Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

30/11/2022: Moció per garantir l'educació inclusiva als centres educatius de Sitges

Sessió de Ple de 30 de novembre de 2022

 

Proposta d'acord del Grup Comuns Verds de Sitges per garantir l'educació inclusiva als centres educatius de Sitges

“La Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l’Infant (1989) reconeix a tots els infants i adolescents el dret a l’educació sobre la base de la igualtat d’oportunitats, el dret a assolir el màxim desenvolupament possible i que les decisions que s’adoptin prenguin com a consideració primordial el seu interès. En aquest sentit, cal recordar també que la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006) reconeix expressament el Dret a l’Educació Inclusiva com a model indispensable perquè tot l’alumnat rebi una educació de qualitat i per garantir la universalitat i la no-discriminació en el dret a l’educació.

D’acord amb aquests acords internacionals, el marc normatiu regulador del sistema educatiu català ha anat incorporant reformes successives amb un enfocament orientat a garantir que l’escola pugui respondre a les necessitats de tot l’alumnat. Primer, amb l’aprovació de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) i, darrerament, amb la publicació l’any 2017 del Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, amb l’objectiu declarat de “garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics dins l’àmbit de l’ensenyament no universitari siguin inclusius”. Malgrat això, l’anàlisi de la realitat dels centres educatius de la nostra comarca posa de manifest moltíssimes mancances relacionades amb l’atenció a la diversitat i en l’aplicació efectiva del model d’educació inclusiva que preveu la normativa esmentada.Recentment, Vilanova i la Geltrú ha mostrat el seu rebuig a aquesta greu situació que no és malauradament un fet aïllat. Sitges també pateix aquestes mancances que afecten a tots els nivells educatius ,des del 0-3 fins l’ESO i el Batxillerat. La causa principal és la falta dels recursos necessaris per garantir el dret de tot l’alumnat a una educació inclusiva. Aquesta manca d’inversió del Govern contradiu el que especifica la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), aprovada el 2009, segons la qual “El Govern, a fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa a l'entorn, com a mínim, del 6% del producte interior brut.”

Han passat 13 anys des de l’aprovació de la LEC (2009) i 5 anys des de l’aprovació del Decret de l’educació inclusiva (2017) i la situació dels nostres centres educatius, pel que fa a la inclusió, és precària. Per manca de recursos, a centres educatius de Sitges es discrimina l’alumnat amb necessitats educatives especials i es priva tothom d’una educació inclusiva. En alguns casos, fins i tot, els centres opten per mesures de segregació per atendre la diversitat, tot i que aquesta mena de mesures contradiuen el Pacte contra la Segregació Escolar a
Catalunya, del 18 de març de 2019, que va signar el Departament d’Educació, el Síndic de Greuges, una gran quantitat d’entitats de la comunitat educativa i gairebé tots els ajuntaments de més de 10.000 habitants, entre els quals, també, l’Ajuntament de Sitges. La manca d’inversió del Govern en educació vulnera el dret dels nostres infants a una educació inclusiva i, de manera dramàtica, atempta contra la dignitat dels nens i nenes amb necessitats educatives especials.

Aquesta manca de recursos per a la implementació real d’una educació inclusiva de qualitat compartida per tota Catalunya es presenta de manera agreujada a la nostra comarca i, de manera especial, al nostre municipi. L’any vinent celebrarem els 40 anys de l’establiment del Garraf com a comarca pilot en termes d’educació inclusiva, un tret diferencial que ens enorgulleix al convertir-nos en la comarca inclusiva per excel·lència, un model de referència d’equitat i de solidaritat per a tots els infants i les seves famílies. Però, alhora, també ens situa
en una posició de major vulnerabilitat, al no haver incorporat dins del sistema educatiu de la comarca ni els recursos ni els professionals especialitzats que requereix la complexitat de les nostres escoles.

Per tot això, el Grup Municipal COMUNS VERDS DE SITGES proposa al Ple de l’Ajuntament de Sitges l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya que destini com a mínim el 6% del PIB català a educació, tal com marca la Llei 12/2009 d’Educació.

SEGON. Adherir-se a la campanya de l’aFFaC “Jo també hi vull anar”, perquè es desplegui plenament el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, per garantir que els infants que tenen Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) puguin gaudir del dret a l’educació amb les mateixes condicions que la resta de l’alumnat.

TERCER. Exigir al Departament d’Educació la immediata incorporació als centres educatius de Sitges del volum de recursos econòmics i professionals especialitzats que requereix la implementació del Decret 150/2017 i que s’han menystingut durant aquests 39 anys de comarca inclusiva.

QUART. Fins que no es desplegui plenament el Decret 150/2017, destinar els recursos econòmics necessaris per garantir la contractació d’hores extres de vetlladores o de monitoratge amb formació adequada, actualment assumida per les AFAs i/o per les famílies individuals, perquè l’alumnat amb NESE no estigui discriminat a l’hora d’accedir al serveis de menjador i d’extraescolars.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Educació, a l’aFFac (Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya), a la Coordinadora d’AFA de Sitges i a les direccions de tots els centres educatius públics i concertats de la ciutat.”

S'adhereixen a la proposta el regidor no adscrit Sr. Ignacio Rubí González.

  • Vots a favor: 19 que corresponen als grups polítics municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (4), Junts per Sitges (2) Socialista-CP (3), Sitges Grup Independent (2), Guanyem (2), El Margalló (1), Comuns Verds de Sitges (1) i els Regidors no adscrits Sr. Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois (1), Sr. Jose D. Tendero Rebollo (1), la Sra. María José Lores García (1) i Sr.Ignacio Rubí González (1).

  • Vots en contra: Cap

  • Abstencions: Cap