Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

C's: Sol·licitud referent a la licitació de les cafeteries en els Poliesportius, donat que creuen no compleix amb plena legalitat pel tema llengua

RESPOSTA


Formalment, des dels serveis jurídics de l’Ajuntament, es donarà resposta al recurs de
reposició que ha estat presentat el Grup Municipal C’S en data 8 de juliol de 2021.
Els informem que la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya,
estableix el següent:


Article 128-1 Drets lingüístics de les persones consumidores
1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb
el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a
ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.


2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de
disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:


a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual,
els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi
facin referència o que en derivin.
b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i
serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o
suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la
salvaguarda de la salut i la seguretat.
c) Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats,
les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la
realització d’algun d’aquests contractes.


3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relacions de consum de l’ús de la
llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, dins de l’àmbit territorial de l’Aran, on és
llengua pròpia.