.

En el suposat d'invasió de pista per part dels components de les banquetes dels equips
participants en el partit, automàticament l'equip o equips infractors quedaran expulsats de la
competició.

Les amonestacions i/o sancions són imputables també als delegats i entrenadors presents a
les banquetes.

Les sancions es comunicaran per escrit a l'equip implicat abans de disputar el partit immediat
següent. No essent apel·lables per cap concepte.

Sempre que un jugador/a se li presenti una targeta, la fitxa d'aquest jugador es quedarà
adjunta a l'acta i per tant la fitxa se la quedarà l'organització fins que el jugador/a pugui
tornar a jugar.

És responsabilitat del delegat/responsable de cada equip saber quins jugadors estan
sancionats en tot moment.

Equipació dels jugadors/es
• L'equipació dels jugadors estarà composada per: samarreta (mànega curta o llarga),
pantaló curt, mitjons (curts o llargs), sabatilles esportives de cuir tou, lona o similars.
• El porter podrà usar pantaló llarg, amb proteccions als colzes, genolls i malucs. El
color de la seva samarreta serà de diferent als jugadors de camp i àrbit
Els/les jugadors/es de cada equip hauran de portar, obligatòriament, el mateix
número de dorsal per a tota la competició. Aquest coincidirà amb la relació
facilitada a l'organització.
• Si en el moment d'iniciar la competició algun equip no ha presentat la relació de
dorsals, rebrà una penalització de dos (2) punt a la classificació final de la 1ª fase.
• Si els/les jugadors/es d'un equip presenten, en un partit, una numeració de dorsals
diferents a la relació inicial, rebrà una penalització d'un (1) punt a la classificació final
de la 1ª fase.
• En el cas que això succeeixi a la 2ª fase, es considerarà l'equip com a no presentat.
• Els components de les banquetes, a més de jugadors/es, (delegats o entrenadors/es)
hauran d'exhibir l'acreditació corresponent (fitxa de jugador/a) No podent ser-hi cap
altra persona.
• Si un jugador/a utilitza el dorsal d'una altre jugador/a, ambdós quedaran
automàticament expulsats de la competició.

Arbitratges
• Cada partit estarà arbitrat per un col·legiat, excepte les semifinals i finals, tant
masculina com femenina que serà a doble arbitratge.
• Serà l'àrbitre el responsable del control de temps (cronòmetre) dels partits.
• Hauran d'anotar les incidències que es produeixen durant els partits, en l'acta.

Anotadors de taula
Les tasques i funcions a realitzar són les següents:
• Anotar el nom de l'àrbitre i d'ell mateix a l'acta del partit.
• Demanar als delegats dels equips que disputen el partit les fitxes de jugador/a i
comprovar els jugadors/es.
• Un cop iniciat el partit, el taula anotarà a l'acta del partit els gols, les faltes i les
targetes que l'àrbitre l'indiqui.
• Un cop finalitzat el partit anotarà el resultat final del mateix.
• Un cop acabat el partit es responsable de recollir les llicencies/fitxes dels jugadors/es
sancionats i adjuntar-les a l'acta.
• L'àrbitre és l'únic autoritzat a anotar en l'acta les incidències del partit.

Delegats/es d'equip
• Haurà de presentar la documentació a la regidoria d'esports dins del termini establert
en el període d'inscripció.
• Haurà de presentar totes les fitxes dels jugadors/es a l'auxiliar de taula perquè puguin
omplir l'acta del partit. En acabar el partit es retornarà les fitxes al delegat/a.
• Haurà de signar l'acta abans de començar el partit, com a mostra de conformitat que
l'acta està omplerta correctament.
• Serà la seva responsabilitat saber quins sons els jugadors/es sancionat/es del seu
equip i que per tant, que no poden jugar en el següent partit.

Normes sobre l'ús de la instal.lació esportiva
• No és permès entrar a la pista, ni tenir a les banquetes ampolles de vidre ni qualsevol
material que es trenqui.
• Si per un mal ús o per actes i/o comportaments vandàlics es deterioren les
instal·lacions i/o el seu mobiliari i/o, l´utilleria, l'equip infractor s'haurà de fer càrrec del
cost corresponent pels desperfectes, considerant subsidiari el seu patrocinador.
Essent automàticament expulsat de la competició, reservant-se l'organització el dret
d'admissió per a futures edicions.
• Qualsevol qüestió que s'esdevingui no contemplada en les bases i/o normativa
d'aquesta competició serà resolta per l'organització.
• L'organització es reserva el dret d'admissió, tant dels equips com dels
jugadors/es.

