PPU 10 Antic Baixador del Terramar

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > Planejament Derivat Aprovat Definitivament (PMU-PAU-PPU-PE) > PPU 10 Antic Baixador del Terramar

PPU 10 Antic Baixador del Terramar

PPU 10.  ANTIC BAIXADOR DE TERRAMAR  

1. OBJECTIUS 
Crear un sector de sòl urbanitzable delimitat per tal de fer possible la continuïtat viària a ponent de la carretera C-246a i que mitjançant un conveni urbanístic es concreti la cessió d'una gran superfície de sistema viari, d'espais lliures i d'equipaments comunitaris, així com  l'execució de la urbanització dels espais lliures i la vialitat. 

2. ÀMBIT 
Delimitat per la carretera C-246a, una franja de protecció de sistemes paral.lela al ferrocarril, la riera de Ribes i el camping Miralpeix. 

 4. NOMBRE MÀXIM  D’HABITATGES: 21 habitatges/Ha  

5. EDIFICABILITAT BRUTA • 0,2 m2 sostre/ m2 sòl  

6. CESSIONS: 
• Sistema viari (clau B2):     3.580,85 m2 
• Sistema d'espais lliures (clau A2 i A5): 12.982,33 m2 
• Reserva d'equipaments públics (clau DO):   6.571,82 m2 
• Protecció de sistemes (clau P):     2.391,00 m2 
• 10% de l’Aprofitament urbanístic del sector   

7. CONDICIONS D’ORDENACIÓ I EDIFICACIÓ 
El pla parcial urbanístic disposarà els edificis amb un màxim de planta baixa i dues plantes pis situats paral.lelament al nou vial que limitarà amb el camping Miralpeix.  La longitud màxima de cada edifici serà de 40 m per tal d’evitar l’efecte de pantalla visual. 

8. USOS Habitatge plurifamiliar i/o hoteler, cultural, associatiu educatiu, esportiu, sanitari-assistencial. 

9. RESERVA PER A LA CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES ASSEQUIBLES. 
En aquest sector caldrà fer una reserva per a la construcció d'habitatges de protecció pública del sòl corresponent al 20% del sostre que es qualifica per a ús d'habitatge de nova implantació, així com el 10% per a habitatge concertat. 

10. SISTEMA D’ACTUACIÓ: Reparcel.lació en la modalitat de compensació bàsica. 

ANTIC BAIXADOR TERRAMAR

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 22/09/2011