Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Concessió del Carnet Blau Social a l'octubre?

Pregunta de C's / Ple municipal de 27 gener de 2021

Resposta:


Existeixen 2 tipologies de carnet: el Carnet Blau (d’atorgament immediat), i el Carnet Blau Social. Aquest últim, requereix d’una tramitació més complexa degut a que cal fer la comprovació dels ingressos de les persones sol·licitants seguint els barems establerts per aquesta tipologia. El període d’entrega del Carnet Blau Social està comprès entre el mes i mes i mig; per tant, el període objecte de consulta per part del Grup Municipal de Ciutadans Sitges, és l’habitual.
Tot i així, per a què en tinguin coneixement, els fem una breu exposició del procediment de tramitació i concessió del Carnet Blau Social, quedant a la seva disposició per si cal aclarir qualsevol qüestió addicional.


a) SOL·LICITUD OAC


Les persones interessades han de trucar al telèfon 010 d’atenció ciutadana per concertar cita.
El dia en què hagin estat citats han de presentar-se a la Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) aportant la documentació requerida:
1. Document Nacional d’Identitat (DNI, NIE, PASSAPORT)
2. Original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF corresponent a l’últim exercici amb el període de presentació finalitzat o bé del certificat corresponent emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
A més, en funció del motiu pel qual se sol·liciti l’accés al servei, caldrà aportar original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada dels següents documents:
1. Targeta de pensionista de la Seguretat Social o bé certificat d’aquesta condició.
2. Certificat de reconeixement del grau de disminució expedit per l’ICASS (Institut Català d’Assistència i Serveis Socials) o bé per un organisme homòleg d’una altra comunitat autònoma amb competències delegades en la matèria.
3. Resolució o del certificat de reconeixement de la condició de pensionista pels supòsits indicats fet per la Seguretat Social
4. Document d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya on s’indica que està aturat i és demandant de feina
5. Carnet/títol de família monoparental
6. Carnet/títol de família nombrosa

En cas que la documentació presentada sigui correcta es lliurarà el Carnet Blau + en el mateix moment.
Mensualment l’OAC fa arribar les sol·licituds de les persones que se’ls hi ha lliurat el Carnet Blau + a Serveis Socials, llavors és el Departament de Drets Socials, Ciutadania i Igualtat que tramitarà el Carnet Blau Social que s’aprovarà per decret d’alcaldia.


b) COMPROVACIÓ I CONSULTA DE DADES DE RENDA:


Quan l’OAC fa arribar les sol·licituds de Carnet Blau a Serveis Socials el procediment és el següent:
1. S’obtenen les dades tributàries de les persones beneficiàries i s’introdueixen a l’aplicació per tal de determinar el tipus de carnet que li correspon.
En el cas de ser famílies nombroses o monoparentals el càlcul es fa repartint la renda pels membres de la unitat familiar.
En cas que no facin la Declaració de la Renda, el càlcul es fa amb la pensió o amb una declaració jurada d’ingressos.
2. Un cop s’han introduït les dades de renda a l’aplicació del Carnet Blau es treu un llistat on hi consten les persones que els hi correspon el Carnet Blau Social.


c) NOTIFICACIÓ I CONCESSIÓ:


Un cop s’aprova per Decret d’alcaldia es notifica a les persones beneficiàries per correu postal juntament amb el Carnet Blau Social corresponent.