Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Portal de Govern Obert

Sol·licitud referent a la licitació de les cafeteries en els poliesportius, donat que creuen no compleix amb plena legalitat pel tema llengua?

Pregunta de C's / Ple municipal de 28 de Juliol de 2021

Resposta:

Formalment, des dels serveis jurídics de l’Ajuntament, es donarà resposta al recurs de
reposició que ha estat presentat el Grup Municipal C’S en data 8 de juliol de 2021.
Els informem que la Llei 22/2010, de 20 de juliol del Codi de consum de Catalunya,
estableix el següent:


Article 128-1 Drets lingüístics de les persones consumidores
1. Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb
el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a
ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.


2. Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de
disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:


a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual,
els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi
facin referència o que en derivin.
b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i
serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o
suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la
salvaguarda de la salut i la seguretat.
c) Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats,
les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la
realització d’algun d’aquests contractes.


3. La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relacions de consum de l’ús de la
llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, dins de l’àmbit territorial de l’Aran, on és
llengua pròpia.