Reglament del Consell Municipal de les Botigues de Sitges

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Sobre la vila > Les Botigues de Sitges > Reglament del Consell Municipal de les Botigues de Sitges

Reglament del Consell Municipal de les Botigues de Sitges


Article 1.- DEFINICIÓ

El Consell Municipal de Les Botigues de Sitges es crea en l'empara dels articles 72 de la Llei 7/1985, de Bases de règim local, 130 i 131 del RD 2568/1986 pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 62, 63 i concordants del Decret Legislatiu 2/ 2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

El Consell Municipal de Les Botigues de Sitges, és un òrgan on les diferents entitats i persones implicades en el món de Les Botigues poden proposar, estudiar o definir accions concretes per millorar i impulsar la col•laboració i entesa entre les entitats de la Vila en general i de Les Botigues de Sitges en particular, recollint les inquietuds ciutadanes, així com per facilitar el debat i la elaboració de propostes per tal que puguin esdevenir-ne projectes realitzables; també serà l'espai on s'avaluaran les accions per realitzar i les ja realitzades.


Tant mateix, el Consell Municipal, en cap cas, substituirà o obstaculitzarà l'exercici de les competències que les lleis atribueixen als Òrgans municipals de Decisió.


Article 2.- SEU

El Consell Municipal de Les Botigues de Sitges té la seva seu al local municipal de Les Botigues de Sitges


Article 3.- PRINCIPIS GENERALS

El Consell Municipal de Les Botigues de Sitges pretén assolir diversos objectius, uns que milloraran la qualitat de vida de Les Botigues i altres de caire sensibilitzador per a la població en general.

I de forma particular :

- La participació informativa.
- La participació en l'estudi i debat de diverses problemàtiques de Les Botigues de Sitges.
- La participació en la gestió i control municipal de Les Botigues de Sitges.

Article 4.- OBJECTE

1.- L'objecte del Consell Municipal de Les Botigues de Sitges és el de canalitzar la participació dels ciutadans en la gestió del lloc on viuen, vetllant per la qualitat de vida dels seus habitants dins del conjunt del municipi de Sitges, actuant com a canal per a la millor representativitat ciutadana.

2.- El Consell Municipal de Les Botigues de Sitges es mourà en l'àmbit de l'assessorament i la col•laboració amb la corporació municipal en totes les matèries que aquesta li consulti, mitjançant l'elaboració d'informes escrits que elevaran a l'equip de govern quan aquests acordin sol•licitar-ho, i qualsevol altre tipus d'aportació personal o col•lectiva que estigui a l'abast del Consell Municipal Territorial.


Article 5.- FUNCIONS DEL CONSELL

Les funcions del Consell son :

- Informació de la memòria anual de les activitats realitzades durant l'any en curs, que contindrà l'avaluació dels resultats.
- Informació i estudi dels grans temes de desenvolupament integral de Les Botigues de Sitges, com poden ser els aspectes urbanístics, socials, culturals, etc., sense que aquesta relació tingui caràcter limitatiu, si no tant sols enunciatiu. 
- Informar anualment la programació de les activitats generals per l'any següent, com també els avantprojectes dels pressupostos d'activitats, proposant noves activitats i analitzant les que es desenvolupen.
- Rebre informació periòdica de la marxa general de l'assoliment dels principis i objectius, fent el seguiment i la coordinació de les activitats que es desenvolupin.
- Conèixer dels problemes específics de cada sector o urbanització i estudiar i proposar possibles solucions en relació amb el conjunt de Les Botigues de Sitges.
- Redactar projectes globals d'actuacions que abracin el conjunt de les associacions de veïns de Les Botigues de Sitges.
- Informar, assessorar i  consultar a l'Ajuntament sobre l'estat del  manteniment  de l'espai públic, infraestructures, equipaments municipals i mobiliari urbà de Les Botigues de Sitges i proposar i suggerir la millora dels mateixos així com col•laborar, en el seu cas, en la seva conservació.
- Rebre informació per part de l'Ajuntament sobre els expedients d'atorgament de llicències sol•licitades que es tramiten amb l'objectiu de poder  fer suggeriments en aspectes urbanístics que afecten el creixement de Les Botigues de Sitges  i de col•laborar en la supervisió del compliment de la normativa urbanística d'aplicació en el municipi.
- Col•laborar en les funcions de protecció i manteniment de l'espai forestal i dels espais d'especial protecció medi ambiental.
- Presentar propostes o suggeriments a l'Ajuntament en relació als serveis públics que es presten als ciutadans i col•laborar, si s'escau, en la seva prestació.
- Col•laborar amb l'ajuntament en la supervisió de la gestió del servei de neteja viària i de recollida de residus.
- Col•laborar en l'ordenació de la mobilitat de vehicles en l'àmbit de Les Botigues.
- Conèixer l'estat econòmic de les inversions que es realitzin a Les Botigues.
- Participar en la elaboració dels pressupostos municipals  ordinaris i extraordinaris quan aquest afectin a l'àmbit de Les Botigues de Sitges i fer seguiment de la seva execució i despesa.
- Ajudar i afavorir el diàleg i la col•laboració habitual entre el govern municipal i les associacions de Les Botigues de Sitges.
- Promoure el debat obert i rigorós sobre aspectes que afectin a Les Botigues de Sitges conduint a posicionaments consensuats.
- Proposar i promoure activitats que dinamitzin el teixit social de Les Botigues de Sitges.
- Fer propostes que facilitin el procés d'assoliment d'un model de convivència més just.
- Proposar i aprovar les modificacions del reglament del Consell Municipal que es plantejaran a l'Ajuntament per a la seva tramitació.
- Qualsevol altre atribució que en el seu moment s'acordi delegar per part de l'òrgan competent de l'Ajuntament.
- Acordar la creació de les Comissions de Treball


