Sobre el web

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sobre el web

Sobre el web

Índex

 

Guia ràpida de navegació

Aquest web està estructurat per tal que es pugui accedir als continguts a través de diversos canals i apartats. Per tal de facilitar la nevagació i l'accessibilitat a molts dels continguts us facilitem a continuació algunes de les utilitats per accedir ràpidament a les pàgines que busqueu.

Trobareu tots els anuncis, avisos, actes, notícies i activitats a "L'Ajuntament t'informa". Aquest canal actua com a cartellera municipal de totes les informacions d'actualitat, anuncis puntuals, comunicacions oficials, etc.
 Els continguts més divulgatius i programàtics es troben agrupats per temes d'interès ciutadà i els trobareu a "Sitges tema a tema", mitjançant pàgines temàtiques que contenen notícies i activitats específiques relacionades amb el tema escollit.

El "Cercador" és una utilitat que us permetrà introduïr una o dues paraules clau i us presentarà els resultats d'una cerca reproduïnt les paraules trobades en dues linies i indicant el tipus d'arxíu i la data si n´hi han.El "Mapa web" us mostrarà l'estructura dels canals informatius i totes les pàgines del web relacionades per títol de la pàgina agrupant tots els continguts en una sola pàgina per tal de facilitar la orientació i la navegació.A l'"Index alfabètic" trobareu també en una sola llista totes les pàgines del web relacionades per títol de pàgina i per ordre alfabètic de les mateixes de l'A a la Z permetent una cerca eficaç.A la primera pàgina trobareu també altres utilitats que permeten una major accessibilitat o visibilitat dels continguts, com ara, els "Accessos directes", apartat que permet accedir a la pàgina relacionada amb un sol click.
També a un sol click trobareu les pàgines a l'apartat "El més vist". En aquest, es destaquen les pàgines més visitades pels usuaris durant un període de temps

 

Principis estratègics

S'han plantejat quatre grans principis en l'elaboració d'aquest web: en primer lloc, la presentació dels contiguts "des de l'experiència d'ús del ciutadà", i no enfocats des de l'estructura organitzativa interna. Aquest principi ha de permetre elaborar propostes diferents per a perfils de públic diferents i amb necessitats diferents.

El segon dels principis serà "l'orientació a prioritzar els continguts i serveis de més valor", cosa que es traduirà en el fet de dotar d'una major visibilitat als continguts més consultats o de major interès, tambè resumint els projectes clau per al ciutadà, o en la utilització d'un llenguatge clarament pedagògic.

En tercer lloc, la "usabilitat com a prioritat" serà un principi clau en la navegació del web, ha partir de la simplificació de processos, la simplificació de missatges.

En quart lloc, "l'orientació a la unificació de criteris i presències", fent que la web actuï com a distribuïdor cap a d'altres presències municipals, unificant però, certs elements comuns de disseny i orientació.

Altres principis seran:
- Més enllà de donar informació: començar a donar servei i transaccionar.
- Perfils diferents amb necessitats diferents: propostes diferents.
- Multicanalitat com a comunicació natural. El correu electrònic com a mitjà de relació.
- Orientació a mostrar el pla de Govern i la feina realitzada – accions concretes.
- Menys és més: No es tracta de tenir tota la informació, millor poca i ben organitzada.
- Pedagogia en el llenguatge.
- Tendència a un repositori únic.
- Mesurar per aprendre. Com es comporten els usuaris, per veure com hem d'evolucionar i millorar en el temps.
- Orientació a una presència per fases i escalable.
- Orientació a un identitat única per cada ciutat que transmeti els trets diferencials de cadascuna (les fires, el vi, la cultura,...).
- Orientació a la competència “sana”.
- Orientació a la visibilitat de parts fonamental del teixit social.
- Orientació al "feedback", la cara amable i humana de l'ajuntament.

 

Estructura de continguts

Estructura de continguts

L'estructuració de continguts s'ha realitzat sobre tres eixos: sobre l'esforç pedagògic d'explicar a l'usuari què és l'Ajuntament i què fa, oferint serveis de valor per dotar d'utilitat el web, i integrant les totes les presències definint una estructura de capçalera i donant accés ràpid als diferents webs interns.

Els continguts s'estructuren principalment en dos àrees:
- Informació de la institució
- Informació pràctica i serveis disponibles pel ciutadà

 

Funcionalitats

La vocació del web és informar, per això, existeixen determinats elements que poden millorar la relació entre el ciutadà i l'Ajuntament, així com crear un canal de comunicació molt més directe.

