Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Preguntes/respostes del Ple de 28 de Juliol de 2021

RESPOSTA

 

Per a l’autorització de la instal·lació d’un Parc d’oci i lleure infantil a un indret situat al costat del pàrquing de Can Robert al Passeig de Vilafranca, per un termini de tres mesos, la Corporació ha seguit el procediment previst al Reglament de Patrimoni dels ens locals, a partir de la sol·licitud de llicència per a aquesta activitat que va fer la societat ara titular d’autorització.

 

L’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals regula el procediment mitjançant el qual es pot autoritzar a un particular l’ocupació directa o immediata d’una part del domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per altres interessats,  mitjançant l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal, que origina una situació de possessió precària, essencialment revocable per raons d’interès públic, si fos el cas. I en el supòsit que els sol·licitants de dita ocupació fossin més d'un, s'hauran de tenir en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència per a l’atorgament de dita llicència (article 57.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre).

 

La utilització d’aquest procediment per a habilitar a un tercer a ocupar temporalment i precàriament el domini públic requereix d’un primer informe “d’oportunitat”, que valori l’existència d’algun tipus d’interès o oportunitat en dita autorització d’ocupació del domini públic a un tercer. I a partir de l’esmentat informe o valoració del Departament o servei corresponent, es tramita l’expedient d’autorització amb la sol·licitud i emissió dels informes tècnics corresponents.

 

En el cas pel que es pregunta, certament, en data 24-11-2020 (número de registre E/024851-2020), l’entitat TDC Parc, SL, amb NIF núm. B43405893 va presentar una sol·licitud de llicència per a la instal·lació d’un parc d’oci familiar a la zona de Can Robert, de mitjans de març a mitjans d’octubre 2021.

 

Consta a l’expedient Informe d’oportunitat o conveniència del Departament de Promoció econòmica, que justifica l’interès en permetre aquest ús intensiu del domini públic en favor d’un tercer i es van demanar els informes tècnics corresponents en relació a la pròpia instal·lació.

 

Igualment, no li consta al Departament de Promoció Econòmica (ni a cap altra que es tingui coneixement)  cap altra petició d’altre interessat en ocupar aquest espai (o d’altre) en aquest sentit o per a aquesta tipologia d’usos, o similar.

 

Val a dir que aquesta tipologia d’expedient s’utilitza per part de la corporació per autoritzar ocupacions de domini públic com la fira de Sant Joan, la fira de Festa Major (al mateix Parc de Can Robert) o la Gay Pride, entre d’altres.

 

En canvi, quan es tracta d’activitats en les que consta una pluralitat de possibles interessats (com ara, per exemple, el servei de temporada de les platges per aquest any “de traspàs” entre el concurs anterior i la licitació que s’està preparant a començar a partir de l’any 2022, el transport de la “barca-tren”, la xurreria de Festa Major, instal·lació de parades de venda de productes alimentaris a la via pública...) es segueixen els tràmits del 57.3 del Reglament de Patrimoni.

 

En relació al model de turisme que representa i la potenciació que pot suposar aquesta instal·lació per al mercat del dijous, l’oportunitat i conveniència de la mateixa es troba degudament justificada en un informe emès per la Cap del Departament de Promoció econòmica, que consta a l’expedient.

 

Igualment, a l’expedient consta tota la documentació requerida i presentada pel sol·licitant, així com la renuncia del espai de llits elàstics, dedicant-se tot l’espai sols pel minigolf, i el corresponent informe tècnic de la enginyera tècnica adscrita al Servei d’Esdeveniments, en relació a les instal·lacions realitzades i l’ Acta de control inicial. En dits informes s’analitza i valora l’aforament de l’activitat, així com la instal·lació elèctrica efectuada, informant favorablement a tota la documentació obligatòria presentada per la peticionària. Indicar que s’estableix, al informe favorable de la tècnica, un horari d’activitat de les 11h a les 24h amb un aforament per a 134 persones.

 

Des del punt de vista econòmic, aquesta ocupació està subjecta al pagament d’un cànon, de conformitat amb l’OF 20, que ha estat liquidat en la resolució d’autorització, segons informe emès per l’arquitecte tècnic adscrit a l’Àrea de Territori. L’esmentat cànon es calcula, segons preveu per a aquests casos a l’ordenança fiscal, a partir del mètode de comparació, atenent al valor de mercat de lloguer de la zona, en els termes que preveu la Llei de Patrimoni (Llei 33/2003, de 3 de novembre). El càlcul realitzat per l’arquitecte tècnic municipal es de un import total de 3.519,04€ mensuals per l’ocupació de la superfície pública autoritzada.

 

Igualment, segons l’esmentada resolució, totes les despeses generades per l’ocupació i l’activitat (condicionament de l’espai, muntatge, desmuntatge, subministrament d’electricitat...) són a càrrec de l’autoritzat. El càlcul del cost de preparació del espai concedit, per part de l’arquitecte tècnic, ha estat per un import de 7.145,72€

 

Constitueix també una obligació de l’autoritzat la reposició de l’espai ocupat a la situació inicial, havent-se fixat en l’informe tècnic abans esmentat el cost d’aquest restabliment i les condicions de la reposició del mateix, amb aportació de terres vegetals. Aquest cost es fixa com l’import de la garantia a prestar per l’autoritzat i s’ha determinat en 13.864,05€.

RESPOSTA


Formalment, des dels serveis jurídics de l’Ajuntament, es donarà resposta al recurs de
reposició que ha estat presentat el Grup Municipal C’S en data 8 de juliol de 2021.
Els informem que la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya,
estableix el següent:


Article 128-1 Drets lingüístics de les persones consumidores
1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb
el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a
ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.


2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de
disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:


a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual,
els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi
facin referència o que en derivin.
b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i
serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o
suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la
salvaguarda de la salut i la seguretat.
c) Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats,
les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la
realització d’algun d’aquests contractes.


3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relacions de consum de l’ús de la
llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, dins de l’àmbit territorial de l’Aran, on és
llengua pròpia.