Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

27/07/2022: Moció per reclamar una oferta formativa pública digna, de qualitat i adequada de formació professional

Ple de 27 de juliol de 2022

 

Moció del grup Comuns Verds de Sitges per reclamar una oferta formativa pública digna, de qualitat i adequada de formació professional

“Aquesta serà la legislatura de l’FP”, una de les primeres declaracions del Conseller Cambray a l’inici del curs que ara justament acaba i que s’ha revelat, lamentablement, com una de les més certes. Després d’un curs ple de despropòsits que han portat al límit als i a les professionals de l’educació, amb data d’1 de juliol, els centres d’FP han rebut una carta del Director General de Formació Professional informant que el Departament ha decidit augmentar les ràtios d’FP un 10% abans de l’inici de la matrícula. Una decisió presa unilateralment i fora de temps, que només s’entén en un intent d’apaivagar l’estrall que suposaria per la Conselleria un nou reguitzell de titulars denunciant la manca de places públiques d’FP a Catalunya.

Cal recordar que l’inici de curs escolar 2021-22 més de 10.000 alumnes es van quedar sense plaça per a poder cursar estudis de Formació Professional a Catalunya. Una situació inaudita, que va vulnerar el dret bàsic a l’educació i que va evidenciar la falta de planificació i de previsió del Departament d’Educació a l’hora de programar l’oferta amb suficients places públiques i equilibri territorial ajustat a les necessitats de les persones i del teixit productiu. Una falta de planificació que aquest curs es torna a fer palesa amb aquesta decisió.

Cal recordar que el Síndic de Greuges ja es va pronunciar sobre la situació crítica de la Formació Professional a Catalunya, després de les denúncies d’algunes famílies i del sindicat CCOO. El Síndic va considerar que Catalunya té un dèficit de places estructurals i que hi ha una manca de garanties d’escolarització i d’oportunitats per als i les joves que opten per l’itinerari professional.

La proposta feta pel Departament d’augmentar l’oferta a través dels increments de ràtios dels cicles ja existents ja es va demostrar insuficient al curs 2022-23, així com l’augment de l’oferta formativa on-line mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Una solució que la COVID-19 ja va demostrar que no és útil.

Totes les dades objectives que es posseeixen sobre les necessitats de qualificació de la nostra població activa indiquen que no només no es pot prescindir de l’FP del sistema educatiu per donar-hi resposta, sinó que se l’ha de reforçar amb moltes més places públiques, una manca estructural endèmica al nostre país.

Després de dècades de polítiques connivents per contenir i degradar l’oferta pública mentre les ofertes privades a distància creixien de forma desorbitada, resulta que la resposta de la conselleria per donar cabuda a més alumnes és augmentar les ràtios, sense augmentar recursos ni recuperar les condicions laborals dels i de les professionals de la Formació Professional.

Cal recordar que l’actitud del Conseller Cambray, la manca de recursos en l’educació pública, la presa de decisions de manera unilateral per part del Departament d’Educació i la no recuperació dels drets i les condicions laborals dels i de les professionals de l’Educació a Catalunya han dut als sindicats i a les treballadores i treballadors a realitzar diferents vagues aquests darrers mesos. Unes mobilitzacions que sembla que pel Conseller no hagin existit, tornant a utilitzar l’unilateralitat com a mecanisme per prendre decisions des del seu departament.

Aquesta situació constata que excloure la Formació Professional del decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya va ser un error, així com l’exclusió del mateix de l’educació infantil. Ara en paguem les conseqüències d’una programació centralitzada insensible a les necessitats dels nostres pobles i ciutats.

Un decret que és contrari al que estableix la Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional i que porta annexada una memòria econòmica de 5.500 milions d’€. Uns recursos imprescindibles per garantir una FP pública i de qualitat, i que crearà 200.000 noves places de FP, 3.000 noves aules, la contractació de 50.000 nous docents, 60 noves titulacions per adaptar la mateixa a les demandes de la Indústria 4.0 i l’actualització de gairebé el 80% del catàleg de la FP. A aquests recursos, cal sumar els 14.906.250€ que li corresponen a Catalunya exclusivament per a la creació de noves places durant el curs 2022-2023, provinents del Pla de recuperació, transformació i resiliència del MEFP, i que s’haurien de sumar a les pròpies.

Catalunya necessita una aposta més decidida per la Formació Professional.

Una aposta que ha d’anar acompanyada de recursos i de mesures per solucionar la situació dels milers de joves que no tenen assignada plaça per a seguir cursant els seus estudis, així com garantir la igualtat d’oportunitats, la formació al llarg de la vida i lluitar contra la segregació en els nostres centres escolars.

Per tot això exposat, el grup municipal Comuns Verds de Sitges proposa al ple l’adopció dels següents

PRIMER.- Instar el Departament d’Educació a augmentar imminentment les
places públiques de FP, tant de Cicle Formatiu de Grau Mig (CFGM), Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) com els Programes de Formació i Inserció (PFI) per garantir l’accés a tot l’alumnat.
SEGON.- Instar al Departament d’Educació a reforçar els sistemes d’orientació i acompanyament a l’escolaritat de l’alumnat matriculat als ensenyaments secundaris postobligatoris, especialment de l’alumnat que s’ha preinscrit a determinats cicles formatius i no ha pogut accedir a l’oferta que més s’ajusta als seus interessos i expectatives.
TERCER.- Instar el Departament d’Educació a combatre les desigualtats territorials existents en la provisió de l’oferta de formació professional i prioritzar la creació de places a les comarques amb més dèficit de provisió.
QUART.- Instar el Departament d’Educació a planificar, conjuntament amb la comunitat educativa i amb els ens locals, la creació de nova oferta de Formació Professional de cara al proper procés d’admissió per al curs 2023-24.
CINQUÈ.- Traslladar aquest acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a CCOO, a UGT, a USTEC, a AFFAC, a PIMEC i a la Federació Empresarial del Gran Penedès FEGP.

S’accepten les esmenes proposades per el grup polític municipal de Junts per Sitges, que s’incorporen a la proposta llegida abans de la votació.

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada amb el següent resultat:

Vots a favor: 17 que corresponen als grups polítics municipals Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3), Sitges Grup Independent (2), Guanyem (2) i El Margalló (1), Comuns Verds de Sitges (1) i els Regidors no adscrits Sr. Ignacio Rubí González (1), Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1) i la Sra. María José Lores García (1)

Vots en contra: Cap

Abstencions: 4 que correspon al grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (4)

I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa.