Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

26/01/2022: Moció per la implementació d'un servei de transport públic entre els tres hospitals

Moció per la implementació d'un servei de transport públic entre els tres hospitals del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, i millora del servei ja existent entre Vilafranca del Penedès, Vilanova i La Geltrú i Sant Pere de Ribes

Presentada per:

Comuns Verds de Sitges

 

L'acord de Govern COV/26/2019 de l'1 de febrer autoritzà la constitució del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf (CSAPG). El CSAPG té el seu origen en un Protocol d'intencions subscrit en data 3 de juliol de 2016 pel Servei Català de la Salut, el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (CSAP) i el Consorci Sanitari del Garraf (CSG), per a la integració dels dispositius i recursos assistencials d'aquestes dues entitats.

El projecte engloba un seguit de dispositius de referència de màxima importància per a l'equilibri territorial del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), entre els quals destaquen l'Hospital Sant Antoni Abat (Vilanova i la Geltrú), l'Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació (Sant Pere de Ribes) i l'Hospital Comarcal de
l'Alt Penedès (Vilafranca del Penedès).

La suma dels recursos d'aquestes organitzacions i la seva població de referència encaixa, d'altra banda, amb les línies estratègiques del Pla de Salut de Catalunya, sota el criteri d'enfortir la massa crítica de les entitats proveïdores de serveis assistencials com a mecanisme per promoure el màxim aprofitament dels recursos públics, i així millorar la qualitat en l'atenció a la salut i la viabilitat del sistema.

La prioritat que guia la iniciativa és facilitar la continuïtat d'aquests serveis en condicions de viabilitat i sostenibilitat a través de la seva fusió en una organització consorcial íntegrament pública, majoritàriament participada pel Servei Català de la Salut, i que segueixi comptant amb la participació de les administracions locals: Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Consell
Comarcal del Garraf, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Ajuntament de Sant Pere de Ribes-.

Tot i l'ample suport a la creació del CSAPG, per raons d'eficiència econòmica, sanitària i de benefici social, des del primer moment diversos usuaris, entitats i grups municipals han plantejat la necessitat de dissenyar i implementar un Pla de mobilitat -transport públic entre les dues comarques, per tal que els dos integrants del nou Consorci i els tres centres hospitalaris siguin abastament assequibles per a la població de les dues comarques i també pels professionals, que han passat a desenvolupar la seva jornada laboral repartida entre els tres centres assistencials que formen part del CSAPG.

Aquest Pla de mobilitat no només és absolutament necessari per fer viable la xarxa sanitària que s'està teixint entre les dues comarques, sinó que també ho és per fer més fluida la comunicació entre dues comarques que ja tenen establerts molts vincles en diversos sectors
però que tenen la gran mancança que representa l'escassa comunicació en transport públic.

La direcció del CSAPG, a petició del grup municipal de Vilafranca en Comú, va elaborar un estudi de la mobilitat estimada, tant per part de les persones usuàries, com per part dels professionals. El citat informe, elaborat amb dades del 2019, planteja les necessitats de desplaçaments de pacients i familiars entre territoris de l'Alt Penedès i Garraf, a partir d'unes dades que són fruit d'un exercici teòric basat en la informació i la utilització fins l'any 2019.

· Diàlisi (aprox. uns 60 pacients 3 dies per setmana) majoritàriament en vehicle especial.

· Intervencions quirúrgiques programades (COT, Urologia, Cirurgia Pediàtrica, Cataractes d’OFT, etc) entre els dos territoris, de pacients d’una zona que s’operen a l’altre. Aprox. 850 pacients + 1 o 2 acompanyants.

· Intervencions quirúrgiques urgents (COT, Cirurgia, etc) 2/3 setmana + acompanyants. Total 120/any x 2 persones x dos dies de visita.

· Tècniques i proves com marcapassos, CREPS, Làsers, Ecocardios, OCT, telemetries, urodinàmies, etc. Aprox. 400 pacients + 1 o 2 acompanyants.

· Proves de diagnòstic per la Imatge, com RMN, densitometries i altres. Aprox. 2.500 pacients + 1 acompanyant.

