Residus comercials

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Serveis urbans > Residus comercials
Recollida selectiva de residus comercials

Índex

 

Què són els residus comercials?

D'acord amb la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, es consideren residus comercials els residus municipals generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la gestió, els residus originats a la indústria que tenen la consideració d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix aquesta Llei.

 

Quines obligacions tinc com a titular d’una activitat?

La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, d'acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

La persona titular de l'activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor o gestora autoritzat perquè se'n faci la valorització, si aquesta operació és possible, o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al sistema de recollida i gestió que l'ens local competent estableixi per a aquest tipus de residus, incloent-hi el servei de deixalleria.

En tot cas, la persona titular de l'activitat generadora de residus comercials ha de:

a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els posseeixi.
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.
d) Tenir a disposició de l'Administració el document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

Per a més informació vegeu l'article 11 de la Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.

 

Qui pot gestionar els residus comercials?

Per poder gestionar residus dins l'àmbit territorial de Catalunya cal disposar de l'autorització de l'Agència de Residus de Catalunya i cal estar inscrit al Registre de Transportistes.

Podeu consultar la llista de gestors autoritzats al web o bé al telèfon 93 567 33 00:
http://www.arc.cat

Així mateix, si ho desitgeu, podeu gestionar els residus comercials a través dels serveis de recollida de residus de l'Ajuntament. En aquest cas, el servei està subjecte a la taxa corresponent.

 

Què és la taxa pel servei de recollida de residus comercials?

La taxa per la prestació del servei municipal complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials té com a fet imposable, com el seu nom indica, la recollida, el tractament i l'eliminació que els serveis municipals fan dels residus que genera l'activitat pròpia del comerç, l'hoteleria, els bars, els mercats, les oficines i els serveis així com aquells originats per la indústria que siguin assimilables als municipals.

 

Com es calcula la taxa?

La taxa es calcula en funció del tipus d'activitat i també de les dimensions del local on aquesta s'exerceix.

Podeu consultar les diferents tarifes en l'enllaç que trobareu a l'apartat documents

Exemples de càlculs amb les tarifes de l'any 2012:

  • Una botiga de roba de 70m2

Estaria inclosa en l'Epígraf 1 i, donat que la superfície es troba entre 61 i 90 m2 la taxa anual seria de 210,00€

  • Un bar de 50m2

Estaria inclòs en l'Epígraf 2 i, donat que la superfície es inferior a 60 m2 la taxa anual seria de 308,00€

 

Qui ha de pagar la taxa?

El subjecte passiu contribuent de la taxa és la persona física o jurídica que sol·liciti la prestació del servei o bé en resulti especialment beneficiada o afectada per la prestació d'aquest.

Cal tenir present però que, en compliment de l'article 23 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es considera subjecte passiu substitut del contribuent al propietari del local on s'ubica l'activitat.
 
És a dir, l'Ajuntament liquidarà la taxa a la persona propietària del local i no a la persona titular de l'activitat.

 

Com a propietari, puc repercutir la taxa al titular de l’activitat?

En efecte, i d'acord amb l'article 23 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els propietaris dels locals poden repercutir les quotes satisfetes a les persones beneficiàries de la prestació del servei.

 

Hi ha bonificacions de la taxa?

L'Ordenança fiscal reguladora contempla la possibilitat d'establir bonificacions de fins al 50 per cent de la quota de la taxa quan es realitzin obres a la via pública amb una durada superior a un mes. El percentatge de bonificació variarà en funció del grau d'afectació:

  • Carrers afectats directament: 50%
  • Carrers afectats indirectament: 25%

La Junta de Govern aprovarà la relació de carrers afectats directament o indirecta.

Aquesta bonificació té caràcter pregat, és a dir, cal sol·licitar-la per poder gaudir-la i s'aplicarà prorratejada als mesos en què s'hagin realitzat les obres. Consulteu el tràmit a l'apartat corresponent.

 

Tràmits relatius a la taxa de residus comercials

 

Informació d’interès

Agència de Residus de Catalunya

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

Xarxa d'oficines d'atenció ciutadana (OAC)

Full informatiu sobre la recollida de brossa comercial

Ordenança fiscal núm. 17. Taxa per la prestació del servei municipal complementari, de recollida, tractament i eliminació de residus comercials - 2012

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 17/02/2012