Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Educació

Llar d'Infants El Cercolet

DSC_0799.jpg

El Cercolet té un projecte educatiu pensat per infants de Primer Cicle d'Educació Infantil (0-3 anys), basat en respectar l'evolució individual de cada nen/a, sense oblidar que formaran part d'un col·lectiu.

L'aprenentatge dels infants es fonamenta en les experiències i vivències del dia a dia juntament amb la descoberta del seu entorn. Per tal d'assolir els objectius principals, requerim la col·laboració i implicació de les famílies com a part molt important del nostre Projecte educatiu.

El seu objectiu principal és oferir als nens/es afecte, confiança, estimació i suport en un ambient adequat per al seu desenvolupament.

Entenem la Llar com un lloc per experimentar i cercar respostes a la curiositats dels infants, un espai per descobrir, explorar i observar. Unes escoles arrelades a la realitat de la vila, en progrés constant , obertes , en definitiva unes escoles de tots i per a tots.

Titularitat: Ajuntament de Sitges, Departament de Formació i Joventut, Servei d'EnsenyamentGestió administrativa: Educare XXI, S.L.
Edat: A partir de les 16 setmanes als 3 anys
Llengua vehicular: Català
Horari lectiu: De 9.00 a 12.00h i de 15.00 a 17.00h

 

Calendari escolar

(Sense dades per al curs escolar 2019-2020)

Del 12 de Setembre al 20 de Juliol. Durant el mes de Juliol l' horari és intensiu de 9'00 a 15'00. Vacances de Nadal i Setmana Santa. Dies festius i/o lliure disposició pendents d'aprovació.

Període d'adaptació per a alumnes de nova matrícula: Del 12 al 22 de Setembre. L'horari durant el període d'adaptació és més reduït i es va ampliant progressivament segons les característiques del grup-classe, tenint en compte sempre les necessitats individuals dels infants. Durant aquest període no s'oferirà el servei de menjador, ni servei d'acollida. A partir del 25 de setembre el centre funcionarà amb normalitat, és a dir, que tots els infants podran utilitzar els serveis no lectius (servei d'acollida i menjador).

Nivells línies-ràtio: 1 grup-classe - Nadons de 0-1 any de 8 infants

2 grup-classe - Lactants de 1-2 anys de 13 infants
3 grup-classe - Caminants de 2-3 anys de 20 infants

*Segons la demanda durant el període de preinscripció, aquestes es poden veure modificades.
Equipament: 6 Aules ordinàries, sala polivalent, sala de professors, cuina, sala material, garatge de cotxets, despatx-direcció i patis.

 

Equip educatiu


L'equip educatiu està format per 13 educadores i la direcció.

 

Comunitat educativa

Equip educatiu (claustre), Consell Escolar de centre, representants pares i mares i/o AMPA, les famílies i el personal no-docent.

Servei d'acollida de matí: Aquest servei s'ofereix fora per donar la possibilitat a les famílies d'entrar al centre abans de l'horari lectiu. S'oferirà sempre que hi hagi un mínim de 10 famílies que el sol·licitin.

Les famílies sol·licitants hauran d'abonar una quota. L'horari del servei és de 8 a 9h o de 8.30 a 9.00h.

Relació amb serveis externs: Els centres tenen contacte directe i mantenen una estreta relació amb els diferents serveis relacionats amb la petita infància, tant a nivell municipal com comarcal, com Serveis Socials de Sitges, EAP (Equip d'Assessorament i Orientació pedagògica) i CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç).


Quotes del Curs 2019 - 2020

 

(Sense dades)

Matrícula: L'abonaran les famílies de nova inscripció en el moment de formalitzar la matrícula, mitjançant la domiciliació bancària durant el mes de Juny.

Quota Escolaritat: seran mensualitats de setembre a juny.
La quota del mes de Juliol és reduïda donat que inclou les tres primeres setmanes del mes i l'horari és intensiu.

Servei Acollida o permanència: Varia el preu segons el tipus de servei. Servei acollida fix, esporàdic, d'una hora o de mitja hora i es cobrarà a mes vençut.

Quota Material: La quota és per fer front a les despeses de materials fungibles que s'utilitzen a la llar, tant per la cura higiènica com les activitats educatives.

 

Servei de menjador

Cuina pròpia gestionada per SERHS Food Service. El servei de menjador ofereix el dinar i el berenar als infants que ho sol·licitin. Els menús s'adapten segons l'edat dels infants (lactants, menú d'impàs o triturat). En el cas de patir qualsevol al·lèrgia i/o intolerància també es realitzen menús adaptats, sempre i quan estiguin justificats per prescripció mèdica.

Servei Menjador Lactància (aula de nadons). L'abonaran els infants que encara es troben en període de lactància (alimentació basada en llet), i per tant no poden seguir els menús adaptats del centre durant el servei de menjador : horari de 12 a 13h o bé 12 a 15h.

Una vegada acabat el període de lactància (fins als 9 mesos aprox. de l'infant) les famílies que utilitzin el servei de menjador (12 a 13h o bé 12 a 15h) hauran de seguir els menús del centre.

Quota Servei Menjador: aquest servei es cobrarà sempre a mes vençut, el seu import dependrà de la utilització del servei.

Servei menjador fix (Dinar+berenar) / 65€/mes / 155€/mes
Servei menjador esporàdic / 4€xdia / 7,5€xdia
Servei berenar 1 a 9 dies / 1€xdia / 1€xdia
Servei berenar de 9 dies / 0,80€xdia / 0,80€xdia

 


Ajudes socials / Bonificacions

L'Ajuntament de Sitges ofereix a aquelles famílies que acompleixin els requisits establerts, ajuts per al pagament de la quota del servei i de la quota del menjador dels infants matriculats a les Llars d'Infants Municipals.

El tràmit s'inicia amb la presentació L'OAC de la sol·licitud de preu públic social de la quota de servei educatiu i/o del servei de menjador de les Llars d'infants Municipals, amb la documentació personal i econòmica requerida.

Es realitzarà un estudi sobre les rendes de la unitat familiar sol·licitant, i segons el resultat, s'assigna el preu públic corresponent. Durant el període de preinscripció es facilitarà la sol·licitud i la documentació necessària que s'haurà de presentar a l'OAC un cop formalitzada la matrícula.