Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

27/07/2022: Moció per una regularització extraordinària de persones estrangeres

Ple de 27 de juliol de 2022

 

Proposta d'acord del Grup Comuns Verds de Sitges de suport a la iniciativa legislativa popular per una regularització extraordinària de persones estrangeres

S’adhereixen a la proposta els grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya i Guanyem Sitges.

“Segons les estimacions més recents, a Espanya resideixen de manera irregular entre 390.000 i 470.000 persones, una tercera part de les quals serien menors d'edat. El sistema d'accés a la residència contemplat a la llei d'estrangeria Llei Orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social resulta insuficient i limitat i no s'ajusta a la realitat actual de les persones migrants que hi viuen i treballen a l'Estat espanyol.

Això pel fet que, d'una banda, els criteris d'accés a la residència són altament restrictius i de molt difícil compliment, i de l'altra, el procediment administratiu implementat és lent, burocràtic i compta amb un elevat marge de discrecionalitat a l'hora de concedir les autoritzacions o renovar-les.

Aquesta dinàmica genera una espiral de vulnerabilitat i desprotecció que augmenta l'exclusió social i impacta al conjunt de la societat. Per això, considerem imprescindible la cerca de mecanismes que garanteixin que aquestes persones puguin sortir de la situació de invisibilitat i “no drets” com a conseqüència de l'estatus migratori irregular.

1. Raons que justifiquen una regularització extraordinària.

En primer lloc, el respecte dels drets fonamentals de cada ésser humà. La irregularitat suposa una condemna a l'explotació laboral, la invisibilitat davant les institucions, la desprotecció legal o l'exclusió de facto de serveis públics essencials com l'educació i la sanitat.

En segon lloc, la pèrdua d'una gran aportació econòmica i fiscal per al conjunt de la societat.

D'una banda, la irregularitat impedeix molts migrants contribuir dignament amb capacitats que són essencials per al sosteniment de la societat. D’altra banda, l'economia submergida limita les contribucions fiscals d'aquests treballadors i treballadores als impostos indirectes del que consumeixen. Una regularització afloraria, ràpidament i eficaçment, el gran potencial dels impostos directes i de les contribucions d'empleades i empleats i ocupadores al sistema de Seguretat Social. Una estimació recent de la Universitat Carles III suggereix que la aportació neta mitjana dels treballadors regularitzats s'incrementaria per sobre dels 3.250 euros per persona i any.

Finalment, l'existència de prop de mig milió de persones fora del radar de les institucions i de la planificació dels serveis públics suposa un dèficit de governança pública que és urgent corregir.

Cadascuna d'aquestes raons ha multiplicat la seva rellevància durant els mesos de la pandèmia, on les comunitats de migrants en situació irregular han donat la cara per la societat en sectors imprescindibles com el de les cures, el repartiment a domicili o la recollida de fruita i verdura. Amb això van pagar un preu altíssim en forma de contagis i morts. La nostra societat té un deute de gratitud amb un dels seus col·lectius més vulnerabilitats La política migratòria no pot romandre escindida de la realitat socioeconòmica del país i de totes les persones que la componen i construeixen dia a dia. La regularització extraordinària permetrà visibilitzar la totalitat de la població migrant que resideix al país, compensar les desigualtats que presenten com a punt de partida, i alhora garantir els drets laborals en condicions d’igualtat, reduint les situacions d’abús i explotació.

2. Un mecanisme habitual a molts països, també a l’Estat espanyol.

Aquest mecanisme de regularització extraordinària ha estat utilitzat per un important nombre de països al llarg de les darreres dècades: només a la UE, entre 1996 i 2008 es van dur a terme 43 programes de regularització en 17 Estats membres. Les regularitzacions més recents van ser les realitzades per Portugal i Itàlia en plena pandèmia, una resposta recolzada pel Relator especial de l'ONU per als drets humans de les persones migrants.

Espanya ha conegut durant la darrera etapa democràtica sis processos de regularització, quatre duts a terme pel Partit Socialista i dos pel Partit Popular.

En aquest context, és on s’emmarca la proposta de suport a la Iniciativa Legislativa Popular del Col·lectiu “Regularització Ja” que sol·licita la regularització extraordinària de persones immigrants.

Aquest col·lectiu sol·licita, entre altres coses, que es modifiqui la Disposició Transitòria Primera de l’esmentada llei 4/2000, i es flexibilitzi per a donar carta de naturalesa a totes les persones que ja formen part del nostre dia a dia, i que durant el confinament, i després d’aquest, es va revelar com un sector tan necessari, que sense ells no hauria estat possible mantenir la producció alimentaria i la cura d'un gran sector de la nostra població, com la gent gran, moltes dependents, i els i les menors.

Per aquests motius el grup Comuns Verds de Sitges, Esquerra Republicana de Catalunya i Guanyem Sitges, proposen al ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer.- Donar suport i adherir-se a la campanya de la Iniciativa Legislativa Popular “ESENCIALES” per a la regularització extraordinària de persones migrants a l’Estat espanyol, amb l’objectiu de col·laborar en la seva difusió, promocionar la sensibilització popular i facilitar la recollida de signatures.

Segon.- Donar suport al següent text articulat de la proposició de llei:

Text articulat de la proposició de llei

Llei per la qual s'estableix una regularització extraordinària per persones estrangeres

Article únic: Modificació de la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i el seu integració social.

Es modifica la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social amb la següent redacció:

“Disposició transitòria primera. Regularització d’estrangers que es trobin a Espanya. El Govern, mitjançant un reial decret, establirà, en el termini de 6 mesos, un procediment per a la regularització dels estrangers que es trobin en territori espanyol abans del dia 1 de novembre del 2021”.

Tercer.- Traslladar els presents acords al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, els grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya al Comissió Promotora de la ILP #RegularizacionYA, Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, REDES, Alianza para la Solidaridad i a les entitats municipalistes de Catalunya.”

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada amb el següent resultat:

 • Vots a favor: 17 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra
  Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3), Sitges
  Grup Independent (2), Guanyem (2) i, Comuns Verds de Sitges (1) i el Regidor
  no adscrit Sr. Ignacio Rubí González (1).
 • Vots en contra: 3 que corresponen als Regidors no adscrits Sr. Manuel
  Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1) i la Sra.
  María José Lores García (1).
 • Abstencions: 1 que correspon al grup polític municipal del El Margalló (1).

I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa.