Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

29/06/2022: Moció en defensa dels jutjats de pau

Sessió de Ple de 29 de juny de 2022

 

“Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret l’any 1855. A Catalunya la figura del jutjat de pau és una institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’estatut d’autonomia i que neix com un servei de millora de les relacions veïnals. Actualment, 898 dels 947 municipis catalans compten amb un jutjat de pau.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat de Primera Instància i Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és una persona sense carrera judicial i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de quatre anys.

Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des pel plenari dels ajuntaments a partir dels candidats/es que s'ofereixen o designat/da directament si no hi ha cap candidatura. La persona és escollida per la seva trajectòria personal, pel seu tarannà i coneix la dinàmica del municipi.

Aquest fet evidencia l’arrelament de la persona designada a la comunitat i la capacitat de mediació local que se li atribueix. Al mateix temps, les tasques que desenvolupa comporten l’alleugeriment de la càrrega als tribunals de justícia, oferint judicatura de proximitat i estalviant molts recursos als mateixos tribunals.

En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, per a la implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els municipis, que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats, es preveu l’eliminació dels Jutjats de Pau. Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb jutjat de pau veurien eliminada aquesta institució i es perdria el servei de jutge/jutgessa de pau.

L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si col·lapse actual dels jutjats.

Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura dels jutges/jutgesses de pau per unes oficines municipals de justícia, que no tindrien la mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts municipis no disposen.

Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels Jutjats de Pau a Catalunya, i rebutjar l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques més destacades exerceix la mediació en els conflictes veïnals.

Considerant tot l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació Municipal l’adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels Jutjats de Pau i defensar la seva permanència en els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen.

SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la mateixa administració de justícia.

TERCER.- Reforçar la informació a través dels mitjans de comunicació de l’ajuntament de la tasca que realitzen els Jutjats de Pau i identificar el Jutge/Jutgessa de Pau del municipi.

QUART.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat a rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei.

CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, al Consell Comarcal i a la Diputació Provincial, així com fer-ne trasllat al jutjat de pau del municipi.”

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per unanimitat:

Vots a favor: 20 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3), Sitges Grup Independent (2), Guanyem (2) i El Margalló (1) i els Regidors no adscrits
Sr. Ignacio Rubí González (1), Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1) i la Sra. María José Lores García (1)

Vots en contra: Cap

Abstencions: 1 que correspon al grup polític municipal de Comuns Verds de Sitges (1)