· Utilització de servei de transport entre hospitals per part de professionals, sobretot professionals mèdics, i de suport directiu i administració. Aprox. 10 per dia laboral. Total any 2.200 viatges/persona. Segons aquestes dades, el total d’utilització de transport entre els tres centres hospitalaris de les dues comarques son:

- Diàlisi (tenen un altre sistema de transport) però podria ser un 30% del total (9.360 viatges x 0,3= 2.808 d’anar i altres de tornar. Aprox. 5.616 viatges.

- Cirurgia programada: entre 1.700 i 2.550 any. D’anada i altre de tornada. Aprox. entre 3.400 i 5.100 viatges (una mitjana de 4.250 viatges).

- Intervencions quirúrgiques urgents/diferides: Aprox. 480 x anada i tornada= 960 viatges.

- Tècniques i proves: Aprox. entre 1.600 i 2.400 viatges.

- Diagnòstic per la imatge (sobretot RMN): 10.000 viatges.

- Utilització per professionals: aprox. 4.400 viatges.

Per aquest càlcul s'ha tingut en compte 1 viatge d'anada i 1 de tornada, i no es coneix quina seria la utilització de vehicle particular. En total son 27.226 viatges al llarg de l'any entre les 8h matí i les 21 h del vespre, entre els tres centres hospitalaris de les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf que formen part del CSAPG. I la tendència, a mesura que va avançant la unificació, és augmentar el nombre de desplaçaments, tant dels usuaris, com dels professionals.

Cal preveure un augment del nombre de viatges calculats entre els tres centres hospitalaris a curt termini, ja que, fins al moment de la integració en un sol consorci, l'Hospital de Referència de 3er nivell pel CSAP era l'Hospital Universitari de Bellvitge, on el desplaçament per transport públic era molt millor que entre Vilafranca i Vilanova o Vilafranca i Sant Pere de Ribes, malgrat que la distància sigui tres vegades inferior. Amb la integració al CSAPG, algunes o moltes de les diverses derivacions a Bellvitge passaran a fer-se a I ‘Hospital de Sant Camil, de nivell 2 de complexitat (el CSAP és de nivell 1 de complexitat).

Per aquests motius, el Grup d’En Comú Guanyem de l’Alt Penedès proposa els següents

1. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la realització d’un estudi en el termini de tres mesos sobre com establir un servei de transport públic que faciliti la mobilitat dels veïns i veïnes de les comarques de l'AIt Penedès i del Garraf (i Cunit) als centres hospitalaris de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació de Sant Pere de Ribes i l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès de Vilafranca del Penedès que formen part del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf. I dels i les professionals que han passat a desenvolupar la seva jornada laboral repartida entre els tres centres assistencials que formen part del CSAPG.

2. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que el citat estudi contempli que el transport públic entre els tres centres hospitalaris serveixi, també, per millorar el transport públic entre Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú i Sitges actualment deficitari.

3. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que en el termini de sis mesos s'implanti un servei de transport públic que faciliti la mobilitat dels veïns i veïnes de les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf als centres hospitalaris Sant Antoni Abat de Vilanova i la Geltrú, Hospital Residència Sant Camil i Centre de Rehabilitació de Sant Pere de Ribes i Hospital Comarcal de l'Alt Penedès de Vilafranca del Penedès que formen part del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf com també dels i les professionals que han passat a desenvolupar la seva jornada laboral repartida entre els tres centres assistencials que formen part del CSAPG.

4.-Realitzar en el marc de la taula de mobilitat del Penedès i en el termini de 6 mesos una anàlisis de les necessitats i les alternatives per establir un servei de transport públic que faciliti la mobilitat entre els centres hospitalaris de Sant Antoni abat de Vilanova i la Geltrú, l’hospital residencial sant camil, el centre de rehabilitació de sant Pere de Ribes i l’hospital comarcal de l’alt Penedès de Vilafranca del Penedès a partir de les dades reals de mobilitat existents. així mateix, analitzar també la necessitat i les alternatives de millora del servei actual de transport públic entre Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de ribes i Vilafranca del Penedès.

5.-Implementar durant l’any 2022 i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, les actuacions incloses en les conclusions de l’esmentat anàlisi.”

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per unanimitat:

- Vots a favor: 21 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3), Sitges Grup Independent (2), Guanyem (2) i El Margalló (1). Comuns Verds de Sitges (1) i els Regidors no adscrits, Sr. Ignacio Rubí González (1), Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1) i la Sra.
María José Lores García (1).

- Vots en contra: Cap

- Abstencions: Cap

I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora
alcaldessa.