Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova l’expedient del contracte de subministrament de tres vehicles en lloguer per a la temporada de platges per cobrir les necessitats de transport del personal de la brigada municipal.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dimarts, ha aprovat l’expedient del contracte de subministrament de tres vehicles per a la temporada de platges en règim d’arrendament per cobrir les necessitats de transport del personal de la brigada municipal per a desplaçar-se a les diferents platges del terme municipal, amb la conseqüent obertura de la licitació i publicació a la Plataforma Pública de Contractació.

L’òrgan municipal ha aprovat l’adjudicació del contracte de subministrament de clavells per la festivitat de Corpus 2024-2027 a l’empresa Plantas de Levante SLU, per un import de 299.200 euros.

 

Relació d’acords aprovats

 • Donar compte de l’informe de la intervenció municipal núm. 20-2024, en relació a l’establert a l’article 10.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, corresponent al quart trimestre de 2023.
 • Aprovació de l’expedient del contracte de subministrament de vehicles en règim d’arrendament per a la temporada de platges.
 • Aprovació de l’expedient per a la contractació de subministrament de material imprès pel Departament de Turisme de Sitges.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte de subministrament clavells corpus 2024-2027.
 • Aprovació del desistiment de l'expedient de reclamació per responsabilitat patrimonial de l'administració núm. 10/2024.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció atorgada a l’Associació de Bombers Voluntaris de Sitges per a l’any 2023.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a canvi d’ús de local a habitatge de l’entitat dels baixos de l’edifici d’habitatges plurifamiliar situat a la plaça Bonaventura Julià, núm. 18.
 • Aprovació de la desestimació del recurs de reposició presentat en relació a la liquidació número 2023/7459 aprovada en junta de govern local de data 23 d’octubre de 2023 de la concessió de llicència d’obra major per a construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina al carrer València núm. 9.
 • Aprovació de la resolució per la qual s'acorda requerir als propietaris de l'Àmbit PAU 17 Vallpineda per a que en el termini de tres mesos formulin el projecte de reparcel·lació prèvia presentació de la proposta dels estatuts i bases d’actuació de la junta de compensació.
 • Aprovació de la correcció d’errada de l’acord de JGL de 26/02/24 d’aprovació de concessió de llicència d’obra major per a construcció d’ un edifici plurifamiliar aïllat de 44 habitatges, locals, aparcament, trasters i zones comunes, situat a l’avinguda Sofia 52-54, carrer de Salvador Soler Forment 24-28 i carrer d’Isidor Cartró Robert 9-11.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a obres de reforma parcial d’un edifici existent entre mitgeres, amb afectació estructural i canvi d’ús a hotel-apartament de 2*, situat al carrer Marqués de Montroig, 5.
 • Aprovació del compte justificatiu de la subvenció d’esdeveniments esportius Club Eva (escola de vela adaptada) any 2023.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa al Casino Prado Suburense de Sitges per la promoció d’actes culturals, artístics i lúdics relacionats amb la cultura sitgetana de l’exercici 2023.
 • Aprovació de l’acceptació de l'atribució de recursos a compte de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la prestació del servei de sanejament exercici 2024, despeses directes i indirectes.
 • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (Exp. 4002-000005-007319/2023).