Reglament Comissió sectorial, social, cultural i esportiva

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sobre la vila > Les Botigues de Sitges > Reglament Comissió sectorial, social, cultural i esportiva

Reglament Comissió sectorial, social, cultural i esportiva


TITOL I    NATURALESA I ÀMBIT D'ACTUACIÓ 

Article 1. Naturalesa

D'acord amb allò establert als articles 15, 16 i 17  del reglament del Consell Municipal de les Botigues, la Comissió Sectorial Social, Cultural i Esportiva es crea dins del Consell Municipal de Les Botigues de Sitges a efectes de gestió, execució, informatiu, participació ciutadana i com a instrument de seguiment temàtic entre la tasca de govern de l'Ajuntament al barri de les Botigues de Sitges i la ciutadania.

És un òrgan de naturalesa assessora de l'Ajuntament, a través del qual s'instrumenta la participació dels ciutadans i ciutadanes i les seves associacions i entitats, així com la de les organitzacions representatives dels interessos d'educació, socials, culturals i esportius.

A través de la Comissió Sectorial es facilita l'exercici del dret de participació de manera que la ciutadania pot expressar-se i manifestar-se amb plenitud i tingui un millor accés a la informació de la gestió pública municipal.
 
Article 2. Àmbit d'actuació

La Comissió Sectorial Social, Cultural i Esportiva tractarà, sempre en col•laboració amb l'Ajuntament de Sitges les següents àrees:

• Àrea de Educació amb l'objectiu de fomentar la col•laboració amb l'Ajuntament de les entitats que treballin temes educatius, mitjançant propostes i accions.

•  Àrea de  Cultura amb la finalitat d'aproximar, fomentar, motivar, estimular i potenciar la participació de les entitats associatives, i dels veïns  en matèria cultural.
•  Àrea d'Esports amb la finalitat d'aproximar, fomentar, motivar, estimular i potenciar la participació de les entitats associatives, i dels veïns  en matèria esportiva.

• Àrea de Serveis Socials amb l'objectiu d'aproximar, fomentar, motivar, estimular i potenciar la participació de les entitats associatives de joves, de gent gran, etc., així com, als ciutadans i ciutadanes per la millora de la qualitat  i benestar social  de les Botigues.

TITOL II   ORGANITZACIÓ i COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ SECTORIAL SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIVA

Article  3.  Organització i composició de la Comissió Sectorial

1.- La Comissió Sectorial Social, Cultural i Esportiva és l'òrgan encarregat de vetllar per l'impuls i bon funcionament i assumeix les funcions de informar, estudiar, deliberar, gestionar i controlar els assumptes municipals que es debatran en el seu àmbit competencial.

Amb l'objectiu de disposar d'una major operativitat la Comissió Sectorial estarà formada per:

• El Regidor de Les Botigues o persona en qui delegui.
• Coordinador / a.
• 3 vocals, com a màxim, en representació de l'àmbit educatiu
• 3 vocals, com a màxim, en representació de l'àmbit cultural
• 3 vocals, com a màxim, en representació de l'àmbit esportiu
• 3 vocals, com a màxim, en representació de l'àmbit d'intervenció en Serveis Socials ( gent gran, dona, salut, discapacitat, etc.)

2.- Sense perjudici de l'apartat anterior, totes aquelles associacions i/o entitats que no formin part de la Comissió Sectorial, arrelades al territori,  i  que representin interessos dels ciutadans inclosos en les àrees esmentades a l'article 2 d'aquest Reglament podran dirigir les seves suggerències, iniciatives i problemàtiques a la Comissió Sectorial, per tal de que aquesta realitzi l'estudi i valoració sobre les propostes presentades.

3.- Així mateix, tots el ciutadans i ciutadanes de les Botigues de Sitges es podran dirigir a  la Comissió Sectorial per a  presentar les seves suggerències, iniciatives i problemàtiques que considerin adients, per a que aquesta Comissió realitzi l'estudi i valoració sobre les propostes presentades, sempre dins dels àmbits establerts a l'article 2 d'aquest Reglament.

