Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Com es troba la renovació del Pla d'Habitatge?

Pregunta de Guanyem Sitges / Ple municipal de setembre de 2023

Resposta:

 

Antecedents

El març del 2022 la Diputació de Barcelona va adjudicar en règim de concurrència competitiva a l’Ajuntament de Sitges el recurs tècnic consistent en la Redacció de plans locals d'habitatge en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

En data 6 de setembre de 2022 la Diputació proposa l’adjudicació del recurs a l’empresa PORTACABOT, SL. El contracte es formalitza el mes d’Octubre del mateix any.

En data 15 de novembre del 2022, es realitza la primera reunió de treball del PLH amb l’equip redactor i l’equip motor.

Exposició

El PLH és el document tècnic que defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar per fomentar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

L’antic PLH de Sitges 2015-2021 ha quedat obsolet i entenem que en un entorn tant volàtil i canviant com l'actual, cal fer un nou exercici de planificació per afrontar els reptes del futur. En aquest sentit, a Sitges segueix existent una forta demanda d’habitatge i en general hi ha una dinàmica poblacional molt alta, amb abundants entrades i sortides de població, i amb arribada de nombrosa població estrangera d’alt poder adquisitiu. Aquest fet provoca que a nivell global els preus tant de venda com de lloguer siguin més alts que la resta de poblacions de l’entorn. Per tant, un dels principals problemes és la manca d’oferta d’habitatges a preu assequible, ja que els preus són inaccessibles per a les franges de la població més sensibles (especialment jovent), que es veu abocat a marxar a poblacions veïnes on el preu de l’habitatge és considerablement més baix.

Tal i com s’exposa als antecedents, l’Ajuntament de Sitges es va adjudicar en concurrència competitiva el recurs de redacció de PLH de la Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.

El contracte de redacció signat amb l’empresa Portacobot preveu una durada de dos anys, amb un calendari d’inici el mes d’octubre del 22, i de finalització, per l’octubre del 24.

La primera reunió entre l’equip redactor, el responsable de la Diputació, els tècnics i regidors de l’Ajuntament de Sitges es realitzà el mes de novembre del 22 i va servir per formar l’equip motor i per establir un programa de treball.

En aquest sentit, el calendari consensuat en l’esmentat pla de treball establia tres fases diferenciades en l’elaboració del PLH.

La primera fase d’anàlisis i diagnosi té l’objectiu d’obtenir un document que reflecteixi l’estat de l’habitatge al municipi. Inicialment es preveia una durada de 7 mesos amb la previsió de termini de finalització el maig de 2023.

No obstant, l’equip motor va creure oportú allargar el termini d’aquesta primera fase perquè es volia disposar de les dades actualitzades de l’INE en relació al Cens de població i habitatge. Cal tenir en compte que des de l’any 2011 no es publicava el cens, i la informació del mateix era del tot imprescindible per actualitzar el diagnosi efectuat al PLH del 2015-2021.

Les dades relacionades amb les llars i els habitatges del cens del 2021 van començar a publicar-se durant l’estiu d’aquest any 23.

Amb tot això, actualment s’està revisant i tancant el document que donarà per acabada aquesta primera fase.

Seguidament, s’iniciarà un procés de participació ciutadana amb l’objectiu d’informar i donar veu al conjunt de la ciutadania sobre les necessitats, problemàtiques i propostes d’actuacions del pla que definiran les futures polítiques d’habitatge del municipi. La segona fase, consistirà en la redacció del pla d’acció, on fixaran els objectius, les estratègies i les actuacions a realitzar.

Finalment, la tercera fase de tramitació es preveu que finalitzi el tercer trimestre del 2024.