Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de govern aprova la convocatòria per subvencionar projectes i activitats esportives per aquest 2023 amb un valor de 80.000€.

La Junta de Govern Local (JGL), ha aprovat la convocatòria per a la concessió de subvencions de projectes i activitats esportives en concurrència competitiva per a l’any 2023. En el pressupost municipal del 2023 es contemplen 80.000€ per aquestes subvencions, que es repartiran en 71.000€ en promoció de l’esport escolar i federat, 6.000€ per a l’organització d’esdeveniments esportius i 3.000€ per a projectes d’esport adaptat. Amb tot, l’import màxim sol·licitat per cada entitat que vulgui optar a la subvenció no podrà ser superior al 20% de cada partida, de manera que una entitat no podrà optar a més de 14.200€ per a promoció de l’esport escolar i federat, 1.200€ per a organització d’esdeveniments esportius i 600€ en concepte de projectes d’esport adaptat. L’objectiu d’aquests topalls és que els 80.000€ puguin quedar repartits entre el màxim nombre d’entitats interessades.   

També en matèria esportiva, la Junta de Govern ha aprovat el compte justificatiu per abonar la subvenció al Centre Excursionista de Sitges per la seva feina en el foment i promoció de l’escalada al municipi.

Una altra de les subvencions que han tirat endavant és la que es destina a l’Associació Concertante per a la difusió i realització del Concurs de Música Mirabent Magrans 2022.

L’òrgan de govern local també ha aprovat iniciar el procediment per atorgar llicències temporals per a tres parades del Mercat municipal que estan sense activitat en l’actualitat. Les persones interessades en obtenir aquestes llicències temporals i treballar al Mercat municipal hauran de presentar la seva sol·licitud mitjançant instància telemàtica a través del portal https://carpeta.sitges.cat/ , durant el termini de quinze dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sitges https://seu.sitges.cat .

Relació d’acords aprovats

 • Aprovació de la segona i última pròrroga del contracte del servei per a l’allotjament i manteniment dels serveis web municipals de l’Ajuntament de Sitges.
 • Aprovació de la convocatòria per a la concessió de subvencions de projectes i activitats esportives en concurrència competitiva per a l’any 2023.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció nominativa al Centre Excursionista de Sitges per al foment i la promoció de l’escalada al municipi a l’any 2022.
 • Aprovació de la justificació i pagament de l’ajut econòmic per al foment de la contractació i millora de l’ocupació.
 • Aprovació de l’obertura de la convocatòria per a l’atorgament de llicències temporals de parades disponibles al Mercat municipal.  
 • Aprovació de la regularització d’operacions comptables del contracte del servei d’obertura, tancament Can Ferratges, Parc de Terramar i Hort de Can Falç i neteja lavabo del Parc de Terramar.  
 • Aprovació de la regularització d’operacions comptables del contracte basat en l’acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de servei de manteniment amb destinació a Entitats locals de Catalunya 2018.04 pel subministrament d’un vehicle (camionet) per a la Brigada municipal, en modalitat d’arrendament amb opció de compra.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a Associació Concertante per a la difusió i realització del Concurs de Música Mirabent Magrans 2022 durant l’any 2022.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al Carrer de Josep Irla i Bosch, 96 i aprovació de projecte executiu.
 • Aprovació de la concessió de Llicència d’obra major per a l’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat existent amb afectació de l’estructura, situat a l’Avinguda Sofia, 33.   
 • Aprovació de la regularització de les operacions comptables del contracte de subministrament de dos vehicles turisme i dues motocicletes amb modalitat de rènting per a la Policia local de Sitges en modalitat de rènting sense opció de compra, a través de l’adhesió a l’Acord marc de mobilitat sostenible (2016.02) mitjançant del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCD).
 • Aprovació de l’atorgament de la conformitat prèvia per a la transmissió per herència de la concessió de la plaça d’aparcament número 43, Aparcament l’Antic Escorxador, Carrer de Joan Maragall, 36-40.