Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

25/05/2022: Moció per un pla d'accessibilitat per a persones amb altres capacitats a la web i dispositius de l'Ajuntament de Sitges

Sessió de Ple municipal de 25 de maig de 2022

Presentada per:

Regidor no adscrit, Ignasi Rubí

 


“Actualment, la web municipal de l’Ajuntament de Sitges tal com està dissenyada presenta innumerables barreres d’accessibilitat que dificulten o bé impossibiliten la utilització de la web i aplicacions per a moltes persones amb altres capacitats, amb capacitat transitòria amb el temps o bé majors d’edat avançada.

Aquest fet no impedeix que cada vegada més persones decideixin recaptar informació, realitzar tràmits administratius, consultar l’oci, notícies, o bé fer ús dels serveis que ofereix actualment la pàgina així i també les annexes que depenen de l’Ajuntament, les aplicacions per a dispositius mòbils o bé xarxes socials.

Una realitat és que està redactat en el Reial decret 1112/2018 de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu del Consell d'Europa.

Demanar el servei de recollida de residus, apuntar-se a un curs, consultar subvencions municipals, realitzar instàncies, estar el dia de les activitats de la Vila, gestionar consultes, etc.. ha de ser una realitat de fàcil accés i comprensió per als vilatans que accedeixen a la web municipal, webs redirigides o en les aplicacions de l’ajuntament de Sitges.

Que la informació en els canals de comunicació municipals sigui accessible permet augmentar la transparència del govern municipal, la motivació d’aquesta proposta d’acord és arribar a la millora d’accessibilitat de la web municipal i les redirigides, per permetre que les persones amb altres capacitats i amb dificultats relacionades puguin disposar d’igualtat d’oportunitats.

Una web accessible és aquella que ens permet superar les barreres de la comunicació proposant nous escenaris que permetin interactuar als usuaris. Per a proposar aquests nous escenaris són necessaris dos principis, crear pàgines que es transformen correctament a les adaptacions tècniques de cada persona i oferir el contingut de manera comprensible i
entenedora per a la navegació.

Els escenaris responen a les dificultats més típiques que podem trobar en la xarxa, per
exemple:

- Disposar d’un sintetitzador de veu per a la conversió del text de pantalla, explicacions de les imatges o permetre àudios de navegació per a les persones amb altres capacitats visuals o amb dislèxia per exemple.
- La possibilitat d’ampliació de la pantalla i control mitjançant teclat per a les persones ambliopies.
- Traducció a llenguatge fàcil i ús d'esquemes visuals i infografies per a les persones amb dèficit d'escolaritat o amb dificultats cognitives.
- Disposar de control de contrast i resolució de pantalla adequada amb els contrastos inclusius i interfícies interactives per a les persones que pateixen acromatòpsia o altres patologies visuals.
- Disposar automàticament de subtítols sistemàtics per a les persones no oïdores.
- Disposar d’alternatives al ratolí o permetre l’accessibilitat per teclats adaptats a les persones amb problemes motors.
- Traducció a llenguatge fàcil i ús d’esquemes visuals i infografies per dificultats cognitives.
- Simplicitat en l'organització de la web per a les persones amb desordres d’atenció o amb poca habilitat en l'ús de les noves tecnologies.

Actualment, la web de l’ajuntament li manca la major part d’aquests escenaris, l’adaptació tecnològica no és fàcil i és necessari establir un redisseny de la web de l’Ajuntament.

En aquest Pla hauria de valorar els costos econòmics, factors tècnics del software de suport, la seva actualització i manteniment en el temps, factors socials sobre la consideració de la població a la qual va dirigit i factors legals de l’adaptació a la normativa vigent.

Per desenvolupar el Pla és necessari redissenyar o actualitzar la web i que estigui dins dels paràmetres amb les Pautes d’Accessibilitat o Principis Generals de Disseny Accessible establertes pel Grup de Treball WAI ( Web Accessibility Guidelines ) dins del W3C ( World Wide Web Consortium ) i amb normes UNE 139803 d’Aplicacions informàtiques per a persones amb discapacitats.

Per l’anteriorment motivat i exposat com a regidor no adscrit de l’Ajuntament de Sitges proposo
a la Corporació el següent:

ACORD

Instar a l’Ajuntament de Sitges a redissenyar la web municipal amb un disseny funcional
inclusiu per a totes les persones amb diversitat funcional que els permeti percebre, entendre,
navegar, fer gestions e interactuar amb l’espai sense barreres auditives, visuals, físiques i
cognitives.”

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per unanimitat:

Vots a favor: 20 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3), Sitges
Grup Independent (1), Guanyem (2) i El Margalló (1), Comuns Verds de Sitges
(1) i els Regidor no adscrits Sr. Ignacio Rubí González (1), Sr. Manuel
Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1) i la Sra.
María José Lores García (1).

Vots en contra: Cap

Abstencions: Cap