Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Comunicació prèvia relativa a l'activitat d'habitatge d'ús turístic

Termini de la sol·licitud

ATENCIÓ: Acord del Ple Municipal de 18 de desembre de 2017 pel qual s'aprova la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sitges (XLVII), relatiu a la regulació de l’ús d’habitatges d’ús turístic

TRÀMIT MUNICIPAL

ATENCIÓ: Acord del Ple Municipal de data 18 de desembre de 2017 pel qual s'aprova la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sitges (XLVII), relatiu a la regulació de l’ús d’habitatges d’ús turístic. ( veure normativa_ Suspensió) 

Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l'administració. 

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.

Preu:

Noves implantacions: 400,00€
Canvis de titular: 80.00€

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona propietària de l'habitatge.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Requeriments
 • Cal que el sol·licitant disposi de DNI/NIE en el cas de persones físiques o CIF  en el cas de persones jurídiques.
 •  Cal que l'habitatge disposi de cèdula d'habitabilitat.
 • L'habitatge no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
 • Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per la seva ocupació immediata.
 • Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d'una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
 • Cal disposar d'un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
 • L'habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació: http://www.consum.cat/empreses/tinformem/fulls_oficials/index.html
 • Cal donar d'alta l'activitat al servei municipal complementari de recollida, tractament i eliminació de residus comercials.
 • Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l'interior de l'habitatge, el número d'HUTB atorgat per la Generalitat de Catalunya.
 • La destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibit per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
Procediments
 1. Ompliu i signeu el full de comunicació
 2. Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació indicada, a qualsevol oficina d'atenció ciutadana.
 3. En el moment de la presentació de la sol·licitud us facilitarem còpia de l'autoliquidació de la taxa de tramitació de la comunicació.
 4. Recordeu que heu de comunicar a l'Ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol·lcitud.
 5. Caldrà que registreu les persones usuàries allotjades i remeteu a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgin, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones. Més informació: https://www14.gencat.cat/mossos_hotels/AppJava/login.do

Llistat HUTB: http://dom.cat/19yi

Observacions
Informació sobre tributs: http://etributs.gencat.cat/ca/tributs/impost_sobre_les_estades_en_establiments_turistics/


Impresos del tràmit

Documentació necessària

En cas que el motiu de la comunicació sigui la transmissió de l'activitat:

 • Escriptura de propietat.

Com es pot tramitar

Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 28/12/2017