 D'aquesta manera es garanteix la participació, consulta i informació  dels ciutadans i ciutadanes i les seves associacions i entitats, així com la de les organitzacions representatives dels interessos d'educació, socials, culturals i esportius.

Article 4.  Dels Vocals de la Comissió Sectorial

a) Assistir a les reunions
b) Formular propostes i emetre les  opinions que estimin necessàries
c) Participar en els debats de la Comissió
d) Estar puntualment informats de les qüestions que siguin de la seva competència
e) E)  Formular precs i preguntes

Els/les vocals de les diferents associacions i/o entitats que siguin membres de la Comissió  Sectorial podran ser substituïts/des en qualsevol moment per les  seves respectives associacions i/o entitats, per a assistir a les sessions, prèvia comunicació dirigida a la Comissió Sectorial.


Article 5.  Funcions del/la Coordinador/a de la Comissió Sectorial

El Coordinador actuarà com a secretari de la Comissió sectorial i tindrà les següents funcions:
a) Coordinar les activitats i fer el seguiment del funcionament de les àrees esmentades a l'article 2 d'aquest reglament
b) Encetar projectes o iniciatives que afectin específicament als àmbits de les activitats de les àrees esmentades a l'article 2 d'aquest reglament, així com impulsar el seu acompliment
c) Fer  seguiment dels acords  que s'adoptin en el si de la Comissió Sectorial
d) Presidir i coordinar els Grups de Treball que puguin constituir-se dels  àmbits de les activitats de les àrees esmentades a l'article 2 d'aquest reglament
e) Emetre informes d'assessorament a l' Ajuntament sobre els àmbits de les activitats de les àrees esmentades a l'article 2 d'aquest reglament
f) Fomentar el desenvolupament d'accions d'informació, anàlisis, elaboració i difusió de la informació
g) Exercir les funcions que li delegui expressament la Comissió Sectorial
h) Llevar i signar les actes de les sessions de la  Comissió Sectorial i notificar les mateixes als integrants de dita Comissió
i) Arxivar i custodiar la documentació de la Comissió  Sectorial
j) Efectuar la convocatòria de les sessions Comissió  Sectorial i dels Grups de Treball
k) Elaborar la Memòria de Gestió de la Comissió Sectorial .

Article 6. Funcionament i funcions del Comissió Sectorial

Tindrà les següents funcions:

a) Nomenar, per consens entre tots els vocals i Coordinador, els representants   de la Comissió Sectorial, Social, Cultural i esportiva  en  el Consell Municipal de Les Botigues
b) Elaborar el Pla d'actuació i aprovar el programa anual d'activitats a desenvolupar per la  Comissió  Sectorial així com la memòria anual d'execució del mateix
c) Formular propostes d'actuació sobre necessitats, activitats, problemes, o qualsevol altre assumpte que sigui significatiu, així com emetre informes a iniciativa pròpia o a petició municipal i realitzar un seguiment del funcionament de les àrees esmentades a l'article 2 d'aquest reglament.
d) Emetre informes de assessorament, iniciatives i formular recomanacions a l'Ajuntament per a  encetar projectes o iniciatives que afectin específicament als àmbits de les activitats de les àrees esmentades a l'article 2 d'aquest reglament, així com impulsar la seva execució.
e) Fomentar el desenvolupament d'accions d'informació, anàlisis, elaboració i difusió de la informació
f) Avaluar els resultats dels objectius establerts pel Pla d'actuació de la  Comissió Sectorial
g) Fomentar les relacions de l'Ajuntament amb el moviment associatiu i informar a els administrats de l'activitat municipal mitjançant els corresponents òrgans de participació
h) Presentar un informe-balanç de la seva actuació un cop l'any i sempre que l'Ajuntament ho sol•liciti


Article 7.  Reunions i convocatòria

Les reunions ordinàries de la Comissió Sectorial les establirà la mateixa comissió, elaborant el seu propi calendari que serà públic restant l'ordre del dia de les mateixes a disposició dels ciutadans i ciutadanes que ho demanin.