Article 6.- COMPOSICIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES BOTIGUES DE SITGES

El Consell  Municipal estarà composat per :

President: L'alcalde o regidor en qui delegui

Vice-president : Un regidor nomenat per a tal fi per l'Alcalde.

Secretari : El de la Corporació o funcionari en qui delegui.

Vocals: 
- Quatre regidors nomenats per l'Ajuntament.
- Un coordinador anomenat d'entre els membres del Consell Municipal, amb veu i sense vot com a coordinador, però amb vot com a membre del Consell Municipal. 
-  Dos representants de les associacions més representatives per urbanització legalment constituïda d'acord amb la distribució de les zones següents:

- Zona Carretera
- Zona Garraf II
- Zona  Platja
- Zona Port Ginesta
- Zona Rat Penat
- Zona Les Terrasses de Sitges
- Zona Vallbona

- Dos  representants de la comissió Sectorial Social, Cultural i Esportiu de la zona de les Botigues de Sitges.

Totes les entitats aportaran:

-Certificació del Registre d'associacions en el que consti la inscripció de l'entitat.
- Estatuts
- Memòria de les activitats realitzades durant l' exercici anterior.
- Relació de membres del òrgan directiu.
- Relació del número de socis de l'associació.
- En tots el casos els seus socis han d'estar al corrent del pagament de les quotes associatives.

I aquells altres que, amb els mateixos objectius que el Consell Municipal, es vagin creant en el decurs del temps.


TÈCNICS :

El President del Consell Municipal, a iniciativa pròpia o a petició del propi Consell Municipal, pel bon funcionament de les seves sessions, podrà convidar a Regidors, tècnics, o qualsevulla altra persona que consideri adient per informar sobre un o més temes inclosos en l'ordre del dia, que participaran a les sessions del Consell Municipal, amb veu però sense vot.

COMISSIONS DE TREBALL :

El Consell Municipal de Les Botigues de Sitges podrà tenir comissions de treball, si s'estima pertinent, que elevaran les seves ponències al Consell Municipal.


Article 7.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE LES ENTITATS

La designació dels representants de les entitats i el seus suplents la formularan les pròpies Entitats en el seu sí i d'entre els seus membres, i  la durada en el càrrec d'aquests representants serà aquella que estableixin les pròpies Entitats.

Article 8.- ORGANITZACIÓ

El Consell Municipal queda estructurat pels òrgans de govern següents: President, Vice-president i Plenari.


El President:

L'alcalde, mitjançant Decret, podrà nomenar o separar lliurament el regidor que haurà d'exercir la presidència.

