PMU 05 Porta de les Botigues

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planejament Derivat Aprovat Definitivament (PMU-PAU-PPU-PE) > PMU 05 Porta de les Botigues

PMU 05 Porta de les Botigues

PMU 5. PORTA DE LES BOTIGUES

1. OBJECTIUS 

L'objectiu és l'ordenació d'un nucli equipat situat a llevant del principal accés a l'assentament urbà de les Botigues, entre Rat Penat i Vallbona, i l'obtenció d'equipaments públics. 

2. ÀMBIT 

Sector discontinu amb una part més gran que limita a llevant amb el PAU Rat Penat- Vallbona, al sud amb la carretera C-31 i a ponent amb l'avinguda Rat Penat.  A més, inclou un àmbit que es qualifica de sistema d'equipaments DO, situat a ponent de l'avinguda del Rat Penat. 

3. SUPERFÍCIE:       3,618 Ha  

4. EDIFICABILITAT NETA:   Sistema DO= 0,20 m2st/ m2sl Sistema D3*=  0,40 m2st/ m2sl      Sistema DO*= 0,40 m2st/ m2sl      Sistema D4*= 0,20 m2st/ m2sl  

5.  EDIFICABILITAT TOTAL:     7.210,17 m2 st   

6.  CESSIONS:   Sistema DO=   1.076,81m2   Sistema A3=  1.146,60 m2     Vialitat   B2= 16.468,24 m2 La cessió corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector està folgadament coberta per la cessió del sistema (DO).   

7.  CONDICIONS DE L'ORDENACIÓ L'altura de les edificacions es limita a planta baixa i pis, equivalent a 8 m i l'ocupació màxima serà del 35%.  Les edificacions i instal.lacions es separaran un mínim de 10 m de la llera de la riera de Vallbona.    

8.  USOS Associatiu-cultural pel sistema D3. Esportiu pel sistema D4* A definir en el Pla de millora urbana en el sistema DO* i DO 

9.  SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica.

PMU 05 IMATGE ÀMBIT
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 14/09/2011