Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Sobre el procediments Judicials: 1- 282/2022 davant del TSJC; 2- 350/2019 davant del TSJC (Club de Mar) i 3- 474/2021 (Corazón de Agave)?

Pregunta de JXS i la regidora no adscrita, Carme Gasulla / Ple municipal de 28 de setembre de 2022

Resposta:

1- Procediment 282/2022 davant del TSJC.
Es tracta d’un recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament contra la sentència de 20 d’octubre de 2021 dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.17 de Barcelona, en el si del Procediment Abreujat 223/2021, per la qual s’estima el recurs presentat pel Sr. Manuel Ramírez Ibáñez contra la resolució de 24/02/21 que desestima la sol·licitud de jubilació parcial anticipada presentada al 14/12/20, anul·lant la resolució impugnada i declarant el dret de l'actor a accedir a la situació de jubilació parcial anticipada. Actualment el recurs es troba pendent d'assenyalament per a votació i pronunciament quan pel seu ordre els correspongui.

2- Procediment 350/2019 davant del TSJC.
Es tracta d’un recurs contenciós promogut a instàncies del CLUB DE MAR SITGES, contra el Ministeri per a la Transició Ecològica, sent part codemandada l'Ajuntament de Sitges, que té per objecte la impugnació de la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica de 24 de setembre de 2.019, desestimant el recurs d'alçada interposat per l'actora contra la
resolució de la Demarcació de Costes de l'Estat a Catalunya de 8 d'octubre de 2.018, recuperant d'ofici la possessió del domini públic marítim-terrestre ocupat per la recurrent amb instal·lacions de piscina i zones de magatzem, entre les fites M4-97 i M4-98 de la partió aprovada per Ordre Ministerial de 13 d'agost de 1.999, en el terme municipal de Sitges.

El 14 de juliol de 2022 es va dictar sentència per la qual el TSJC desestima el recurs contenciós administratiu interposat en nom i representació del Club de Mar Sitges contra la resolució de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica de 24 de setembre de 2.019, abans esmentada, confirmant la mateixa.

La última actuació processal obrant al procediment és la diligència d’ordenació de data 28 de setembre de 2022, notificada el dia 5 d’octubre per la qual uneixen a les actuacions l’escrit presentat pel CLUB DE MAR SITGES sol·licitant tenir per preparat recurs de cassació contra la referida sentència n°2766 dictada en data 14/07/2022.

3- Procediment 474/2021 al Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.

Es tracta d’un recurs contenciós promogut a instàncies de CORAZÓN DE AGAVE SL, contra: a) Decret d’Alcaldia núm.2204-2021 de 30 de juliol de 2021 pel qual es denega la concessió de la llicència d’activitat amb ocupació del domini públic local sol·licitada per la recurrent per omissió dels requisits exigits per l’article 57.3 del Decret 336/1988 en quant a publicitat i pública concurrència.

b) Decret d'Alcaldia 2341-2021 de 6 d'agost pel qual s'incoa un expedient de recuperació d'ofici de la possessió de domini públic i s'ordena el cessament de l'activitat realitzada en el domini públic per falta de llicència municipal.

c) Decret d'Alcaldia 2638-2021 de 19 de setembre pel qual s'exercita l'acció de recuperació del domini públic i es requereix el cessament de l'ocupació i retirada immediata de l'activitat realitzada en el domini públic per falta de llicència municipal.

L’estat processal del mateix és, havent l’Ajuntament remès l’expedient administratiu, a la espera de que el jutjat concedeixi termini per formalitzar la demanda.

Previ a la interposició del referit recurs contenciós, CORAZÓN DE AGAVE SL va sol·licitar l’adopció de la mesura cautelar de suspensió dels Decrets impugnats que va ser tramitada amb el núm. de procediment Mesures Cautelars Prèvies 404/2021.

En el si d’aquest procediment es va dictar en data 19 d’octubre de 2021 interlocutòria desestimant la sol·licitud de suspensió efectuada.

La representació de CORAZÓN DE AGAVE va interposar recurs d’apel·lació contra aquesta interlocutòria que desestima la sol·licitud de mesures cautelars que està sent tramitat davant del TSJC amb núm. de procediment Recurs d’apel·lació 122/22, actualment pendents d’assenyalament per la votació i pronunciament.