Criteris per a la Mobilitat

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Mobilitat > Criteris per a la Mobilitat

Criteris per a la Mobilitat

Pedalada al passeigLes millores urbanes en matèria de mobilitat a Sitges es porten a terme de compliment amb els Criteris Generals per a la Mobilitat a Sitges, un document nascut de les aportacions de sectors econòmics, socials i polítics de la vila.

Es tracta d'un instrument de planificació i de futur que prevegi una mobilitat sostenible, menys agressiva per a l'entorn i per als ciutadans que mitjançant uns principis fonamentals com són la sostenibilitat, l'accessibilitat, la seguretat, l'eficiència, la garantia de la qualitat de vida, la garantia de dinamisme econòmic i la integració de tots els col·lectius i administracions, arriba a uns objectius generals.

La proposta inclou set objectius per a convertir al vianant en el veritable protagonista. Entre les actuacions destaquen accions d'informació, de conscienciació i d'educació, accions per afavorir l'ús del transport públic o accions per organitzar l'espai d'aparcament de forma coherent i sostenible, entre d'altres.


Criteris Generals per a la Mobilitat a Sitges:

  • Convertir al vianant en el protagonista principal de la mobilitat de la vila
  • Dur a terme actuacions d'informació, conscienciació i educació
  • Afavorir l'ús del transport públic enfront l'ús del vehicle privat
  • Organitzar l'espai d'aparcament de forma coherent i sostenible
  • Millorar la seguretat vial com a mesura per a una mobilitat menys perillosa
  • Afavorir els recorreguts més curts per garantir l'accessibilitat dels vehicles
  • Incentivar un nou model de distribució de mercaderies més eficient i racional


Principis fonamentals:Índex

 

Sostenibilitat

La mobilitat sostenible es concep com aquella capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre en vista al futur els recuros naturals existents. Per tant, representa l'assumpció d'un conjunt d'estratègies i mesures destinades a recuperar la qualitat de l'espai urbà afavorint els modes de transport que menys recursos naturals consumeixen i menys costos mediambientals provoquen. I tot plegat, comptabilitzant les necessitats i drets de mobilitat amb el dret de tothom a un mediambient de qualitat.

D'aquest principis e'nderiva la promoció dels modes de transport més respectuosos amb el mediambient,com ara els desplaçaments a peu i enbicicleta i el transport públic en front de l'ús de vehicles privats motoritzats.

 

Accessibilitat

El model de mobilitat ha de contemplar l'accésa tot l'espai pública tots els ciutadans, adoptant les mesures necessàries per garantir aquest dret a tothom, i especialment a les persones amb mobilitat reduïda.

De manera complementària, el model ha de  concebre una xarxa que garanteix i l'accés en les millors condicions possibles a tots els barris de la vila, superant els problemes de dotacions infraestructurals o de serveis que provoquen dèficits d'accessibilitat aparts concretes de la vila, i que suposen desigualtats territorials.

 

Seguretat

El model ha de garantir la seguretat i protecció de l'espai públic, per tal de què les necessitats de desplaçament es realitzin en termes de seguretat viària amb especial interès sobre els modes de transport més vulnerables (a peu i en bicicleta).

Així mateix, el model de mobilitat ha d'establir sistemes que es regeixin pel principi d'autoritat municipal com a garantia de la disciplina viària, complint i fent complir les normes bàsiques de convivència en la mobilitat, de forma que augment i el grau de seguretat en el desenvolupament d'aquesta mobilitat.

 

Eficiència

El model de mobilitat té en compte les diferents característiques de cada mode de transport, els seus punts forts i les seves febleses quant a eficiència operativa i energètica per a cada desplaçament en concret, i per tant les oportunitats i les amenaces que se'n deriven del seu ús.

Per tant, aquestmodel ha de racionalitzar l'ús dels diferents modes i facilitar la seva utilització en aquells desplaçaments en els quals sigui més adient, des del punt de vista de la seva eficiència.

 

Garantia de la qualitat de vida

El model de mobilitat pactat ha de guiar-se pel principi de la millora en la qualitat de vida dels ciutadans, recuperant l'espai públic per a usos socials i de convivència, i permetent una millora en l'organització del temps d'activitats ciutadanes, reduint el temps esmerçat en els desplaçaments urbans i interurbans.

Ha de tenir present la cohesió social, augmentant els espais per a la convivència, dintre d'un marc de justícia social.

 

Garantia de dinamisme econòmic

La mobilitat ha de permetre afavorir l'atractiu de la ciutat com a centre de negocis i d'activitats terciàries(serveis, comercials i turístiques), convertint-se el pacte per a la mobilitat en un instrument per al desenvolupament correcte de la vila. Ha de contribuir al dinamisme econòmic de la vila, mantenint l'atractiu comercial dels carrers, i combinant la recuperació de l'espai públic amb la revitalització del comerç, el desenvolupament dels serveis i l'augment de l'atractiu turístic.

 

Integració de tots els col·lectius i administracions

El present document vol integrar tots els col·lectius i agents socials presents a la vila, considerant d'una manera pactada les necessitats tant sectorials com territorials de tots els integrants de la vila, i fomentant la participació ciutadana. 

Mitjançant la creació d'un fòrum on estiguin representats tots els agents, s'ha d'assolir un compromís que permeti millorar les condicions globals en les que es desenvolupa la mobilitat, aconseguint unes condicions equivalents a tots els barris de la vila i atenent a tots els col·lectius implicats. Els criteris descrits han d'intentar fer el màxim de compatibles els requeriments de tothom.

Igualment, ha d'integrar les diferents administracions amb responsabilitat sobre l'àmbit real de la mobilitat al territori, sovint supramunicipalo de conurbació, coordinant els esforços entre totes elles.

Aquesta integració ha de comptar amb el compromís i treball col·lectiu perimpulsar el present document.

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 04/10/2010