Atencions als participants
• Informació permanent de la marxa de la competició.
• Assistència fisioterapeuta durant la competició.
• Subministrament d'aigua durant el partits.
• Vigilància de seguretat.

Trofeus
• Trofeu pel 1r i 2n equip classificats, tant de la competició masculina com femenina.
• Trofeu a l'equip més esportiu (menys targetes rebudes). Es tindran en compte el nº
de partits jugats.
• Trofeu a l'equip més golejador. Es tindran en compte el nº de partits jugats.
• Trofeu al jugador/a millor del torneig. Aquest guardó s'atorgarà tenint en compte
l'opinió dels equips participants. Al finalitzar cada partit, cada equip proposarà a un
jugador de l'equip contrari. D'aquesta amanera sortirà el jugador més votat com a
millor jugador/a del torneig.

 

Bases de la competició 30a edició 24 hores Futbol Sala Vila de Sitges 2015

Sistema de competició masculina

Es limita el nombre d'inscripcions a un màxim de 24 equips, per rigorós ordre d'inscripció, segons la numeració que s'adjudicarà a l'inscriure's l'equip.

  • 1ª Fase: Sistema “lligueta”.
  • 2ª Fase: Eliminatòries a partit únic.        

Sistema de competició femenina

Es limita el nombre d'inscripcions  a un màxim de 12 equips.

  • 1ª FASE: sistema “lligueta”
  • 2ª FASE: Eliminatòries a partit únic.    

- El partits es celebraran en horari interposat al de la competició masculina i tots els partits estaran dirigits pels col·legiats de l'associació Independent d'àrbitres de Futbol-Sala.

Arbitratges

- Els partits seran dirigits pels col·legiats de l'associació Independent d'Àrbitres de Futbol-Sala.
- Els auxiliars de taula (anotadors) seran designats per l'organització.

Consideracions

- En cas de coincidència de colors de  les samarretes i en  el  supòsit de  no  disposar de samarreta de recanvi, l'organització cedirà els pitralls a l'equip que, per sorteig, li correspongui. Cal tenir-ho en compte a efectes d´sponsorització de l'equipatge dels equips.

- En la web www. sitges.cat estarà penjada tota la informació relacionada amb les 24 hores. Els equips caldrà que es descarreguin la documentació (fitxa d'inscripció de l'equip i la fitxa per jugador/a) i la presentin en la seva totalitat,  a la regidoria d'esports degudament complimentada. Per la qual cosa es dóna per entès que els equips n'estan assabentats, accepten la normativa i, per tant, no tindran dret a  reclamacions posteriors.

- A nivell disciplinari serà d'aplicació i amb caràcter supletori, el procediment disciplinari de la Federació Catalana de Futbol-Sala.

Formalització d'inscripcions

- Termini d'inscripcions: del 15 de juny al 26 de juny, a les 14 hores.

- Lloc: Oficines de la Regidoria d'Esports al Poliesporti de Pins Vens (c/ Cardenal Vidal i Barraquer, s/n). Telf: 93-894.50.56. Fax: 93-894.24.04. e-mail: esports@sitges.cat

- Sorteig del grups i equips:  dimarts 30 de juny a  les 13,30 hores a la sala de juntes del Poliesportiu de Pins Vens. 

- Preu per inscripció per jugador/a : 18 € i 21€ amb l'assegurança esportiva. (Inclou:   drets  d'inscripció,  atenció  fisioterapeuta, vigilància de seguretat i aigua durant els partits).

- El criteri d'admissió d'inscripcions fins el màxim d'equips establerts, serà per rigorós ordre d'inscripció, segons la numeració que s'adjudicarà a l'inscriure's cada equip.

- Inscripció i documentació: Es podran inscriure un mínim de vuit jugadors/es  i  un  màxim  de  quinze,  sempre   que  hagin  complert   setze   anys   en  el  moment  de formalitzar la inscripció.  A més, caldrà presentar un delegat/a  i/o entrenador/a i estar acreditat/da  per estar a la banqueta.  
Hi  ha  la  possibilitat,  d'afegir  o  canviar  jugadors/es  de  la  relació  una  vegada presentada,  fins  el 2 de juliol a les 14 hores. 
 
 Documentació:
• Imprès d'inscripció de l'equip.
• Imprès fitxa de jugadors/es, adjuntant fotocòpia del DNI i 1 foto mida carnet.
• Imprès relació de jugadors/es.
• Dipòsit de 30€, corresponents al cost d'un arbitratge. Aquest import es retorna una vegada finalitza la competició de l'equip participants a les 24 hores.
• Resguard bancari corresponent a l´ingrès o transferència dels drets d'inscripció, fent constar indispensablement “24 hores Sitges i  el nom de l'equip”:

> Agrupació Esportiva Les Botigues de Sitges / Catalunya Caixa:  ES35 / 2013 / 0159  / 21 /  0200944472


- L'equip  es  considerarà  vàlidament  inscrit  en  el  moment  que  hagi  presentat el comprovant  d'ingrés  o  transferència  dels  drets  d'inscripció.

