Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Preguntes del Ple de 28 de setembre de 2022

Resposta: Actualment s’està treballant amb un total de 22 Hut’s il·legals detectats inequívocament de diferents ubicacions del municipi:

 • Carrer Carreta
 • Carrer de Verge del Pilar
 • Carrer de l’Hort Gran
 • Carrer de Rafael termes i Junyet
 • Plaça Doctor Pérez Rosales
 • Carrer de Sant Sebastià
 • Av. del Puig d’en Boronet
 • Carrer Muntaner
 • Passeig Marítim
 • Carrer Sant Francesc
 • Carrer d’Antoni Gaudí
 • Plaça Hospital
 • Camí de Capellans
 • Carrer Creueta
 • Carrer de Mare Ràfols
 • Carrer de Port Alegre
 • Carrer de Santa Bàrbara
 • Carrer Manuel Sabater


Dels quals es va fer informe tècnic i proposta de resolució i decret en un total de 12, dels quals es varen rebre al·legacions en la seva gran majoria, un total de 10.


Actualment, s’han tancat dos per que al·legacions presentades favorables i s’ha pogut validar que el HUT il·legal infractor era el del costat, amb el que s’iniciarà nou procés sancionador.


S’estan actualment resolent al·legacions i tornar a arrancar els procediments dels 10 procediments iniciats pendents de resoldre pel seu tancament.


El darrer procediment llençat a mitjans de setembre de 2022 es la incoació de nou expedient sancionador contra HUT de carrer Hort Gran per valor de 15 mil euros.


Actualment s’està tancant la resolució de totes les sol·licituds de noves terrasses o renovacions pel 2022 que estava pendent de resoldre. Una vegada finalitzat, es tornarà primerament a resoldre els 10 procediments iniciats pendents de tancar, i llavors, tornar a incoar nous procediments sancionadors de la resta de HUT’s il·legals detectats.

 

Resposta: El servei de llicències de l’Ajuntament de Sitges a dia d’avui el conformen 2 arquitectes. Les funcions d’aquests arquitectes comporta la resolució de una bona pila de procediments a mes a mes del procediment d’informar llicències. Aquests són: Certificats d’aprofitament urbanístic, certificats de compatibilitat urbanística, certificats d’antiguitat, comunicacions prèvies, primeres ocupacions, ordres d’execució, actuacions prèvies de disciplina urbanística, consultes urbanístiques, donar accés a expedients i documents, llicències d’obra menor i llicències d’obra major.

Abans de la crisi econòmica de l’any 2.008 el termini de tramitació de llicències d’obra
major estava al voltant dels 6 a 7 mesos.

L’any 2011, degut a la crisi econòmica i la poca quantitat de llicències per tramitar (25 llicències anuals d’obra major aproximadament), el servei de llicències es va veure reduït de 3 a 1 arquitectes, que va passar a fer tasques de llicències i de planejament urbanístic alhora. A partir de l’any 2014, amb la sortida de la crisi, va anar remuntant la sol·licitud de llicències d’obra major fins arribar a superar les 100 sol·licituds anuals.

Fruit d’aquest increment de feina, a partir de l’any 2017 els terminis de tramitació van arribar a pujar fins als 24 mesos.

Per tal de pal·liar aquest dèficit, a partir de l’any 2019 s’incorporen dos arquitectes mes. Dels tres arquitectes un es va dedicar a planejament urbanístic, un a llicències d’obra major i el tercer a llicències d’obra menor.

Fruit d’aquest esforç en recursos humans, s’aconsegueix al març de l’any 2022 tenir les llicències d’obra menor al dia i les llicències d’obra major amb terminis de 9 mesos.

Els terminis s’anaven escurçant i es preveia que aquests continuarien reduint-se.

Malauradament, al mes d’abril del 2022 va causar baixa un dels arquitectes municipals i els terminis de tramitació per llicències d’obra major han tornat a pujar fins als 15 mesos.

El present mes d’octubre de 2022 s’ha incorporat un nou arquitecte per suplir la baixa mencionada, amb la qual cosa es preveu poder tornar a recuperar la dinàmica de reducció dels terminis.

Resposta: Atenent la seva petició i valorada aquesta per part de la Policia Local (Mobilitat) i el departament de Mobilitat de Serveis Urbans, li informem que hem millorat la situació anterior a la zona, habilitant un pas de vianants entre voreres adaptades i solament hem tret 1 plaça d´aparcament, la qual impedia el pas de vianants i cadires de rodes.

L´ampliació de vorera però, no suposa un canvi en guany d´aparcament. La proposa de canviar l´aparcament de motos de lloc, no és correcte, ja que dificultaria la visió dels vianants i vehicles al pas de vianants. L´aparcament de PMR ha d´estar a prop d´un pas de vianants adaptat.

Resposta: Durant la campanya (abril 2022) s’han obert 6 expedients. 4 per portar el gos deslligat i 2 per portar el gos sense morrió.

1- Procediment 282/2022 davant del TSJC.
Es tracta d’un recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament contra la sentència de 20 d’octubre de 2021 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.17 de Barcelona, en el si del Procediment Abreujat 223/2021, per la qual s’estima el recurs presentat pel Sr. Manuel Ramírez Ibáñez contra la resolució de 24/02/21 que desestima la sol·licitud de jubilació parcial anticipada presentada al 14/12/20, anul·lant la resolució impugnada i declarant el dret de l'actor a accedir a la situació de jubilació parcial anticipada. Actualment el recurs es troba pendent d'assenyalament per a votació i pronunciament quan pel seu ordre els correspongui.

2- Procediment 350/2019 davant del TSJC.
Es tracta d’un recurs contenciós promogut a instàncies del CLUB DE MAR SITGES, contra el Ministeri per a la Transició Ecològica, sent part codemandada l'Ajuntament de Sitges, que té per objecte la impugnació de la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica de 24 de setembre de 2.019, desestimant el recurs d'alçada interposat per l'actora contra la
resolució de la Demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya de 8 d'octubre de 2.018, recuperant d'ofici la possessió del domini públic marítim-terrestre ocupat per la recurrent amb instal·lacions de piscina i zones de magatzem, entre les fites M4-97 i M4-98 de la partió aprovada per Ordre Ministerial de 13 d'agost de 1.999, en el terme municipal de Sitges.

El 14 de juliol de 2022 es va dictar sentència per la qual el TSJC desestima el recurs contenciós administratiu interposat en nom i representació del Club de Mar Sitges contra la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica de 24 de setembre de 2.019, abans esmentada, confirmant la mateixa.

La última actuació processal obrant al procediment és la diligència d’ordenació de data 28 de setembre de 2022, notificada el dia 5 d’octubre per la qual uneixen a les actuacions l’escrit presentat pel CLUB DE MAR SITGES sol·licitant tenir per preparat recurs de cassació contra la referida sentència n°2766 dictada en data 14/07/2022.

3- Procediment 474/2021 al Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.

Es tracta d’un recurs contenciós promogut a instàncies de CORAZÓN DE AGAVE SL, contra: a) Decret d’Alcaldia núm.2204-2021 de 30 de juliol de 2021 pel qual es denega la concessió de la llicència d’activitat amb ocupació del domini públic local sol·licitada per la recurrent per omissió dels requisits exigits per l’article 57.3 del Decret 336/1988 en quant a publicitat i pública concurrència.

b) Decret d'Alcaldia 2341-2021 de 6 d'agost pel qual s'incoa un expedient de recuperació d'ofici de la possessió de domini públic i s'ordena el cessament de l'activitat realitzada en el domini públic per falta de llicència municipal.

c) Decret d'Alcaldia 2638-2021 de 19 de setembre pel qual s'exercita l'acció de recuperació del domini públic i es requereix el cessament de l'ocupació i retirada immediata de l'activitat realitzada en el domini públic per falta de llicència municipal.

L’estat processal del mateix és, havent l’Ajuntament remès l’expedient administratiu, a la espera de que el jutjat concedeixi termini per formalitzar la demanda.

Previ a la interposició del referit recurs contenciós, CORAZÓN DE AGAVE SL va sol·licitar l’adopció de la mesura cautelar de suspensió dels Decrets impugnats que va ser tramitada amb el núm. de procediment Mesures Cautelars Prèvies 404/2021.

En el si d’aquest procediment es va dictar en data 19 d’octubre de 2021 interlocutòria desestimant la sol·licitud de suspensió efectuada.

La representació de CORAZÓN DE AGAVE va interposar recurs d’apel·lació contra aquesta interlocutòria que desestima la sol·licitud de mesures cautelars que està sent tramitat davant del TSJC amb núm. de procediment Recurs d’apel·lació 122/22, actualment pendents d’assenyalament per la votació i pronunciament.