Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

29/06/2022: Moció en favor de la diversitat sexual i de gènere, i per la igualtat de drets de les persones LGTBI

Sessió de Ple municipal de 29 de juny de 2022

Presentada per:

Comuns Verds


“El camí recorregut pel moviment LGTBI ha aportat nombroses fites i consecució de drets en matèria de llibertat sexual i de gènere que han beneficiat no només al col·lectiu LGTBI sinó a tota la ciutadania. Però, tot i els avenços socials dels darrers anys, les persones LGTBI segueixen vivint importants desigualtats estructurals que les col·loquen en una situació de precarietat i vulnerabilitat. Acabar amb aquestes desigualtats implica fer polítiques reals i efectives contra la discriminació i la desigualtat social.

En l'actualitat, existeixen diferents lleis autonòmiques LGTBI que reconeixen els drets del col·lectiu. En el cas de les persones trans, aquestes lleis estableixen l'autodeterminació del nom i la identitat de gènere, però, tenen les limitacions pròpies de les competències autonòmiques. Malgrat que faciliten la modificació del nom en els documents administratius dependents de l'administració autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, molt especialment el DNI. Aquesta situació genera desprotecció i discriminacions, a banda d’importants desigualtats territorials. Al mateix temps, posa de manifest l’insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol pel que fa als drets de les persones LGTBI. Es fa evident la urgència de legislar a escala estatal, a partir dels estàndards europeus de drets humans, per abordar la discriminació i garantir la igualtat.

A Catalunya, la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, recull moltes de les reivindicacions històriques dels moviments socials LGTBI. Però, com reclamen diferents entitats i col·lectius del teixit associatiu català, la implantació real de la Llei 11/2014 dista molt de ser una realitat. Una llei que gairebé mai ha comptat amb prou recursos per la seva implementació efectiva ni tampoc pel seu desplegament territorial. Cal una implementació efectiva de la Llei 11/2014 i que es compleixi arreu.

En l’àmbit de la salut, la llei inclou mesures relatives a l’accés a la salut sense discriminació: incloent apartats sobre l’atenció a persones trans des d’una perspectiva no patologitzant; els drets de les dones lesbianes i bisexuals a la reproducció assistida; l’accés als mètodes preventius que garanteixen pràctiques sexuals més segures o la formació del personal sanitari en matèria de diversitat afectiva sexual i de gènere. Tanmateix, en la pràctica, a Catalunya, existeixen importants desigualtats territorials pel que fa a l'accés a la salut de les persones LGTBI. Encara avui, aquest model no patologitzant i respectuós amb el fet trans només existeix a dues unitats especialitzats a Barcelona i Lleida. Tampoc l’accés a les tècniques de reproducció assistida per a dones lesbianes, bisexuals o sense parella masculina està garantit territorialment i segueix centralitzat a Barcelona. Mentre que en matèria de salut sexual només existeix un únic servei públic a tota Catalunya, situat a Barcelona, per la prevenció, la detecció i el tractament precoç d’ITS (infeccions sexualment transmissibles), que ofereix un servei ràpid de cribratge d'ITS i per l'administració de PreP (profilaxi preexposició). Calen urgentment polítiques i recursos per acabar amb aquesta iniquitat territorial i discriminació sanitària cap a les persones LGTBI.

Pel que fa a l’àmbit laboral, la discriminació per raó d'orientació sexual, identitat o expressió de gènere segueix sent una realitat al món del treball. L’article 21, de la Llei 11/2014, dedicat a les mesures i actuacions en matèria d’ocupació, recull l’obligatorietat del Departament d’Afers Socials, Treball i Família de desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones trans i mesures adreçades a evitar qualsevol mena de discriminació laboral de les persones LGTBI.

És una urgència i una obligació que la Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, desenvolupi programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per a adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral. Donar resposta a aquestes desigualtats des de l’administració local és clau per a garantir els drets laborals de les persones LGTBI.

En l'àmbit de la prevenció i l’atenció en violències, és prioritari dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva. Calen també polítiques efectives informació, formació i sensibilització, que facin de les ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual i de gènere en totes les seves manifestacions.