És obligatori que tots els jugadors/es disposin de la cobertura mèdica esportiva. En el cas que no disposar-ne, l'organització en gestionarà els tràmits per aquells/es que ho sol·licitin. L'import (3€ /jugador/a) caldrà ingressar-ho en el mateix compte i entitat bancària, de forma col·lectiva i fent constar el nom de l'equip;  caldrà presentar el comprovant junt amb la resta de documentació, amb la relació  de jugadors/es  i  l'equip al qual  pertanyen.
 

Calendari

-Competició: Dies 3 i 4 de juliol de 2015. A partir de les 19 hores del divendres 3 de juliol  i fins les 20 hores  del dissabte 4 de juliol de 2015.
-Lloc : Pavelló 1  i  2  del Poliesportiu de Pins Vens.
-Sorteig del grups i equips:  dimarts, 30 de juny de 2015, a les 13,30h a la sala de juntes del Servei d'Esports. 

Els equips que no assisteixin al sorteig i no deleguin cap representant, estan obligats a informar-se posteriorment del calendari i horaris de la competició i no tindran dret a cap reclamació posterior.

 

 

Inscripcions 2015

30ª Edició 24 Hores de Futbol Sala 

3 i 4 de juliol de 2015.  A partir de les 19 hores del divendres 3 de juliol i fins les 20 hores del dissabte 4 de juliol de 2015.

Període d'inscripció:

Període d'inscripcions: des del 15 al 26 de juny de 2015, a les 14 hores.
Lloc: Oficines del Servei d'Esports, al Poliesportiu de Pins Vens. (c/ Cardenal Vidal I Barraquer, s/n). Tel: 93-894.50.56. Fax: 93-894.24.04).  E- mail: esports@sitges.cat
Preu:  18€ per jugador/a. 21€ jugador/a  amb mútua inclosa. (Inclou: drets d'inscripció, atenció fisioterapeuta durant el torneig, vigilància de seguretat i subministrament d'aigua durant els partits).

Inscripció de jugadors/es: Es podran inscriure un mínim de vuit jugadors/es i  un màxim de quinze, sempre que hagin complert setze anys en el moment de formalitzar la inscripció. Aquests últims hauran de portar l'autorització del pare/mare per poder participar en aquesta competició. Hi ha la possibilitat, d'afegir o canviar jugadors/es de la relació una vegada presentada, fins el dia 2 de juliol, a les 14 hores.

Impresos a lliurar:

Cal descarregar la documentació per inscriure's a la web del torneig  (www.sitges.cat ), omplir-la i portar-la a les oficines del Servei d'Esports:

-Imprès d'inscripció de l'equip.
-Imprès relació de jugadors/es,
-És imprescindible portar fotocòpia del DNI (tamany real)
- Dipòsit de 30€, corresponents al cost d'un arbitratge. Aquest import es retorna una vegada finalitza la competició de l'equip participants a les 24 hores.

Resguard de pagament bancari corresponent a d'ingrés o transferència dels drets d'inscripció,  fent constar “24 Hores Sitges i el nom de l'equip”. Al compte següent:

> Agrupació Esportiva Les Botigues de Sitges / Catalunya Caixa:  ES35 / 2013 / 0159  / 21 /  0200944472

L'equip es considerarà vàlidament inscrit en el moment que hagi presentat el comprovant d'ingrés o transferència dels drets d'inscripció a les oficines del Servei d'Esports i la resta de la documentació complerta.


La documentació es podrà descarregar a la web de l'ajuntament: www.sitges.cat

Sorteig de la competició:

Dimarts, 30 juny de 2015, a les 13,30h a la sala de juntes del Servei d'Esports.

Lloc on lliurar la documentació:
Oficina de la Regidoria d'Esports (Polisportiu Pins Vens)
C/ Cardenal Vidal i Barraquer s/n
Tel. 93 894 50 56
Fax. 93 894 24 04

Documents per descarregar:

> Fitxa inscripció equips

> Relació de jugadors

 

Quadrant de competició

> Descarrega el Quadrant de Competició 3/4 de Juliol 2015 (pdf)
© 2007 Ajuntament de Sitges
Regidoria d'Esports Tel. 93 894 50 56
Última actualització: 06/07/2015