Estratègies push:
- Servei d'enviament de butlletins automàtica.
- Planell IDEC

Aquest ha estat un esforç realitzat conjuntament amb els ajuntaments de Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.

 

Dominis

Es podrà accedir a aquest web a travès dels dominis sitges.cat i sitges.es.

 

Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública

Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública (UAB)


1. Han d'actuar com a elements cohesionadors del municipi

Han de fer «poble» o «ciutat» fomentant la identitat local, donant a conèixer els seus orígens, les mobilitats, les diferents condicions socials de les dones i homes que amb les seves actuacions i relacions donen vida plural a cada municipi, les tradicions i les activitats quotidianes: econòmiques, culturals, socials, polítiques… i els projectes de futur.


2. Han d'informar d'una manera veraç, plural i transparent

Han de donar compte de la gestió que fa l'equip de govern mostrant les diferents sensibilitats polítiques que s'han expressat a les urnes. A través de la crònica periodística del ple municipal, han d'explicar les diferents propostes d'actuació i reflectir els punts de vista dels diferents grups polítics representats i les votacions emeses.


3. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania

Els professionals responsables dels mitjans de comunicació local de titularitat pública han de poder consolidar-los d'acord amb les característiques de cada municipi i amb una periodicitat regular (diària, setmanal, quinzenal o mensual). 
Han d'oferir alternatives informatives plurals davant la resta de mitjans locals, autonòmics o nacionals. No han d'estar supeditats als canvis que es produeixin als equips de govern o cada vegada que se celebrin eleccions. En períodes electorals, han de ser un vehicle comunicatiu clarificador de les diferents opcions polítiques.


4. Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica

Els mitjans de comunicació escrits han de donar un tractament periodístic professional a les informacions i han d'inserir espais d'opinió dels càrrecs electes, dels grups polítics, de tècnics especialitzats, de representants de les organitzacions de la societat civil i de les persones que hi vulguin intervenir. L'editorial ha de reflectir l'opinió de la publicació i no ha d'estar signat per l'alcalde o alcaldessa. En els mitjans audiovisuals s'ha de fomentar tertúlies i programes de debat plurals. A través d'Internet, s'han de promoure consultes populars, fòrums, etc., a més d'oferir solucions fàcils a problemes concrets i tràmits burocràtics.


5. Han de promoure les activitats de la societat civil i l'associacionisme

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de potenciar l'associacionisme i la iniciativa social mitjançant la publicació o difusió de totes les activitats que realitzen les organitzacions de la societat civil, especialment a través de l'agenda d'activitats o d'altres formats informatius.


6. Han d'evitar el partidisme i la manca de professionalitat

Mitjançant un tractament contrastat i al més complet possible de les principals informacions, donant veu als diferents protagonistes, retent comptes de la gestió realitzada i fomentant la participació ciutadana. Els mitjans no es poden utilitzar com a eina de propaganda política del partit o la coalició que deté el poder.


7. Han de despertar l'interès de la ciutadania

Mitjançant la utilització d'un llenguatge clar, precís, respectuós amb la diversitat d'homes i dones de les diverses procedències i condicions socials que donen vida al municipi, a l'abast del gran públic, amb titulars entenedors i atractius. Han de generar procediments que afavoreixin la identificació i la implicació de la ciutadania en la informació i la participació democràtica.


8. Han d'estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris

Han de tenir professionals que rebin una remuneració adient a les tasques que realitzen i que disposin dels recursos tècnics necessaris, sempre respectant el codi deontològic que regeix la professió periodística.


9. Han de funcionar a través d'òrgans de gestió participatius

Els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de funcionar amb estructures organitzatives –consells editorials o consells d'administració– que garanteixin la professionalitat de les persones que hi treballen i la participació
del conjunt del consistori, de les organitzacions de la societat civil i de la ciutadania local.


10. S'han de gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi

Les institucions o organismes públics que gestionin els mitjans de comunicació local de titularitat pública han de dissenyar plans municipals de comunicació a partir d'un diagnosi i una anàlisi de la situació comunicacional local i han de definir els objectius que s'han d'assolir establint els recursos humans i tècnics i les dotacions econòmiques necessaris, sempre d'acord amb les possibilitats i necessitats de cada municipi.


Elaborat per Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la ciutadania plural, Universitat Autònoma de Barcelona
Una iniciativa de compliment amb:

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 31/01/2014