Sense dubte, la crisi socioeconòmica generada per la COVID-19 ha agreujat la situació de les persones LGTBI més vulnerables. Les crisis sempre tenen sempre un component de classe, procedència, gènere i orientació sexual i l'increment de la precarietat ha deixat sense recursos a moltes persones. Els àmbits de la salut i ocupació són claus, però donada la situació d'emergència habitacional, calen de forma urgent polítiques socials en l'àmbit de l'habitatge.

Es necessiten ajuts al lloguer, espais d'acollida i albergs, especialment, per a aquelles persones joves que viuen situacions de LGTBIfòbia en l'àmbit familiar o nucli de convivència i necessiten iniciar processos d'emancipació.

A més, cal dotar de recursos la Llei 11/2014 per fer efectiva la seva implantació en tots els sectors d'intervenció amb tota una bateria de polítiques que no deixin enrere a ningú i una projecció justa dels serveis públics, amb una mirada transversal i global. S'han de desenvolupar polítiques socials per aconseguir la plena igualtat social de les persones LGTBI.

Es tracta de convertir la igualtat formalment ja reconeguda a la llei catalana en igualtat real i
efectiva.

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal Comuns Verds de Sitges proposa al Ple
l’adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER.- Instar el Govern espanyol i al Ministeri d'Igualtat a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura un marc legal en matèria de drets LGTBI que garanteixi la plena igualtat i el reconeixement de la diversitat sexual i de gènere i que inclogui la despatologització i autodeterminació de gènere, així, com l’abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que viuen les persones LGTBI.

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels recursos necessaris per a la seva implementació amb el desenvolupament de polítiques efectives per abordar la discriminació de les persones LGTBI en els diferents sectors d’intervenció, com ara; la salut, l’ocupació, l'habitatge, l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’ocupació, la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement de la diversitat familiar.

TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut a posar fi a la discriminació sanitària cap a les persones LGTBI i la iniquitat territorial; a implementar una model d'atenció a persones trans no patologitzant desplegant unitats de referència territorial; a garantir l’accés a les tècniques de reproducció assistida per dones lesbianes, bisexuals o sense parella masculina i a desenvolupar serveis de salut sexual per la prevenció, la detecció i el tractament precoç d’ITS, amb serveis i ràpids de cribratge d'ITS i per l'administració de la PreP.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Empresa i Treball i Departament de Drets Socials, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones LGTBI i mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i als departaments competents en la matèria, a dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.

SISÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya, i a la resta de departaments competents en la matèria, a desenvolupar urgentment polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge per la població LGTBI més vulnerable, especialment, persones joves que viuen situacions de LGTBIfòbia en l’àmbit familiar o nucli de convivència i necessiten iniciar processos d’emancipació.

SETÈ.- Aquest ajuntament es compromet a incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de polítiques per la diversitat sexual i de gènere, ampliant el pressupost municipal en matèria de polítiques LGTBI i garantint les condicions perquè les polítiques LGTBI es prioritzin i es consolidin.

VUITÈ.- Desenvolupar polítiques efectives d’erradicació de la LGTBIfòbia amb recursos d’informació i atenció, formació i sensibilització, que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual i de gènere en totes les seves manifestacions.

NOVÈ.- Desplegar estratègies per a la promoció dels drets laborals de les persones LGTBI tals com: adaptar i millorar la capacitat de resposta dels serveis d’inserció laboral; incorporar a les convocatòries de subvencions criteris d’igualtat d’oportunitats; incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en programes municipals d’ocupació i d’inserció laboral adreçats a col·lectius vulnerables; així com a fomentar la contractació de persones LGTBI, especialment, de dones trans, a través de programes de treball i formació.

DESÈ.- Garantir habitatge social immediat per a persones LGTBI en situacions de LGTBIfòbia i que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos d’habitatge d’inclusió de les entitats socials. Així com ajuts al lloguer.

ONZÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Departament d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya, a les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) i a les entitats municipalistes de Catalunya.”

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada per unanimitat:

Vots a favor: 21 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (4), Socialista-CP (3), Sitges Grup Independent (2), Guanyem (2) i El Margalló (1), Comuns Verds de Sitges (1) i els Regidor no adscrits Sr. Ignacio Rubí González (1), Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1) i la Sra. María José Lores García (1)

Vots en contra: Cap