Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

L’Ajuntament avança en la creació d’un edifici polivalent aïllat i de planta baixa a Can Milà.

La Junta de Govern Local (JGL), celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’expedient de contractació per redactar el projecte constructiu d’un edifici polivalent a la Masia de Can Milà.  La redacció del projecte bàsic i executiu s’ha estimat en 67.298,20€ i haurà de definir un edifici aïllat, de planta baixa, vinculat a un espai multifuncional exterior i al condicionament dels jardins interiors de la masia de Can Milà.

El mateix òrgan de govern ha aprovat la justificació dels ajuts econòmics extraordinaris destinats a pal·liar els efectes de la COVID19 referents a la contractació de persones i millores en l’ocupació de l’any 2021.

Entre d’altres tràmits relatius a l’Urbanisme, s’ha concedit la llicència d’obra major a la Creu Roja per fer les obres de millora d’accessibilitat al seu edifici de la Plaça de l’Hospital 5-6.    

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de manteniment del programari Firmadoc Mobile i Accede gestió tributària d’Aytos.  
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte del servei de telefonia mòbil i dades per garantir la continuïtat dels serveis.
 • Aprovació de la pròrroga de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració per als ens públics Lot 3 (Acord marc del servei d’assegurances 2019.01) any 2023.
 • Aprovació de la pròrroga de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració per als ens públics Lot 4(Acord marc del servei d’assegurances 2019.01) any 2023.
 • Aprovació de l’expedient de contractació dels serveis de redacció del projecte constructiu d’un edifici polivalent a la Masia de Can Milà.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis jurídics (representació judicial).
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat a l’Avinguda del Camí de Miralpeix, 28.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la reforma i ampliació de l’edifici de la Creu Roja de Sitges situat a la Plaça de l’Hospital, núm 5-6, per millorar la seva accessibilitat.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer de Margarida Xirgu, 28 i aprovació del projecte executiu.  
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a canvi d’ús de local a habitatge en la planta baixa de l’edifici situat al carrer de la Carreta, 7.
 • Aprovació de la modificació del projecte de reparcel·lació voluntària, el conveni urbanístic de gestió de cessió de sòl obligatòria i el projecte tècnic bàsic de construcció de nau industrial PAU-27 Mas Alba ponent.
 • Aprovació de la justificació dels ajuts econòmics extraordinaris destinats a pal·liar els efectes provocats pel COVID-19 a la contractació laboral de persones i millora de l’ocupació per l’any 2021 (Línia COVID 2021).
 • Aprovació de la incoació del procediment de revocació parcial de l’ajut econòmic extraordinari per finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis.
 • Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Sitges i UTE Intermèdia Connecta Formació i Treball Actua pel Desenvolupament Centre de noves oportunitats per a joves.
 • Aprovació de la convocatòria i les bases específiques per a la cobertura definitiva per promoció interna de dues places de Tècnic d’administració especial (Enginyer) ID 7, mitjançant concurs oposició.
 • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs-oposició per promoció interna, per proveir 1 plaça de sots-inspector.
 • Aprovació de la revocació parcial de l’atorgament de la subvenció per tal de pal·liar els efectes provocats pel COVID-19 i destinats a finançar les despeses de lloguer o hipoteca, subministraments i altres serveis a les persones jurídiques titulars de la gestió dels espais privats de creació, experimentació, difusió i promoció culturals oberts al públic i que duguin a terme la seva activitat a la Vila de Sitges i atorgada a l’Associació LGTBIQ+.Colors Sitges Link.