Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

26/10/2022: Moció pel traspàs de Rodalies Renfe

Ple de 26 d'octubre de 2022

 

Moció de Junts per Sitges pel traspàs de Rodalies Renfe

“La xarxa de Rodalies Renfe de Catalunya i els serveis de mitja distància són infraestructures clau per als desplaçaments diaris de milers de catalanes i catalans. En plena emergència climàtica, a més, són mitjans de transport que han d’ajudar a descarbonitzar la mobilitat al nostre país, convertint-la en més eficient i sostenible.

És per això que, des de Junts per Sitges considerem fonamental la inversió en aquestes infraestructures ferroviàries, per garantir el seu bon estat de conservació i millorar el servei que ofereix a la ciutadania. Tanmateix, sembla que el Govern de l’Estat espanyol no considera ni necessari ni urgent prendre mesures per afermar els 462 quilòmetres de vies i les 134 estacions.

L’incompliment recurrent de l’Estat amb les inversions a Catalunya és especialment greu en la xarxa ferroviària. El Pla de Rodalies Renfe de Barcelona entre el 2008 i el 2015 preveia uns 4.000 milions d’euros d’inversió, de la qual només se’n va executar un 14%, mentre que del Pla d’actuacions prioritàries entre el 2014 i el 2016, dels 306 milions d’euros previstos només se’n va invertir un 35%. Aquestes xifres encara empitjoren més si tenim en compte les inversions que l’Estat fa en d’altres territoris. Per cada 100€ pressupostats a Madrid, se n’executen 183€ en realitat, mentre que a Catalunya per cada 100€ pressupostats se n’executen 35€.

Aquesta manca d’inversió genera implicacions negatives amb els horaris, amb retards dels trens, l’estat dels vagons, els passos a nivell pendents de realitzar o múltiples punts negres en matèria d’accessibilitat. La qualitat del servei es veu afectada, negativament, per aquesta infrainversió de l’Estat a Catalunya. Així, mentre que a Ferrocarrils de la Generalitat o al Metro de Barcelona s’assoleix un 99% de puntualitat, a Renfe aquestes xifres són estrepitosament molt pitjors.

Des de l’any 2010, en virtut de l’article 169 de l’Estatut de Catalunya, la Generalitat havia d’assumir responsabilitats de supervisió matèria d’horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris. Tanmateix, la titularitat dels trens, la gestió i l’explotació de la infraestructura d’estacions, vies i andanes, va seguir en mans d'Adif, l'empresa pública que depèn del Ministeri de Foment, el qual no es digna a fer les inversions necessàries per a garantir el bon servei que mereixen les catalanes i els catalans.

Per tot això, des de fa anys, el Govern de la Generalitat i els municipis que es veuen afectats per aquest servei ferroviari, demanen el traspàs de Rodalies Renfe de Catalunya, per tal d’oferir un servei que s’assimili al de Ferrocarrils de la Generalitat o del Metro. És urgent i imprescindible rescabalar la inversió pendent i garantir una gestió real i integral del servei per part de la Generalitat. És l’única solució perquè les necessitats de les persones usuàries siguin garantides amb responsabilitat de gestió i un servei i una infraestructura adequada.

PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat que executi urgentment les inversions que promet. La infrainversió estructural pendent a tot el sistema ferroviari català que depèn de l’Estat impedeix que aquesta sigui una xarxa de qualitat, incomplint els terminis del Pla de Rodalies Renfe i impossibilitant una bona atenció a l’usuari.

SEGON.- Exigir al Govern de l’Estat a completar, íntegrament i urgentment, el traspàs del Servei de Rodalies Renfe i les infraestructures d’aquest servei, amb el compromís d’efectuar la transferència del dèficit tarifari per tal que la Generalitat pugui gestionar-lo directament, així com també procedir de manera immediata a la signatura del contracte programa entre Renfe i la Generalitat que estableixi les condicions de la relació entre l'Administració titular i la companyia operadora amb l'amortització de les inversions a mig termini.

TERCER.- Instar a totes les administracions a treballar en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l’ús del tren en detriment del vehicle privat.

QUART.- Comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Transport i Mobilitat i Agenda Urbana.

 

L’Alcaldessa sotmet la moció a votació, quedant aprovada amb el següent resultat:

 • Vots a favor: 12 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra
  Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Guanyem (2), Comuns
  Verds de Sitges (1) i el Regidor no adscrit Sr. Ignacio Rubí González (1).
 • Vots en contra: 6 que corresponen al grup polític municipal de Socialista-CP
  (3) i els Regidors no adscrits Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1),
  Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1), la Sra. María José Lores García (1)
 • Abstencions: 3 que corresponen als grups polítics municipals Sitges Grup
  Independent (2) i El Margalló (1).

I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment
de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que
resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora
alcaldessa.