Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acords de la Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local aprova l’expedient de contractació del servei d'ús i manteniment d’una plataforma de comunicació i gestió d'incidències pel manteniment de la via pública.

La Junta de Govern Local, celebrada aquest dilluns, ha aprovat l’expedient de contractació del servei d'ús i manteniment d’una plataforma de comunicació i gestió d'incidències pel manteniment de la via pública. El contracte serà per a tres anys amb possibilitat de prorrogar-lo un any més. També s’ha aprovat l’expedient per contractar el servei de creació de continguts, gestió, planificació, execució i dinamització de les xarxes socials, així com impuls de campanyes de social media, dels departaments de Cultura, Comunicació i la regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Sitges. Aquest contracte tindrà una durada de dos anys, amb dues pròrrogues d’un any cadascuna.

La JGL també ha aprovat la segona i última pròrroga del contracte del servei de menjador social per a persones i famílies en situació de vulnerabilitat o amb necessitats socials, amb la Fundació Privada Hospital Sant Joan Baptista, pel període d’un any, comprès des del 27 d’agost de 2024 al 26 d’agost de 2025.

En el capítol de cultura, l’òrgan municipal ha ratificat el compte justificatiu de la subvenció atorgada a la Fundació Festival Cinema per a l’exercici 2023 amb un import de 16.500 euros. Aquesta subvenció es destina a la difusió del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

 

Relació d’acords aprovats

 • Donació de compte de l’informe de la intervenció municipal núm 74-2024, en relació a l’establert a l’article 10.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, corresponent al primer trimestre de 2024.
 • Aprovació de l’expedient del contracte de serveis d'ús i manteniment d’una plataforma de comunicació i gestió d'incidències pel manteniment de la via pública del municipi de Sitges.
 • Aprovació de l’expedient del contracte de serveis de creació de continguts, gestió, planificació, execució i dinamització de les xarxes socials, i campanyes de social media de l’Ajuntament de Sitges, dividit en 3 lots.
 • Aprovació de l’expedient del contracte de serveis de manteniment del gestor del web de Turisme de l’Ajuntament de Sitges, l’allotjament web, una borsa d’hores de suport web i la gestió de google maps.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte basat en l’acord marc de subministrament d’equips informàtics i determinades llicències de programari amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2018.09) pel subministrament en la modalitat de compra de 30 portàtils i accessoris associats per l'Ajuntament de Sitges lot 2.
 • Aprovació de la segona i última pròrroga del contracte del servei de menjador social a persones i famílies en situació de vulnerabilitat o amb necessitats socials.
 • Aprovació de l’adjudicació del contracte mixt de subministrament i instal·lació de mobiliari per l’Espai Jove de Sitges.
 • Aprovació de l’adhesió a l’acord marc de subministrament de material logístic i serveis associats per a l’organització d’actes amb destinació als ens locals de Catalunya (exp. 2022.03) i adjudicació del contracte basat pel subministrament del lloguer, transport, muntatge i desmuntatge de 250 cadires plegables per la celebració del pregó del Corpus de Sitges 2024 (lot 6).
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d'un edifici plurifamiliar aïllat de 9 habitatges, 2 locals, aparcament i piscina, situat a l’ avda. Camí dels Capellans, 91.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat a l’avda. Camí dels Capellans, 122, parcel·la 11 de la illa 24 del Pla Parcial La Plana- Santa Bàrbara- Vallpineda PPU 1.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat a l’avda. Camí de Miralpeix, 32.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a la construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Josep Maria Massip Izabal, 4.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a l’agrupació de 2 parcel·les i construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, situat al carrer Margarida Xirgu núm. 33-35, corresponent a les parcel·les 11 i 12 de la illa 4 del Pla Parcial La Plana- Santa Bàrbara- Vallpineda PPU1.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a obres de reforma i segregació d’un habitatge a dos habitatges i divisió horitzontal en edifici existent situat al carrer Mare de Deu del Pilar núm. 7.
 • Aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a obres de rehabilitació interior d’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Nou, 10, 1r.
 • Aprovació de la correcció d’errada de l’acord de jgl de 15/04/24 d’aprovació del canvi de nom de la llicència d’obra major per a construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb piscina situat al carrer Josep Maria Massip i Izabal, 22.
 • Aprovació de l’estimació del recurs de reposició presentat en relació a les liquidacions de taxa 2023/1477 i 2024/247 i d’impost 2024/248, no bonificades i aprovades en Junta de Govern Local de data 15 d’abril de 2024 d’aprovació de la concessió de la llicència d’obra major per a construcció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres amb piscina situats al carrer Casa Pletada, núm. 29-31.
 • Aprovació de la justificació de la subvenció nominativa a Fundació Festival Cinema per a la difusió del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya (pla de viabilitat).
 • Aprovació de la justificació de l'ajut destinat a fomentar la contractació i la millora de l'ocupació (Exp. 4002-000015-007631/2023).
 • Aprovació de la cinquena i última pròrroga del conveni de cessió d'ús del mòdul 10 del centre d'empreses creatives a “Cornea Project Investments SL”.