Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

30/11/2022: Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials

Ple de 30 de novembre de 2022

 

Moció de Junts per Sitges sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials

“Les ocupacions il·legals delinqüencials són un greu problema que fa la vida impossible als veïns que la pateixen i provoca un sentiment d’impotència a molts dels nostres ajuntaments perquè no tenen eines per restablir la convivència en els seus municipis.

Aquestes ocupacions són utilitzades sovint per màfies que s’aprofiten d’uns immobles que sabem que el propietari no farà res i que provoca que amb el pas del temps, la convivència i la pau social en molts barris i poblacions del nostre país es degradi enormement.

Els propietaris no fan res perquè són immobles propietat d’entitats financeres, fons especulatius, la SAREB, o persones jurídiques considerades grans tenidors. Aquests propietaris no actuen judicialment, i es desentenen dels problemes que generen aquestes ocupacions delinqüencials.

El passat 20 d’octubre, a proposta de Junts per Catalunya es va aprovar un mandat parlamentari per actuar contra les ocupacions i la usurpació d’habitatges on hi ha un major risc de l’acció de grups de delinqüents que han convertit l’ocupació en un negoci, minvant el dret de les persones vulnerables a accedir a un habitatge social i, a la voluntat del Govern de garantir la convivència i facilitar instruments per resoldre una situació que provoca greus conflictes i degrada comunitats i barris, quan els propietaris dels immobles no actuen per solucionar-ho.

És per això que, des de Junts per Catalunya, fem una crida als tribunals de justícia i a la fiscalia de Catalunya perquè implementin i apliquin, com ja fan a altres llocs de l’Estat, protocols que permetin uns tràmits ràpids i efectius per a desallotjar l’immoble ocupat il·legalment que genera greus problemes de convivència.

Per tot això, el grup municipal de Junts per Sitges, presenta els següents acords:

ACORDS

Primer.- Donar eines als ajuntaments i comunitats de propietaris per acabar amb l’ocupació d’immobles, pisos, finques, naus, i parcel·les en urbanitzacions, que provoquen greus problemes de convivència en l’entorn i generen alarma social entre el veinatge, perquè es tracta d’una ocupació delinqüencial.

Segon.- És necessari també, destinar a habitatge social els immobles recuperats per fer front a una de les emergències que viu el país: la manca d’habitatge.

Tercer.- Impulsar la modificació del llibre V del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals, per facultar els ajuntaments i les comunitats de propietaris. La modificació facultarà jurídicament els ajuntaments i les comunitats de veïns afectades perquè puguin instar judicialment les desocupacions, en els casos que generen alteració greu de la convivència i creïn alarma social.

Quart.- Modificar la Llei de l’Habitatge i afegir una nova tipologia de conducta com a exemple d’incompliment de la funció social de l’habitatge.

Cinquè.- Modificar la Llei d'Enjudiciament Criminal mitjançant la introducció d'una mesura de desallotjament en el termini màxim de 48 hores, des de la petició cautelar de desallotjament, quan els ocupants de l'immoble, requerits, no exhibeixin el títol jurídic que legitimi la seva permanència a l'immoble

Sisè.- Modificar de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, per possibilitar que els ajuntaments puguin tenir instruments que els permetin intervenir contra els efectes perjudicials a la seguretat i a la convivència ciutadana que genera la comissió de conductes delictives derivades de l'ocupació il·legal.

Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la conselleria de Justícia, al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats i al Senat, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència.”

L’Alcaldessa sotmet la proposta a votació, quedant aprovada amb el següent resultat:

  • Vots a favor: 9 que corresponen als grups polítics municipals Junts per Sitges(2), Socialista CP (3) i els Regidors no adscrits Sr. Manuel Rodríguez del’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1), la Sra. María JoséLores García (1) i Sr. Ignacio Rubí González (1).

  • Vots en contra: 3 que corresponen al grup polític municipal de Guanyem (2) iComuns Verds de Sitges (1).

  • Abstencions: 7 que corresponen als grups polítics municipals d’EsquerraRepublicana de Catalunya (4), Sitges Grup Independent (2) i El Margalló (1).

I per a la seva constància a l'expedient, emeto el present certificat, amb l'advertiment de l'article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, per ordre i amb el vistiplau de la senyora alcaldessa.