Observatori / Estudis

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Promoció econòmica > Observatori / Estudis

Observatori / Estudis

Índex

 

Resum de l'Informe sobre Migració i Ciutadania

Una de les principals conclusions de l'informe elaborat per la Diputació de Barcelona diu que cal elaborar un Pla de Recepció i Acollida que faciliti el procés d'assentament dels nouvinguts a la vila i que els informi sobre els seus drets i deures i sobre el nou entorn físic i institucional en el qual es troben.

El document apunta a la necessitat d'un treball transversal i coordinat que impliqui diferents sectors i àmbits com el de l'habitatge, el laboral o l'educatiu, entre d'altres, i determina, a més, el tipus d'immigrant que resideix a la vila. En un 50,3% dels casos es tracta d'una persona de la Unió Europea, bàsicament britànics en un 11,6%. En segon lloc, trobem els sud-americans que suposen el 32'5% de la població estrangera, sobretot destaca la presència d'argentins i d'equatorians. Aquest col·lectiu ha estat el que més s'ha incrementat més espectacularment en els darrers quatre anys ja que, segons l'estudi, més de nou de cada 10 sud-americans ha arribat a la vila després de l'any 2000. La població marroquina, tot i ser un dels col·lectius estrangers més antic, només suposa el 2,3% dels nouvinguts, mentre que a la vila també es troben colònies de població procedents del centre d'Àsia, principalment xinesos, i d'Europa de l'Est, i d'altres nacionalitats fins arribar a les 70.

L'informe també creu necessari establir estratègies per arribar al conjunt de la població immigrada i apunta també la necessitat de mantenir actualitzat el padró municipal per alleugerir la integració dels nouvinguts i la interrelació entre els que arriben i els que ja hi viuen.


Títol: Informe sobre Migració i Ciutadania
Autor: Diputació de Barcelona, Diagrama Social, SL
Finalització: Desembre 2004

 

Diagnosi de la situació de la dona a Sitges

L'objectiu és l'estudi integral de la realitat social de les dones de Sitges, per tal de poder detectar les darreres tendències, les problemàtiques emergents, i les demandes i necessitats existents en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la intenció de fonamentar un futur pla d'actuació al respecte.

Atesa la falta de precedents històrics de treballs similars a Sitges, es va decidir prioritzar la línia quantitativa, de recollida i elaboració de dades que ajudessin a delimitar la situació social dels diferents col·lectius de dones del municipi. En tot cas, però, s'acordà també complementar aquesta orientació amb un treball de camp qualitatiu, bàsicament exploratori, centrat sobretot en l'àmbit institucional i en les entitats més representatives de la societat civil de Sitges, i que podien ser pertinents en relació a l'objecte d'estudi plantejat.

La part quantitativa s'ha cobert sobretot en base a les dades censals recopilades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), així com per altres dades puntuals que ens han arribat des de les diferents institucions i entitats amb les quals hem parlat. Al seu torn, la part qualitativa s'ha cobert mitjançant entrevistes a un total de 19 persones, en diversos àmbits estratègics. 


Títol: Diagnosi de la situació de la dona a Sitges
Autor: Lluís Sáez i Giol, sociòleg
Finalització: Novembre 2004

 

Estudi de mobilitat, POUM


Sitges, població situada al Garraf, és un poble eminentment marítim, amb grans platges i una bona infraestructura turística. Es caracteritza també per la seva varietat d'oferta cultural i artística entre exposicions, conferències, museus o el festival de cinema que hi té lloc. En els mesos estiuencs, tambè és notable l'oferta de lleure amb les activitats a la platja i d'oci nocturn que concentra gran quantitat de visitants de molst països.

El terme municipal està ocupat pel massís del Garraf en les seves tres quartes parts. És un parc natural de 10.638 Ha, amb sòls de natura calcària, i per tant, especialment propici a l'acció erosiva de l'aigua, que dóna lloc a la formació de profunds barrancs i abundants coves. Dins del Parc Natural, trobem disperses per la costa i allunyades del nucli urbà diverses urbanitzacions com Vallcarca, Port Ginesta o Garraf de difícil accessibilitat donada la seva situació orogràfica.

La vila s'assenta a 36 quilòmetres al sud de Barcelona, al sudoest del Parc Natural del Garraf, en una petita plana litoral. Queda limitada per la riera de Ribes i ple Golf de Terramar en el seu costat més occidental i pel massís del Garraf al seu punt més oriental. Al sud hi ha el mar Mediterrani. Cap al nord de la vila trobem la linia de ferrocarril de Renfe, i més al nord l'autopista C-32.

Títol: Estudi de Mobilitat, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
Autor: RACC
Finalització: Març de 2006

 

Dades de la comarca del Garraf

Dade sobre territori, població i moviments, mobilitat i desplaçaments, estructura familiar, eleccions, atur i altres.


Autor: Institut d'Estadística de Catalunya
Any: 1999

 

Informe Social

Els informes socials són, fonamentalment, una eina informativa i d'anàlisi de la
situació social dels municipis, tenen la finalitat de posar a l'abast un marc de
referència per conèixer la realitat social local, detectar situacions de necessitat i
facilitar la presa de decisions en l'àmbit de les polítiques públiques municipals.
La informació es proporciona mitjançant indicadors socials, que tenen la missió
d'objectivar i resumir contextos socials que freqüentment es presenten complexos i
de difícil quantificació.

Els indicadors que es presenten no pretenen l'exhaustivitat de
la realitat social municipal, sinó informar, per una banda, sobre la situació
sociodemogràfica i econòmica, i per una altra, l'estat de desenvolupament dels
serveis socials municipals. En aquest sentit, els indicadors utilitzats en aquest
informe han de considerar-se com una part del Sistema d'Indicadors, i per tant una
contribució al conjunt del perfil sociodemogràfic dels municipis.

Els indicadors que conformen el document estan estructurats en els següents
àmbits: població, família i educació, treball i renda i serveis social. L'apartat de
serveis socials aprofundeix la informació en relació als paràmetres d'usuaris dels
serveis, activitat desenvolupada i recursos. Els indicadors de serveis socials es
presenten en els apartats de l'atenció social primària, serveis adreçats a la infància,
adolescència i família, serveis adreçats a les persones amb disminució, serveis
adreçats a la gent gran i serveis adreçats a les persones amb disminució.

A l'inici de cada apartat hi ha una breu descripció de l'indicador utilitzat i de les fonts
que han generat la informació. Les taules que agrupen els indicadors aporten la
dada municipal, juntament amb les d'altres àmbits territorials de referència (
comarca, província i el conjunt de Catalunya), per facilitar l'anàlisi i la interpretació
dels índex. Al costat d'alguns valors relatius, i entre parèntesi, apareixen els valors
absoluts, aportant elements de comparabilitat i de riquesa explicativa dels valors. En
tots les anàlisis dels serveis socials el valor comarcal exclou els serveis i
equipaments de la ciutat de Barcelona.

Els informes social dels municipis són entesos i configurats com a documents
dinàmics, oberts a la incorporació de millores i a l'actualització de la informació. El
seu sentit és que siguin instruments de coneixement i de planificació, especialment
pels municipis.


Títol: Informe Social del municipi de Sitges
Autor: Observatori dels Serveis Socials, Diputació de Barcelona
Any: 2003

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 13/06/2016