Són funcions del president:

- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot de qualitat.
- Actuar com a portaveu del Consell Municipal 
- Fixar l'ordre del dia.
- Vetllar per l'execució dels acords que s'hagin pres.
- Autoritzar l'assistència al Plenari i a les comissions de treball de persones de reconeguda vàlua o coneixements específics, quan el tractament d'un tema concret ho faci aconsellable. Aquestes persones tindran veu però no vot.
- Trametre els informes i les propostes del Consell Municipal a la resta dels òrgans municipals.
- Decidir la creació, els objectius i les finalitats de les Comissions de treball d'acord amb el Plenari.


El Vice-president serà nomenat per l'Alcalde i seran les seves funcions les de substituir al President, amb tots els seus drets i deures.

El Secretari:

Les seves funcions són:
- Confeccionarà i enviarà les convocatòries de les sessions, per ordre del President amb còpia de l'acta de la sessió anterior per tal de que es procedeixi a la seva aprovació.
- Assistir a la sessió amb veu però sense vot i aixecar acta de la mateixa.  
- Certificar acords del Consell amb el vist-i-plau del President.
- Rebre les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altre escrit del qual hagi de tenir coneixement .
-  Portar de forma actualitzada l'arxiu d'actes, el registre d'entitats membres del Consell Municipal, la relació dels representants, així com dels seus suplents i membres representants dels diferents òrgans.
- Custodiar la documentació del Consell Municipal.
- Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.

 

Article 9.- PLENARI

El Consell Municipal tindrà com a únic òrgan decisori el Plenari.

Integraran el Plenari la totalitat dels seus membres, sota la presidència de l'Alcalde o regidor en qui delegui.

Son funcions del Plenari:

- Ser consultat i debatre sobre l'actuació municipal en l'àrea de la política de solidaritat municipal.
-  Aprovar la memòria anual elaborada pel secretari.
- Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que afecti el camp d'actuació del Consell Municipal.
- Elevar informes i propostes a l'Ajuntament de la vila sobre qüestions relacionades amb les seves competències. 
- Elaborar totes les planificacions, actuacions i informes que siguin demandats per l'ajuntament.
- Donar compte de les incorporacions, amb veu i sense vot, de persones a títol individual i que hagin presentat la seva sol•licitud d'incorporació al Consell Municipal per registre general de l'Ajuntament.
- Donar compte de la incorporació amb veu i sense vot, dels representants d'aquelles entitats de la vila, les quals en els seus estatuts no tinguin com a objectiu la solidaritat, la cooperació al desenvolupament i la cultura de la pau i que hagin presentat la seva sol•licitud d'incorporació al Consell Municipal pel registre general de l'Ajuntament.

 

Article 10. SESSIONS DEL PLE DEL CONSELL

Les sessions del Consell Municipal  seran ordinàries i extraordinàries. En el sí del Consell Municipal s'elaborarà un calendari de sessions ordinàries, amb una periodicitat trimestral.

Un cop conclosa la reunió ordinària, i abans del seu tancament, previ acord adoptat per la majoria absoluta dels membres del Consell Municipal, per la via d'urgència, es podran incloure nous punts a l'ordre del dia.


Article 11.- CONVOCATÒRIA

El terminis es comptaran sempre en dies hàbils. A aquests efectes no seran hàbils el dies festius estatals, festius autonòmics, festius locals de Sitges, així com els dies festius locals de Les Botigues de Sitges, cas d'haver-n'hi. Tampoc es consideraran hàbils els dissabtes.

Amb quinze dies d'antelació, el President notificarà als membres del Consell Municipal la data de celebració de la reunió corresponent, amb la relació d'afers a tractar.

Els membres del Consell Municipal disposaran de deu dies hàbils per proposar i fer arribar a la Presidència altres afers que tractar, així com altres qüestions que estimin adients.

La convocatòria per a les sessions ordinàries l'ordenarà, lliurement, el President, i es farà amb una antelació mínima de quinze dies. Anirà acompanyada de l'ordre del dia i, si s'escau, de la documentació pertinent.

Per a les sessions extraordinàries l'antelació mínima serà de 2 dies i podran fer-se a iniciativa del President o per sol•licitud d'una tercera part dels membres del Consell Municipal. Anirà acompanyada de l'ordre del dia i, si s'escau, de la documentació pertinent. En les sessions extraordinàries no es podran incloure nous punts de l'ordre del dia.

El terminis es comptaran sempre en dies hàbils. A aquests efectes no seran hàbils els dies festius estatals, festius autonòmics, i festius locals de Sitges. Tampoc es consideraran hàbils els dissabtes.


