Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Sol·licitud de títol de família monoparental

Període de tramitació

en qualsevol moment

Termini de la sol·licitud

a partir del 21 d'octubre de 2009

TRÀMIT D'ALTRES ADMINISTRACIONS

El títol de família monoparental és un títol oficial que acredita la condició de família monoparental i atorga diversos beneficis i avantatges.

Correspon al Departament d'Acció Social i Ciutadania (Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania) el reconeixement de la condició de família monoparental i de la categoria que correspongui a aquelles famílies residents a Catalunya que reuneixin els requisits establerts, com també l'expedició i la renovació del títol que ho acredita.

Juntament amb el títol col·lectiu per a tota la família, també dóna dret a la possessió d'un títol individual per a cada una de les persones membres beneficiàries, el qual permet gaudir d'una sèrie de beneficis i d'avantatges tant des de l'àmbit de les Administracions Públiques com des de les institucions, entitats i empreses privades, que es recollirà a la web del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Preu:

Tràmit gratuït

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments

S'entén per família monoparental aquella família formada per un/una o més fills/filles menors de 21 anys, o de 26 anys si estudien, que conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona.

En tot cas, es consideren famílies monoparentals les següents famílies:

 • Una persona progenitora, amb fills/filles a càrrec, que conviu alhora amb una altra persona o persones amb cap de les quals té un vincle matrimonial ni forma una unió estable de parella.
 • Una persona vídua o en situació equiparada, amb fills/filles que en depenguin econòmicament, sense que a aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat i/o orfenesa.
 • Una persona progenitora que té la guarda dels fills/ filles i que no percep pensió pels aliments d'aquests/aquestes establerta judicialment  o, percebent-la, és inferior a la meitat de l'Import de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) vigent mensual per cada fill/filla.
 • Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit violència d'acord amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, per part de l'altra persona progenitora o convivent.
 • Una persona progenitora amb fills/filles a càrrec que ha patit abandonament de família per part de l'altra persona progenitora o convivent.
 • Una persona progenitora amb infants a càrrec quan l'altra persona progenitora està durant un any o més en situació de privació de llibertat, hospitalitzada o en d'altres situacions similars.
 • Una família monoparental perd aquesta condició en el moment que la persona que encapçala aquesta unitat familiar contrau matrimoni amb una altra persona o constitueix una unió estable de parella d'acord amb la legislació civil catalana, o bé deixa de complir qualsevol dels requisits establerts.

Als efectes del reconeixement de la condició de família monoparental:

Es considera condició equiparada a la del fill/filla la persona menor tutelada o acollida preadoptivament o simple amb caràcter permanent o amb durada superior a un any amb la que es conviu i es considera condició equiparada a la de persona progenitora la persona tutora i la persona acollidora.

S'entén per persona discapacitada aquella que tingui reconeguda un grau de discapacitat igual o superior al 33% i per incapacitada per treballar aquella que tingui un grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.

Les persones estrangeres de països no comunitaris  tindran dret al reconeixement de la condició de família monoparental sempre que totes les persones membres de la família, que donin dret al títol, resideixin legalment a Catalunya.

Procediments
 1. Ompliu el full de sol·licitud i signeu-lo
 2. Presenteu la sol·licitud juntament amb la documentació requerida a qualsevol de les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC)
 3. Des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana farem arribar la vostra sol·licitud a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
 4. Els títols de família monoparental s'expedeixen i es trameten a la persona sol·licitant, juntament amb la resolució estimatòria, per correu certificat al seu domicili, sempre que es compleixin tots els requisits per tenir la condició de família monoparental i s'aporti tota la documentació acreditativa.
Temps mitjà de resolució
6 mesos
Silenci administratiu

Positiu

Observacions

RENOVACIÓ
La documentació necessària per renovar el títol de família monoparental variarà en funció de si se sol·licita per acabament del termini de validesa o per variació de les circumstàncies familiars o personals.

Per acabament del termini de validesa.
Cal presentar la documentació específica al supòsit amb què es trobi la persona sol·licitant.

Renovació per variació de les circumstàncies familiars o personals.

Cal presentar la documentació general que acrediti la variació
Cal presentar la documentació específica al supòsit amb què es trobi la persona sol·licitant. 

DUPLICAT
Es pot demanar pels següents motius: pèrdua, robatori, deteriorament, altres (caldrà especificar el motiu en el formulari de sol·licitud).

La informació reproduïda en aquest tràmit prové del Catàleg de Serveis de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat)
Impresos del tràmit

Documentació necessària

Títol nou  i  Sol·licitud de renovació de títol per caducitat (la documentació ha de ser original i fotocòpia o fotocòpia compulsada):

a) Documentació general:

 • Document identificador de la persona sol·licitant progenitora i dels fills/filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
 • Llibre/s de família complet/s, o sentència, acta notarial o resolució administrativa de l'adopció, únicament en el cas que aquest document no s'hagi lliurat prèviament a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció o que no consti en el llibre de família; o resolució judicial de tutela.

b) Documentació específica:

 • Targeta de residència per a totes les persones membres de la unitat familiar, quan es tracti de persones residents no comunitàries.
 • Certificat de registre com a persona resident comunitària, en cas de persones residents comunitàries.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar a la data de presentació de la sol·licitud, en el cas de fills/filles majors de 21 anys.
 • Certificat d'estudis o matrícula abonada de l'any en curs en cas de fills/filles majors de 21 anys i fins a 26 anys.
 • Certificat de defunció de l'altra persona progenitora, en el supòsit de no figurar en el llibre de família.
 • Resolució judicial en procediments de família (sentència de separació/divorci i el conveni regulador aprovat per l'autoritat judicial) que estableixi mesures de guarda i/o pensions d'aliments.
 • Resolució judicial acreditativa que s'ha iniciat procediment d'execució de sentència per impagament de pensions d'aliments.
 • Resolució judicial, o bé qualsevol altra mitjà de prova establert per la legislació vigent, acreditatiu de situació de violència.
 • Resolució judicial d'incoació de diligències prèvies per un delicte d'abandonament o bé qualsevol altra mitjà de prova establert per la legislació vigent que acrediti la situació d'abandonament.
 • Certificat de permanència en centre d'execució penal.
 • Certificat de permanència en centre hospitalari.
 • Declaració certificada del impost de la renda sobre les persones físiques del darrer exercici disponible o certificat d'imputació de rendes en cas de no estar obligats a declarar pel que fa als fills majors de 21 anys. (*)

Persones amb nacionalitat d'un altre país de la UE

Permís de residència comunitari de la persona o persones sol·licitants i dels fills o filles majors de 18 anys que formen part de la unitat familiar.
Si no es disposa del document anterior, s'haurà d'aportar fotocòpia compulsada del certificat emès pel Registre Central d'Estrangers, justificatiu de la inscripció en el Registre central d'estrangers de la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil com a resident comunitari, i fotocòpia compulsada del passaport o del document d'identitat del seu país d'origen.

Persones amb nacionalitat extracomunitària 

Permís de residència vigent de totes les persones membres de la unitat familiar.

(*) En cas que autoritzeu el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 09/02/2016