Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

27/07/2022: Moció en contra dels dragatges al litoral

Ple de 27 de juliol de 2022

 

Proposta d'acord dels grups municipals Esquerra Republicana de Sitges i Guanyem Sitges en contra dels dragatges al litoral

“El dragatge és l'operació que consisteix a extreure materials del fons del mar, o bé per explotar-los, o bé per fer treballs de tipus portuari (cavada de conques o de canals, o manteniment per deslliurar-los dels sediments que s'han acumulat i en disminueixen el calat).

Els materials extrets són generalment sorres i graves, principalment utilitzades en obres públiques o materials calcaris (utilitzats principalment en feines agrícoles), però també en els últims anys s'ha utilitzat per a usos recreatius per eixamplar les platges del litoral. Aquest fet ve produït a conseqüència de la regressió a causa del canvi climàtic (puja el nivell del mar, els temporals són més forts i hi ha canvis en el vent i de la direcció de l'onatge), les infraestructures de la costa que modifiquen les dinàmiques del litoral, i la falta d'aportació natural de sediments per la gestió dels rius.

El dragatge comporta diversos riscos per al medi ambient. Per exemple, els impactes negatius generats durant i després del dragatge i descàrrega del material dragat sobre els peixos i organismes vius són:

  • Migració de peixos
  • Canvis en la demanda d'oxigen que comporta una recolonització de les àrees afectades per espècies oportunistes que s'adapten a les noves condicionis
  • Interferència amb els processos respiratoris dels peixos
  • Interferència amb els processos migratoris dels peixos, per efecte de la terbolesa generada durant i després de dragatge i la descàrrega de material
  • Destrucció d'hàbitat aquàtics
  • Cobertura de la vegetació
  • Ingestió i acumulació de contaminants com a pesticides i metalls pesants per part del conjunt de la fauna i la flora d'una regió.

En el cas de dragatges de canals i dels ports, els sediments fangosos o llotosos poden ser contaminats per metalls pesants, pesticides, i altres elements. Així de vegades l'operació de dragatge o neteja és més contaminant per al medi ambient que no pas deixar els sediments allà on eren, i encara menys, per utilitzar aquestes sorres per usos recreatius, els quals prèviament requereixen d’un procés de descontaminació segons la legislació vigent.

A més a més, cal dir que les actuacions de recrescuts de platges amb sorra de forma artificial mitjançant dragatge són actuacions efímeres que estan destinades a la curta o a la llarga a ser esborrades per la dinàmica litoral. Es dóna el cas que, tot sovint, poc després d’actuacions de recrescuts de forma artificial mitjançant dragatge, ha ocorregut un temporal marítim que ha erosionat tota la sorra aportada amb la qual cosa s’han malmès tots els recursos econòmics invertits.

És per tots aquests motius exposats pels quals en els últims anys el govern municipal de l’Ajuntament de Sitges ha evitat utilitzar el dragatge per a usos recreatius. Ara bé, a dia d’avui ens trobem que encara es draguen les bocanes dels ports, o al fons marí de la costa davant la Platja de les Botigues de Sitges per part del Port de Barcelona:

Segons l’estudi ambiental i estratègic del Pla de Ports de Catalunya horitzó 2030, ja indica que l’acumulació de sorres a les bocanes o als molls i espigons dels ports s’haurien de corregir mitjançant la realització de bypass de sorres amb mitjans mecànics per evitar els mateixos dragatges, que només estan recollits en cas que no
es puguin aplicar sistemes de circulació de sorres alternatius.

Recentment el Consell Municipal de Medi Ambient de Sitges, en reunió celebrada en data 21 de maig de 2022, va decidir traslladar la queixa per les accions anuals de dragatge programades pel Port de Barcelona, ja que segons consta en la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del Pla Director del Port de Barcelona (2000), i l’autorització
de la Demarcació de Costes de Catalunya a l’Autoritat Portuària de Barcelona per a l’extracció de sorres a la zona d’assumpte, d’acord amb el Proyecto de aportación de arenas a la playa situada al sur del Llobregat, entre les condicions per atorgar l’esmentada autorització anual d’extracció de sorres per al dipòsit en les platges del
Prat del Llobregat, literalment es diu, “1.- La situación actual de la playa del Prat de Llobregat está en buenas
condiciones, no apreciándose erosiones significativas. No obstante, a petición municipal, se pretende aportar la arena, más por un estricto cumplimiento de la DIA que por unas necesidades reales.” i, per tant, no es justifica l’actuació que anualment es porta desenvolupant d’extracció de sorres en aquesta zona de la costa sitgetana.