Article 12.- QUÒRUM

El Consell Municipal quedarà vàlidament constituït quan estigui present, en primera convocatòria la meitat més un dels seus membres, i en segona convocatòria, al cap de mitja hora més tard, quan estigui present un terç dels seus membres. Sempre i en tot cas, serà necessària la presència del President i del Secretari.

Quedarà vàlidament constituït el Consell Municipal, quan, malgrat no s'hagin acomplert els requisits de la convocatòria, estiguin reunits tots els seus membres, i així ho acordin per unanimitat.


Article 13.- RÈGIM

Totes les sessions estaran presidides pel president assistit del Secretari, o persona en qui delegui.

El President es qui obra i tanca la sessió, i atorga i retira el torn de paraula.

L'ordre del dia s'iniciarà amb la lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

Llegida la proposta per part del Secretari, el President obrirà el torn de paraules, invitant a un dels membres a que defensi la proposta. Efectuada la defensa, invitarà a formular la oposició mitjançant contestació a la mateixa. Per si han sorgit noves circumstancies que poden incidir en la resolució invitarà a formular molt breument, i de forma respectiva, rèplica i duplica, passant l'afer immediatament a votació.


Article 14- VOTACIÓ

1.- La norma general serà la de l'adopció d'acords per consens. Cas de no arribar-s'hi, es procedirà a la votació.

2.- Hi haurà dos tipus de votacions : les ordinàries i les secretes.

Les votacions ordinàries s'efectuaran a mà alçada. Les secretes s'efectuaran mitjançant papereta que serà dipositada dins d'una urna.

Per que una votació tingui caràcter de secreta, caldrà que ho sol•liciti tant sols un dels membres dels assistents a la reunió.

L'absència d'algun delegat o delegada un cop iniciada la deliberació d'un assumpte equival, a efectes de la votació corresponent, a l'abstenció.

No se admetrà vot per correu.

No serà possible la delegació de vot.

3.- Els acords s'adoptaran per majoria simple, essent el vot del president de qualitat en cas d'empat.

4.- Atès el caràcter participatiu del Consell Municipal es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà d'arribar a decisions consensuades. No obstant això, en cas de desacord, junt amb la decisió majoritària es faran constar també aquelles altres que discrepin de la primera, indicant en tot cas qui recolza cada una d'elles, de cara a que els òrgans decisoris de l'Ajuntament puguin tenir el màxim nombre d'opinions, i la participació de les diverses corrents ciutadanes sigui plena. En aquest sentit, les opinions, treballs, propostes o estudis elaborats pel Consell Municipal que facin referència directa a punts sobre els que s'hagi de pronunciar els Òrgans de Govern de l'Ajuntament, serà inclosos en l'expedient corresponent. En el cas d'haver-hi divisió d'opinions, aquestes quedaran reflectides en l'acta, i la Presidència explicarà, quan calgui, les diferents posicions, i manifestarà el suport que hagi obtingut cadascuna d'elles.

5.- El Secretari aixecarà l'acta de cada sessió, que es redactarà de conformitat amb allò que, al respecte, es disposa en els articles 109 i 110 del ROF. En la mateixa figuraran els acords i conclusions adoptades, així com les incidències que siguin procedents per reflectir fidelment la sessió, tal com les intervencions que facin que es modifiquin les propostes presentades.

Una còpia de la mateixa serà tramesa a l'Ajuntament, així com a cada membre del Consell Municipal.

Les actes són documents públics.


ARTICLE 15.- COMISSIÓ SECTORIAL  SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIVA

1. La Comissió Sectorial Social, Cultural i Esportiva es crea dins del Consell Municipal de Les Botigues de Sitges a efectes de gestió, execució, informatiu, participació ciutadana i com a instrument de seguiment temàtic entre la tasca de govern de l'Ajuntament al barri de les Botigues de Sitges i la ciutadania.

2. La Comissió Sectorial Social, Cultural i Esportiva que tractarà les següents àrees:

  a) Educació
  b) Cultura
  c) Esports
  d) Serveis Socials
  

Article 16.- COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ SECTORIAL SOCIAL, CULTURAL I ESPORTIU

La composició de la Comissió es determinarà en el Reglament de funcionament de la mateixa.


