Bonificacions i ajuts a les empreses

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Promoció econòmica > Bonificacions i ajuts a les empreses

Bonificacions i ajuts a les empreses

Índex

 

Atorgament de subvencions per a la creació i consolidació d'empreses d'autònoms

Anuncis de l'atorgament de subvencions de concurrència competitiva destinada a fomentar la creació i consolidació d'empreses donades d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA), per al foment de l'ocupació i l'activitat econòmica a Sitges per l'any 2017, per un import màxim de 1500€ per cada una de les següents sol·licituds:

Nº RegistreDNIImport
1510947746844V1.500€
1542347838979Z1.500€
1568147639932D1.500€
15687X9564019K1.500€
1585847638315W1.500€
1509445125417S1.250€
1513946349982Z1.250€
15642X5364876B1.250€
1546436976080S1.125€
1578452426616W875€
1523346965631E500€
1548347632296D1.000€
1539447835499F875€
1547246723671E875€
15597X4420001E750€
1533838131336G750e
15382Y3319039S500€
1583143627790X375€
1538038101791Z250€
15822X04028862K125€
   
   


Aprovat per la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2017

 

Bonificacions municipals 2017

Impost sobre Béns Immobles (IBI)
· 50 % de la quota de l'impost els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
· 95% de la quota de les cooperatives i les societats agràries de transformació
· 50% de la quota, durant cinc anys, a l'inici de qualsevol activitat professional classificada en la secció segona de les tarifes
· 50% de la quota per increment d'un 10% en la mitjana de treballadors amb contracte indefinit

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
· 50% de la quota per producció i fer servir energia obtinguda en instal·lacions per a l'aprofitament d'energia
· Reducció proporcional als dies de tancament del local per realització d'obres majors (divisió 6 de les tarifes)
· Reducció de fins el 80% per obres a la via pública que afectin als locals afectats (divisió 6 de les tarifes)

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
· 50 % de la quota de l'impost  a favor dels titulars de vehicles que, per la classe de carburant utilitzat, o per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental

Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i Taxa per Llicències Urbanístiques
· 95% Obres de rehabilitació d'edificis en catàleg
· 95% Obres destinades a rehabilitació d'habitatges,  quan aquests es destinin a lloguer social
· 90% La promoció d'habitatges d'HPO destinats a lloguer acollida al règim general o especial
· 90% Obres que s'hagin d'executar com a conseqüència de força major
· 60% Obres que incorporin mesures innovadores i potestatives de construcció sostenible sense estar obligades per la normativa vigent
· 50% La promoció d'habitatges de promoció oficial acollida a la modalitat de preu concertat
· 50% Obres de rehabilitació de façanes
· 50% Obres de reparació  d'immobles afectats per patologies estructurals
· 50%  Obres per col·locar o adaptar rètols adequats a la normativa lingüística o al Pla de Protecció del Patrimoni i Catàleg (PEPAC)

Taxa sobre activitats
· 50%  per la primera i nova activitat de menors de 35 anys
· 50% per contractació de d'aturats majors de 50 anys i del 90% si són contractes indefinits
· Del 50% al 100% per a activitats innovadores que hagin obtingut patents o models d'utilitat
· 25% per la implantació de sistemes d'estalvi i eficiència energètica

Taxa sobre activitats
· Fins el 40% per contractació de nous treballadors amb contracte indefinit, en supòsits d'ampliacions d'activitat
· Fins el 75% per a la creació de cooperatives

Taxa de residus comercials
· 50 % per obres a les vies públiques que afectin DIRECTAMENT als locals, prorratejat pel temps de duració de les mateixes
· 25 % per obres a les vies públiques que afectin INDIRECTAMENT als locals, prorratejat pel temps de duració de les mateixes

Taxa per ocupació del domini públic
· Del 50 % al 100% per obres a les vies públiques que afectin significativament a les terrasses dels locals, prorratejat en funció del termini d'afectació


> Ordenances fiscals 2017

 

Programa 'Fem ocupació per a joves'

 • Contractació de 10 Joves de 18 a 29 anys amb l'ESO o CFGM/Batxillerat, en situació d'atur
 • Formació de 120h d'Aprenent de Cambrer/a en un restaurant de Sitges del 2 de març al 4 d'abril
 • Subvenció del SOC a la contractació de les empreses amb una quantia equivalent al SMI (2016) de 655.20€/mensual amb contractes de 6 mesos
 • Contractes que poden subscriure's a partir del 4 d'abril de 2017 fins a l'1 de setembre de 2017

 

Programa 30 Plus

 • Contractació de persones a partir de 30 anys en situació d'atur i de baix nivell formatiu
 • Formació de 60h en competències genèriques i especifiques adequades al lloc de treball
 • Subvenció del SOC a la contractació de les empreses amb una quantia equivalent al SMI (2016) de 655.20€/mensual amb contractes de 6 mesos, fins a un màxim de 9 mesos
 • Contractes que poden subscriure's fins l'1 d'octubre de 2017

 

Programa de suport a l'ocupació i a les empreses (Properament)

Concurs de projectes empresarials

 • A1. Per a la creació de nous projectes d'Empresa
 • A2. Reconeixement de bones pràctiques empresarials
     

Subvencions per al foment a l'ocupació

 • B1. Per a la Contractació de treballadors/res
 • B2. Per Autònoms
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 24/11/2017