Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ensenyament

Escolarització

 

Vídeo promocional de les escoles de Sitges

 

Vídeo promocional de les llars d'infants municipals

 

Calendari de preinscripció escolar curs 2019-2020

A-Preinscripció Educació infantil (primer cicle) llars d’infants

Oferta de places escolars: entre el 7 i el 9 de maig de 2019

Presentació de sol·licituds: del 13 al 14 de juny de 2019, ambdós inclosos

Matrícula

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 19 al 26 de juny de 2019

Criteris d'admissió de les llars d'infants i centres d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat i formació professional

1) Criteris específics de prioritat

S'han de consultar en els centres.

2) Criteris generals de prioritat

Existència de germans matriculats al centre o pares o tutors legals que hi treballin

- Quan l'alumne/a té pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció: 40 punts

La proximitat del domicili de l'alumne/a al centre o, si s'escau, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne/a quan sigui major d'edat:

- Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.

- Quan a instància del pare o la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, o de l'alumne/a major d'edat, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.

- En el cas de la ciutat de Barcelona, quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix districte municipal on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 15 punts.

- Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea de proximitat: 10 punts.

La renda anual de la unitat familiar, tenint en compte les especificitats que per al seu càlcul s'apliquin a les famílies que tinguin la condició legal de família nombrosa.

- Quan el pare o la mare, tutor/a, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.

La discapacitat de l'alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans.

- Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

En el cas del batxillerat, l'expedient acadèmic.

- Quan l'alumne/a demana plaça per estudiar batxillerat, es calcula amb dos decimals la nota mitjana de l'expedient dels estudis que permeten l'accés al batxillerat o, si l'alumne/a encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d'admissió, la nota mitjana dels cursos d'aquests estudis ja avaluats definitivament, i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

3) Criteris complementaris

- Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental, 15 punts.

B - Preinscripció Educació infantil (segon cicle), primària i secundària obligatòria

Oferta inicial de places escolars: 27 de març de 2019

Presentació de sol·licituds: del 29 de març al 9 d'abril de 2019

Presentació de documentació: fins al 10 d'abril de 2019

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d'abril de 2019

Presentació de reclamacions: del 29 d'abril al 3 de maig de 2019

Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019

Sorteig del número de desempat: 9 de maig de 2019, a les 11 h, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona)

Llista ordenada definitiva: 14 de maig de 2019

Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d'ofici): del 30 de maig al 3 de juny de 2019

Oferta final de places escolars: 11 de juny de 2019

Llista d'alumnes admesos i llista d'espera: 12 de juny de 2019

 Matrícula

 Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 20 al 26 de juny de 2019

Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019

IMPORTANT- Els residents a les Botigues o al Garraf tenen opció de sol·licitar l’ajuda de transport escolar que gestiona el Consell Comarcal del Garraf. 

Per més informació clica