POUM

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sitges tema a tema > Urbanisme > POUM
                        PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL - POUM
                             (Publicat i executiu a partir del 24-05-2.006)
TEXT REFÓS QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE L'ACORD DE LA C.T.U.B. DE 16 DE NOVEMBRE DE 2005)   

VOLUM I ANTECEDENTS - CRITERIS, OBJECTIUS I SOLUCIONS GENERALS.  

VOLUM II ANNEX INFORMATIU I. BREUS NOTES HISTÒRIQUES.  LOCALITZACIÓ  GEOGRÀFICA I EVOLUCIÓ DE L'ESTRUCTURA URBANA.  LA CARTA ARQUEOLÒGICA.  LLISTAT DEL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I CATÀLEG.   

VOLUM III ANNEX INFORMATIU II.  FITXES DELS EQUIPAMENTS EXISTENTS.   

VOLUM IV EL PLANEJAMENT SUPERIOR I LES NORMES SUBSIDIÀRIES I COMPLEMENTARIES DE PLANEJAMENT. SECTORS DE PLANEJAMENT.  

VOLUM V  MEMÒRIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA.    

VOLUM VI AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA DE LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR.  VOLUM VII NORMATIVA  URBANÍSTICA I ORDENANCES D'EDIFICACIÓ.  VOLUM VIII ANNEX NORMATIU I. INTRUMENTS DE PLANEJAMENT.  

VOLUM IX ANNEX NORMATIU II. Normes de la modificació del pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l'espai natural de Garraf.  

VOLUM  X  ANNEX NORMATIU III.  CONVENIS URBANÍSTICS RELACIONATS AMB EL NOU PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.  VOLUM XI ANNEX JUSTIFICATIU DE LES ZONES INUNDABLES CONTIGÜES A LES RIERES AFECTADES A SÒL URBÀ I URBANIZABLE.  

VOLUM XII PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC CATÀLEG.  

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA  
1.           INFORME MEDIAMBIENTAL. 
2.           JUSTIFICACIÓ DE LA MILLORA DE LES ZONES VERDES EN LA MODIFICACIÓ DE L'ÀMBIT DE L'ANTIC PLA PARCIAL    D'AIGUADOLÇ. 
3.           CONDICIONS ESTÈTIQUES DE RAT PENAT. 
4.           MEMÒRIA SOCIAL. 
5.           ESTUDI DE MOBILITAT. 
6.           SOTERRAMENT DEL FERROCARRIL. 
7.           DOCUMENTACIÓ PEDRERES. 8. ANNEX NORMATIU DE MONTGAVINA 9. PROJECTE D´URBANITZACIÓ DE MONTGAVINA.
10. INFORME DE LES AL.LEGACIONS. 
11. INFORME DELS ORGANISMES OFICIALS.
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges
© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 19/10/2010