Reglament de funcionament intern de les Comissions de Treball

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sobre la vila > Les Botigues de Sitges > Reglament de funcionament intern de les Comissions de Treball

Reglament de funcionament intern de les Comissions de Treball


TÍTOL I.   NATURALESA I FINALITAT 

Article 1.   Naturalesa i seu

D'acord amb allò establert als articles 6 i 18 del reglament del Consell Municipal de les Botigues, aquest òrgan podrà adoptar una organització funcional mitjançant grups de treball o comissions dins el propi Consell Municipal.

També estableix que aquests grups o comissions traslladaran, en tot cas, els seus resultats i anàlisis al plenari del Consell.

La seu de les comissions serà el local municipal de Les Botigues de Sitges.

Article 2.   Finalitat

La seva finalitat és obtenir major operativitat en el desenvolupament de les funcions del Consell. Per si soles, però, mai podran assumir cap determinació.

Aquestes comissions de treball, així, es constituiran com a òrgans d'estudi des d'on es podran elaborar informes i propostes, així com aquelles accions que es considerin convenients per a la finalitat assignada.

En tot cas, hauran de donar compte al plenari del Consell Municipal. Els informes de les Comissions de Treball no tindran caràcter vinculant.

TITOL II.   ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ

Article 3.   Creació 

La creació de les Comissions correspon al President del Consell Municipal i es constituiran a proposta del Plenari.

Les quatre comissions a crear són:

1. Urbanisme i Territori  
2. Seguretat Ciutadana, Mobilitat i Transport
3. Medi Ambient i Via Pública 
4. Hisenda, Pressupost i Sanitat

Article 4.   Composició

Per formar part de les comissions, caldrà ser component integrant del mateix Consell Municipal de Les Botigues de Sitges.

Els representants elegits del Consell seran designats com a components de les comissions, amb el vist i plau del President del Consell Municipal, pel Coordinador/a del Consell.

Sempre tenint present que l'Alcalde i el Regidor territorial són membres de Ple de dret del Consell, encara que, per la naturalesa de les comissions, no sempre hi assistiran, els grups de treball seran presidits pel Regidor territorial i, en la seva absència, pel Coordinador/a del Consell Municipal o persona del grup en qui delegui; actuarà, com a secretari de la comissió, un membre de la mateixa.

La composició de cada comissió, així, serà la següent:

- El Regidor territorial de Les Botigues
- El Coordinador/a del Consell Municipal
- Un màxim de 3 representants per a cada comissió. Un d'ells actuarà com a portaveu de dita comissió

Les Comissions de Treball podran comptar, puntualment, amb la col•laboració de personal municipal o persones expertes i/o competents en la matèria concreta que es tracti.

Al marge d'aquestes comissions de treball que tindran caràcter d'estable, podran constituir-se per a l'estudi d'assumptes concrets altres grups de treball de caràcter efímer i limitats en el temps.

Article 5.   Funcions dels/de les vocals de les comissions

Correspon als/les representants:
a) Assistir a les reunions
b) Participar en els debats, formulant propostes i emetent opinions
c) Estar puntualment informats de qüestions que siguin de la seva competència
d) Formular precs i preguntes

Els/les representants de les diferents comissions de treball no podran ser substituïts/des esporàdicament.

Article 6.   Funcions del/de la coordinador/a de les comissions

Correspon al/la coordinador:
a) Presidir i coordinar els Grups de Treball
b) Efectuar la convocatòria formal de les sessions de les comissions, en el cas de que en sigui el secretari
c) Encetar projectes i/o iniciatives i impulsar el seu compliment
d) Fer  seguiment dels acords que s'adoptin
e) Llevar i signar les actes de les sessions de les comissions, quan actuï com a secretari o President.
f) Elevar al Consell Municipal els informes d'assessorament que es redactin
g) Arxivar i custodiar la documentació de les Comissions


Article 7.   Convocatòria i acords

Les reunions ordinàries de les comissions s'establiran d'acord a la voluntat dels integrants de cada grup de treball.

Per a la vàlida constitució de les reunions caldrà l'assistència mínima de 2 dels 3 components de cada grup de treball, al marge del coordinador, qui, quan faci funcions de President, hi haurà d'assistir sempre.

Els acords de les comissions s'adoptaran per consens.

TITOL III.   DE LA REFORMA DEL REGLAMENT

Article 8.   Reforma del Reglament

Qualsevol reforma del present reglament haurà de ser aprovada pel Consell Municipal de Les Botigues de Sitges per majoria dels Membres del Consell Municipal de les Botigues.

DISPOSICIÓ FINAL

El present Reglament entra en vigor en el moment de la seva publicació prèvia aprovació per part del Ple de l'Ajuntament.”

 

-----------------------------


DILIGÈNCIA.-  Per fer constar que aquest Reglament va ésser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació de data 20 de juliol de 2009, publicant-se en el BOP núm. 190 de 10.08.09, en el DOGC núm. 5443 de 14.08.09 i en el tauler d'anuncis de la Corporació i, al no presentar-se reclamacions ni suggeriments,  va esdevenir aprovat definitivament, publicant-se aquesta aprovació i el seu text íntegre en el BOP núm. 253 de 22.10.09, fent referència del mateix en el DOGC núm. 5501 de 09.11.09. Dono fe.

Sitges, 24 de març de 2010.

El secretari general,

 


Isidre Martí i Sardà.

© Oficina d'Atenció Ciutadana de Les Botigues
Passeig Marítim de Les Botigues de Sitges, 1 Tel. 010
Última actualització: 31/03/2010