Article 17.- FUNCIONAMENT I FUNCIONS  DE LA COMISSIÓ SECTORIAL

1. La Comissió Sectorial Social, Cultural i Esportiu elaborarà el seu propi reglament de funcionament, el qual serà aprovat per l'Ajuntament de Sitges amb el vist i plau del Consell Municipal de les Botigues de Sitges.

2. La periodicitat de les sessions serà acordada per la pròpia comissió en la primera sessió.


Article 18.- COMISSIONS DE TREBALL DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES  BOTIGUES DE SITGES

1. Si les circumstancies aconsellaren una dinàmica de treball facilitadora d'una major operativitat en el desenvolupament de les funcions del Consell Municipal, aquest podrà adoptar una organització funcional en grups de treball o comissions dins del propi Consell Municipal, que traslladaran posteriorment el seus resultats, ja siguin anàlisis, estudis o propostes, al plenari del Consell Municipal, per a poder ser assumits o fer-los efectius dins de les seves funcions.

2. Les Comissions de Treball constitueixen uns òrgans d'estudi que tenen com a funció elaborar informes, propostes i realitzar aquelles activitats que es considerin convenients per a els fins assignats.

3. Deuran donar compte al ple del Consell Municipal . En qualsevol cas els informes de les Comissions de Treball no tindran caràcter vinculant.

4. Les Comissions de Treball podran tenir caràcter estable o constituir-se per a  l'estudi d'assumptes concrets I estaran coordinades per un membre del Consell Municipal.

5. Les Comissions de Treball podran comptar amb la col•laboració de personal municipal o persones expertes o competents en la matèria concreta que es tracti.

6. La creació i composició d'aquestes comissions de treball seran determinades en el Reglament de funcionament de les mateixes


Article 19.- RÈGIM ECONÒMIC DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES BOTIGUES DE SITGES

El Consell Municipal de Les Botigues de Sitges disposarà anualment de partida pressupostària, així com el medis físics i de personal adequats per al compliment de les seves funcions.


Article 20.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA

El Consell Municipal de les Botigues de Sitges informarà a la ciutadania de la seva gestió i dels assumptes relacionats amb el seu àmbit d'actuació a través dels mitjans i actes informatius que estiguin a la seva disposició i consideri oportuns.

Així mateix, el Consell Municipal de les Botigues de Sitges  podrà sol•licitar l'opinió dels veïns i veïnes a través de debats, reunions, consultes, enquestes o qualsevol altre mitjà que consideri adequat.


DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA

La representació institucional de les Botigues de Sitges a qualsevol organisme de participació haurà de ser anomenada pel Consell Municipal de les Botigues de Sitges.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

Aquest Consell Municipal es pot dissoldre a instància del Ple Municipal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA

En cap cas la pertinença o assistència al Consell o a la Comissió sectorial social, cultural, esportiva serà retribuïda o subjecte a indemnització.


DISPOSICIONS FINALS

El Consell Municipal, en tot allò que no es trobi expressament previst en els acords de la seva creació i establiment en el present Reglament, es regirà i s'estarà a allò que es disposa en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú, així com en el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRL) i la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) l'altre legislació d'aplicació, correlativa, corresponent i concordant, pel què fa al règim d'organització, funcionament i règim jurídic .

 

-----------------------------


DILIGÈNCIA.  Per fer constar que aquest Reglament va ésser aprovat definitivament pel Ple de la Corporació de data 02.06.08, publicant-se el text íntegre en el BOP núm. 157 de 01.07.08 i en el qual s'han introduït les modificacions posteriors aprovades inicialment pel Ple de la Corporació de data 20 de juliol de 2009, publicant-se en el BOP núm. 190 de 10.08.09, en el DOGC núm. 5443 de 14.08.09 i en el tauler d'anuncis de la Corporació que al no presentar-se reclamacions ni suggeriments,  va esdevenir aprovat definitivament, publicant-se aquesta aprovació i el text íntegre de les modificacions en el BOP núm. 253 de 22.10.09, fent referència del mateix en el DOGC núm. 5501 de 09.11.2009. Dono fe.

Sitges, 24 de març de 2010.

El secretari general,

 


Isidre Martí i Sardà.

© Oficina d'Atenció Ciutadana de Les Botigues
Passeig Marítim de Les Botigues de Sitges, 1 Tel. 010
Última actualització: 31/03/2010