Tràmits

Mapa del web

Índex alfabètic

Ets a: Inici > Seu electrònica > Tràmits > Detall

  Tràmits - Detall  


Llicència d'obra menor

Període de tramitació

Tot l'any

Termini de la sol·licitud

En qualsevol moment

TRÀMIT MUNICIPAL

La realització d’obres està subjecta a l’obtenció d’una llicència atorgada per l’Ajuntament. 
S’estableixen tres tipus de llicència segons la magnitud de l’obra a realitzar:

TIPUS A

 • Construcció de piscines (comunitàries o particulars)
 • Reparació / rehabilitació  d’edificis i façanes en general i especialment d’edificis afectats per patologies
 • Modificació de la coberta dels edificis amb augment de volum però sense augment de superfície construïda
 • Actuacions puntuals que afectin o alterin l’estructura i / o fonaments de l’edifici
 • Obres que modifiquin les instal·lacions o serveis dels espais comuns d’un edifici plurifamiliar
 • Moviments de terres no inclosos en altres llicències
 • Enderrocs parcials
 • Murs de contenció de terres
 • Formació de lavabos en locals comercials i magatzems
 • Instal·lació d’aparells elevadors, ascensors i aparells mecànics en edificacions existents
 • L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 • Construcció o instal·lació de cisternes que afectin l'estat de càrregues de l'edifici.
 • Canvis de distribució puntual interior (en locals i habitatges) sense afectar elements estructurals.

TIPUS B

 • Col·locació de bastides a una alçada superior a PB + 1 PP o a més de 6,00 m
 • Arrebossat, estucat i pintat de façanes que necessiten una bastida amb una alçada superior a PB + 1 PP o a més de 6,00  m.
 • Noves obertures ( finestres o portes ) o modificacions de les dimensions existents
 • Reparació de balcons o elements sortints
 • Construcció d’envans  pluvials
 • Construcció de pous i foses sèptiques
 • Estintolament de façanes
 • Construcció o modificació de tanques que requereixin obra.
 • Reparació de sostres i terrats sense afectar elements estructurals.

TIPUS C

 • Obertures per a tub extractor
 • Instal·lació d'aparells d'aire condicionat o d'altres similars
 • Instal·lació d'antenes parabòl·liques
 • Formació de barbacoes
 • Col·locació de portes, finestres, persianes i reixes en obertures de façana
 • Co·locació i/o canvi de paviments i escales a l'exterior de l'edifici
 • Arrebossat, estucat i pintat de façanes que no necessiten una bastida amb una alçada inferior a PB + 1 PP o menys de 6.00 m
 • Construcció, reparació i substitució de canonades de desguàs i claveguerons a l'exterior de l'edifici (sense bastida).
 • Tala d'arbres

Preu:

Impost sobre construc, instal·lacions i obres (ICIO): el 4% del pressupost
Taxa:
- General: 0.95% del pressupost (quota mínima: 100.00€)
- Vegeu més tarifes i l'import dels preus dels dipòsits i garanties a l'Ord. Fiscal núm. 7

Informació general

Qui el pot demanar?
- La persona interessada o afectada pel tràmit.
- Un/a representant degudament autoritzat/da.
Procediments
 1. Adreceu-vos a l’OAC i presenteu els documents indicats a l’apartat ‘Documents a aportar’.
 2. En el moment de la sol·licitud haureu de satisfer l’import de les taxes per la gestió de la vostra sol·licitud i, en cas que correspongui, dels dipòsits corresponents (reposició, residus, etc.).
 3. Un cop resolta la vostra sol·licitud rebreu el trasllat de la resolució al domicili que hagueu indicat als efectes de notificacions.
 4. Un cop concedida la llicència disposeu d’un termini de 6 mesos per iniciar-les i un de 12 mesos des del trasllat de la concessió de la llicència  per acabar-les.
Temps mitjà de resolució
Un mes a partir de la data de la sol·licitud
Silenci administratiu

El silenci administratiu serà positiu llevat els casos en els quals manquin informes preceptius i vinculants d’altres administracions o d’aquells en els què es transfereixin al sol·licitant facultats contràries al planejament i la legislació urbanística.

 

Aquest termini restarà interromput en els supòsits a què es refereix la legislació de procediment administratiu comú.

Observacions

Ordenança fiscal 7.6.2.2
Obertura de rases:General 0.95% del pressupost (quota mínima 85.00€)

Ordenança fiscal 7.6.2.3 
Ordres d'execució: Sense documentació tècnica:93.50€. Amb direcció tècnica: 188.70€.

Ordenança fiscal 7.6.4
Col·locació de rètols i cartells, per m2 o fracció: 16.65€

Ordenança fiscal 7.6.4.4
Construcció d'un gual a la vorera, per m. o fracció: 25.80€

Ordenança fiscal 7.6.4.9
Tala d'arbres: 
pel primer arbre: 9.10€
pels següents arbres, per cadascú: 4.60€

Impresos del tràmit

Documentació necessària

OBRES DEL TIPUS A

 • Instància oficial degudament complimentada
 • Projecte tècnic per duplicat, redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent.  En suport paper i en suport digital (en format pdf)
 • Fotografies
 • Full d’assumeix de la direcció de l’obra signat per un/a tècnic/a competent i visat pel col·legi professional corresponent.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut
 • Certificat de gestió dels residus

OBRES DEL TIPUS B

 • Instància oficial degudament complimentada
 • Document descriptiu de les obres a realitzar amb indicació de l’actuació a realitzar, plànols (emplaçament , actuació, etc.) pressupost i fotografies.
 • Full d’assumeix de la direcció de l’obra signat per un/a tècnic/a competent i visat pel col·legi professional corresponent
 • Certificat de gestió dels residus

OBRES DEL TIPUS C

 • Instància oficial degudament complimentada
 • Document descriptiu de les obres a realitzar amb indicació de l’actuació a realitzar, plànols (emplaçament , actuació, etc.) pressupost i fotografies.

Com es pot tramitar

Per correu
Presencialment
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) - Centre
Carrer Nou, 12
08870 - Sitges
Tel. 010 - 938114804
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de Garraf
Plaça del Baró de Güell
08871 - Sitges (Garraf)
Tel. 010
oac@sitges.cat
Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) Les Botigues
Passeig Maritim de les Botigues, 1
08860 - Sitges (Les Botigues de Sitges)
Tel. 010
oac@sitges.cat

Classificació del tràmit

© 2007 Ajuntament de Sitges
Pl. Ajuntament, sn. Tel. 938117600 / Atenció Ciutadana Tel. 010
Última actualització: 01/02/2018