Afegir que l’any 2021 es va presentar davant l’Ajuntament de Sitges l’Estudi tècnic sobre l’evolució del temporal de la línia de costa i la regeneració de les platges del terme municipal de Sitges, elaborat per l’empresa Geociencias y exploraciones marinas (GEM), on es conclou que la Platja de les Botigues de Sitges en el període
2009-2021, presenta un moviment mitjà net de la línia de costa de -8.59 m, amb un retrocés de la línia de costa negatiu màxim de -44.34 m. L’informe indica que la Platja de les Botigues està fortament erosionada i el dragatge n’és una causa evitable.

Considerant les queixes veïnals en matèria de contaminació acústica pel soroll generat durant la nit pels treballs d’extracció de sorres a les Botigues de Sitges.

Considerant l’informe Un litoral al límit, emès l’any 2021 pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat de Catalunya, on es diu que la costa catalana es troba en una situació límit.
Considerant les finalitats (art. 3) de la Llei 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

I tenint en compte l’avanç del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española considerando los efectos del cambio climático, en redacció pel Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Es conclou que no resulten justificades aquestes actuacions de dragatge dels fons marins front la costa del municipi de Sitges, el qual es troba en àmbit proper a zona marina Xarxa Natura 2000 Costes del Garraf, amb codi ES5110020, el qual resulta directa i indirectament afectat.

Per tot allò anteriorment expressat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Sitges, l’adopció dels
següents ACORDS:

1.- Demanar al Port de Barcelona, a Ports de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el cessament definitiu amb caràcter
d’urgència de les activitats de dragatge o extracció de sorres marines davant la costa del municipi de Sitges, en no estar justificades, afectar acústicament el medi nocturn urbà, suposar
un impacte ambiental sobre el medi marí Xarxa Natura 2000, i sobre els sediments de les
platges del municipi. Tanmateix instem a que es realitzin els canvis en la tramitació de la DIA
(Declaració Impacte Ambiental) del Port de Barcelona perquè en cas de necessitar seguir fent
aportacions de sorra al Delta del Llobregat, aquestes es realitzin de sorres provinents d’altres
bancs que no suposin una afectació a ecosistemes marins.

2.- Instar a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) a definir un pla de conca per garantir l’aportació de sediments del riu Llobregat i així alimentar de sediments la zona de la costa des de la desembocadura del Llobregat fins les platges de Castelldefels i Sitges.

3.- Reafirmar la voluntat política de l’Ajuntament de Sitges de no utilitzar dragatges per a augmentar artificialment l’amplada de les platges degut a les greus conseqüències mediambientals que aquesta activitat comporta cap a l’espai natural litoral.

5.- Sol·licitar als ports situats al terme municipal de Sitges que apliquin sistemes de bypass de sorres amb mitjans mecànics, o sistemes de circulació de sorres alternatius als dragatges i respectuosos amb l’entorn natural.

6.- Sol·licitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que realitzi els estudis i els treballs necessaris per evitar la regressió del litoral sitgetà de forma sostenible, així com a realitzar un estudi per executar un pla de protecció dels ecosistemes marins de les platges del Delta del Llobregat que van des de la seva desembocadura fins a les platges de Sitges.

7.- Traslladar els presents acords a tots els membres del Consell Municipal del Medi Ambient de Sitges, al Port de Barcelona, a Ports de la Generalitat de Catalunya, al departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) i a les meses del Parlament de Catalunya i del Congreso de Diputados.”

S’accepten les esmenes proposades per el grup polític municipal de Comuns Verds de Sitges, que s’incorporen a la proposta llegida abans de la votació.

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada amb el següent resultat:

  • Vots a favor: 10 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (4), Sitges Grup Independent (2), Guanyem (2) i El Margalló (1), Comuns Verds de Sitges (1)

  • Vots en contra: 7 que corresponen als grups polítics municipals de Junts per Sitges (4) i els Regidors no adscrits Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1) i la Sra. María José Lores García (1).

  • Abstencions: 4 que correspon al grup polític municipal de Socialista-CP (3) i el Regidor no adscrit Sr. Ignacio Rubí González (1).

I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa.