Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Preguntes i respostes al Ple Municipal

Consulta les preguntes que realitzen els grups municipals i la ciutadania durant el Ple Municipal, així com les respostes que s'efectuen

Resposta: Segons informa l’ORGT com organisme que té delegada la gestió de l’IIVTNU, no hi ha
manera de determinar quines liquidacions són de parcel·les que tenen la qualificació de
solar. En quant als retorns, hi ha aproximadament 94 devolucions per resolució d’un import
global de 3.375.777,17 Euros.

Preguntes:

1) Criteris d’inclusió en cada tarifa reduïda inclosa la categoria “d’altres”.
2) Si durant l'exercici 2019-2020 van poder accedir a la utilització de les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sitges persones sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat.
3) En cas de resposta afirmativa a la qüestió anterior, quin criteri es va seguir per permetre a persones accedir i utilitzar les instal·lacions de la Piscina Municipal de Sitges sense estar al corrent de pagament de la seva quota d'abonat o havent-se tramitat la seva baixa amb anterioritat.
4) Si durant l'exercici 2019-2020 es van mantenir actius abonaments de la Piscina Municipal de SItges amb condonament de quota, en cas de resposta afirmativa, quin criteri es va seguir.

 

Respostes:

1) Criteris d’inclusió en cada tarifa reduïda inclosa la categoria “d’altres”.
Les bonificacions venen descrites a la ordenança de preus públics, os es detallen els percentatges de descompte amb finalitats comercials a aplicar per part del concessionari.
La informació i la corresponent documentació relativa a la categoria “ALTRES”, ja es va facilitar als mesos de maig i juny de 2020. Quan es parla “d’Altres” es fa referència a:
- Forces de l’ordre (Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil i Bombers).
- Convenis amb: IAB, Rugby Club Sitges, TG Sitges Triatló i Castellers de Sitges.
Es tracta de bonificacions del preu públic que es fan amb caràcter social a entitats i col·lectius arrelats al municipi.
Cal tornar a insistir que, si prenem de referència per exemple la taula d’abonaments de l’exercici 2019, trobem una mitja mensual de 109 persones a la categoria “altres”, sobre una massa de 2.239 d’abonats mensuals, el que implica un 4,8%.

 

2, 3 i 4) Respecte les preguntes 2, 3 i 4, ni al Concessionari de la Piscina Municipal ni al Departament d’Esports ens consta aquesta informació.

Resposta: Actualment s’està treballant amb un total de 22 Hut’s il·legals detectats inequívocament de diferents ubicacions del municipi:

 • Carrer Carreta
 • Carrer de Verge del Pilar
 • Carrer de l’Hort Gran
 • Carrer de Rafael termes i Junyet
 • Plaça Doctor Pérez Rosales
 • Carrer de Sant Sebastià
 • Av. del Puig d’en Boronet
 • Carrer Muntaner
 • Passeig Marítim
 • Carrer Sant Francesc
 • Carrer d’Antoni Gaudí
 • Plaça Hospital
 • Camí de Capellans
 • Carrer Creueta
 • Carrer de Mare Ràfols
 • Carrer de Port Alegre
 • Carrer de Santa Bàrbara
 • Carrer Manuel Sabater


Dels quals es va fer informe tècnic i proposta de resolució i decret en un total de 12, dels quals es varen rebre al·legacions en la seva gran majoria, un total de 10.


Actualment, s’han tancat dos per que al·legacions presentades favorables i s’ha pogut validar que el HUT il·legal infractor era el del costat, amb el que s’iniciarà nou procés sancionador.


S’estan actualment resolent al·legacions i tornar a arrancar els procediments dels 10 procediments iniciats pendents de resoldre pel seu tancament.


El darrer procediment llençat a mitjans de setembre de 2022 es la incoació de nou expedient sancionador contra HUT de carrer Hort Gran per valor de 15 mil euros.


Actualment s’està tancant la resolució de totes les sol·licituds de noves terrasses o renovacions pel 2022 que estava pendent de resoldre. Una vegada finalitzat, es tornarà primerament a resoldre els 10 procediments iniciats pendents de tancar, i llavors, tornar a incoar nous procediments sancionadors de la resta de HUT’s il·legals detectats.

 

Resposta: El servei de llicències de l’Ajuntament de Sitges a dia d’avui el conformen 2 arquitectes. Les funcions d’aquests arquitectes comporta la resolució de una bona pila de procediments a mes a mes del procediment d’informar llicències. Aquests són: Certificats d’aprofitament urbanístic, certificats de compatibilitat urbanística, certificats d’antiguitat, comunicacions prèvies, primeres ocupacions, ordres d’execució, actuacions prèvies de disciplina urbanística, consultes urbanístiques, donar accés a expedients i documents, llicències d’obra menor i llicències d’obra major.

Abans de la crisi econòmica de l’any 2.008 el termini de tramitació de llicències d’obra
major estava al voltant dels 6 a 7 mesos.

L’any 2011, degut a la crisi econòmica i la poca quantitat de llicències per tramitar (25 llicències anuals d’obra major aproximadament), el servei de llicències es va veure reduït de 3 a 1 arquitectes, que va passar a fer tasques de llicències i de planejament urbanístic alhora. A partir de l’any 2014, amb la sortida de la crisi, va anar remuntant la sol·licitud de llicències d’obra major fins arribar a superar les 100 sol·licituds anuals.

Fruit d’aquest increment de feina, a partir de l’any 2017 els terminis de tramitació van arribar a pujar fins als 24 mesos.

Per tal de pal·liar aquest dèficit, a partir de l’any 2019 s’incorporen dos arquitectes mes. Dels tres arquitectes un es va dedicar a planejament urbanístic, un a llicències d’obra major i el tercer a llicències d’obra menor.

Fruit d’aquest esforç en recursos humans, s’aconsegueix al març de l’any 2022 tenir les llicències d’obra menor al dia i les llicències d’obra major amb terminis de 9 mesos.

Els terminis s’anaven escurçant i es preveia que aquests continuarien reduint-se.

Malauradament, al mes d’abril del 2022 va causar baixa un dels arquitectes municipals i els terminis de tramitació per llicències d’obra major han tornat a pujar fins als 15 mesos.

El present mes d’octubre de 2022 s’ha incorporat un nou arquitecte per suplir la baixa mencionada, amb la qual cosa es preveu poder tornar a recuperar la dinàmica de reducció dels terminis.

Resposta: Atenent la seva petició i valorada aquesta per part de la Policia Local (Mobilitat) i el departament de Mobilitat de Serveis Urbans, li informem que hem millorat la situació anterior a la zona, habilitant un pas de vianants entre voreres adaptades i solament hem tret 1 plaça d´aparcament, la qual impedia el pas de vianants i cadires de rodes.

L´ampliació de vorera però, no suposa un canvi en guany d´aparcament. La proposa de canviar l´aparcament de motos de lloc, no és correcte, ja que dificultaria la visió dels vianants i vehicles al pas de vianants. L´aparcament de PMR ha d´estar a prop d´un pas de vianants adaptat.

Resposta: Durant la campanya (abril 2022) s’han obert 6 expedients. 4 per portar el gos deslligat i 2 per portar el gos sense morrió.

1- Procediment 282/2022 davant del TSJC.
Es tracta d’un recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament contra la sentència de 20 d’octubre de 2021 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.17 de Barcelona, en el si del Procediment Abreujat 223/2021, per la qual s’estima el recurs presentat pel Sr. Manuel Ramírez Ibáñez contra la resolució de 24/02/21 que desestima la sol·licitud de jubilació parcial anticipada presentada al 14/12/20, anul·lant la resolució impugnada i declarant el dret de l'actor a accedir a la situació de jubilació parcial anticipada. Actualment el recurs es troba pendent d'assenyalament per a votació i pronunciament quan pel seu ordre els correspongui.

2- Procediment 350/2019 davant del TSJC.
Es tracta d’un recurs contenciós promogut a instàncies del CLUB DE MAR SITGES, contra el Ministeri per a la Transició Ecològica, sent part codemandada l'Ajuntament de Sitges, que té per objecte la impugnació de la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica de 24 de setembre de 2.019, desestimant el recurs d'alçada interposat per l'actora contra la
resolució de la Demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya de 8 d'octubre de 2.018, recuperant d'ofici la possessió del domini públic marítim-terrestre ocupat per la recurrent amb instal·lacions de piscina i zones de magatzem, entre les fites M4-97 i M4-98 de la partió aprovada per Ordre Ministerial de 13 d'agost de 1.999, en el terme municipal de Sitges.

El 14 de juliol de 2022 es va dictar sentència per la qual el TSJC desestima el recurs contenciós administratiu interposat en nom i representació del Club de Mar Sitges contra la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica de 24 de setembre de 2.019, abans esmentada, confirmant la mateixa.

La última actuació processal obrant al procediment és la diligència d’ordenació de data 28 de setembre de 2022, notificada el dia 5 d’octubre per la qual uneixen a les actuacions l’escrit presentat pel CLUB DE MAR SITGES sol·licitant tenir per preparat recurs de cassació contra la referida sentència n°2766 dictada en data 14/07/2022.

3- Procediment 474/2021 al Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.

Es tracta d’un recurs contenciós promogut a instàncies de CORAZÓN DE AGAVE SL, contra: a) Decret d’Alcaldia núm.2204-2021 de 30 de juliol de 2021 pel qual es denega la concessió de la llicència d’activitat amb ocupació del domini públic local sol·licitada per la recurrent per omissió dels requisits exigits per l’article 57.3 del Decret 336/1988 en quant a publicitat i pública concurrència.

b) Decret d'Alcaldia 2341-2021 de 6 d'agost pel qual s'incoa un expedient de recuperació d'ofici de la possessió de domini públic i s'ordena el cessament de l'activitat realitzada en el domini públic per falta de llicència municipal.

c) Decret d'Alcaldia 2638-2021 de 19 de setembre pel qual s'exercita l'acció de recuperació del domini públic i es requereix el cessament de l'ocupació i retirada immediata de l'activitat realitzada en el domini públic per falta de llicència municipal.

L’estat processal del mateix és, havent l’Ajuntament remès l’expedient administratiu, a la espera de que el jutjat concedeixi termini per formalitzar la demanda.

Previ a la interposició del referit recurs contenciós, CORAZÓN DE AGAVE SL va sol·licitar l’adopció de la mesura cautelar de suspensió dels Decrets impugnats que va ser tramitada amb el núm. de procediment Mesures Cautelars Prèvies 404/2021.

En el si d’aquest procediment es va dictar en data 19 d’octubre de 2021 interlocutòria desestimant la sol·licitud de suspensió efectuada.

La representació de CORAZÓN DE AGAVE va interposar recurs d’apel·lació contra aquesta interlocutòria que desestima la sol·licitud de mesures cautelars que està sent tramitat davant del TSJC amb núm. de procediment Recurs d’apel·lació 122/22, actualment pendents d’assenyalament per la votació i pronunciament.

Resposta: Per poder sancionar primerament s’ha d’autoritzar la terrassa. Des de la pandèmia hi ha hagut un elevat volum de feina amb les terrasses ateses les ampliacions i la dificultat en generar les liquidacions per les modificacions constants de les condicions d’ocupació, a més a més, hem d’afegir un elevat nombre d’establiments que mai havien tingut terrassa i que l’han sol·licitada nova. Des de el àrea d’activitats estan finalitzant les autoritzacions/denegacions del 2022, ja sigui les pròrrogues anuals de les terrasses autoritzades d’anys anteriors o les noves sol·licitades, una vegada es notifiquin, des de l’àrea de disciplina es procedirà a sancionar aquelles que incompleixen la seva ocupació autoritzada i especialment, aquelles que estan col·locades sense autorització no essent autoritzable, tot i que la hagin sol·licitat.

Durant el mes de maig, es va procedir a fer visites informatives a totes les terrasses conforme s’havia deixat sense efecte el decret que permetia les ampliacions de les terrasses (Decret 1328-2022 de data 13/4/2022 per tornar a la normalitat a partir del 2/5/2022), i que tornava a ser vigent la ordenança de terrasses, per part dels inspectors Jordi Manosalbas i Ernest Santacana. Es varen fer doble passada per tots els locals amb terrassa informant-los i advertint-los de les ocupacions que realitzaven no permeses per que ho retiressin, ja que la ordenança no ho permetia i podria ser sancionable.

Durant els darrers mesos s’ha continuat fent inspeccions a diferents locals, advertint-los i aixecant actes de incompliments, en aquests sentit s’han inspeccionat aquelles terrasses més conflictives i s’han aixecat actes constatant incompliments i advertint-los. Consten 5 actes:

- Bloom
- Desitja
- Bad Burro
- Make me a Cake
- Amanit

Hem enviat requeriments escrits de compliment a diferents establiments (entre altres):
- Castell
- Lizarra carrer Major.
- La Vinyet
- Bar Tomeu

Les darreres inspeccions han passat per les terrasses que mes incompleixen aportant la fitxa del que poden tenir (fent signar els titulars):
- Aixeta
- Pizzeria Francesco
- Glamour
- Karmela
- Pony
- TImo’s carrer de l’aigua
- Yamuna
- Tambucho

RESPOSTA

 

Respecte els entrenaments a les pistes esportives escolars, per part de les entitatsesportives, s’ha celebrat una reunió amb el Director del CEIP Miquel Utrillo i els responsables de l’AFA del centre, per veure la viabilitat que les entitats esportives puguin començar els seus entrenaments abans de les 18:30 hores, hora a partir de la que actualment utilitzen les instal·lacions escolars.

Donada la gran quantitat d’activitats esportives que es realitzen en la franja horària de 16:30 hores a 18:00 hores i a les precaucions que cal adoptat a causa de la situació sanitària, per tal que no es barregin els grups, en aquest curs escolar no és viable atendre aquesta petició i que com a aviat es podrien inciar els entrenaments a les 18:15 hores, deixant 15’ minuts per facilitar la sortida dels alumnes del centre. S’ha acordat celebrar una reunió amb les entitats afectades i la Direcció del centre, durant la setmana del 10 al 14 de gener de 2022.

Respecte les subvencions atorgades pel Departament d’Esports, a les activitats i projectes esportius (Foment de l’Esport Federat i Escolar), aquestes es van valorar d’acord amb els criteris establerts a les bases específiques reguladores i a la convocatòria. S’ha facilitat al Sr. Rubí la documentació requerida i se li proposa que s’adreci físicament a les oficines del Departament d’Esports, per poder consultar l’expedient i rebre els aclariments que siguin necessaris.

Constitueix també una obligació de l’autoritzat la reposició de l’espai ocupat a la situació inicial, havent-se fixat en l’informe tècnic abans esmentat el cost d’aquest restabliment i les condicions de la reposició del mateix, amb aportació de terres vegetals. Aquest cost es fixa com l’import de la garantia a prestar per l’autoritzat i s’ha determinat en 13.864,05€.

RESPOSTA

 

El cost de la pàgina és de 1.600 € i l’impacte mediàtic assolit segons Kántar Media ha estat de 6.700 euros.

Aquesta va ser una proposta emesa pel propi diari ARA en el que es convidava a l’Ajuntament de Sitges i a altres institucions de Catalunya a parlar sobre la SOSTENIBILITAT A CATALUNYA 2021 "analitzant el sector de la gestió ambiental, solucions energètiques i de sostenibilitat a Catalunya  i els diferents projectes i novetats de les Ciutats catalanes”.

És per aquest motiu que, tenint en compte, l’aposta de l’ajuntament en aquest àmbit i l’obligatorietat que tenim a con institució d’explicar les accions públiques que es porten a terme, el departament de comunicació va decidir donar suport a la proposta de l’ARA i adherir-nos a aquestes pàgines especials. El Diari ARA és un referent periodístic al país i compta amb 150.000 lectors en paper a tot Catalunya i és líder amb 2.500.000 d´usuaris únics al diari digital, ARA.cat.

El diari donava l’opció a compondre les pàgines a partir d'articles o entrevistes que permetessin analitzar el desenvolupament sostenible al territori. Per explicar l’activitat pública hi ha diferents opcions, les campanyes de publicitat convencionals, o la participació en especials. Davant les diferents opcions, el departament es va decantar per explicar l’actuació de Sitges mitjançant un reportatge i una entrevista.

En aquest cas, l'Ajuntament ha utilitzat aquests canals publicitaris juntament a altres institucions, entre les quals la Diputació de Barcelona, Generalitat, Ajuntament de Tarragona, l’Ajuntament de Mataró o l’Associació Catalana de Municipis, entre d’altres.

RESPOSTA

 

S’ha encarregat un treball, a traves d’un contracte menor, l’objecte del qual és conèixer l’estat d’opinió de la ciutadania de Sitges en relació a la diversitat de serveis municipals que s’ofereixen.

Coneixement d’opinions, necessitats i hàbits dels ciutadans com a eina bàsica per orientar adequadament l’acció municipal i dissenyar polítiques publiques efectives i eficients que donin resposta a les demandes expressades, a fi i efecte d’oferir un millor servei a la ciutadania.

RESPOSTA

 

Per a l’autorització de la instal·lació d’un Parc d’oci i lleure infantil a un indret situat al costat del pàrquing de Can Robert al Passeig de Vilafranca, per un termini de tres mesos, la Corporació ha seguit el procediment previst al Reglament de Patrimoni dels ens locals, a partir de la sol·licitud de llicència per a aquesta activitat que va fer la societat ara titular d’autorització.

 

L’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals regula el procediment mitjançant el qual es pot autoritzar a un particular l’ocupació directa o immediata d’una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats,  mitjançant l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal, que origina una situació de possessió precària, essencialment revocable per raons d’interès públic, si fos el cas. I en el supòsit que els sol·licitants de dita ocupació fossin més d'un, s'hauran de tenir en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència per a l’atorgament de dita llicència (article 57.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre).

 

La utilització d’aquest procediment per a habilitar a un tercer a ocupar temporalment i precàriament el domini públic requereix d’un primer informe “d’oportunitat”, que valori l’existència d’algun tipus d’interès o oportunitat en dita autorització d’ocupació del domini públic a un tercer. I a partir de l’esmentat informe o valoració del Departament o servei corresponent, es tramita l’expedient d’autorització amb la sol·licitud i emissió dels informes tècnics corresponents.

 

En el cas pel que es pregunta, certament, en data 24-11-2020 (número de registre E/024851-2020), l’entitat TDC Parc, SL, amb NIF núm. B43405893 va presentar una sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’un parc d’oci familiar a la zona de Can Robert, de mitjans de març a mitjans d’octubre 2021.

 

Consta a l’expedient Informe d’oportunitat o conveniència del Departament de Promoció econòmica, que justifica l’interès en permetre aquest ús intensiu del domini públic en favor d’un tercer i es van demanar els informes tècnics corresponents en relació a la pròpia instal·lació.

 

Igualment, no li consta al Departament de Promoció Econòmica (ni a cap altra que es tingui coneixement)  cap altra petició d’altre interessat en ocupar aquest espai (o d’altre) en aquest sentit o per a aquesta tipologia d’usos, o similar.

 

Val a dir que aquesta tipologia d’expedient s’utilitza per part de la corporació per autoritzar ocupacions de domini públic com la fira de Sant Joan, la fira de Festa Major (al mateix Parc de Can Robert) o la Gay Pride, entre d’altres.

 

En canvi, quan es tracta d’activitats en les que consta una pluralitat de possibles interessats (com ara, per exemple, el servei de temporada de les platges per aquest any “de traspàs” entre el concurs anterior i la licitació que s’està preparant a començar a partir de l’any 2022, el transport de la “barca-tren”, la xurreria de Festa Major, instal·lació de parades de venda de productes alimentaris a la via pública...) es segueixen els tràmits del 57.3 del Reglament de Patrimoni.

 

En relació al model de turisme que representa i la potenciació que pot suposar aquesta instal·lació per al mercat del dijous, l’oportunitat i conveniència de la mateixa es troba degudament justificada en un informe emès per la Cap del Departament de Promoció econòmica, que consta a l’expedient.

 

Igualment, a l’expedient consta tota la documentació requerida i presentada pel sol·licitant, així com la renuncia del espai de llits elàstics, dedicant-se tot l’espai sols pel minigolf, i el corresponent informe tècnic de la enginyera tècnica adscrita al Servei d’Esdeveniments, en relació a les instal·lacions realitzades i l’ Acta de control inicial. En dits informes s’analitza i valora l’aforament de l’activitat, així com la instal·lació elèctrica efectuada, informant favorablement a tota la documentació obligatòria presentada per la peticionària. Indicar que s’estableix, al informe favorable de la tècnica, un horari d’activitat de les 11h a les 24h amb un aforament per a 134 persones.

 

Des del punt de vista econòmic, aquesta ocupació està subjecta al pagament d’un cànon, de conformitat amb l’OF 20, que ha estat liquidat en la resolució d’autorització, segons informe emès per l’arquitecte tècnic adscrit a l’Àrea de Territori. L’esmentat cànon es calcula, segons preveu per a aquests casos a l’ordenança fiscal, a partir del mètode de comparació, atenent al valor de mercat de lloguer de la zona, en els termes que preveu la Llei de Patrimoni (Llei 33/2003, de 3 de novembre). El càlcul realitzat per l’arquitecte tècnic municipal es de un import total de 3.519,04€ mensuals per l’ocupació de la superfície pública autoritzada.

 

Igualment, segons l’esmentada resolució, totes les despeses generades per l’ocupació i l’activitat (condicionament de l’espai, muntatge, desmuntatge, subministrament d’electricitat...) són a càrrec de l’autoritzat. El càlcul del cost de preparació del espai concedit, per part de l’arquitecte tècnic, ha estat per un import de 7.145,72€

 

Constitueix també una obligació de l’autoritzat la reposició de l’espai ocupat a la situació inicial, havent-se fixat en l’informe tècnic abans esmentat el cost d’aquest restabliment i les condicions de la reposició del mateix, amb aportació de terres vegetals. Aquest cost es fixa com l’import de la garantia a prestar per l’autoritzat i s’ha determinat en 13.864,05€.

RESPOSTA


Formalment, des dels serveis jurídics de l’Ajuntament, es donarà resposta al recurs de
reposició que ha estat presentat el Grup Municipal C’S en data 8 de juliol de 2021.
Els informem que la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya,
estableix el següent:


Article 128-1 Drets lingüístics de les persones consumidores
1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb
el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a
ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.


2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de
disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:


a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual,
els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi
facin referència o que en derivin.
b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i
serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o
suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la
salvaguarda de la salut i la seguretat.
c) Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats,
les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la
realització d’algun d’aquests contractes.


3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relacions de consum de l’ús de la
llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, dins de l’àmbit territorial de l’Aran, on és
llengua pròpia.

RESPOSTA

En relació als actes vandàlics a l’Ermita de Santa Bàrbara i que afecten a la seguretat, comentar-vos que existeixen dispositius de patrullatge que es duen a terme.

Malauradament al dia d’avui encara no hem tingut l’oportunitat de coincidir amb cap acte vandàlic al respecte, ni tenim informació que ens pugui ajudar a identificar als protagonistes d’aquests (vàndals).

RESPOSTA:

Els casos d’aglomeració de jovent a l’Espigó de La Fragata, malauradament no és un cas únic, hi ha moltes zones, parcs, places, carrerons, platges, boscos..., etc., de la Vila a on els joves es reuneixen en grups infringint les mesures Covid-19.

Informar li que al patrullatge ordinari ja es fan controls per prevenir aquestes aglomeracions de persones, a més d’anar-hi quan hi som requerits per algun ciutadà.

També s’organitzen dispositius especials per a controlar aquestes aglomeracions, algun els quals, en coordinació amb Mossos.

De resultes de totes aquestes actuacions (tant les ordinàries com les extraordinàries), s’aconsegueix que temporalment es torni a complir amb les restriccions de nombre de persones al lloc, i s’han aixecat diverses actes per presumptes incompliments de les restriccions Covid-19.

Continuarem en aquesta línia, no tant sols per evitar aquestes situacions si no per conscienciar al jovent de la importància del compliment de les mesures recomanades en cada moment.

RESPOSTA

Es va rebre petició d’ocupació de via pública per a situar unes atraccions ecològiques al passeig al costat de la Fira Mercat d’artesania. Tota petició passa per comitè d’esdeveniments composat per tècnics de salut, activitats, policia, turisme, mobilitat i el regidor d’esdeveniments i ocupació de via pública. Analitzada es va preguntar a Promoció econòmica si ho veien adient, responen per part de la seva responsable que no aplicava aquestes atraccions al costat de la Fira, ja que la Fira es de venta de productes artesanals, i aquesta atracció no complia requisits de les bases. Així analitzat per tothom la idoneïtat o no d’aquesta petició, es va determinar, que el període sol·licitat (3 mesos), la zona, i la possibilitat d’obrir autoritzacions a les diferents peticions d’ocupació de la via pública en aquesta zona, fora de festes populars per ocupar aquest espai, que no era adient, a més a més de les acumulacions de persones, i reducció d’espais de pas de la gent, sent zona molt concorreguda, es va decidir desestimar la petició fonamentant-se amb el decret vigent d’esdeveniments i ocupació de la via pública.

RESPOSTA

En referencia al informe del síndic pel 2020 i com si estiguis pendent el cas en aquests informa que origina la pregunta formulada per la Sra. Gasulla, comentar que es fa escrit al síndic per que rectifiquin en el seu informe, per que aquests cas es va solucionar i es va escriure informe al síndic i aquests va contestar amb data del 11/03/2020 conforme finalitzava aquests expedient (adjunto escrit síndic en aquests sentit).

L’expedient de resposta al síndic fet des d’alcaldia és el : 3008-000024-003902/2019 contestant i resolvent així queixa del sindic Q-00576 I 00577/2016, relativa a molèsties Sweet pacha.

Tota la informació d’aquest cas està recollida ens els següents expedients:

Disciplina d’activitats:

Expedient: 2563-000004-000566/2020

Notificació  de la resolució 38/20 14022020 en data 17/02/2020

Disciplina urbanística:

Expedient: 2454-000009-000742/2020

Notificació de la resolució  resolució reg urb 135-2020 en data 17/02/2020

 

Conclusió, la activitat en qüestió te ordre de cessament d’activitat pels dos expedients indicats.

Resposta de la regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat

 

Les obres amb caràcter d’emergència de la reparació de la canonada d’impulsió que surt de l’EB de La Fragata fins a l’EB de Capo-Vinyet és:

 • 203.170,50 € IVA inclós

Inclou el materials i ma d’obra, la grua i el lloguer de les clavaestaques, s’han reparat 60,5 m de canonada de fosa de 450 mm.

Resposta de la regidoria de Serveis Urbans

 

Les obres amb caràcter d’emergència de la reparació de la canonada d’impulsió que surt de l’EB de La Fragata fins a l’EB de Capo-Vinyet és:

 • 203.170,50 € IVA inclòs

Inclou el materials i mà d’obra, la grua i el lloguer de les clavaestaques. S’han reparat 60,5 m de canonada de fosa de 450 mm.

Aquest és l'enllaç on es pot accedir a tota la informació sobre les licitacions:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/sitges

A més, els hi traslladem informació d’aquelles licitacions que s’estan treballant i que encara no s’ha incorporat al Pla de Contractació 2021 aprovat per Junta de Govern Local.

 

COMUNICACIÓ

 • Gestió de les xarxes socials
 • Gestió de la publicitat institucional (escrita i digital)

 

TECNOLOGIA

 • Desplegament d’escriptoris virtuals VDI i Office 365
 • Manteniment de la xarxa informàtica
 • Manteniment del software de gestió
 • Sistema de seguretat perimetral i d’usuaris
 • Adquisició de portàtils

 

SALUT

 • Material COVID
 • Plagues
 • Legionel.la
 • Cardioprotecció
 • Inspeccions sanitàries

 

SERVEIS SOCIALS

 • Suport psicològic SIAD

 

TRADICIONS I FESTES

 • Subministrament i instal·lació de tanques
 • Serveis preventius

 

Resposta de la regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat

 

Existeixen 2 tipologies de carnet: el Carnet Blau (d’atorgament immediat), i el Carnet Blau Social. Aquest últim, requereix d’una tramitació més complexa degut a que cal fer la comprovació dels ingressos de les persones sol·licitants seguint els barems establerts per aquesta tipologia. El període d’entrega del Carnet Blau Social està comprès entre el mes i mes i mig; per tant, el període objecte de consulta per part del Grup Municipal de Ciutadans Sitges, és l’habitual.
Tot i així, per a què en tinguin coneixement, els fem una breu exposició del procediment de tramitació i concessió del Carnet Blau Social, quedant a la seva disposició per si cal aclarir qualsevol qüestió addicional.


a) SOL·LICITUD OAC


Les persones interessades han de trucar al telèfon 010 d’atenció ciutadana per concertar cita.
El dia en què hagin estat citats han de presentar-se a la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) aportant la documentació requerida:
1. Document Nacional d’Identitat (DNI, NIE, PASSAPORT)
2. Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF corresponent a l’últim exercici amb el període de presentació finalitzat o bé del certificat corresponent emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
A més, en funció del motiu pel qual se sol·liciti l’accés al servei, caldrà aportar original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada dels següents documents:
1. Targeta de pensionista de la Seguretat Social o bé certificat d’aquesta condició.
2. Certificat de reconeixement del grau de disminució expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.
3. Resolució o del certificat de reconeixement de la condició de pensionista pels supòsits indicats fet per la Seguretat Social
4. Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya on s’indica que està aturat i és demandant de feina
5. Carnet/títol de família monoparental
6. Carnet/títol de família nombrosa

En cas que la documentació presentada sigui correcta es lliurarà el Carnet Blau + en el mateix moment.
Mensualment l’OAC fa arribar les sol·licituds de les persones que se’ls hi ha lliurat el Carnet Blau + a Serveis Socials, llavors és el Departament de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat que tramitarà el Carnet Blau Social que s’aprovarà per decret d’alcaldia.


b) COMPROVACIÓ I CONSULTA DE DADES DE RENDA:


Quan l’OAC fa arribar les sol·licituds de Carnet Blau a Serveis Socials el procediment és el següent:
1. S’obtenen les dades tributàries de les persones beneficiàries i s’introdueixen a l’aplicació per tal de determinar el tipus de carnet que li correspon.
En el cas de ser famílies nombroses o monoparentals el càlcul es fa repartint la renda pels membres de la unitat familiar.
En cas que no facin la Declaració de la Renda, el càlcul es fa amb la pensió o amb una declaració jurada d’ingressos.
2. Un cop s’han introduït les dades de renda a l’aplicació del Carnet Blau es treu un llistat on hi consten les persones que els hi correspon el Carnet Blau Social.


c) NOTIFICACIÓ I CONCESSIÓ:


Un cop s’aprova per Decret d’alcaldia es notifica a les persones beneficiàries per correu postal juntament amb el Carnet Blau Social corresponent.

Resposta de la regidoria d’Urbanisme, Espais Naturals i Activitats:

L’Ajuntament de Sitges forma part del pacte Covenant Of Mayors des del 3 de novembre de l’any 2008. Es pot consultar aquesta dada a la web http://covenantofmayors.eu. Un cop a dins, clicant primer la pestanya About i després covenant commugnity, es pot consultar la fitxa de cada un dels 10.660 municipis que en formen part.

Anant a la fitxa de Sitges es pot comprovar la data d’adhesió al pacte i els representants municipals:

 • Alcaldessa: Aurora Carbonell i Abella
 • Contacte principal: Carles Cortés
 • Tècnic de Medi Ambient: Xavier García

Resposta:

Primerament indicar que es va constituir un Comitè d’esdeveniments que es reuneix cada dimarts i divendres per tractar i resoldre, en 1er nivell, tota sol·licitud d’activitat extraordinària i tota l'ocupació de via pública en un màxim de 3 dies des de la seva petició, per donar una resposta àgil a totes les peticions i en aquest sentit s’ha estat realitzant des del mes de juliol.

Per aquesta tipologia d’activitat a la via pública, s’ha treballat en diverses línies:

• Incorporar-les a la Fira de Nadal, i així estava previst i dissenyada una zona per aquesta activitat. Lamentablement finalment no es va poder realitzar la Fira.

• En relació a la food truck Corazón d’Agave s'ha treballat per buscar una ubicació on poder realitzar la seva activitat segons la normativa vigent. Es varen oferir varies ubicacions i varen escollir la plaça del Pou Vedre. Es va tramitar la sol·licitud però amb els canvis de normativa sanitària la petició va quedar desactualitzada i es va sol·licitar fer modificacions. Pendent de resoldre.

• Finalment s’ha estudiat la possibilitat de modificar les ases dels mercats no sedentaris. S’està treballant en aquesta modificació i treure noves bases per tal que es puguin instal·lar al mercat del dijous i al mercat del dissabte.

Resposta de la Regidoria de Governació:

En l’ultima setmana s’han denunciat i registrat 3 robatoris i 1 temptativa de robatori:

 • Robatori consumat a la botiga Zappa. El cas finalitza amb la detenció dels presumptes autors.
 • Robatori al local denominat PIC NIC en el qual van sostreure la màquina de tabac. Posteriorment es va localitzar el vehicle utilitzat per al robatori però no als autors.
 • Temptativa de robatori a l'establiment de La Bodeguita, ubicat el Passeig de Vilanova, sense que els autors arribessin a accedir a l'interior del local.
 • Robatori a domicili al sector del Vinyet. La Policia Local, en servei de paisà, recupera els objectes sostrets.

Resposta de la Regidoria de Serveis Urbans:

La Regidoria de Serveis Urbans junt amb l'alcaldessa va mantenir una primera reunió de presentació amb el comitè d'empresa sorgit de les eleccions sindicals del mes d'agost, a mitjans d'octubre.

En aquesta reunió es manifesta la bona sintonia amb l'empresa concessionària Cespa i amb els tècnics municipals. De la mateixa manera, es comenten alguns punts que creuen que es poden millorar del nou contracte en benefici del servei. Es va començar a posar fil a l'agulla per millorar aquests punts, com reconeixen els mateixos treballadors.

El 16 d'octubre la regidoria rep una sol·licitud de reunió per part del representant dels treballadors de Cespa, Sr. Iskalli. El mateix dia el regidor el truca personalment i s'emplacen per veure's el 21 d'octubre.

Els dies posteriors es desconvoca la reunió per part dels treballadors per casos positius de Covid-19.

El 4 de novembre informen a la regidoria que ja estan operatius i es pacta una reunió per a l'11 de novembre.

Es presenten com els representants del sindicat CGT a l'empresa Cespa. Exposen una sèrie de reivindicacions, algunes sobre la relació dels treballadors amb l'empresa i altres sobre mancances que aquests treballadors consideren que hi ha en el servei, moltes de les quals perllongades en el temps i relacionades a l'anterior contracte, ja vençut. Es convoca una nova reunió un cop Ajuntament hagi parlat amb responsables de l'empresa.


El 17 de novembre pregunten com està la qüestió i se'ls avança que immediatament després de la reunió amb ells ja s'han començat a plantejar les reivindicacions exposades a l'empresa i que en breu es podran exposar els resultats.

El 14 de desembre arriba a través de les xarxes socials un document amb un relat on les tres quartes parts són aspectes vinculats a l'anterior contracte i es convoca una vaga per part d'un dels 3 sindicats que conformen la representació sindical a l'empresa.

El regidor intenta comunicar amb els representats sindicals de CGT però fins el dia 16 no atenen.

Es rep el document de convocatòria entrat al registre de la Generalitat amb data 11 de desembre amb uns arguments totalment diferents al document publicat a xarxes socials i al donat pels representants als mitjans informatius.

Després de diferents intents de reunió, amb canvis de dia i hora continus, finalment hi ha una nova trobada el 23 de desembre. A la reunió es pacta un full de ruta per desencallar els temes on l'ajuntament pot incidir i s'agenda una segona reunió la setmana següent per parlar del document que se'ls haurà enviat.

Amb data 28 de desembre s'envia als representants un document amb els punts a seguir per fer les contractacions que serveixi de base per desencallar la situació. La propera trobada s'agenda per al 30 de desembre per parlar sobre el document i seguir amb la negociació.

S'entén que aquesta és una vaga convocada per un sindicat minoritari sense el consens de la resta de sindicats. Que no s'ha fet cap assemblea de treballadors i la majoria no han estat informats. Que ja han manifestat el seu rebuig. Respectant el dret legítim de vaga, es considera que convocar-la un mes després de la primera reunió, en ple procés de mediació per part de l'ajuntament i sense cap comunicació prèvia, és totalment fora de lloc. Que l'Ajuntament seguirà fent de mitjancera entre l'empresa i els treballadors perquè s'acompleixin tots els drets i deures d'aquests, tot i entendre que, com a part contractant d'un servei, l'objectiu principal és vetllar pel bon funcionament d'aquest servei.

Resposta de la Regidoria de Serveis Urbans:

Es va detectar aquesta incidència i es va procedir a buscar el possible causant. En no detectar qui era el propietari dels estris dipositats, es va decidir col·locar un nou sistema de tancament. Si en breu no apareix la persona, es retirarà tot el material.

 

Resposta de Regidoria de Serveis Urbans:

Davant la qüestió planejada pel grup municipal de C's Sitges, s'emplaça al grup a mantenir una trobada per concretar quines són les incidències que es qüestionen i poder respondre amb major concreció.

 

Resposta de Regidora de Salut Pública:

A) Les persones que formen part del comitè estan relacionades al decret (del qual són coneixedors i que tenen al seu abast com tots els decrets) 91/2020, amb la literalitat que segueix:

Tercer: El Comitè d'Actuació Covid-19 actuarà sota la presidència de
la Regidora-Delegada de Salut Pública, i estarà integrat pels responsables dels
Departaments on estan adscrites les següents competències o funcions:
- Salut Pública
- Policia Local
- Organització i Persones
- Protecció Civil
- Comunicació
- Serveis Socials


Podran incorporar-se al Comitè d'Actuació Covid-19, puntualment, altres tècnics o càrrecs electes municipals, quan els assumptes a debatre ho justifiquin i així ho disposi la regidoria de Salut Pública.

B) La prova pilot en esdeveniments esportius, va ser explicada a la Junta de portaveus, del 14/12/2020. Es van tenir converses amb el torneig d'Escacs organitzat per l'hotel  Sunway, no es va arribar a un acord per la tipologia de proves. A les escoles es farà una mesura de la qualitat de l'aire amb l'objectiu de fer-ne un diagnòstic tal com es va explicar al ple de novembre.

C)  La gestió de la campanya de vacunació de la Covid-19 es fa des del CatSalut, no des dels ajuntaments. Aquesta començarà per les residències de persones grans i persones amb discapacitat. Per tant en aquest primer moment no fa falta un espai excepcional. Des del final de la vacunació de la grip que hem quedat a disposició del CAP per futures necessitats relacionades amb la pandèmia.

Resposta de la Regidoria de Governació:

El passat 7 de desembre, atenent una petició veïnal, en la qual es sol·licitava tornar a senyalitzar la prohibició d'aparcar al final del carrer Eramprunyá, a la urbanització Garraf II de Les Botigues, i tenint en compte que es tracta de l'entrada al Parc Natural del Garraf i una zona molt freqüentada per realitzar escalades, abans de atendre la petició esmentada, els cossos de seguretat de la Policia Local, Bombers i simulant la presència del SEM i Mossos, van procedir a realitzar un simulacre d'incendi al parc i/o de rescat d'escaladors, per a la seguretat de les persones i del patrimoni així com del Parc Natural, amb el resultat que s'indica a continuació.

Davant el risc de no poder accedir amb la flota de vehicles estrictament necessària en cas d’incendi forestal per l’accés del carrer Eramprunyà (Garraf II), amb l'agreujant de la gran quantitat de veïns que viuen en aquest punt junt al Parc Natural, es creu necessària una senyalització urgent de la zona que es va decidir pel cap de Bombers i pel sergent cap accidental de la Policia Local, per poder accedir i treballar en cas d’incendi forestal als habitatges del mateix carrer.

A causa de l'elevat risc que comportaria per a la vida o integritat de les persones, així com el patrimoni, per no poder arribar o accedir a la zona, es creu imprescindible des de la Policia Local i Bombers, deixar la prohibició provisional d’estacionament i parada a la zona especificada fins que se senyalitzi definitivament.

Resposta de la Regidoria de Serveis Urbans:

Aquesta setmana passada s'ha renovat la cistella que va caure i s'ha reforçat la que quedava. S'ha demanat pressupost a una empresa externa per refer la tanca malmesa. Es volia fer l'actuació amb la brigada municipal però pel volum de feina que té no ha estat possible.

Resposta de la regidoria d'Hisenda:

Les dades són les següents:

A. Promoció Econòmica

Ajuts Rebudes OK Nok Esmenables Pendents de revisar
Contractes nous precovid  10 3 7 0 0
Contractes nous postcovid  83 58 25    
Lloguers/hipoteques i subministraments  243 137 106 0 0
Autònoms de 2 a 5 anys  127 82 45 0 0
Autònoms de < 1 any fins 01/07/2020  12 10 0 2 0
Nous autònoms del 01/07/2020 fins el 15/10/2020  9 0 0 0 9
Despeses en material sanitari  74 9 6 32 27
Petites empreses i autònoms > 5 anys des de 01/07/2020  14 0 0 0 14

 

El 5% correspon a hoteleria; el 31% a restauració; el 28% a comerç; i el 36% a altres (ensenyament, agents comerç, publicitat, cultura, lampistes, paletes, jardiners, etc)

 

B. Habitatge (Lloguers)

Hi ha hagut 576 sol·licituds i s'han concedit 491 ajuts dels quals 366 han estat en ajudes de lloguer i 125 han estat concessions directes.

 

C. Serveis socials

Disposem de les següents dades econòmiques:

 • Ajuts emergència social: 260.949,34€
 • Compra directa d'aliments: 16.000,00€
 • Centres de distribució d'aliments: 50.000,00€
 • Contractes empreses externes ampliats (SAD, menjadors socials, centres de dia, etc)

Resposta de la Regidoria d'Esports:

Tenint en compte que és un tema prou complicat i que en aquests moments degut a les dates festives no es pot comptar amb tot el personal implicat, es procedeix  a elaborar una resposta complerta o a la convocatòria d'una reunió per donar totes les explicacions pertinents relacionades amb aquesta qüestió.

Resposta de la Regidoria de Serveis Urbans:

La intervenció que s'ha dut a terme a l'arbrat de la zona de la Piscina Municipal va ser a conseqüència de la mort d'un dels arbres i de l'afectació per insectes barrinadors detectada en l'altre. L'actuació responia a una incidència interposada per un ciutadà.

Resposta de la Regidoria de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat:

El Departament de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat, i en concret els Serveis Socials, tenen en funcionament un servei d’atenció al sensellarisme, a través d’una professional al carrer i un coordinador que fan seguiment de la situació social de les persones sense llar de Sitges. En cada cas, s’estudia la situació particular i es posen en marxa plans de treball, sempre i quan la persona sense llar així ho vulgui.

En el cas concret de les persones que s’estan al Racó de la Calma o hi pernocten, la regidoria té constància que hi solen haver entre 1 i 5 persones, de les quals es coneix la situació i hi té un contacte regular. Algunes de les persones tenen perfils complexos, amb poca voluntat de col·laboració amb Serveis Socials.

Tot i així, es manté un contacte regular i hi ha iniciats diversos plans de treball amb ells que van des de l’obtenció de documentació, a la regularització de temes judicials, passant per la presentació de sol·licituds de prestacions i/o ajudes a les que tenen dret, cerca de feina i inserció laboral.

De les 5 persones que darrerament hi ha hagut al Racó de la Calma, una persona ja ha aconseguit marxar de l'espai, cercant un allotjament temporal i pagant un guardamobles pels seus embalums.

Es preveu que en els propers dies com a mínin puguin sortir-ne les dues persones que estan més avançades en el seu procés d'inserció social.

Addicionalment, de forma coordinada amb el Departament de Platges i els Museus de Sitges, s’han habilitat els lavabos de La Torreta per tal que puguin fer-ne ús i mantenir l’espai net i salubre.