Les convocatòries de les sessions, les farà el coordinador/a de la Comissió Sectorial amb el vist i plau del Regidor de Les Botigues i anirà acompanyada de l'ordre del dia corresponent, que s'haurà de distribuir entre els membres amb una antelació mínima de cinc dies hàbils.

Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades, com a mínim, dos dies hàbils abans.

El/la  coordinador/a podrà convidar a les seves reunions els responsables dels grups de treball i a aquelles persones que cregui oportú en funció de la temàtica a tractar

Article 8.  Quòrum

Per a la vàlida constitució de la Comissió Sectorial es requereix: l'assistència d'un terç del número del seus membres i la presència del President/Secretari.

Article 9.  Adopció d'acords

Els acords del  la  Comissió Sectorial  s'adoptaran per consens i en cas de sotmetre a votació, s'adoptaran per majoria simple dels membres presents. En tot cas, es faran constar a l'acta els vots discrepants i les  seves raons dels mateixos.


Article  10.  Grups de treball.  Composició i funcions

 A iniciativa de la Comissió Sectorial , es podrà acordar la constitució de Grups de Treball que es considerin necessaris per a estudiar, tramitar i resoldre les qüestions que aquesta determini.

Deuran donar compte del seus treballs i conclusions, mitjançant informes, a la Comissió Sectorial. En qualsevol cas , els informes dels Grups de Treball no tindran caràcter vinculant.

Els Grups de Treball actuaran per a assumptes concrets i determinats i durant un temps limitat. Un cop finalitzada la seva actuació, el resultat de la mateixa es traslladarà a la Comissió Sectorial per a que adopti les resolucions que procedeixin.

Els Grups de Treball  estaran presidits per el/la coordinador/ra de la Comissió Sectorial, qui podrà delegar en qualsevol membre del grup de treball.

Formaran part dels Grups de Treball els representants de les associacions i/o entitats o persones que tinguin competència en els objectius propis del Grup de Treball.

En tot cas, els Grups de Treball estaran integrats per un número màxim de sis membres, designats/des entre els membres de les associacions i/o entitats  afectades per la temàtica especifica del propi grup de treball. Així mateix, es podran incorporar als Grups de Treball com a assessors/as aquells/lles tècnics/ques o experts/es que siguin necessaris, amb veu i sense vot.

Sense perjudici de l'apartat anterior, es garanteix la possibilitat de que les organitzacions, entitats  i associacions  ciutadanes vinculades a la temàtica pertinent  que no formin part del Consell Social podran fer arribar al Grups de Treball les seves suggerències, iniciatives i problemàtiques per al seu debat dins del Grup de Treball corresponent.

TITOL III    DE LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 11.  Reforma del Reglament

Les reformes del Reglament deuran ésser aprovades per majoria dels membres de la Comissió Sectorial, Social, Cultural i Esportiva. I s'incorporaran al ma teix des del moment de la seva aprovació per part de l'equip de Govern de l'Ajuntament.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament  entra en vigor en el moment de la seva publicació, prèvia aprovació definitiva per part del Ple de l'Ajuntament de Sitges.

-----------------------------

DILIGÈNCIA.-  Per fer constar que aquest Reglament va ésser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació de data 20 de juliol de 2009, publicant-se en el BOP núm. 190 de 10.08.09, en el DOGC núm. 5443 de 14.08.09 i en el tauler d'anuncis de la Corporació i, al no presentar-se reclamacions ni suggeriments,  va esdevenir aprovat definitivament, publicant-se aquesta aprovació i el seu text íntegre en el BOP núm. 253 de 22.10.09, fent referència del mateix en el DOGC núm. 5501 de 09.11.09. Dono fe.

Sitges, 24 de març de 2010.

El secretari general,
Isidre Martí i Sardà.

 

© Oficina d'Atenció Ciutadana de Les Botigues
Passeig Marítim de Les Botigues de Sitges, 1 Tel. 010
Última actualització: 31/03/2010